Hunza uya ka timhaka ta kona

Tlhela ka xaxameto wa tihloko ta mhaka

Timboni ta Jehovha

Select language ciTshwa

XIENGETELO

A Vito Ga Nungungulu—Matirisela Ni Tlhamuselo Wa Gona

A Vito Ga Nungungulu—Matirisela Ni Tlhamuselo Wa Gona

LOMU ka Biblia ga wena, gi hunzuluselisilwe kuyini a vesi ga Tisimu 83:18? A Biblia Go Basa gi hunzuluselisa lezi a vesi lego: “Kasi va fela ku tiva lezaku hi wena wece u nga ni vito ga Jehova, loyi a Hunzeleleko Kutlakuka misaveni yontlhe.” A maBiblia yo tala ma gi hunzuluselawu hi ndlela yo fana ni leyo. Kanilezi, a wuhunzuluseli go tala ga Biblia a gi nago a vito ga Jehova, gona gi kumeka gi valetilwe hi zikhundla zo kota “Hosi” kutani “Wa Pinzukelwa.” Kasi xini xi faneleko ku tirisiwa laha ka vesi legi? Xikhundla kutani i vito Jehova?

Vito ga Nungungulu hi xiHeberu

Vito ga Nungungulu hi maletela ya xiHeberu

A vesi legi gi wulawula hi vito go kari. Lomu ka xiHeberu xo sangula ku nga lexi a xipanze xa hombe xa Biblia xi nga tsaliwa ha xona, ku kumeka vito go kari gi hambanako ni wontlhe. Gona gi tsaliswa lezi יהוה (YHWH) hi maletela ya xiHeberu. Hi Xitshwa, a mawulela ma tolovelekileko ya vito lego i “Jehova.” Xana a vito lego gi kumeka ntsena ka vesi ginwe ga Biblia? Ahihi. Gona gi kumeka ka mabhuku yo sangula ya Mitsalo ya xiHeberu a xipimo xa 7.000 wa makhati!

Xana a vito ga Nungungulu gi na ni lisima muni? Wona a mukhongelo wa xikombiso lowu Jesu Kristu a wu gonzisileko. Wu sangulisa lezi: “Dadani wa hina wa le tilweni, a vito ga wena a gi hlawuliwe.” (Mateu 6:9) Anzhako ka xikhati, Jesu i khongelile ka Nungungulu aku: “Dadani, dumisa a vito ga wena!” Nungungulu i lo mu hlamula hi le tilweni, aku: “Nzi gi dumisile, nzi ta engeta nzi gi dumisa.” (Johani 12:28) Zi te dlunya lezaku a vito ga Nungungulu gi na ni lisima la hombe. Makunu, hikuyini a vahunzuluseli vo kari va susileko a vito legi lomu ka wuhunzuluseli gabye ga Biblia va gi valeta hi zikhundla?

Ko khwatsi ku na ni zigelo zimbiri za hombe. A xa ku sangula, vanyingi va wula lezaku a vito lego gi fanele ku nga tiriswi hilezaku a ndlela leyi gi nga wulisiwa zona kusanguleni a yi tiviwi inyamutlha. A xiHeberu xa kale xi wa tsaliwa na xi nga hi na mavogali. Hikwalaho, a nga kona ni munwe inyamutlha a nga wulako hi kutiya lezi a vanhu va le zikhatini za kutsaliwa ka Biblia va nga wulisa zona YHWH. Hambulezo, xana lezo zi fanele ku hi sivela a ku tirisa vito ga Nungungulu? A zikhatini za kutsaliwa ka Biblia, a vito ga Jesu ga zi kota ku ngha gi wulilwe a ku Yeshua kutani Yehoshua—a ku na munhu a tivako lisine la kona. Hambulezo, a vanhu misaveni yontlhe inyamutlha va tirisa mawulela yo hambanahambana ya vito ga Jesu, va gi wula hi ndlela leyi yi tolovelekileko hi lirimi la vona. A va kanakani a ku tirisa vito lego ntsena hilezaku a va zi tivi lezi gi nga wuliswa zona ka zana ga malembe go sangula. Hi kufanana, loku ku wo khwatsi wo enza uya matiko-wundle, za koteka a ku a vito ga wena gi wuliwa hi ndlela yo hambana nguvu ka lirimi linwani. Hikwalaho, a ku nga hi na lisine xungetano hi mawulela ya kale ya vito ga Nungungulu a hi xigelo xa ku nga gi tirisi.

A xigelo xa wumbiri xi talako ku kumbukiwa xungetano hi kususiwa ka vito ga Nungungulu lomu ka Biblia xi yelana ni mukhuwo wa kale wa vaJuda. A kutala ka vona va kholwa lezaku a vito ga Nungungulu cima a gi faneli ku wuliwa. Ko khwatsi a kukholwa loko ku seketelwa lomu ka nayo wo kari wa Biblia wu nga zwisisiwiko hi ndlela yi faneleko, lowu wu nge ngalo: “U nga hlakani hi vito ga Jehova, Nungungulu wa wena, hakuva Jehova a nga ta mu khoma kota munhu a nga hava nanzu, loyi a hlakanako hi vito gakwe.”—Eksodusi 20:7.

