Exeni ambe enga jataka

Segundu menu jimbo nirani

Índisi jimbo nirani

Jeobaeri testiguecha

Purépecha

Ambakiti ambe enga Tata Diosïrika

 JORHENGUARHIKUA 9

¿Néna uá sési irekani chári familia?

¿Néna uá sési irekani chári familia?

1. ¿Andisï jukaparhakue sési tembuperani ísï eskaksï na uandajka juramukuecha?

Tata Diosï kánikua tsípikua jingoni irekasïndi ka jimbosï uékajti eskaksï temungurhirichajtu tsípikua jingoni irekaaka (1 Timoteo 1:11NM). Ima kueraasti temungurhikuani. Engaksï temungurhiricha tembuperaaka ísï eskaksï na uandajka juramukuecha, uátiksï sési irekani ka imeri uájpechajtuksï uáti tsípikua jingoni irekani. Kristianuechaksï jatsisti para tembuperani ísï eskaksï na uandajka juramukuecha imani paisirhu anapuecha engaksï irekani jauaka. Arhinta je Lukasʌ 2:1, 4, 5.

Jeoba uékasïndi eskaksï temungurhiricha no méni jurajperaaka. Jeoba no jaiapanhintasïndi eskaksï temungurhiricha enganiarperaaka (Ebreu 13:4). Ima kurhunhisïndi diborsiuni (Malaquías 2:16). Peru Jeoba jurajkusïndi eska ma temungurhiri diborsiarikuariaka engaksï niáraaka apondini nemani jingoni enga no témbeuaka o uámba, ka uáti ménderu tembuchantani o uambuchantani. Arhinta je Mateu 19:3-6, 9.

2. ¿Nénaksï jatsiski para kámberani temungurhiricha?

Jeoba kueraasti achatini ka uarhitini paraksï jarhuajperani (Génesis 2:18). Achaati orhejtsïkutisti imeri familiarhu ka jatsisti para kéndani iámindu ambe imeri familiani ka para jorhendaani Tata Diosïri ambe. Jatsisti para sánderu uékani imeri uarhitini eska ima mísmu. Ka tsimaranksï jatsisti para uékperani ka respetarperanksï. No nema úsïndi iámindu ambe sési úni, jimbosï uétarhijti eskaksï temungurhiricha jorhenguarhiaka puátsperantani paraksï úni sési irekani. Arhinta je Efesu 4:31, 32; 5:22-25, 33, ka 1 Pedru 3:7.

3. ¿Sési jaki jurajperani enga ma no uáka sési irekani?

Enga cha no újka sési irekani, uétarhisïndi eskajtsï jánguarhintaaka uékperakua jingoni kámberani (1 Korintu 13:4, 5). Tata Diosïri Karakata uandasïndi eska no sési jarhaska  jurajperani engajtsï no uáka sési irekani. Arhinta je 1 Korintu 7:10-13.

4. Sapiicha, ¿ambe uékasïni Tata Diosï para cha?

Jeoba uékasïndi eskari sési irekaaka. Jeobakini arhistachisïndi na engari uáka sési irekani iásï engari sapichueka. Ka uékasïndi eskari kurhajchauaka chíti tátichani jimbokaksï ima sánderu ambe mítiska (Kolosasi 3:20). Jeobajtu uékasïndi eskari mítiaka na enga xáni sési pʼikuarherakuarhijka úni ambe enga ima uandajka ka ístu ambe enga Jesusi uandajka. Arhinta je Eclesiastés 11:9–12:1; Mateu 19:13-15, ka 21:15, 16.

5. Táticha, ¿ambejtsï uá paraksï chári sapiicha sési irekani?

Jatsiskajtsï para uinhamu ánchikuarhini parajtsï íntsaani chári sapiichani tʼirekua, xukuparhakua ka kʼumanchikua ma (1 Timoteo 5:8). Peru parakaksï chári uájpecha uáka sési irekani, jatsiskajtsï para jorhendaani eskaksï uékaaka Tata Diosïni ka eskaksï jorhenguarhiaka imeri ambe (Efesu 6:4). Engaksï chári uájpecha exeaka eskajtsï uékasïnga Jeobani, imechajtuksï májkueni uáti. Enga cha úraaka Bibliani para arhistakuani, imaksï jorhenguarhiati ambakiti ambe úni. Arhinta je Deuteronomio 6:4-7 ka Proverbios 22:6.

Imaksï sési pʼikuarheraati engajtsï cha sési káuaka ka sési arhiani. Ístu uétarhiati eskajtsï xukauaka ka eskajtsï ménichanisï ataauaka. Engajtsï úska i ambe, imaksï sési nitamakuarhiati ka sésiksï irekaati (Proverbios 22:15). Peru engajtsï ataauaka, asï xáni no sési kámaa je. Arhinta je Kolosasi 3:21.

Jeobaeri testiguechaksï uánikua libruechani uaastia engaksï jindeeka para jarhuataani tátichani ka sapiichani, ka iámindu i libruecha, Bibliarhuksï pʼitakata jarhasti. Arhinta je Salmo 19:7, 11.