Loko u nga si oda Bibele ya Braille eka Timbhoni ta Yehovha, tiyiseka leswaku u ni ndhawu leyi u nga ta yi veka eka yona. Bibele leyi heleleke ya Vuhundzuluxeri Bya Misava Lebyintshwa, leyi kumekaka hi Braille ya Xinghezi, Xipaniya ni Xintariyana, yi sukela eka tivholumo ta 20 ku ya eka ta 28 naswona yi lava tixelufu leti nga dyaka ndhawu leyi leheke timitara timbirhi.

Mixaka yin’wana ya Braille a yi dyi ndhawu yo tala ku fana ni Bibele. Michini leyitsongo yo tsala ha yona leyi vuriwaka Braille note takers yi pfuna mabofu ku tsala tinhla ni ku hlaya rungula leri hlayisiweke eka khompyuta hi ku tirhisa muchini wun’wana lowutsongo lowu nga ni mintwa leyi tlakukaka yi tlhela yi ehla leswaku yi humesa tinhlanga ta Braille. Bofu ri nga tlhela ri kuma ni ku yingisela minkandziyiso hi ku pfuniwa hi progreme ya screen reader leyi hlayaka marito lama tsariweke.

Ku engetela kwalaho, Timbhoni ti endle progreme ya khompyuta leyi kotaka ku hundzula marito ma va Braille hi tindzimi to tala. Loko ku setiwa nxaxamelo wa marito lama tsariweke swin’we ni tinhlanga ta Braille, progreme leyi yi nga swi kota ku cinca marito wolawo ma va Braille. Nakambe yi hlela buku ya kona hi ndlela leyi nga ta endla leswaku bofu ri kota ku yi hlaya hi ku olova. Progreme leyi yi ta endla leswaku swi koteka ku kandziyisa minkandziyiso ya Braille swin’we ni Bibele ya kona hi ririmi rihi ni rihi leri nga ni tinhlanga ta Braille ku katsa ni tindzimi leti nga ma tirhisiki maletere ya Xirhoma.

Se ku hundze malembe lama tlulaka 100 Timbhoni ti kandziyisela mabofu tibuku leti sekeriweke eBibeleni naswona se ti kumeka hi tindzimi ta 19. Hambileswi mabofu lama tsakelaka tibuku leti ma nga ti kumaka mahala, yo tala ya wona ma humesa munyikelo wa ku tirhandzela.

Enkarhini lowu hundzeke, loko ku humesiwa nkandziyiso lowuntshwa entsombanweni wa Timbhoni, vayingiseri a va byeriwa leswaku minkandziyiso ya Braille yi nga odiwa endzhaku ka nkarhi. Lembe leri nga hundza, rhavi ra le United States ri vutise mavandlha leswaku ri tiva mintsombano leyi mabofu ma nga ta ya eka yona ni mixaka ya Braille (ya phepha, note taker ya elektroniki kumbe screen reader ya elektroniki) leyi ma yi tsakelaka.

Minkandziyiso ya Braille yi rhumeriwe emintsombanweni leyi nga ni mabofu, leswi endleke leswaku ma kuma minkandziyiso leyintshwa leyi humesiweke hi nkarhi wun’we ni vanhu hinkwavo. Mixaka yin’wana ya Braille ya elektroniki yi rhumeriwe hi e-mail eka un’wana ni un’wana endzhaku ka vhiki ntsombano wu herile.

Bofu rin’wana leri nga Mbhoni ri te: “A ku ri lunghelo ro hlawuleka ku kuma nkandziyiso hi nkarhi wun’we ni vanhu hinkwavo. Pisalema 37:4 yi vula leswaku Yehovha u ta hi nyika swilo leswi komberiwaka hi mbilu ya hina. U endle tano mahelo-vhiki lawa!” Bofu rin’wana ri sungule ku rila ivi ri ku: “A va ehleketa hi mina. Ndzi nkhensa Yehovha hileswi a hi khathalelaka kahle swonghasi.