“Xikwembu a xi twisiseki.”—Mutivi wa filosofi Philo wa le Alexandriya loyi a hanyeke hi va 100 C.E.

“[Xikwembu] a xi le kule ngopfu ni un’wana ni un’wana wa hina.”—Sawulo wa le Tarso a a byela vativi va filosofi va le Atena lava hanyeke hi va 100 C.E.

EKA swivulwa leswimbirhi, hi xihi lexi hlamuselaka ndlela leyi u titwaka ha yona? Marito ya Sawulo wa le Tarso, loyi a tiviwaka tanihi muapostola Pawulo, i xikhutazo eka vo tala. (Mintirho 17:26, 27) Bibele yi tele hi switshembiso leswi fanaka ni lexi. Hi xikombiso, loko Yesu a khongela u vule marito lama tiyisekisaka leswaku valandzeri vakwe va nga swi kota ku tiva Xikwembu kutani va kuma mikateko ya xona.—Yohane 17:3.

Hambiswiritano, vativi va filosofi vo fana na Philo a va nga swi voni hi ndlela leyi fanaka. Va vule leswaku a hi nge pfuki hi swi kotile ku tiva Xikwembu hikuva a xi twisiseki. Xana ntiyiso hi wihi?

Bibele ya pfumela leswaku ku ni swilo swin’wana leswi nga tikelaka vanhu ku swi twisisa mayelana ni Xikwembu. Hi xikombiso, leswaku Xikwembu xi ve kona ku sukela rini, ndlela leyi xi anakanyaka ha yona ni ku enta ka vutlhari bya xona, a swi pimaniseki na nchumu. Sweswo a hi nge pfuki hi swi twisisile. Hambiswiritano, sweswo a swi hi siveli leswaku hi tiva Xikwembu. Entiyisweni, ku anakanyisisa hi swona swi nga hi pfuna leswaku hi “tshinela eka Xikwembu.” (Yakobo 4:8) A hi kambisiseni swikombiso swi nga ri swingani swa swilo leswi nga twisisekiki hi Xikwembu. Kutani hi ta tlhela hi kambisisa leswi hi nga swi twisisaka.

 Hi Swihi Swilo Leswi Nga Twisisekiki?

XIKWEMBU A XI NA MASUNGULO NI MAKUMU: Bibele yi dyondzisa leswaku Xikwembu xi ve kona “enkarhini lowu nga riki ni makumu ku ya enkarhini lowu nga riki na makumu.” (Pisalema 90:2) Hi marito man’wana, Xikwembu a xi na masungulo naswona a xi nge vi na makumu. Hi ku ya hi vanhu, “malembe ya xona ma tele, a ma lavisiseki.”—Yobo 36:26.

Ndlela leyi swi ku pfunaka ha yona: Xikwembu xi ku tshembisa vutomi lebyi nga heriki, loko u dyondza ku xi tiva. (Yohane 17:3) Xana xitshembiso lexi a xi ta hetiseka loko ku ri leswaku Xikwembu a xi ta hanya nkarhinyana? I “Hosi leyi nga riki na makumu” leyi nga kotaka ku hetisisa xitshembiso xexo.—1 Timotiya 1:17.

MIANAKANYO YA XIKWEMBU: Bibele yi dyondzisa leswaku “ku twisisa ka [Xikwembu] a ku lavisiseki” hikuva mianakanyo ya xona yi tlakukile eka ya vanhu. (Esaya 40:28; 55:9) Bibele yi ri: “I mani loyi a tivaka mianakanyo ya Yehovha, leswaku a n’wi letela?”—1 Vakorinto 2:16.

Ndlela leyi u pfunekaka ha yona: Xikwembu xi kota ku yingisa swikhongelo swa vanhu va ntsandzavahlayi hi nkarhi wun’we. (Pisalema 65:2) Xi kota ni ku vona xindzingiri xin’wana ni xin’wana lexi welaka ehansi. Xana mianakanyo ya Xikwembu yi nga tala, xi nga ha koti ku tsundzuka kumbe ku yingisa swikhongelo swa wena? Doo, hikuva mianakanyo ya xona yi hetisekile. Ku tlula kwalaho, wena “[u] ni risima ku tlula swindzingiri swo tala.”—Matewu 10:29, 31.

TINDLELA TA XIKWEMBU: Bibele yi dyondzisa leswaku vanhu a va nge “pfuki va wu twisisile ntirho lowu Xikwembu xi wu endleke ku sukela eku sunguleni ku ya eku heteleleni.” (Eklesiasta 3:11) Hikokwalaho, swilo swa Xikwembu a hi nge swi tivi hinkwaswo. Vutlhari bya tindlela ta Xikwembu “a byi lavisiseki.” (Varhoma 11:33) Hambiswiritano, Xikwembu xa swi tsakela ku hi paluxela tindlela ta xona loko hi xi tirhela.—Amosi 3:7.

Leswaku Xikwembu xi ve kona ku sukela rini, ndlela leyi xi anakanyaka ha yona ni ku enta ka vutlhari bya xona, a swi pimaniseki na nchumu

Ndlela leyi u pfunekaka ha yona: Loko u dyondza Bibele, u ta tshama u ri karhi u dyondza swilo leswintshwa hi Xikwembu ni tindlela ta xona. Leswi vulaka leswaku hi ta va vanghana va Xikwembu hi laha ku nga heriki.

