Matewu 21:1-46

  • Jesu a nghena Jerusalema (1-11)

  • Jesu a basisa tempeli (12-17)

  • Jesu a ruka nkuwu (18-22)

  • Va wutisa Jesu ku a ntamu wakwe wuta hi kwihi (23-27)

  • Mufananiso wa vana vambiri (28-32)

  • Mufananiso wa varimi va vadayi (33-46)

    • Va ala a ribye ga laha khoneni ga lisima ka wontlhe (42)

21  A cikhati leci va nga chikela Bhetfaje Citsungeni ca maOlivha, kusuhani ni Jerusalema, Jesu i no ruma vapizani vambiri,  aku kabye: “Fambani cidhoropaneni leci ci nga mahlweni ka n’wina, mu ta ya kuma mbongola yi bohilweko yi nga ni cimbongolana. Ti tlhatlheni mu ndzi tela nato.  Loku a wokari a mu wutisa nchumu, hlamulani muku: ‘A Hosi ya ti lava.’ I ta tekela ku mu tsika muta nato.”  Lezvi zvi mahekile kasi ku tatiseka lezvi zvi nga wulilwe hi muphrofeti loyi a ngaku:  “Byela nhanyana wa Ziyoni, uku: ‘Hi nga wona! A hosi ya wena yata ka wena, yi rulile, yi khilele mbongola, ina, a cimbongolana ci nga n’wana wa pswele ga mbongola.’”  Hikwalaho, a vapizani va no famba va ya maha zvalezvi Jesu a nga va leletele.  Va no wuya ni mbongola ni cimbongolana ca yona, va ta tlhateka tinguwo tabye hehla ka tona, Jesu a tshama hehla ka tinguwo.  A votala cikari ka citshungu va no andlalela tinguwo tabye laha ruweni, ni van’wani kambe va no tshova majakwa va ma andlala laha ruweni.  A citshungu leci ci nga rangile mahlweni kakwe ni lava va nga mu landzela va wa huwelela, vaku: “Nungungulu, ha ku kombela, hlayisa N’wana wa Dhavhidha! I katekile loyi a tako hi vito ga Jehovha! Nungungulu, ha ku kombela, mu hlayise, wena Loyi u nga le hehla matilweni!” 10  A cikhati leci a nga chikela Jerusalema, a dhoropa gontlhe gi wa hi ka tsanga-tsanga, na giku: “Himani yaloyi?” 11  A citshungu ci no simama ku wula, ciku: “Loyi hi Jesu, a muphrofeti wa le Nazareta wa Galileya!” 12  Jesu i no nghena tempeleni a hlongola vontlhe lava va nga kari va xavisa ni ku xava lomu tempeleni, a khubhunyeta timeza ta vacicisi va mali ni zvitulo zva vaxavisi va zvipomba. 13  Aku kabye: “Ku tsalilwe ku ngalo: ‘A yindlu ya mina yi ta vitaniwa ku i yindlu ya mikhongelo’, kanilezvi n’wina mu yi maha yindlu ya vayivi.” 14  A zvikhumu ni zvilima zvi nota kakwe lomu tempeleni, a ta zvi hanyisa. 15  A cikhati leci a vapristi lava va tihosana ni vatsali va nga wona a zvilo lezvo zvo hlamalisa a nga maha, ni vanana lava va nga huwelela lomu tempeleni, vaku: “Nungungulu, ha ku kombela, hlayisa N’wana wa Dhavhidha!” va no zangara, 16  vaku kakwe: “Wa zvizwa lezvi va wulako lava?” Jesu aku kabye: “Ina. A mu se tshuka mu gondza lezvi zvaku: ‘A minomu ya vanana ni ya tinyamani* yi ta ku dhumisa’?” 17  I no va siya laho a huma dhoropeni aya Bhetaniya a ya etlela seyo. 18  Na a tlhela dhoropeni ni mixo i nozwa ndlala. 19  I no wona nkuwu laha mbhirini ya ruwa, a wu yela, kanilezvi a nga kumangi nchumu saseka matluka basi, aku ka wona: “Kusukela lezvi u nga ha pswali mihandzu kambe.” Zvalezvo a nkuwu wu no woma. 20  A cikhati leci a vapizani va nga zvi wona va no hlamala, vaku: “Zvi mahisa kuyini a ku a nkuwu lowu wu tekela ku woma?” 21  Jesu a va hlamula, aku: “Ndza tiyisa ka n’wina ndziku: Loku mu hi ni kukholwa, mu nga kanakani, mu nga ta maha lezvi ndzi nga maha a nkuwu lowu basi, kanilezvi loku mu byela citsunga leci muku: ‘Kunuka u ya ti hoxa bimbini’, zvi ta maheka. 22  Niku zvontlhe lezvi mu zvi kombelako mikhongelweni na mu kholwa, mu ta nyikiwa.” 