Nghena endzeni

VANTSHWA VA VUTISA

Ndzi Nga Endla Yini Loko Ndzi Ri Ni Xiphiqo Xa Rihanyo? (Xiyenge 2)

Ndzi Nga Endla Yini Loko Ndzi Ri Ni Xiphiqo Xa Rihanyo? (Xiyenge 2)

Swiphiqo swa rihanyo swi ta hi tindlela to tala.

  • Vanhu van’wana va ni swikombiso swa vuvabyi leswi u kokata ku swi vona, kasi van’wana a swi vonaki.

  • Swiphiqo swin’wana swa rihanyo i swa xinkarhana kambe swin’wana a swi heli.

  • Swin’wana swi nga tshunguleka kumbe swi lawuleka loko hihala tlhelo swin’wana swi ri karhi swinyanya—swi nga veka ni vutomi bya munhu ekhombyeni.

Vantshwa va langutana ni swiphiqo swa rihanyo swo hambana-hambana leswi tsariweke laha henhla. Eka xihloko lexi, u ta twa hi vantshwa va mune lava langutaneke ni swiphiqo swo tano. Loko u ri ni xiphiqo xa rihanyo, u nga ha khutaziwa hi leswi va swi vulaka.

 GUÉNAELLE

Lexi ndzi tikelaka ngopfu, i ku amukela leswaku ku ni swilo leswi ndzi tsandzekaka ku swi endla. Ndzi lava ku endla swilo swo tala kambe siku rin’wana ni rin’wana ndzi fanele ndzi pfumelelana ni xiyimo xa mina.

Ndzi ni vuvabyi lebyi vuriwaka, motor-neuromuscular lebyi endlaka leswaku byongo bya mina byi nga koti ku hundzisela rungula emirini. Minkarhi yin’wana swirho swa mina ku sukela enhlokweni ku ya eswikunwanini, swa rhurhumela kumbe swi nga tirhi. Swa ndzi tikela ku endla swilo leswi tolovelekeke swo tanihi hi ku famba-famba, ku vulavula, ku hlaya, ku tsala ni ku twisisa vanhu van’wana. Loko swilo se swi ndzi tikela swinene, vakulu va le vandlheni ra ka hina va khongela na mina. Endzhaku ka sweswo ndzi titwa ndzi antswa.

Ku nga khathariseki ndzingo lowu ndzi langutanaka na wona, ndza swi tiva leswaku Yehovha wa ndzi tiyisaminkarhi hinkwayo. A ndzi lavi leswaku vuvabyi bya mina byi ndzi sivela ku n’wi tirhela hi ku helela. Ndzi swi teka swi ri swa nkoka ku pfuna van’wana va dyondza hi xitshembiso xa le Bibeleni xa leswaku ku nga ri khale Yehovha Xikwembu u ta hundzula misava yi va paradeyisi, laha ku xaniseka ku nga ta va ku nga ha ri kona.—Nhlavutelo 21:1-4.

Xivutiso xo anakanyisisa ha xona: Ku fana na Guénaelle,hi tihi tindlela leti u nga kombaka van’wana ntwela-vusiwana ha tona?​—1 Vakorinto 10:24.

 ZACHARY

Loko ndzi ri ni malembe ya 16, ndzi khomiwe hi vuvabyi bya khensa ya byongo. Madokodela ma ndzi byele leswaku ndzi ta hanya tin’hweti ta nhungu ntsena. Ku sukela hi nkarhi wolowo vutomi a byi tika.

Sweswi miri wa mina exineneni wu lamarile hikwalaho ka matshumba. A ndza ha swi koti ku famba, minkarhi hinkwayo ku fanele ku va ni munhu ekaya leswaku a ndzi pfuna.

Vuvabyi lebyi byi endle leswaku swi ndzi tikela ku vulavula kahle. A ndzi ri munhu wa migingiriko la rhandzaka ntlango wa waterskiing, basketball ni volleyball. Leswi ndzi nga Mbhoni ya Yehovha, a ndzi wu hisekela ntirho wo chumayela wa Vukreste. A ndzi tshembi leswaku vanhu vo tala va swi twisisa leswaku swi njhani ku tsandzeka ku endla swilo leswi u swi rhandzaka swinene.

Marito lama nga eka Esaya 57:15 ma ndzi khutaza hikuva ma ndzi tiyisekisa leswaku Yehovha Xikwembu u le kusuhi ni lava ‘pfotlokeke emoyeni’ naswona wa khathala hi mina. Nakambe Esaya 35:6 yi vulavula hi xitshembiso xa Yehovha xa leswaku ndzi ta tlhela ndzi kota ku famba ni ku n’wi tirhela ndzi nga ha vabyi.

Hambileswi minkarhi yin’wana swi ndzi tikelaka ku langutana ni vuvabyi bya mina, ndza tiyiseka leswaku Yehovha u na mina. Minkarhi hinkwayo loko ndzi titwa ndzi hela matimba kumbe ndzi chava ndzi vulavula na yena hi xikhongelo. A xi kona lexi nga ndzi hambanisaka ni rirhandzu ra Yehovha.—Varhoma 8:39.

