Exeni ambe enga jataka

Segundu menu jimbo nirani

Índisi jimbo nirani

Jeobaeri testiguecha

Purépecha

Ambakiti ambe enga Tata Diosïrika

¿Jatsikuarheski Tata Diosï arhinhakua ma?

¿Jatsikuarheski Tata Diosï arhinhakua ma?

Tata Diosïnksï mámaru arhisïndi, komueska Táti, Kueraajpiri ka Tata (Job 34:12; Eclesiastés 12:1; Daniel 2:47). Peru, ¿jatsikuarheski Tata Diosï nombri ma?

PARAJTSÏ SÁNDERU MÍTINI

¿AMBEMINDUSÏ JORHENTPEJKI BIBLIA?

¿Néna jásïski Tata Diosï?

¿Exesïntsï cha eska Tata Diosï uandanhiasïnga chánksïni jimbo? Jorhenguarhi je na enga jásïka ima ka nénajtsï uá andarherani.