Exeni ambe enga jataka

Segundu menu jimbo nirani

Jeobaeri testiguecha

Purépecha

Familieri jorhenguarhikua: ójkutakuecha ka na engajtsïni marhuachijka

Familieri jorhenguarhikua: ójkutakuecha ka na engajtsïni marhuachijka

Mítia je interu parhakpini anapu tátichani ka uájpechani engaksï jánguarhintajka méntkisï jatsini imecheri familiaeri jorhenguarhikuani ka úni eska interesanteuaka.

PARAJTSÏ SÁNDERU MÍTINI

CHÁRI FAMILIA UÁTI SÉSI IREKANI

Kómarhi je Jeobani chári familia jingoni

¿Nénajtsï uá tsípini pʼikuarherani familieri jorhenguarhikuarhu?