Leswi U Nga Swi Tivaka

Leswi hi nga swi kotiki ku lavisisa swin’wana swa swilo swa Xikwembu, a swi vuli swona leswaku a swi koteki ku xi tiva. Bibele yi ni rungula leri nga hi pfunaka leswaku hi xi tiva ku antswa. A hi xiye swikombiso leswi landzelaka:

VITO RA XIKWEMBU: Bibele yi hi dyondzisa leswaku Xikwembu xi ti thye vito. Xi ri: “Hi mina Yehovha. Rero i vito ra mina.” Vito ra Xikwembu ri humelela minkarhi yo tlula 7 000 eBibeleni, ku tlula mavito hinkwawo.—Esaya 42:8.

Ndlela leyi u pfunekaka ha yona: Eka xikhongelo xa yena xa xikombiso Yesu u te: “Tata wa hina la nge matilweni, vito ra wena a ri kwetsimisiwe.” (Matewu 6:9) Xana na wena u nga ri tirhisa vito ra Xikwembu loko u khongela? Yehovha u ta ponisa un’wana ni un’wana loyi a xiximaka vito ra yena.—Varhoma 10:13.

LAHA XIKWEMBU XI TSHAMAKA KONA: Bibele yi vulavula hi “tindhawu” timbirhi, ku nga ndhawu ya moya laha ku tshamaka swivumbiwa swa moya ni misava ni vuako. (Yohane 8:23; 1 Vakorinto 15:44) EBibeleni rito “matilo” hakanyingi ri kombetela eka ndhawu ya moya. ‘Kaya’ ra Mutumbuluxi ri kumeka eka “matilo” wolawo.—1 Tihosi 8:43.

Ndlela leyi u pfunekaka ha yona: U kota ku twisisa Xikwembu ku antswa. Muvumbi a ngo va matimba lama nga tiviwiki lama kumekaka eka nchumu  wun’wana ni wun’wana endhawini yin’wana ni yin’wana. Yehovha i Munhu wa xiviri loyi a tshamaka eka ndhawu ya xiviri. Hambiswiritano, “a xi kona xivumbiwa lexi nga vonakiki emahlweni ka [yena].”—Vaheveru 4:13.

VUMUNHU BYA XIKWEMBU: Bibele yi dyondzisa leswaku Xikwembu xi ni timfanelo leti navelekaka. “Xikwembu i rirhandzu.” (1 Yohane 4:8) A xi nge pfuki xi hemba. (Tito 1:2) A xi na xihlawuhlawu, xi ni tintswalo, nsovo naswona xi hlwela ku hlundzuka. (Eksoda 34:6; Mintirho 10:34) Nakambe swi nga ha hlamarisa vanhu vo tala leswaku Muvumbi u tsakela ku va ni “xinakulobye” ni lava n’wi xiximaka.—Pisalema 25:14.

Ndlela leyi u pfunekaka ha yona: U nga va munghana wa Xikwembu. (Yakobo 2:23) Loko u tiva vumunhu bya Yehovha, u ta ya u twisisa rungula leri nga eBibeleni.

“N’WI LAVISISE”

Bibele yi byi hlamusela kahle vumunhu bya Yehovha Xikwembu. A hi Xikwembu lexi nga twisisekiki. Entiyisweni Muvumbi u lava leswaku u n’wi tiva. Rito rakwe ku nga Bibele ri ri: “Loko u n’wi lavisisa, u ta endla leswaku u n’wi kuma.” (1 Tikronika 28:9) Ha yini u nga tiyimiseli ku n’wi tiva ku antswa ni ku anakanyisisa hi switshembiso swa le Bibeleni? Loko u endla tano, Bibele yi tshembisa leswaku ‘u ta tshinela eka wena.’—Yakobo 4:8.

Loko u dyondza Bibele, u ta tshamela ku dyondza swilo leswintshwa hi Xikwembu ni tindlela ta xona

Kambe u nga ha tivutisa leswaku, ‘leswi ndzi nga kotiki ku twisisa hinkwaswo hi Xikwembu, ndzi nga swi kota njhani ku va munghana wa xona?’ Xiya leswi: Xana loko munhu a ri ni munghana wa dokodela swi vula leswaku na yena u fanele a va ni digri ya swa vutshunguri? Nikatsongo! Munghana wa dokodela a nga ha dyondzela ntirho wun’wana. Kambe sweswo a swi nge va siveli ku va vunghana. Xa nkoka i ku va vanghana lava va twisisana, va tiva ni leswi un’wana a swi tsakelaka ni leswi a nga swi tsakeriki. Hilaha ku fanaka, u nga dyondza eBibeleni leswaku Yehovha i munhu wa njhani naswona sweswo swi ta ku pfuna leswaku u va ni vuxaka na Yena.

Bibele yi ni vuxokoxoko hinkwabyo hi Muvumbi, lebyi hi pfunaka leswaku hi n’wi tiva kahle. Xana u nga lava ku tiva leswi engetelekeke hi Yehovha Xikwembu? Timbhoni ta Yehovha ti ni lunghiselelo ro dyondzisa vanhu Bibele emakaya mahala. Hi ku rhamba leswaku u tihlanganisa ni Timbhoni ta Yehovha ta le ndhawini ya ka n’wina kumbe u nghena eka www.jw.org/ts.