Johani 6:1-71

  • Jesu a gisa a 5000 wa vanhu (1-15)

  • Jesu a famba hehla ka mati (16-21)

  • Jesu i “pawa ya wutomi” (22-59)

  • A votala va tsika ku landzela Jesu hi kota ya lezvi a nga wula (60-71)

6  Andzhako ka lezvo, Jesu i no tlhatuka Bimbi ga Galileya, kutani Bimbi ga Tibheriya.  I no simama ku landzelwa hi citshungu ca hombe, hakuva ci wa wona a zviwoniso lezvi a nga kari a zvi maha zva ku hanyisa vababyi.  Hikwalaho Jesu i no kandziha citsungeni a ya tshama laho ni vapizani vakwe.  Makunu a Phasika, gi nga festa ya vaJudha, gi wa hi kusuhani.  Laha Jesu a nga tlakusa matihlo a wona citshungu ca hombe leci ci nga kari cita kakwe, i te ngalo ka Filipu: “Hi ta xava kwihi a tipawa ta ku nyika vanhu lava vaga?”  Kanilezvi i wa wula lezvo kasi ku mu ringa, hakuva i wa zvi tiva lezvi a nga lava ku maha.  Filipu i no mu hlamula aku: “A tipawa ta 200 wa tidhenaryo* a ti eneli ku gisa vanhu lava hambu loku a mun’we ni mun’wani o khema kutsongwani basi.”  Andrewu, a mun’we wa vapizani vakwe, a makabye wa Simoni Pedro, i te ngalo kakwe:  “Ku na ni cifanyana laha ci nga ni ntlhanu wa tipawa ta sevhadha ni zvinjhanjhana zvimbiri. Kanilezvi, zvi ta siza yini ka vanhu vo talisa lezvi ke?” 10  Jesu aku: “Va tshamiseni hasi.” Lezvi ku nga hi ni byanyi go tala ka wutshamu lego, a vavanuna va no tshama lahasi; va wa hi cipimo ca 5000. 11  Jesu i no teka tipawa, laha na a bongile, i no avela lava va nga tshamile laho. I no maha lezvo kambe hi zvinjhanjhana, vaga kala va xura. 12  Laha va nga gile va xura, Jesu i te ngalo ka vapizani vakwe: “Hlengeletelani a zvikhemu lezvi zvi seleko kasi ku nga luzi nchumu.” 13  Hikwalaho, va no hlengeletela a zvikhemu lezvi zvi nga siyilwe hi lava va nga gile a ntlhanu wa tipawa ta sevhadha, va tata a 12 wa zvindzala.* 14  A cikhati leci a vanhu va nga wona a cihlamaliso leci a nga maha, va te ngalo: “Loyi hakunene hi yena a Muphrofeti loyi a nga wa tata tikweni.” 15  Makunu Jesu na a zvi tiva lezvaku va lava kuta kakwe va ta mu kurumeta ku maha hosi yabye, i no nyemuka aya kambe citsungeni na a hi yece. 16  Laha gi nga pelile, a vapizani vakwe va no relela bimbini, 17  va ya nghena ngalaveni va tsemakanya bimbi vaya Kapernawume. Ka cikhati leco gi wa phumile, kanilezvi Jesu i wa nga seya kabye. 18  A bimbi gi wa vhindluka hi kota ya moya wa hombe lowu wu nga kari wuba. 19  Loku va fambile a cipimo ca 5 kutani 6 wa tikilometro,* va no wona Jesu na a famba hehla ka bimbi, a tshinela ngalaveni, va se chava. 20  Kanilezvi i te ngalo kabye: “Mu nga chavi, hi mina!” 21  Hikwalaho va no mu tsika a nghena ngalaveni. Zvalezvo a ngalava yi no chikela lomu va ngaya kona. 22  Hi mandziko wa kona, a citshungu leci ci nga sele ka tlhelo legi gin’wani ga bimbi ci no wona lezvaku ku wa nga ha hi na ngalava yin’wani saseka leyi ya yitsongwani, ni lezvaku Jesu i wa nga nghenangi ngalaveni zvin’we ni vapizani, kanilezvi a vapizani vakwe va wa fambile voce. 23  Kanilezvi ku no chikela tingalava ta le Tibheriya, kusuhani ni laha va nga gele kona tipawa andzhako ka loku a Hosi yi bongile. 