Exeni ambe enga jataka

Segundu menu jimbo nirani

Jeobaeri testiguecha

Purépecha

Ejempluecha engajtsïni arhistachijka asta iásï jamberi

Ante de parhikunksï riu Jordanini, israelitechaksï jatsispti para orhepani uérakuni tsʼéjkukuani ma ka ísïksï úni xarhatani eskaksï méntkisï marhuakupiringa Tata Diosïni. Pájperakua engaksï jatsipka imecheri besinu moabitecha jingoni, úspti eskaksï máru, kʼérati pekaduechani uápiringa. Ambe engaksï imecha úpka, ejemplu máesti parachi jingontku jámani iásï anapu kristianuecha.