ข้ามไปยังเนื้อหา

พยานพระยะโฮวา

เลือกภาษา ภาษามือไทย

นโยบาย​การ​คุ้มครอง​ข้อมูล

นโยบาย​การ​คุ้มครอง​ข้อมูล

องค์การ​ของ​พยาน​พระ​ยะโฮวา​เคารพ​ใน​สิทธิ​ส่วน​บุคคล​โดย​อาศัย​พื้น​ฐาน​จาก​หลักการ​ที่​บอก​ไว้​ใน​คัมภีร์​ไบเบิล องค์การ​เห็น​ถึง​ความ​จำเป็น​ใน​การ​แจ้ง​ให้​ทราบ​อย่าง​เปิด​เผย​และ​ตรง​ไป​ตรง​มา​เรื่อง​การ​เก็บ​รวบ​รวม​ข้อมูล​ส่วน​บุคคล​และ​ข้อมูล​ส่วน​บุคคล​ที่​มี​ความ​ละเอียดอ่อน เพื่อ​ใช้​สำหรับ​การ​ดำเนิน​งาน​ของ​พยาน​พระ​ยะโฮวา​ตาม​วัตถุ​ประสงค์​ใน​งาน​ด้าน​ศาสนา​และ​กิจกรรม​ที่​ไม่​แสวง​หา​ผล​กำไร และ​ใน​เรื่อง​การ​ให้​ความ​สำคัญ​กับ​การ​เก็บ​รักษา​ความ​ลับ​ของ​ข้อมูล​และ​ทำ​ให้​แน่​ใจ​ว่า​ข้อมูล​ได้​รับ​การ​ปก​ป้อง​คุ้มครอง​เป็น​อย่าง​ดี (สุภาษิต 15:22; 25:9) การ​รักษา​ความ​ลับ​เป็น​เรื่อง​ที่​มี​ความ​สำคัญ​อย่าง​มาก—สุภาษิต 20:19

ใน​หลาย​ประเทศ​มี​การ​ประกาศ​ใช้​กฎหมาย​คุ้มครอง​ข้อมูล​เพื่อ​ให้​แน่​ใจ​ว่า​สิทธิ​ส่วน​บุคคล​จะ​ได้​รับ​การ​คุ้มครอง องค์การ​ของ​พยาน​พระ​ยะโฮวา​ได้​ให้​ความ​สำคัญ​กับ​การ​เคารพ​สิทธิ​ส่วน​บุคคล​และ​การ​รักษา​ความ​ลับ​ของ​ข้อมูล​มา​อย่าง​ยาว​นาน​ก่อน​ที่​จะ​มี​การ​ประกาศ​ใช้​กฎ​หมาย​เหล่า​นั้น และ​องค์การ​ของ​พยาน​พระ​ยะโฮวา​จะ​ยัง​คง​คุ้มครอง​ข้อมูล​ต่าง ๆ เป็น​อย่าง​ดี​ต่อ ๆ ไป โดย​จะ​ปฏิบัติ​อย่าง​สอดคล้อง​กับ​กฎหมาย​และ​แนว​ทาง​ที่​เคย​ยึด​ถือ​มา​โดย​ตลอด ซึ่ง​มี​การ​ระบุ​ไว้​ใน​นโยบาย​นี้

ขอบ​เขต​ของ​การ​บังคับ

นโยบาย​นี้​มี​ผล​บังคับ​ใช้​กับ​องค์การ​ของ​พยาน​พระ​ยะโฮวา​ทั้ง​หมด ซึ่ง​มี​ตัว​แทน​เป็น​สำนักงาน​สาขา​ที่​ตั้ง​อยู่​ตลอด​ทั่ว​โลก

การ​คุ้มครอง​ข้อมูล

องค์การ​ของ​พยาน​พระ​ยะโฮวา​ดู​แล​ข้อมูล​ส่วน​บุคคล​ทั้ง​หมด​โดย​อาศัย​หลักการ​ดัง​ต่อ​ไป​นี้:

