Nghena endzeni

Yana enxaxamelweni wa vumbirhi

Hundzela eka leswi nga endzeni

Timbhoni Ta Yehovha

Xitsonga

Xihondzo Xo Rindza  |  March 2014

 NHLOKO-MHAKA YA XIFUNENGETO

Leswi Xikwembu Xi Ku Endleleke Swona

Leswi Xikwembu Xi Ku Endleleke Swona

“Hikuva Xikwembu xi rhandze misava swinene xi kala xi nyikela hi N’wana wa xona la tswariweke a ri swakwe, leswaku un’wana ni un’wana loyi a kombisaka ripfumelo eka yena a nga lovisiwi kambe a va ni vutomi lebyi nga heriki.”—Yohane 3:16.

Yoleyo hi yin’wana ya tindzimana leti tivekaka ngopfu leti tshahiweke swinene eBibeleni hinkwayo. Ku vuriwe leswaku ku hava ndzimana leyi “katsakanyaka vuxaka bya Xikwembu ni vanhu hi ndlela yo olova ku fana ni leyi swin’we ni ndlela leyi va nga ponisiwaka ha yona.” Hikwalaho ka sweswo, ematikweni man’wana tsalwa leri kumbe xikombo xa “Yohane 3:16” hakanyingi swi tsariwa eka swiendlakalo swa mani na mani, emaphepheni lama namaketiwaka etimovheni, emakhumbini swin’we ni kun’wana.

Hilaha ku fanaka, lava va tsalaka tsalwa rolero va khorwiseka leswaku rirhandzu ra Xikwembu ri ta endla leswaku va ponisiwa hilaha ku nga heriki. Xana wena u ri yini hi mhaka leyi? Xana rirhandzu ra Xikwembu ri vula yini eka wena? Naswona u ehleketa leswaku i yini leswi Xikwembu xi swi endleke ku kombisa leswaku xa ku rhandza?

“XIKWEMBU XI RHANDZE MISAVA SWINENE”

Vanhu vo tala va tiyimisele ku dzunisa Xikwembu hikwalaho ka leswi xi vumbeke vuako hinkwabyo, xi tumbuluxeke swilo hinkwaswo ku katsa ni vanhu. Swivumbiwa leswi hanyaka swi rharhanganile naswona swi vumbiwe kahle leswi vulaka leswaku ku fanele ku ri ni munhu loyi a swi vumbeke loyi a tlhariheke swinene. Vanhu vo tala va nkhensa Xikwembu siku ni siku hikwalaho ka leswi xi va nyikeke vutomi. Nakambe va swi xiya leswaku va titshege hi Xikwembu hi ku helela leswaku xi va nyika swilaveko hinkwaswo swa vona swa vutomi swo tanihi moya, mati, swakudya ni swilo swa ntumbuluko leswaku va ta hambeta va hanya ni ku tiphina hileswi va swi endlaka.

Hi endla kahle loko hi nkhensa Xikwembu hikwalaho ka swilo leswi hinkwaswo hikuva hi xona Muvumbi ni Muhlayisi wa hina.  (Pisalema 104:10-28; 145:15, 16; Mintirho 4:24) Hi nga tlangela rirhandzu ra Xikwembu leri xi hi kombisaka rona loko hi anakanya hi swilo hinkwaswo leswi xi hi endleleke swona leswaku hi kota ku hanya. Muapostola Pawulo u swi veka hi ndlela leyi: “[Xikwembu] xi nyika vanhu hinkwavo vutomi ni ku hefemula ni swilo hinkwaswo. Hikuva ha xona hi ni vutomi, ha famba hi tlhela hi va kona.”—Mintirho 17:25, 28.

Hambiswiritano, rirhandzu ra Xikwembu ri kombisiwa hi tindlela to tala ku nga ri ntsena hi ku va xi khathalela swilaveko swa hina swa nyama. Xi hi endle hi hlawuleka ni ku tlhela xi hi hambanisa ni swivumbiwa leswin’wana hi ku va xi hi endla hi ri ni xilaveko xa moya naswona xa hi pfuna leswaku hi xi enerisa. (Matewu 5:3) Hi ndlela yoleyo, vanhu lava yingisaka va ni ntshembo wo va xiphemu xo va ndyangu wa Xikwembu, “vana” va xona.—Varhoma 8:19-21.