24  Makunu laha a citshungu ci nga wona lezvaku Jesu ni vapizani vakwe va wa nga hi kona laho, va no nghena tingalaveni tabye vaya Kapernawume va ya lavetela Jesu. 25  A cikhati leci va nga mu kuma le tlhatuko wa bimbi, va te ngalo kakwe: “Rabi, u chikele rini laha?” 26  Jesu i no va hlamula aku: “Ndza tiyisa ka n’wina ndziku: A mu ndzi lavi hi lezvi mu nga wona zviwoniso, kanilezvi mu ndzi lava hi lezvi mu ngaga tipawa mu xura. 27  Mu nga tireli a zvakuga lezvi zvi mbhelako, kanilezvi tirelani zvakuga lezvi zvi simamako kala wutomini ga pindzukelwa, lezvi a N’wana wa munhu a to mu nyika; hakuva hi yena a vekelweko cifungo* hi Papayi, a nga Nungungulu, ca lezvaku wa xalala hi yena.” 28  Vaku ngalo kakwe: “Hi fanele ku maha yini kasi hi maha mitiro ya Nungungulu ke?” 29  Jesu i no va hlamula aku: “A ntiro wa Nungungulu hi lowu wa kuva mu kholwa ka loyi a mu rumeleko.” 30  Hi kulandzela va no mu wutisa vaku: “Ciwoniso muni u to maha kasi hi fela ku ci wona hi kholwa ka wena ke? I ntiro muni u to maha? 31  A vakokwani va hina va gile mana ciwuleni, kota lezvi zvi tsalilweko zvaku: ‘I no va nyika pawa ya le tilweni kasi vaga.’” 32  Jesu aku kabye: “Ndza tiyisa ka n’wina ndziku: Mosi a nga mu nyikangi a pawa ya le tilweni, kanilezvi a Papayi wa mina wa mu nyika a pawa ya lisine ya le tilweni. 33  Hakuva a pawa ya Nungungulu hi loyi a relelako hi le tilweni a ta nyika wutomi ka tiko.” 34  Vaku ngalo kakwe: “Hosi, hi nyike a pawa leyo contlhe cikhati.” 35  Jesu aku kabye: “Mina ndzi pawa ya wutomi. Ni wihi a tako ka mina a nga ta hazwa ndlala, ni loyi a kholwako ka mina a nga ta hazwa tora. 36  Kanilezvi khwatsi hi lezvi ndzi mu byelileko, mu sina mu ndzi wonile hambulezvo a mu kholwi. 37  Vontlhe lava Papayi a ndzi nyikako va tata ka mina, ni loyi a tako ka mina ndzi nga ta tshuka ndzi mu hlongola; 38  hakuva ndzi relele hi le tilweni kasi ku ta maha a kurandza ka loyi a ndzi rumileko na ku nga hi kurandza ka mina. 39  A kurandza ka loyi a ndzi rumileko hi lezvaku ndzi nga lahli ne mun’we ka vontlhe lava a ndzi nyikileko, kanilezvi ndzi va vhuxa hi siku go gumesa. 40  Hakuva a kurandza ka Papayi wa mina hi lezvaku ni wihi a vhumelako N’wana, a kholwa kakwe, a kuma wutomi ga pindzukelwa; niku ndzi ta mu vhuxa hi siku go gumesa.” 41  Hikwalaho, a vaJudha va no sangula ku mu ngurangurela hi lezvi a ngaku: “Ndzi pawa yi releleko hi le tilweni.” 42  Vaku ngalo: “A hi yena Jesu loyi, a n’wana wa Josefa, loyi a papayi wakwe ni mamani wakwe hi va tivako? Makunu hikuyini a wulako ku: ‘Ndzi relele hi le tilweni’?” 43  Jesu i no va hlamula aku: “Hi nga tsikani ku ngurangura. 44  A ku na munhu a zvi kotako kuta ka mina, loku a nga kokiwi hi Papayi loyi a ndzi rumileko, niku ndzi ta mu vhuxa hi siku go gumesa. 45  Lomu ka Vaphrofeti ku tsalilwe ku ngalo: ‘Vontlhe va ta gondzisiwa hi Jehovha.’ Ni wihi a ingisako Papayi, a gondza kakwe, wata ka mina. 46  A ku na munhu a wonileko Papayi, saseka loyi a tako hi ka Nungungulu; hi yena a wonileko Papayi. 47  Ndza tiyisa ka n’wina ndziku: Loyi a kholwako i na ni wutomi ga pindzukelwa. 48  “Mina ndzi pawa ya wutomi. 