A nayo lowu wu beletela a ku tirisa a vito ga Nungungulu hi ndlela ya hava. Kanilezi xana lezo zi wula a ku beletela a ku tirisa hi xichawo a vito gakwe? A hi zona. A vatsali vontlhe va Biblia ga xiHeberu (A Testamenta Ga Kale) va wa hi vavanuna vo tsumbeka lava va nga kari va hanya hi Nayo lowu Nungungulu a nga nyikile vaIsraeli va kale. Hambulezo, vona va wa tirisa a vito ga Nungungulu hi kukhanzakanya. Hi xikombiso, va gi tirisile lomu ka Tisimu to tala leti ti nga yimbelelwa hi magezu yo tlakuka hi zidlemo za vakhozeli. Jehova Nungungulu kambe i gonzisile a vakhozeli vakwe a ku tirisa vito gakwe, niku lava va tsumbekileko va ingisile. (Joeli 2:32; Mitiro 2:21) Hikwalaho, inyamutlha a maKristu a ma kanakani a ku tirisa a vito ga Nungungulu hi xichawo, kota lezi Jesu a nga maha hakunene.—Johani 17:26.

A xikhati lexi a vahunzuluseli va Biblia va valetako a vito ga Nungungulu hi zikhundla, vo maha a xihoxo xa hombe. Va maha Nungungulu a woneka ku khwatsi i le kule nguvu ni ku khwatsi yena a hi munhu, kuveni a Biblia gi khongotela vanhu lezaku va hlakulela ‘wuhlengeli na Jehova.’ (Tisimu 25:14) Alakanyela a munghana wa wena wa hombe. Xana u nga zi kotisa kuyini kuva ni kuzwanana ko tiya na yena hakunene loku u nga se gi tiva a vito gakwe ke? Hi kufanana, a xikhati lexi a vanhu va nga tivisiwiko a vito ga Nungungulu, Jehova, zi nga kotekisa kuyini lezaku vava ni kuzwanana ko tiya hakunene na Nungungulu? A ku hunza lezo, loku a vanhu va nga tirisi a vito ga Nungungulu, va luza ku tiva a tlhamuselo wa gona wo hlamalisa. Kasi hi wihi a tlhamuselo wa vito ga Nungungulu?

Nungungulu ha yece i wulile a tlhamuselo wa vito gakwe ka nanza ga yena go tsumbeka Mosi. A xikhati lexi Mosi a nga wutisa a vito ga Nungungulu, Jehova i hlamulile a ku ngalo: “Nzi ta ti komba nzi hi lexi nzi to ti komba nzi hi xona.” (Eksodusi 3:14, NM) A wuhunzuluseli ga Rotherham gi hunzulusisa lezi a magezu lawo: “Nzi Tava zontlhe lezi nzi lavako kuva zona.” Jehova wa zi kota kuva zontlhe lezi zi lavekako kasi a tatisa makhungo yakwe.

U nga maha yini loku ku wo khwatsi wova munhu loyi a zi kotako ku ti maha zontlhe lezi zi lavekako? Zini u nga wa ta mahela a vanghana va wena? Loku munwe wabye a babya hi nghumbe ya hombe, u wa ta maha dokodela wa wutlhari lezaku u mu hanyisa. Loku munwani a hi ni xilaveko xa mali, u wa ta maha mumahi wa zi nene loyi a ganyileko lezaku u mu vuna. Kanilezi, a za lisine hi lezaku a wu nge zi koti kuva munhu loyi a zi kotako ku maha zo tala. Hina hontlheni a hi zi koti. Zalezi u gonzako a Biblia, u ta hlamala hi ku wona a ndlela leyi Jehova a ti mahako ha yona zontlhe lezi zi lavekako kasi a tatisa zitsumbiso zakwe. Niku za mu xalalisa a ku tirisa a ntamu wakwe lezaku a vuna lava va mu ranzako. (2 Kronekele 16:9) A matshamela lawo yo saseka ya wumunhu ga Jehova a ma woneki ka lava va nga tiviko a vito gakwe.

Hi laha ku dlunyatekileko, a vito ga Jehova gi fanele ku tiriswa lomu ka Biblia. A ku tiva a tlhamuselo wa gona ni ku gi tirisa hi kutlhatlheka wukhozelini ga hina zivuno za hombe nguvu za ku hi tshineta ka Dadani wa hina wa le tilweni, Jehova.*


*  Kasi ku kuma manwani mahungu ma wulawulako hi vito ga Nungungulu, ni tlhamuselo wa gona, ni zigelo za ku hikuyini gi faneleko ku tiriswa wukhozelini, wona a broxura Vito Ra Xikwembu Leri Nga Ta Tshama Hi Masiku, gi humesiwako hi Timboni ta Jehova.

← Wona a xipimo xi wulawulako hi mhaka leyi