Nghena endzeni

Timbhoni Ta Yehovha

Hlawula ririmi Xitsonga

Bibele Yi Hundzula Vutomi Bya Vanhu

 

Vutomi Lebyi Nga Ni Xikongomelo

Ndzi Tsakisiwe Hi Tinhlamulo Ta Bibele Leti Twisisekaka

Ernest Loedi u kume tinhlamulo ta swivutiso swa nkoka. Tinhlamulo ta Bibele leti twisisekaka ti n’wi nyike ntshembo hi vumundzuku.

Swivutiso Swinharhu Leswi Cinceke Vutomi Bya Mina

Loko n’wana a hundzuka mudyondzisi, Doris Eldred u kume tinhlamulo leti enerisaka ta swivutiso swakwe hi vutomi.

A Ndzi Chava Ku Fa!

Yvonne Quarrie u tshame a tivutisa a ku, “Xana ndzi hanyela yini?” Nhlamulo ya kona yi cince vutomi byakwe.

Yehovha U Ndzi Endlele Swo Tala

I yini lexi pfuneke Crystal, loyi a xanisiweke hi timhaka ta masangu, leswaku a va ni vuxaka na Yehovha ni ku tlhela a va ni vutomi lebyi nga ni xikongomelo?

Na Mina Se Ndza Swi Kota Ku Pfuna Van’wana

Julio Corio u humeleriwe hi mhangu yo vava naswona a twa onge Xikwembu a xi khathali. Tsalwa ra Eksoda 3:7 ri cince miehleketo yoleyo.

A Ndzi Nga Khathali Hi Vanhu Van’wana

Christof Bauer a a tinyiketele ku hlaya Bibele exikepeni lexitsongo. U dyondze yini?

“A Ndza Ha Swi Lavi Ku Cinca Misava”

Xana ku dyondza Bibele swi n’wi pfune njhani mulweri wa ntshunxeko leswaku a dyondza leswi hakunene swi nga cincaka vanhu?

Ndzi Tshika Vusocha

Vona ndlela leyi bibele yi pfuneke Cindy ku tshika nsele.

A Ndzi Nga Pfumeli Leswaku Xikwembu Xi Kona

Xana swi endlekise ku yini leswaku muntshwa loko a kuleke a nga pfumeli leswaku Xikwembu xi kona ni loyi a pfumelaka eka Vukhomunisi a sungula ku dyondza Bibele?

Bibele Yi Hundzula Vutomi Bya Vanhu—November 2012

Xana swi tise ku yini leswaku wansati loyi a a ri ni ntirho wa xiyimo xa le henhla, mugemburi ni wanuna loyi a heleriwe hi ntshembo evuton’wini va kuma ntsako wa xiviri?

Ku Cinca Ka Vukhongeri

Bibele Yi Ndzi Nyike Tinhlamulo Leti Enerisaka

Mayli Gündel u tshike ku pfumela eka Xikwembu loko tata wakwe a fa. U wu kume njhani ntiyiso ni ku rhula ka mbilu?

Ti Tirhise Bibele Ku Hlamula Swivutiso Hinkwaswo

Isolina Lamela a a ri nani ya Mukhatoliki leyi veke Mukhomunisi kambe hi ku famba ka nkarhi u swi tshikile. Timbhoni ta Yehovha ti n’wi pfunile hi ku tirhisa Bibele leswaku a tiva xikongomelo xa vutomi.

“Yehovha A Nga Ndzi Rivalanga”

Wansati loyi a dzike swinene eka vukhongeri byakwe u hetelele a kume tinhlamulo ta Matsalwa ta swivutiso swakwe malunghana ni leswaku ha yini hi fa ni leswaku ku endleka yini endzhaku ka rifu. Dyondza ndlela leyi ntiyiso wu cinceke vutomi byakwe ha yona.

“A Ndzi Lava Ku Va Muprista”

Loko a ha ri muntshwa, Roberto Pacheco a ri ni pakani yo va muprista wa Khatoliki. Kumisisa leswi cinceke vutomi byakwe.

“A Va Lava Leswaku Ndzi Tikumela Ntiyiso Hi Ndzexe”

Luis Alifonso a lava ku va murhumiwa wa Mamormon. Xana ku va a dyondze Bibele swi ti cince njhani tipakani takwe ni vutomi byakwe?

Swidzidziharisi Ni Byala

Ndzi Dyondze Ku Xixima Vavasati Ndzi Tlhela Ndzi Tixixima

Joseph Ehrenbogen u dyondze swin’wana eBibeleni leswi n’wi pfuneke leswaku a cinca vutomi byakwe hilaha ku heleleke.

“Ndzi Sungule Ku Anakanyisisa Swinene Hi Xikongomelo Xa Vutomi Bya Mina”

Dyondza ndlela leyi milawu ya Bibele yi n’wi pfuneke ha yona wanuna un’wana leswaku a cinca mahanyelo yakwe ni ndlela leyi a a anakanya ha yona leswaku a ta tsakeriwa hi Xikwembu.

