Nghena endzeni

Yana enxaxamelweni wa vumbirhi

Hundzela eka leswi nga endzeni

Timbhoni Ta Yehovha

Xitsonga

Xihondzo Xo Rindza (Nkandziyiso Wa Vandlha)  |  February 2016

 MHAKA YA VUTOMI

Yehovha U Endle Leswaku Ndzi Humelela eNtirhweni Wakwe

Yehovha U Endle Leswaku Ndzi Humelela eNtirhweni Wakwe

Ndzi byele murhangeri wa masocha leswaku a ndzi khomiwile hileswi ndzi nga pfumelangiki ku ya enyimpini. Ndzi n’wi vutise ndzi ku, “Xana u lava ndzi tlhela ndzi khomiwa?” Se a ku ri ra vumbirhi ndzi byeriwa leswaku ndzi joyina Vuthu ra le United States.

NDZI velekiwe hi 1926 eCrooksville, le Ohio, eUnited States. Tatana na Manana a va nga ngheni kereke, kambe mina ni tindzisana ta mina ta nkombo va hi byele leswaku hi ya ekerekeni. Ndzi ye eKerekeni ya Methodist. Loko ndzi ri ni malembe ya 14, mufundhisi u ndzi nyike sagwadi hileswi ndzi yeke ekerekeni Sonto wun’wana ni wun’wana lembe hinkwaro.

Margaret Walker (makwerhu wa vumbirhi wa xisati ku sukela eka voko ra ximatsi) u ndzi pfune leswaku ndzi dyondza ntiyiso

Hi nkarhi wolowo, muakelani wa hina la vitaniwaka Margaret Walker, la nga Mbhoni ya Yehovha, u sungule ku endzela manana a bula na yena hi Bibele. Siku rin’wana, ndzi va joyinile. Manana a a anakanya leswaku ndzi ta va kavanyeta, kutani u ndzi byele leswaku ndzi huma endlwini. Kambe ndzi hambete ndzi ringeta ku yingisela leswi a va bula hi swona. Endzhaku ka loko Margaret a endze ko talanyana, u ndzi vutise a ku, “Xana wa ri tiva vito ra Xikwembu?” Ndzi te, “Xivutiso xexo xa olova—i Xikwembu.” U te, “Teka Bibele ya wena u pfula eka Pisalema 83:18.” Ndzi endle tano naswona ndzi kume leswaku vito ra Xikwembu i Yehovha. Ndzi tsutsume ndzi ya eka vanghana va mina ndzi va byela leswaku, “Loko mi fika ekaya nimadyambu, mi hlaya Pisalema 83:18 mi twa leswaku vito ra Xikwembu i mani.” U nga ha ku se a ndzi sungule ku chumayela.

Ndzi dyondze Bibele naswona ndzi khuvuriwe hi 1941. Hi ku hatlisa, ndzi averiwe ku fambisa dyondzo ya buku ya vandlha. Ndzi khutaze manana ni vamakwerhu leswaku va va kona naswona hinkwavo va sungule ku va kona eka dyondzo ya buku leyi a ndzi yi fambisa. Kambe Tatana, a a nga tsakeli.

NKANETO EKAYA

Ndzi nyikiwe vutihlamuleri byo tala evandlheni naswona ndzi teke tibuku to tala leti kandziyisiweke hi Timbhoni ta Yehovha. Siku rin’wana, Tatana u kombetele tibuku ta mina kutani a ku: “Wa tivona tibuku teto? A ndza ha ti lavi endlwini leyi naswona u nga famba na tona.” Ndzi sukile ekaya ndzi ya tshama eZanesville, le Ohio, laha ku nga ekusuhi ni le kaya kambe a ndzi ya ekaya ndzi ya khutaza ndyangu wa ka hina.

Tatana u ringete ku sivela Manana leswaku a nga yi eminhlanganweni. Minkarhi yin’wana loko a ri endleleni yo ya eminhlanganweni, u n’wi hlongorisile a n’wi tlherisela ekaya. Kambe a a tsutsuma a huma hi nyangwa  wun’wana ivi a ya eminhlanganweni. Ndzi byele Manana ndzi ku: “U nga vileli. U ta karhala ku ku hlongorisa.” Hi ku famba ka nkarhi, Tatana u tshike ku n’wi sivela naswona u ye eminhlanganweni handle ko karhatiwa.