Zachary u fe a ri ni malembe ya 18, endzhaku ka tin’hweti timbirhi ku vulavurisaniwe na yena. Ripfumelo ra yena eka xitshembiso xa Xikwembu xo pfuxa lava feke emisaveni ya paradeyisi ri tshame ri tiyile ku fika emakumu.

Xivutiso xo anakanyisisa ha xona: Xana xikhongelo xi nga ku pfuna njhani leswaku u tshama erirhandzwini ra Xikwembu ku fana na Zachary?

 ANAÏS

Loko ndzi ri ni masiku ma nga ri mangani ndzi velekiwile, ndzi khomiwe hi vuvabyi bya ku mpfempfa ngati ebyongweni naswona byi endle ndzi lamala miri hinkwawo ngopfu-ngopfu milenge.

Sweswi ndzi kota ku famba mpfhuka wo koma hi ku tirhisa nxongotelo kambe hakanyingi ndzi tirhisa xitulu xa lava lamaleke. Nakambe ndzi ni vusindza lebyi endlaka swi ndzi tikela ku endla mintirho yo tanihi ku tsala.

Handle ko karhatiwa hi xiyimo xa mina, vutshunguri hi byoxe a byi ndzi tikela. A ndzi oloriwa swirho ku ringana masiku yo hlayanyana hi vhiki. Loko ndzi ri ni malembe ya ntlhanu, ndzi endliwe vuhundzuri lebyikulu naswona endzhaku ka sweswo ndzi endliwe byin’wana kanharhu. Vuhandzuri byimbirhi byo hetelela a byi tika hikuva a ndzi ri ekule ni le kaya, ku ringana tin’hweti tinharhu ndzi ri karhi ndzi hlakarhela.

Ndyangu wa ka hina wu ndzi pfunile swinene. A hi hleka swin’we naswona sweswo a swi ndzi pfuna loko ndzi titwa ndzi hele matimba. Mhani na vasesi va mina a va ndzi pfuna leswaku ndzi languteka kahl tanihi leswi a ndzi tikela ku endla tanoe. Ndza swi navela ku ambala tintangu ta swirhendze swa le henhla. Kambe ndzi ti ambale kan’we loko ndza ha ri n’wana hi ku nghenisa mavoko eka tona naswona sweswo a swi hi hlekisa hinkwerhu.

Ndzi ringeta ku nga pfumeleli vuvabyi bya mina byi ndzi heta matimba. Ndzi dyondza tindzimi, ndza hlambela naswona sweswo swi endla ndzi tsaka. Leswi ndzi Mbhoni ya Yehovha, ndzi rhandza ku ya burisana ni vanhu van’wana hi ripfumelo ra mina. Swi tikomba onge vanhu va rhiya ndleve loko ndzi vulavula na vona.

Vatswari va mina va tshamela ku ndzi byela leswaku xiyimo xa mina i xa nkarhinyana. Ku sukela loko va ndzi byele sweswo, ndzi tiyisa ripfumelo ra mina eka Yehovha ni le ka xitshembiso xakwe xo herisa ku xaniseka hinkwako ku katsa ni loku ndzi langutanaka na kona. Leswi swi ndzi nyika matimba yo tiyisela.—Nhlavutelo 21:3, 4.

Xivutiso xo anakanyisisa ha xona: U nga n’wi tekelela njhani Anaïs hi ku ka u nga pfumeleli xiphiqo xa wena xa vuvabyi xi ku heta matimba?

 JULIANA

Ndzi ni vuvabyi lebyi vuriwaka autoimmune lebyi khumbaka mbilu, mahahu ni ngati. Ana se byi sungurile eka tinso.

Loko ndzi ri ni malembe ya khume ndzi khomiwe hi vuvabyi lebyi vuriwaka lupus lebyi ndzi vangeleke switlhavi, matshimbi ni ku va ni swipfukela. Minkarhi yin’wana ndzi titwa ndzi nga pfuni nchumu.

Loko ndzi ri ni malembe ya 13, un’wana wa Timbhoni ta Yehovha u tile ekaya. U ndzi hlayele Esaya 41:10 laha Yehovha Xikwembu a nge: “U nga chavi, hikuva ndzi na wena. . . . Kunene ndzi ta ku khoma swi tiya hi voko ra mina ra xinene ra ku lulama.” Rero a ku ri siku leri ndzi sunguleke ku dyondza Bibele ni Timbhoni ta Yehovha. Namuntha, endzhaku ka malembe ya nhungu, ndzi tirhela Yehovha hi mbilu hinkwayo naswona ndzi tiyimisele ku nga pfumeleli vuvabyi bya mina byi lawula vutomi bya mina. Ndza swi vona leswaku Yehovha u ndzi nyike “matimba lama tlulaka lama tolovelekeke” leswaku ndzi tshama ndzi ri ni langutelo lerinene.—2 Vakorinto 4:7.

Xivutiso xo anakanyisisa ha xona: Xana Esaya 41:10 yi nga ku pfuna njhani leswaku u tshama u ri ni langutelo lerinene ku fana na Juliana?