Exeni ambe enga jataka

Segundu menu jimbo nirani

Índisi jimbo nirani

Jeobaeri testiguecha

Purépecha

Ambe engani jorhenguarhijka Bibliaeri

 JORHENGUARHIKUA 73

Juanu aianhpisïndi eska Mesiasi janoakia

Juanu aianhpisïndi eska Mesiasi janoakia

Juanu, Sakariasi ka Elisabeti uájpespti. Jeoba profeta úspti ka úraspti para aianguni kʼuiripuni eska no ióndani Mesiasi janopiringa. Peru enbesi de kʼéri iretecharhu aianhpini o sinagogaecharhu, desierturhu aianhpisïrendi. Uánikua kʼuiripu Jerusaleni ka Juda anapu nirasïrendi Juanuni kurhajchani. Ima arhiasïrendi eskaksï jatsispka para nóteru no sési ambe únia paraksï úni jaiapanherantani Tata Diosïni. Jimboksïsï uánikua moantapti pekaduechani jimbo ka Juanu itsï ataaspti ríu Jordanirhu.

Juanu arisku sáni irekaspti. Imeri xukuparhakua kameiueri pʼunguaririspti ka chochu ka tékolmena arhasïrendi. Kʼuiripu uékasïrendi sánderu ambe mítini imeri. Astaksï fariseuecha ka saduseuecha niraspti exeni engaksï kʼéramakuarhienga. Juanu arhiaspti: “Jatsiskajtsï para moantani ka mójtakurhini. Jukarijtsï espesiali pʼikuarherasïnga jimbokajtsï uandasïnga eskajtsï Abraani uájpeska, peru inde ambe no arhikuekasïndi eskajtsï Tata Diosï uájpeska”.

Uánikua kʼuiripu kurhamarhisïrendi Juanuni: “¿Nénachi uá jaiapanherantani Tata Diosïni?”. Ka ima arhiasïrendi: “Engajtsï tsimani xukuparhakuechani jatsiaka, ma imani íntsku je enga uétarhinchajka”. ¿Mítiskiri andisï ísï arhiaueni? Jimboka Juanu uékasïrenga eskaksï mítipiringa eskaksï jatsispka para uékani kʼuiripuni paraksï jaiapanherantani Tata Diosïni.

Ístu arhiaspti kontribusioni kobrarpitichani: “Asï sïpatspi je ka asï nemani enganiari je”. Ka soldaduechani arhiaspti: “Asï chkuandera je, ni jiókuarhini tumina para no sési ambe”.

 Saserdoticha ka lebitechajtuksï niraspti exeni Juanuni ka arhisptiksï: “Iáminduechaksï uékasïndi mítini néskiri”. Ka ima arhiaspti: “Ji jindeska engani aianhpijka desierturhu, para Jeobani andarhitentani kʼuiripuni, ísï eska na uandapka profeta Isaiasi”.

Kʼuiripu tsitisïrendi ambe enga Juanu jorhentpienga ka uánikuaksï uékasïrendi mítini sini ima Mesiasispi. Jimbosï Juanu arhiapti: “Nema enga sánderu uinhapitiika eska ji, juuati no ióndani. No jamberi jukanchaska para kuerandukuani kuarhachichani. Jíksïni itsï jingoni bautisarisïnga, peru imaksïni espiritu santu jingoni bautisariuati”.

“Ima jurhaspti komueska ma testigu para uandantani eramarhandikueri ambe para eskaksï iáminduecha jakajkupiringa eramarhandikuani imani jimbo” (Juanu 1:7).