Loko Xikolo xa Vutirheli bya le Tilweni xi sungula hi 1943, ndzi sungule ku nyikela tinkulumo ta swichudeni evandlheni. Ndzayo leyi ndzi yi kumeke loko ndzi nyikela tinkulumo exikolweni yi ndzi pfune leswaku ndzi va xivulavuri xo antswa.

KU KA NDZI NGA JOYINI VUSOCHA

Hi 1944, hi nkarhi wa Nyimpi ya Vumbirhi ya Misava ndzi lerisiwe ku joyina vusocha. Ndzi ye eFort Hayes le Columbus, eOhio, ndzi fika ndzi kamberiwa rihanyo ni ku tata tifomo. Ndzi tlhele ndzi byela varhangeri va masocha leswaku a ndzi nge vi socha. Va ndzi tshikile ndzi ya ekaya. Kambe endzhaku ka masiku ma nga ri mangani, murhangeri wa masocha u te ekaya kutani a ndzi byela a ku, “Corwin Robison, ndzi nyikiwe mpfumelelo wo ku khoma.”

Ehubyeni endzhaku ka mavhiki mambirhi, muavanyisi u te: “Loko a swi ya hi mina, a ndzi ta ku nyika xigwevo xa vutomi hinkwabyo. Xana ku ni leswi u lavaka ku swi vula?” Ndzi te: “Muchaviseki, a ndzi fanele ndzi tekiwa tanihi mutirheli. Ndzi chumayela munhu un’wana ni un’wana mahungu lamanene ya Mfumo ekaya ra yena.” Muavanyisi u byele vakambisisi va nandzu a ku: “A mi telanga ku ta twa loko jaha leri ri ri mutirheli kumbe ri nga ri yena. Mi tele ku ta twa loko ri yile ri ya kuma ndzetelo wa vusocha kumbe ri nga yanga.” Eka nkarhi lowu nga fikiki eka hafu ya awara, vakambisisi va nandzu va ndzi vone nandzu. Muavanyisi u ndzi nyike xigwevo xo tshama malembe ya ntlhanu ekhotsweni eAshland, le Kentucky.

YEHOVHA A NDZI SIRHELELA EKHOTSWENI

Ndzi hete mavhiki mambirhi yo sungula ekhotsweni ra le Columbus, eOhio, naswona ndzi tshame exitokisini xa mina siku ro sungula. Ndzi khongele eka Yehovha ndzi ku: “A ndzi nge swi koti ku tshama exitokisini malembe ya ntlhanu. A ndzi swi tivi leswi ndzi faneleke ndzi swi endla.”

Hi siku leri landzelaka, varindzi va ndzi pfumelele ku ya ehandle. Ndzi ye eka wanuna un’wana wa xihontlovila naswona hi yime efasitereni hi languta ehandle. U ndzi vutise a ku, “Ha yini u ri laha wena Manghimana?” Ndzi te, “Ndzi Mbhoni ya Yehovha.” U te, “U Mbhoni ya Yehovha? Kutani ha yini u ri laha?” Ndzi te, “Timbhoni ta Yehovha a ti yi enyimpini naswona a ti dlayi vanhu.” U te, “Va ku pfalele ekhotsweni hileswi u nga dlayiki vanhu. Kambe va pfalela vanhu van’wana ekhotsweni hileswi va dlayeke vanhu. Xana mhaka leyi ya twala?” Ndzi te, “E-e, a yi twali.”

Kutani u te, “Ndzi hete malembe ya 15 ndzi ri ekhotsweni rin’wana, laha ndzi hlayeke tin’wana ta tibuku ta n’wina.” Loko ndzi twa sweswo, ndzi khongele ndzi ku, “Yehovha, ndzi pfune leswaku wanuna loyi a ndzi seketela.” Hi nkarhi wolowo, mukhotsiwa loyi, loyi vito ra yena a ku ri Paul, u te: “Loko un’wana wa vavanuna lava a ku khumba, ndzi byele. Ndzi ta n’wi lulamisa.” Kutani loko ndzi ri kwalaho, vakhotsiwa va 50 lava a va ri kwalaho a va ndzi karhatanga.

