Exeni ambe enga jataka

Segundu menu jimbo nirani

Jeobaeri testiguecha

Purépecha

Jeobaeri testiguecheri tánguarhikuecha

Jorhenguarhi je sánderu juchari tánguarhikuecheri ambe. Jirinha je nanijtsï uá tánguarhini no xáni iauani.

Jirinha je nani nirani

¿Nénaksï úkuarhisïni juchari tánguarhikuecha?

Jeobaeri testiguechachi tánguarhintasïnga para kómarhini Tata Diosïni tsimani uelta ma semana jimbo (Ebreu 10:24, 25). Ini tánguarhikuecharhu, enga újka iámindu kʼuiripu nirani, jorhenguarhisïngachi Bibliaeri ambe ka exesïngachi néna úrani juchari irekuarhu ambe engachi jorhenguarhijka.

Sáno iámindu tánguarhikuechaksï jukaasti partichani kurhamarhikuecheri ka mókuntskuecheri engaksï ima engaksï jima jarhajka újka mókuntani. Iáminduksï uénasïndi ka kʼamarani kántiku ka kómarhikua ma jingoni.

No uétarhisïndi Jeobaeri testigueni para úni tánguarhini; né uéjki uáti jurhani. Nójtsï meiampiaka inchani jámani, ka níjtuksïni kurhachia tumina engajtsï incharini jauakia.