Nghena endzeni

Swi Vula Yini Ku Kwetsima?

Swi Vula Yini Ku Kwetsima?

Nhlamulo ya le Bibeleni

Ku kwetsima swi vula ku ti hambanisa ni swilo leswi thyakeke. Rito ra Xiheveru leri hundzuluxeriweke ri va ku “kwetsima” ri huma eka rito ku “hambanisa.” Kutani nchumu lowu kwetsimaka wu khomiwa hi ndlela yo hlawuleka ngopfungopfu hileswi wu baseke wu tlhela wu tenga.

Xikwembu xi kwetsima hi ndlela leyi nga pimanisiwiki na nchumu. Bibele yi vula leswaku “a ku na munhu la kwetsimaka ku fana na Yehovha.” * (1 Samuwele 2:2) Kutani Xikwembu xi na mfanelo yo veka milawu ya swilo leswi kwetsimaka.

Rito leri nge “kwetsima” ri nga tirhisiwa eka xin’wana ni xin’wana lexi fambisanaka ni Xikwembu ngopfungopfu swilo leswi tirhisiwaka evugandzerini. Hi xikombiso Bibele yi vulavula hi:

  • Tindhawu to kwetsima: Xikwembu xi byele Muxe loyi a ri ekusuhi ni xihlahla lexi pfurhaka xi ku: “Ndhawu leyi u yimeke eka yona i misava yo kwetsima.”—Eksoda 3:2-5.

  • Swiendlakalo swo kwetsima: Vaisrayele va khale a va gandzela Yehovha nkarhi na nkarhi eka minhlangano ya vugandzeri leyi a yi vitaniwa “mintsombano yo kwetsima.”—Levhitika 23:37.

  • Swilo swo kwetsima: Swilo leswi a swi tirhisiwa evugandzerini bya Xikwembu enkarhini wa khale etempeleni ya le Yerusalema a swi vitaniwa ‘swingolongondzwana swo kwetsima.’ (1 Tihosi 8:4) Switirhisiwa sweswo swo kwetsima a swi fanele swi khomiwa hi ndlela ya xichavo hambileswi a swi nga fanelanga swi gandzeriwa. *

Xana munhu la nga hetisekangiki a nga va la kwetsimaka?

Ina. Xikwembu xi lerisa Vakreste leswi: “Mi fanele mi kwetsima, hikuva mina ndza kwetsima.” (1 Petro 1:16) I ntiyiso leswaku munhu loyi a nga hetisekangiki a nge pfuki a yi fikelerile ndlela leyi Xikwembu xi kwetsimaka ha yona. Hambiswiritano, vanhu lava yingisaka milawu ya Xikwembu va nga va lava ‘kwetsimaka ni lava amukelekaka eka Xikwembu.’ (Varhoma 12:1) Vanhu lava tikarhatelaka ku va lava kwetsimaka va tikomba hi marito ya vona ni swiendlo. Hi xikombiso, munhu yoloye u yingisa xitsundzuxo xa le Bibeleni lexi nge: “Mi kwetsimisiwa, mi papalata vumbhisa,” ni ku ‘kwetsima eku tikhomeni ka n’wina hinkwako.’—1 Vatesalonika 4:3; 1 Petro 1:15.

Xana swa koteka leswaku munhu a lahlekeriwa hi ku kwetsima loku a ri na kona eka Xikwembu?

Ina. Loko munhu a tshika ku hanya hi milawu ya Xikwembu ya ku tikhoma, a xi nge he n’wi teki a ri munhu loyi a kwetsimaka. Hi xikombiso, buku ya le Bibeleni ya Vaheveru yi tsaleriwe “vamakwerhu vo kwetsima” kambe yi nyikela xitsundzuxo xa leswaku va tivonela hikuva va nga ha sungula ku va ni “mbilu yo homboloka leyi pfumalaka ripfumelo, hi ku suka eka Xikwembu lexi hanyaka.”​—Vaheveru 3:1, 12.

Mavonelo lama hoxeke malunghana ni ku va la kwetsimaka

Mavonelo lama hoxeke: Munhu a nga tikombisa leswaku wa kwetsima hi ku va a titshika.

Ntiyiso wa mhaka: Bibele yi kombisa leswaku “ku khoma miri hi tihanyi” kumbe ku titshika “a swi pfuni nchumu” eka Xikwembu. (Vakolosa 2:23) Ku ri na sweswo Xikwembu xi lava leswaku hi tiphina hi swilo leswinene. “Munhu un’wana ni un’wana u fanele a dya, kunene a nwa, a kuma leswinene entirhweni wakwe hinkwawo wa matimba. I nyiko leyi humaka eka Xikwembu.”—Eklesiasta 3:13.

Mavonelo lama hoxeke: Ku va munhu a nga si tshama a endla timhaka ta masangu swi endla leswaku a kwetsima swinene.

Ntiyiso wa mhaka: Hambiloko Mukreste a hlawula ku nga ngheneli vukati, ku va a nga si tshama a endla timhaka ta masangu a swi endli leswaku a kwetsima emahlweni ka Xikwembu. I ntiyiso leswaku lava nga si nghenelaka vukati va nga swi kota ku tirhela Yehovha handle ko kavanyetiwa. (1 Vakorinto 7:32-34) Hambiswiritano, Bibele yi kombisa leswaku lava ngheneleke vukati va nga va lava kwetsimaka emahlweni ka Xikwembu. Kahlekahle, un’wana wa vadyondzisiwa va Yesu muapostola Petro a a nghenele vukati.—Matewu 8:14; 1 Vakorinto 9:5.

^ par. 4 Yehovha i vito ra Xikwembu. Tindzimana to tala ta Bibele ti fananisa vito leri ni marito lama nge, ku “kwetsima” na “vukwetsimi.”

^ par. 8 Bibele yi sola ku gandzela swifaniso swa hava.​—1 Vakorinto 10:14.