Ndzi ri ni Timbhoni tin’wana eAshland, le Kentucky hi khomeriwe ku ka hi nga joyini vusocha

Loko varhangeri va masocha va ndzi susa va ndzi  yisa ekhotsweni ra le Ashland, ndzi hlangane ni vamakwerhu lava wupfeke lava a va ri kwalaho. Va pfune mina ni van’wana leswaku hi tshama hi ri ekusuhi na Yehovha. Va hi avele ka hlaya ka Bibele ka vhiki ni vhiki naswona hi lunghiselele swivutiso ni tinhlamulo ta minhlangano leyi a hi yi vitana Minhlangano ya Bibele. A hi ri exitokisini lexikulu lexi a xi ri ni mibedo emakhumbini. Kwalaho a ku ri ni makwerhu loyi a a hlela nsimu ya hina. A a ndzi byela a ku: “Robison, wena u fanele u chumayela eka mubedo lowu ni lowu. Vanhu lava averiwaka ku etlela eka yona va ta va nsimu ya wena. Tiyiseka leswaku wa va chumayela va nga si famba.” Yoleyo a ku ri ndlela leyi a hi chumayela hi yona hi ndlela yo hleleka.

LESWI NDZI SWI KUMEKE LOKO NDZI NTSHUXIWILE EKHOTSWENI

Nyimpi ya Vumbirhi ya Misava yi hele hi 1945, kambe ndzi tshame ekhotsweni nkarhi wo lehanyana endzhaku ka ku hela ka nyimpi. A ndzi vilela hi ndyangu wa ka hina hikuva Tatana u ndzi byele a ku, “Loko ndzo kota wena, lavan’wana a va nge ndzi hluli.” Loko ndzi ntshunxiwile, ndzi hlamale swinene. Swirho swa nkombo swa ndyangu wa ka hina a swi ya eminhlanganweni naswona un’wana wa vasesi va mina a a khuvuriwile, ku nga khathariseki nkaneto wa Tatana.

Ndzi ya ensin’wini na Demetrius Papageorge, makwerhu loyi a totiweke loyi a sunguleke ku tirhela Yehovha hi 1913

Loko Nyimpi ya le Korea yi sungula hi 1950, ndzi lerisiwe ku joyina vusocha ra vumbirhi. Ndzi tlhele ndzi byeriwa leswaku ndzi ya eFort Hayes. Endzhaku ka loko va kambele vuswikoti bya mina, murhangeri wa masocha u te, “Hi wena u va tlulaka hinkwavo eka ntlawa wa wena.” Ndzi te, “Swi lulamile, kambe a ndzi nge yi enyimpini.” Ndzi tshahe 2 Timotiya 2:3 kutani ndzi ku, “Se ndzi socha ra Kreste.” Endzhaku ko miyela nkarhi wo leha, u te, “U nga famba.”

Hi ku hatlisa endzhaku ka sweswo, ndzi ye eka nhlangano wa lava lavaka ku ya eBethele enhlengeletanweni ya le Cincinnati, eOhio. Makwerhu Milton Henschel u hi byele leswaku ku ni xilaveko eBethele xa vamakwerhu lava lavaka ku tirhela Mfumo hi matimba. Ndzi endle xikombelo xo ya tirha eBethele naswona ndzi amukeriwile. Ndzi sungule ku tirha eBrooklyn hi August 1954, naswona ni sweswi ndza ha ri eBethele.

Minkarhi hinkwayo a ndzi ri ni ntirho wo tala eBethele. Ku ringana malembe yo tala, ndzi tirhe eka boyilara, endhawini yo gandlisela ni le hofisini, ndzi tlhele ndzi tirha ku lunghisa swilo ku katsa ni maloko. Nakambe ndzi tirhe ni le Tiholweni ta Tinhlengeletano ta le Dorobeni ra New York.

Ndzi lunghisa tiboyilara eka miako ya tihofisi eBethele ya le Brooklyn

Ndzi rhandza minongonoko ya le Bethele, yo fana ni vugandzeri bya nimixo ni Dyondzo ya Xihondzo xo Rindza xa ndyangu, swin’we ni ku chumayela ni vandlha. Loko u anakanya hi swona, leswi i swilo leswi ndyangu wun’wana ni wun’wana wa Timbhoni ta Yehovha wu faneleke wu swi endla nkarhi ni nkarhi. Loko vatswari ni vana va kambisisa ndzimana ya siku  swin’we, va va ni Vugandzeri bya Ndyangu nkarhi ni nkarhi, va va kona eminhlanganweni ya vandlha ni ku hisekela ku chumayela mahungu lamanene, hinkwavo endyangwini va nga tshama va ri ekusuhi na Yehovha.

