Exeni ambe enga jataka

Segundu menu jimbo nirani

Jeobaeri testiguecha

Purépecha

¿Nénaksï úkuarhisïni juchari tánguarhikuecha?

¿Nénaksï úkuarhisïni juchari tánguarhikuecha?

Exe je nani engachi tánguarhijka ka ambe engachi újka jima.

 

PARAJTSÏ SÁNDERU MÍTINI

KURHAMARHIKUECHA ENGAKSÏ SÁNDERU ÚKUARHIJKA

¿Andiksïsï Jeobaeri testiguecha no arhijki iglesia jima enga engaksï tánguarhijka?

Exe je andichisï ini nombrini úrajki Kʼumanchikua Reinueri engaksï Jeobaeri testiguecha tánguarhijka.

¿NÉKSÏ ÚXAKI IÁSÏ AMBE ENGA JEOBA UÉKAJKA?

¿Andi ka nénaksï uásïni Jeobaeri testiguecha Kʼumanchikuechani Reinueri?

¿Andichisï Kʼumanchikua Reinueri arhijki jima engachi tánguarhijka? Jorhenguarhi je na engaksï i no xáni kʼérati Kʼumachikuecha jarhuataajka juchari kúnguarhikuechani.

AMBAKITI AMBE ENGA TATA DIOSÏRIKA

¿Andisï Jeoba jatsi kúnguarhikua ma enga imani marhuakujka?

Biblia arhisïndi andi ka nénaksï ánchikuarhisïni ambakiti kristianuecha.