 1. ข้อมูล​ส่วน​บุคคล​จะ​ถูก​ประมวล​ผล​ด้วย​วิธี​ที่​ถูก​ต้อง​ชอบธรรม​ตาม​กฎ​หมาย

 2. ข้อมูล​ส่วน​บุคคล​จะ​ถูก​เก็บ​รวบ​รวม ประมวล​ผล และ​นำ​ไป​ใช้​เพื่อ​วัตถุ​ประสงค์​ทาง​ด้าน​ศาสนา​ของ​พยาน​พระ​ยะโฮวา​และ​ไม่​ใช้​เพื่อ​การ​แสวง​หา​ผล​กำไร

 3. ข้อมูล​ส่วน​บุคคล​จะ​มี​ความ​ถูก​ต้อง​และ​ได้​รับ​การ​ปรับ​ปรุง​ให้​เป็น​ข้อมูล​ล่า​สุด​อยู่​เสมอ ถ้า​มี​การ​พบ​ว่า​ข้อมูล​ที่​มี​อยู่​ไม่​ถูก​ต้อง​หรือ​ไม่​ตรง​กับ​ข้อมูล​ล่า​สุด องค์การ​จะ​ทำ​การ​ปรับ​ปรุง​แก้ไข​ทันที

 4. ข้อมูล​ส่วน​บุคคล​จะ​ถูก​เก็บ​ไว้​นาน​เท่า​ที่​จำเป็น​เท่า​นั้น เพื่อ​ใช้​ตาม​วัตถุ​ประสงค์​ต่าง ๆ ที่​องค์การ​กำหนด​ไว้

 5. มี​การ​พิจารณา​ไตร่ตรอง​อย่าง​รอบคอบ​เพื่อ​คำนึง​ถึง​การ​เคารพ​ต่อ​สิทธิ​ของ​ผู้​เป็น​เจ้าของ​ข้อมูล

 6. กระบวนการ​ทาง​ด้าน​เทคนิค​และ​มาตรการ​จัด​ระเบียบ​ที่​เหมาะ​สม ถูก​นำ​มา​ใช้​เพื่อ​ป้องกัน​การ​เข้า​ถึง​ข้อมูล​โดย​ไม่​ได้​รับ​อนุญาต​และ​ป้องกัน​การ​เปิด​เผย​ข้อมูล​ส่วน​บุคคล​อย่าง​ผิด​กฎ​หมาย เครื่อง​คอมพิวเตอร์​ที่​ใช้​เก็บ​ข้อมูล​ส่วน​บุคคล​ทั้ง​หมด​จะ​มี​รหัส​ผ่าน​ที่​ให้​เฉพาะ​ผู้​ได้​รับ​อนุญาต​เท่า​นั้น​จึง​จะ​ใช้​งาน​ได้ สำนักงาน​จะ​ถูก​ล็อก​หลัง​เวลา​เลิก​งาน และ​เฉพาะ​พนักงาน​ที่​ได้​รับ​อนุญาต​เท่า​นั้น​จึง​จะ​เข้า​ไป​ได้

 7. ข้อมูล​ส่วน​บุคคล​จะ​ไม่​ถูก​ส่ง​ต่อ​ระหว่าง​สำนักงาน​สาขา นอก​จาก​มี​ความ​จำเป็น​ต้อง​ทำ​เพื่อ​ให้​บรรลุ​วัตถุ​ประสงค์​ของ​งาน​ด้าน​ศาสนา​หรือ​กิจกรรม​ที่​ไม่​เป็น​การ​แสวง​หา​ผล​กำไร​ของ​พยาน​พระ​ยะโฮวา ทุก​คน​มา​เป็น​พยาน​พระ​ยะโฮวา​ด้วย​ความ​สมัคร​ใจ พวก​เขา​ใช้​เสรีภาพ​ใน​การ​เลือก​และ​ตัดสิน​ใจ​ด้วย​ตัว​เอง​ที่​จะ​บอก​ว่า​พวก​เขา​เป็น​พยาน​พระ​ยะโฮวา