23  Loku a nghenile lomu tempeleni, a vapristi lava va tihosana ni madhota va no mu tela na a kari a gondzisa, va taku: “I ntamu muni u mahako hi wona zvilo lezvi? Kona himani a nga ku nyika a ntamu lowu?” 24  Jesu i no va hlamula, aku: “Minawu ndzi ta mu wutisa nchumu wun’we. Loku mu ndzi hlamula, minawu ndzi ta mu byela a ku i ntamu muni ndzi mahako hi wona a zvilo lezvi: 25  A kubhabhatisa ka Johani ku wata hi kwihi? Ku wata hi le tilweni kutani hi ka vanhu?” Va no sangula ku wulawulisana vaku: “Loku hiku: ‘Ku wata hi le tilweni’, i taku: ‘Hikuyini mu nga kala ku kholwa kakwe ke?’ 26  Kanilezvi, loku hiku: ‘Ku wata hi ka vanhu’, ha chava citshungu, hakuva vontlhe ve Johani muphrofeti.” 27  Hikwalaho va no mu hlamula vaku: “A hi zvi tivi.” Jesu aku kabye: “Minawu ndzi nga ta mu byela a ku i ntamu muni ndzi mahako hi wona a zvilo lezvi. 28  “Mu alakanya yini? A wanuna wo kari i wa hi ni vana vambiri. I noya ka loyi wa nhondzo a yaku: ‘N’wananga, famba u ya tira masin’wini nyamutlha.’ 29  A n’wana loye i no hlamula aku: ‘Nyawowe’, kanilezvi andzhako ka cikhati i no ti laya a gumesa a famba. 30  I noya ka loyi wa ndzisana a ya mu byela zvalezvo. Yena a mu hlamula aku: ‘Ndzi ta famba papayi’, kanilezvi a nga yangi. 31  Hi wihi cikari ka lava va vambiri a nga maha kurandza ka papayi wakwe?” Vaku: “Hi loyi wa nhondzo.” Jesu aku kabye: “Ndza tiyisa ka n’wina, ndziku: A vakhupisi ni zvibhayi va mu rangela ku nghena Mufun’weni wa Nungungulu. 32  Hakuva Johani i tile ka n’wina a ta mu gondzisa a ndlela ya kululama kanilezvi a mu kholwangi kakwe. Hambulezvo a vakhupisi ni zvibhayi va kholwile kakwe. Kanilezvi n’wina, hambu a cikhati leci mu nga wona lezvo, a mu ti layangi mu kholwa kakwe. 33  “Zwanani wun’wani mufananiso: Ku wa hi ni wanuna a nga byalile simu ga mauvha. I no gi bhiyela, a maha cigowolo co kamela vhinyo a tlhela a aka likhokhola,* a gumesa a gi nyikela ka varimi, yena a endza aya tikweni gin’wani. 34  Loku yi chikele a nguva ya mihandzu, i no ruma zvitiri zvakwe lezvaku zvi ya teka mihandzu ka varimi. 35  Kanilezvi a varimi va no khoma a zvitiri zvakwe; vaba cin’we, a cin’wani va daya, ni leci cin’wani va ci gandla hi maribye. 36  I no tlhela a ruma zvin’wani zvitiri, zvo tala ku hundza lezvi zvo sangula, kanilezvi va no zvi maha zvalezvo. 37  Hi magumo, i no rumela n’wana wakwe na aku: ‘Va ta chava n’wana wa mina.’ 38  Kanilezvi laha a varimi va ngaku mu cu, va no byelana, vaku: ‘Loyi hi yena mugi wa tshomba. A hi mu dayeni hi fela ku sala ni tshomba yakwe!’ 39  Hikwalaho, va no mu khoma va mu hoxa lahandle ka simu va mu daya. 40  Makunu loku a n’winyi wa simu ata, i ta va maha yini a varimi lava ke?” 41  Vaku kakwe: “Kota lezvi va bihileko, i ta va lovisa va ku bhi, a gumesa a nyikela simu ka van’wani varimi lava va to mu nyika mihandzu ya kona loku yi buvha.” 42  Jesu aku kabye: “A mu se tshuka mu gondza Mitsalweni lezvaku: ‘A ribye legi gi nga aliwa hi vaaki give gona ribye ga laha khoneni ga lisima ka wontlhe.* Zvita hi ka Jehovha, niku zva tsakisa nguvhu matihlweni ya hina’? 43  Hikwalaho, ndza mu byela ndziku: A Mufumo wa Nungungulu wu ta tekiwa ka n’wina wu nyikelwa ka tiko legi gi to pswala mihandzu ya wona. 44  Ahandle ka lezvo, a munhu loyi a to wela ribye legi, i ta pswhandleka. Ni loyi gi to mu wela, gi ta mu sila a ku bhi.” 45  A cikhati leci a vapristi lava va tihosana ni vaFarisi va ngazwa mifananiso yakwe, va no zvi pola lezvaku i wula vona. 46  Hambu lezvi va nga lava ku mu khoma, va no chava citshungu hakuva ci wa ku muphrofeti.

Mitlhamuselo ya lahasi

Kutani: “zvihlangi”.
Kutani: “torre”.
A ribye legi gi wa vekiwa laha khoneni ku tlhanganako makhurisi mambiri kasi ku ma tiyisa.