Exeni ambe enga jataka

Segundu menu jimbo nirani

Jeobaeri testiguecha

Purépecha

Ju je miántani tata Jesukristueri uarhikuani

Ju je miántani tata Jesukristueri uarhikuani

Mándani uéxurhini, Jeobaeri testiguechaksï miántasïndi tata Jesukristueri uarhikuani ísï eska ima na kurhajkuarhipka (Lukasʌ 22:19, 20). Kánikua tsípikua jingonksïni pʼímarhisïnga parajtsïni pámbitani ini tánguarhikuarhu enga xáni jukaparhakueka. Ini tánguarhikuarhu, jorhenguarhiakajtsï nénaksïni uá marhuachini tata Jesukristueri tsípikua ka uarhikua.