49  A vakokwani va n’wina va gile a mana ciwuleni hambulezvo va file. 50  Leyi i pawa yi relelako hi le tilweni, kasi ni wihi a yi gako a ngafi. 51  Mina ndzi pawa yi hanyako yi releleko hi le tilweni. Loku munhu aga a pawa leyi i ta hanya kala kupindzuka; kunene, a pawa leyi ndzi to mu nyika i nyama ya mina leyi ndzi to yi nyikela kasi a tiko gi hanya.” 52  A vaJudha va no sangula ku kanetisana vaku: “A wanuna loyi a nga hi nyikisa kuyini a nyama yakwe higa ke?” 53  Jesu i no va hlamula aku: “Ndza tiyisa ka n’wina ndziku: Loku mu ngagi a nyama ya N’wana wa munhu ni kunwa a nkhata wakwe a mu na wutomi ndzeni ka n’wina. 54  Ni wihi a gako nyama ya mina ni kunwa nkhata wa mina i na ni wutomi ga pindzukelwa, niku ndzi ta mu vhuxa hi siku go gumesa; 55  hakuva a nyama ya mina i zvakuga zva lisine, ni nkhata wa mina kunwa ka lisine. 56  Ni wihi a gako nyama ya mina ni kunwa nkhata wa mina i simama zvin’we na mina, minawu ndzi simama zvin’we naye. 57  Khwatsi hi lezvi Papayi loyi a hanyako a ndzi rumileko, ni lezvi ndzi hanyako hi kota ya Papayi, loyi a ndzi gako yenawu i ta hanya hi kota ya mina. 58  Leyi i pawa yi releleko hi le tilweni. A yi koti leyi a vakokwani va n’wina va ngaga va gumesa vafa. Loyi a gako a pawa leyi i ta hanya kala kupindzuka.” 59  I wulile timhaka leti a cikhati leci a nga gondzisa sinagogeni* le Kapernawume. 60  A cikhati leci a vapizani vakwe va ngazwa lezvo, a kutala ka vona va te ngalo: “A timhaka leti ta tshisa; himani wa ku a nga ti ingisela ke?” 61  Kanilezvi, Jesu na a zvi tiva mbilwini yakwe lezvaku a vapizani vakwe vo ngurangura hi mhaka leyi, i te ngalo kabye: “A mhaka leyi ya mu khunguvanyisa ke? 62  Makunu ahati loku mu wo wona a N’wana wa munhu na a tlakuka aya lomu a nga hi kona kusanguleni? 63  A moya hi wona wu nyikako wutomi, a nyama a yi vhuni nchumu. A timhaka leti ndzi nga mu byela i moya ni wutomi. 64  Kanilezvi ku na ni vokari cikari ka n’wina va nga kholwiko.” Hakuva Jesu i wa va tiva kusukela kusanguleni lezvaku hi vamani lava va nga kala va nga kholwi niku himani loyi a to mu xavisa. 65  I no engeta aku: “Hi caleci ci nga ndzi maha ndzi mu byela, ndziku: A ku na munhu a zvi kotako kuta ka mina loku Papayi a nga zvi lavi.” 66  Hi kota ya lezvo, a vapizani vakwe vo tala va no tlhela ka zvilo lezvi va nga zvi tsikile, a va ha fambangi naye. 67  Hikwalaho Jesu i te ngalo ka lava va 12: “N’winawu mu lava ku famba ke?” 68  Simoni Pedro i no mu hlamula aku: “Hosi, hi taya ka mani? Wena u na ni timhaka ta wutomi ga pindzukelwa. 69  Hi kholwile niku ha zvi tiva lezvaku wena u Loyi wa Kubasa wa Nungungulu.” 70  Jesu i no va hlamula aku: “Ndzi hlawulile n’wina va 12, a hi zvona ke? Hambulezvo a mun’we wa n’wina i sathani.”* 71  I wa wula Judhasi, a n’wana wa Simoni Iskariyoti, hakuva hi yena a nga lava ku mu nyikela hambu lezvi a nga hi mun’we wa lava va 12.

Mitlhamuselo ya lahasi

Cingerengere ca Roma ca prata. Wona Tlhamuselo wa magezu ya Bhibhiliya.
Kutani: “zvirundzu”.
Hi kukongoma: “25 kutani 30 wa maestadhyu”.
Kutani: “marka”.
Kutani: “laha ku nga hlengeletene vanhu”.
Hi ciGreki: di·á·bo·los, zvi wulako ku “mulumbeti”.