Longoloko wa Gotsovanyano wa 2019

Longoloko wa Gotsovanyano wa Vakustumunyu va Jehovha wa 2019 wu nge “A lirandzo li nga ta fuva”!

Wazihlanu

A longoloko wa Wazihlanu wu seketelwa ka 1 Va Le Tesalonika 4:9 — “Mu gondzisilwe hi Nungungulu lezvaku mu fanele ku randzana.”

Mulongiso

A longoloko wa Mulongiso wu seketelwa ka Va Le Efesusi 5:2 — “Simama ku famba hi lirandzo.”

Sonto

A longoloko wa Sonto wu seketelwa ka Judha 21 — “Simama lirandzweni la Nungungulu.”

Zvileletelo

Tiva mahungu u ma lavako xungetano hi gotsovanyano.