A Ndzi Lava Ku Cinca Vutomi Bya Mina

Dmitry Korshunov a a ri xidakwa kambe u sungule ku dyondza Bibele siku ni siku. I yini lexi endleke leswaku a cinca vutomi byakwe?

Bibele Yi Hundzula Vutomi—October 2012

Xana swi tise ku yini leswaku vanhu vambirhi va tshika mikhuva ya vona yo biha, leyi katsaka byala ni swidzidziharisi, va va ni ntsako wa xiviri?

“Eku Heteleleni Ndzi Kume Ntshunxeko Wa Xiviri”

Twana ndlela leyi Bibele yi pfuneke wanuna un’wana leswaku a tshika ku dzaha fole, ku tirhisa swidzidziharisi ni ku nwa byala ku tlula mpimo.

Vugevenga Ni Madzolonga

A Ndzi Ri Ni Ximbilwambilwana Xin’wana Xo Chavisa

Khale ka xigevenga xi xiye leswaku munhu loyi xi nga yena sweswi i vumbhoni bya leswaku Bibele yi ni matimba yo hundzula vutomi bya vanhu. Sweswi xi ni vuxaka lebyinene ni Xikwembu.

A Ndzi Karhatekile eMbilwini Ndzi Tlhela Ndzi Rhandza Madzolonga

I yini lexi endleke mulwi wa le xitarateni leswaku a cinca vumunhu bya yena?

Ndzi nyike lembe rin’we ntsena ra ku rhula ni ntsako

Alain Broggio u khumbiwe ngopfu hi rungula ra Bibele leri nga eka 1 Yohane 1:9.

A Ndzi Anakanya Leswaku Ndza Tiphina Hi Vutomi

Pawel Pyzara a a rhandza madzolonga, a tirhisa swidzidziharisi ni ku lava digri ya vugqweta—a lava swilo sweswo hi nkarhi wun’we. Ku ve ni ku cinca loko a sungule ku lwa ni vavanuna va nhungu.

Vutomi Bya Mina A Byi Ya Byi Nyanya Ku Biha

Stephen McDowell a a hatla a hlundzuka ni ku va ni vukarhi kambe u tiyimisele ku cinca vutomi bya yena endzhaku ka loko vanghana vakwe va dlaye munhu.

Ndzi Dyondze Leswaku Yehovha U Ni Tintswalo Naswona Wa Rivalela

Eka Normand Pelletier, ku kanganyisa vanhu a swi fana ni xidzidziharisi. Kambe u khumbeke swinene a kala a rila loko ndzimana yin’wana eBibeleni.

A Ndzi Lwisana Ni Ku Pfumaleka Ka Vululami Ni Madzolonga

Antoine Touma a a ri mutivi wa kung-fu loyi a nga ni vutshila kambe tsalwa ra 1 Timotiya 4:8 ri n’wi hundzurile.

A Ndzi Tshama Ndzi Ri Ni Xibamu

Annunziato Lugarà a a ri nsula-voya, kambe ku ya eHolweni ya Mfumo swi cince vutomi byakwe.

“Vanhu Vo Tala A Va Ndzi Venga”

Hlaya ndlela leyi Bibele yi pfuneke wanuna loyi a ri ni madzolonga a va la rhuleke.

Mitlangu, Vuyimbeleri Ni Vuhungasi

A Swi Tikomba Onge Ndza Tiphina Hi Vutomi

Stéphane a ha ri ntsongo, a humelerile naswona a ri xiyimbeleri xa duma. A tikomba a ri na swilo hinkwaswo kambe a nga tsakanga. Xana u wu kume njhani ntsako?

Ndzi We Ndzi Pfuka Ndzi Kala Ndzi Hlula

Xana wanuna un’wana u swi kotise ku yini ku hlula mukhuva wo hlalela swifaniso swa timhaka ta masangu ivi a kuma ku rhula ka mianakanyo?

“A Ndzi Ri Ni Tihanyi”

Ku nga khathariseki ku humelela kakwe eka vuyimbeleri, Esa a a swi tiva leswaku vutomi byakwe a byi nga ri na xikongomelo. Dyondza ndlela leyi xiyimbeleri lexi xa vuyimbeleri bya pongo xi kumeke ntiyiso wa xiviri ha yona.

A Ndzi Rhandza Baseball Ku Tlula Hinkwaswo!

Samuel Hamilton a a godzomberiwe hi Baseball, kambe Bibele yi hundzule vutomi byakwe.

“Xitshembiso Xa Misava Leyi Nga Paradeyisi Xi Hundzule Vutomi Bya Mina”

Ivars Vigulis u tiendlele ndhuma ni ku ndhundhuzeriwa hikwalaho ka mphikizano wa swithuthuthu. Xana ntiyiso wa Bibele wu byi khumbe njhani vutomi byakwe?