Ndzi ni vanghana vo tala eBethele ni le vandlheni. Van’wana a va ri va totiwa naswona se va le tilweni. Van’wana a va nga ri vatotiwa. Kambe malandza hinkwawo ya Yehovha a ma hetisekanga, ku katsa ni swirho swa ndyangu wa Bethele. Loko ndzi tlulana milenge ni makwerhu wo karhi, minkarhi hinkwayo ndzi ringeta ku kondletela ku rhula. Ndzi anakanya hi Matewu 5:23, 24 ni ndlela leyi hi faneleke hi lulamisa timholovo ha yona. A swi olovi ku vula u ku, “Ndzi rivalele” kambe timholovo to tala ti lulamisiwa hi ndlela yoleyo.

VUYELO LEBYINENE ENTIRHWENI WA MINA

Sweswi se swa ndzi tikela ku chumayela hi yindlu ni yindlu hikwalaho ka vudyuhari kambe a ndzi tshiki. Ndzi dyondze ku vulavula katsongo Xichayina xa Ximandarin naswona ndza tiphina hi ku chumayela vanhu lava vulavulaka Xichayina exitarateni. Masiku man’wana nimixo ndzi fambisela vanhu lava tsakelaka timagazini ta 30 kumbe 40.

Ndzi chumayela vanhu lava vulavulaka Xichayina eBrooklyn le New York

Ndzi endle ni riendzo ro vuyela eChayina! Siku rin’wana, nhwanyana un’wana u n’wayiterile loko a hundza a ri karhi a xavisa xo veka mihandzu. Na mina ndzi n’wayiterile kutani ndzi n’wi fambisela Xihondzo xo Rindza ni Xalamuka! hi Xichayina. U ti tekile kutani a ndzi byela leswaku hi yena Katie. Ku sukela kwalaho loko a ndzi vona a ta eka mina kutani hi vulavula. Ndzi n’wi dyondzise mavito ya mihandzu ni matsavu hi Xinghezi naswona a a tlhela a ma vula endzhaku ka mina. Ndzi tlhele ndzi n’wi hlamusela hi matsalwa ya le Bibeleni naswona u teke buku leyi nge Leswi Bibele Yi Swi Dyondzisaka. Kambe endzhaku ka mavhiki ma nga ri mangani a ndza ha n’wi vonanga.

Endzhaku ka tin’hweti to tala, ndzi nyike nhwanyana un’wana loyi a ri eku xaviseni timagazini naswona u ti tekile. Vhiki leri landzeleke u ndzi nyike selfoni yakwe kutani a ku, “Vulavula ni munhu wa le Chayina.” Ndzi te, “A ndzi tivi munhu eChayina.” Kambe u ndzi sindzisile kutani ndzi teke selfoni ndzi ku, “Halo u vulavula na Robison.” Loyi a fona u te, “Robby u vulavula na Katie. Ndzi tlhelele eChayina.” Ndzi te, “Chayina?” Kutani Katie a ku, “Ina. Robby, xana wa n’wi tiva nhwanyana loyi a ku nyikeke selfoni? I sesi wa mina. U ndzi dyondzise swilo swo tala leswinene. Ndzi kombela u n’wi dyondzisa hilaha u ndzi dyondziseke hakona.” Ndzi te, “Katie ndzi ta endla leswi ndzi nga swi kotaka. Ndzi khensa leswi u ndzi byeleke laha u nga kona.” Endzhakunyana ndzi vulavule na sesi wa Katie ro hetelela. Ndza tshemba leswaku laha vanhwanyana volavo vambirhi va nga kona va dyondza swo tala hi Yehovha.

Ndzi tirhele Yehovha malembe ya 73 naswona ndzi tsakile hi leswi a ndzi pfuneke leswaku ndzi tshama ndzi tshembekile ekhotsweni. Nakambe vamakwerhu va ndzi byele leswaku va khutazekile swinene hi leswi ndzi langutaneke ni nkaneto wa Tatana ndzi nga heli matimba. Manana swin’we ni vamakwerhu va tsevu va hetelele va khuvuriwile. Tatana na yena u cince langutelo rakwe katsongo naswona a a va kona eka minhlangano yin’wana loko a nga si fa.

Loko ku ri ku rhandza ka Xikwembu, swirho swa ndyangu wa ka hina ni vanghana lava nga fa va ta pfukela emisaveni leyintshwa. Anakanya ntsako lowu hi nga ta va na wona loko hi gandzela Yehovha hilaha ku nga heriki ni lava hi va rhandzaka! *—Vona nhlamuselo ya le hansi.

^ ndzim. 32 Loko xihloko lexi xa ha lunghiseleriwa ku kandziyisiwa, Corwin Robison u fe a tshembekile eka Yehovha.