สิทธิ​ของ​ผู้​เป็น​เจ้าของ​ข้อมูล

 1. ผู้​เป็น​เจ้าของ​ข้อมูล​ได้​รับ​สิทธิ​ใน​การ​คุ้มครอง​ข้อมูล​ส่วน​บุคคล​และ​ข้อมูล​ส่วน​บุคคล​ที่​มี​ความ​ละเอียดอ่อน และ​สิทธิ​ใน​การ​แก้ไข​และ​การ​ลบ​ข้อมูล​ส่วน​บุคคล​และ​ข้อมูล​ส่วน​บุคคล​ที่​มี​ความ​ละเอียดอ่อน ตาม​แนว​ทาง​ปฏิบัติ​ของ​พยาน​พระ​ยะโฮวา​ที่​บอก​ไว้​ใน​นโยบาย​นี้

 2. ผู้​ที่​ต้องการ​ร้อง​ขอ​เพื่อ​กระทำ​การ​ดัง​กล่าว​ข้าง​ต้น จำเป็น​ต้อง​ระบุ​ตัว​ตน​โดย​การ​แสดง​ข้อมูล​หลักฐาน​ยืน​ยัน​ตัว​ตน​ให้​ชัดเจน

 3. ถ้า​ผู้​เป็น​เจ้าของ​ข้อมูล​ร้อง​ขอ​การ​เข้า​ถึง​ข้อมูล ขอ​แก้ไข​ข้อมูล หรือ ขอ​ลบ​ข้อมูล​ส่วน​บุคคล​หรือ​ข้อมูล​ส่วน​บุคคล​ที่​มี​ความ​ละเอียดอ่อน​ที่​เกี่ยว​ข้อง​กับ​ตัว​เขา องค์การ​จะ​พิจารณา​คำ​ขอ​นั้น​อย่าง​ยุติธรรม โดย​จำเป็น​ต้อง​พิจารณา​อย่าง​สมดุล​ระหว่าง​สิทธิ​ของ​บุคคล​ใน​การ​เข้า​ถึง​หรือ​แก้ไข​หรือ​ลบ​ข้อมูล กับ​สิทธิ​ตาม​กฎหมาย​ทาง​ด้าน​ศาสนา​ของ​องค์การ โดย​เฉพาะ​อย่าง​ยิ่ง​ถ้า​การ​ร้อง​ขอ​เหล่า​นั้น​จะ​เป็น​ภัย​คุกคาม​ต่อ​สิทธิ​เสรีภาพ​ของ​องค์การ​ใน​เรื่อง​เสรีภาพ​ด้าน​ความ​เชื่อ​และ​การ​นับถือ​ศาสนา

 4. องค์การ​มี​สิทธิ​ตาม​กฎหมาย​ที่​จะ​เก็บ​รักษา​ข้อมูล​เกี่ยว​กับ​สถานภาพ​การ​เป็น​พยาน​พระ​ยะโฮวา​ของ​แต่​ละ​บุคคล​ไว้​อย่าง​ถาวร การ​ลบ​ข้อมูล​นี้​ออก​ไป​ถือ​เป็น​การ​ละเมิด​สิทธิ​ของ​องค์การ​ใน​ด้าน​ความ​เชื่อ​และ​การ​นับถือ​ศาสนา

สิทธิ​ใน​การ​ร้อง​เรียน

หาก​ผู้​ใด​เชื่อ​ว่า​ตน​กำลัง​ถูก​ละเมิด​สิทธิ เขา​สามารถ​ร้อง​เรียน​ด้วย​การ​เขียน​จดหมาย​ส่วน​ตัว​ส่ง​ถึง​คณะ​กรรมการ​สาขา จดหมาย​จะ​ต้อง​ส่ง​ไป​ภาย​ใน​สอง​สัปดาห์​หลัง​จาก​เกิด​การ​กระทำ​ที่​เป็น​มูล​เหตุ​แห่ง​การ​ร้อง​เรียน​ขึ้น