Tindhawu to kandziyisela eka tona ta Timbhoni ta Yehovha eMexico ti kume xitifiketi xa Clean Enterprise malembe ya nkombo hi ku landzelelana.

Hi September 26, 2012, mfumo wa Mexico wu nyike Timbhoni ta Yehovha xitifiketi xo hlawuleka “hikwalaho ko xiya ku tinyiketela [ka tona] ku khathalela ni ku sirhelela mbango.”

Nongonoko wa Clean Enterprise wu pfuna tifektri leswaku ti va ni tindlela to tirha leti sirhelelaka mbango. Timbhoni ta Yehovha ta hlanganyela eka nongonoko wolowo lembe ni lembe hambileswi nhlengeletano ya tona yi nga riki ya mpindzulo. Muvulavuleri wa ndhawu yo gandlisela eka yona eMexico u te: “Leswaku hi kuma xitifiketi xa Clean Enterprise, hi fanele hi nyikela vumbhoni bya leswaku ndlela leyi hi endlaka ha yona yi fambisana ni milawu ya mbango ya ndhawu yoleyo eka swilo swa nkombo: moya, mati, ku thyakisa doroba, thyaka leri nga ni khombo, vuhlayiseki, gezi ni ndzetelo wo khathalela mbango. Tifektri leta ha riki tintshwa a ti sindzisiwi ku nghenela nongonoko lowu. Hina Timbhoni hi wu nghenela hi ku tirhandzela.”

Timbhoni ta Yehovha emisaveni hinkwayo ti endla hinkwaswo leswi nga ematimbeni ya tona leswaku ti papalata ku onha mbango.