‘ไป​สอน​คน​ให้​เป็น​สาวก​และ​รับ​บัพติศมา’

ตัวเลือกดาวน์โหลด