Yohane 3:16 yi ya emahlweni yi ku, Xikwembu xi kombise rirhandzu ra xona hi ku va xi rhumela N’wana wa xona Yesu emisaveni leswaku a hi dyondzisa hi Xikwembu ni Tata wakwe ni ku tlhela a hi fela. Hambiswiritano, vanhu vo tala va nga pfumela leswaku a va swi twisisi hi ku helela leswaku ha yini a swi boha leswaku Yesu a fela vanhu ni leswaku rifu rakwe ri ri kombisa njhani rirhandzu ra Xikwembu eka hina. A hi voneni ndlela leyi ha yona Bibele yi hlamuselaka xivangelo xa rifu ra Yesu ni nkoka wa rona.

‘XI NYIKELE HI N’WANA WA XONA LA TSWARIWEKE A RI SWAKWE’

Vanhu hinkwavo va fa, va vabya va tlhela va dyuhala. Hambiswiritano, xexo a ku nga ri xona xikongomelo xo sungula xa Yehovha Xikwembu. U nyike vanhu vo sungula ntshembo wo hanya hilaha ku nga heriki emisaveni leyi nga paradeyisi. Kambe a va ta wu kuma ntsena loko va n’wi yingisa. Xikwembu xi vule leswaku loko va hlawula ku nga xi yingisi a va ta fa. (Genesa 2:17) Munhu wo sungula u xandzukele vulawuri bya Xikwembu, kutani a endla leswaku yena ni vana vakwe va fa. Muapostola Pawulo u te: “Tanihi leswi xidyoho xi ngheneke emisaveni hi munhu un’we, ni rifu hikwalaho ka xidyoho, xisweswo rifu ri tlulele vanhu hinkwavo hikuva hinkwavo va dyohile.”—Varhoma 5:12.

Hambiswiritano, Xikwembu xi “rhandza vululami.” (Pisalema 37:28) Hambileswi xi nga ku honisangiki ku tlula nawu hi vomu ka munhu wo sungula, Xikwembu a xi endlanga leswaku vanhu hinkwavo va xaniseka ni ku fa hilaha ku nga heriki hikwalaho ka ku nga yingisi ka munhu un’we. Ku hambana ni sweswo, hi ku tirhisa nawu lowu nge “moya-xiviri hi moya-xiviri,” xi kombise vululami xi endla leswaku vanhu lava yingisaka va kota ku tlhela va kuma vutomi lebyi nga heriki. (Eksoda 21:23) Kutani xivutiso hileswaku, Xana a byi ta tlhela byi kumiwa njhani vutomi lebyi hetisekeke lebyi Adamu a lahlekeriweke ha byona? Nhlamulo hileswaku: Munhu wo karhi a a fanele a tinyikela kumbe a ku laveka xitlhavelo, ku nga vutomi bya munhu loyi a a hetisekile ku fana na Adamu.

Hi ku tirhandzela Yesu u te emisaveni kutani a nyikela hi vutomi byakwe leswaku a ponisa vanhu eka xidyoho ni rifu

Swi le rivaleni leswaku ku hava ntukulu wa Adamu loyi a ta swi kota ku endla xitlhavelo xo tano kambe i Yesu ntsena loyi a a ta swi kota. (Pisalema 49:6-9) Leswi a velekiweke a ri hava xidyoho, Yesu a a hetisekile ku fana na Adamu loko a nga si dyoha. Hikwalaho ko nyikela hi vutomi byakwe, Yesu u kutsule vanhu eka vuhlonga bya xidyoho. Hi ku endla tano, u endle leswaku vatukulu va mpatswa wo sungula wa vanhu va va ni lunghelo  ro tiphina hi vutomi lebyi hetisekeke byo fana ni lebyi Adamu na Evha va tshameke va tiphina ha byona. (Varhoma 3:23, 24; 6:23) Xana wu kona nchumu lowu hi faneleke hi wu endla leswaku hi ta vuyeriwa eka xiendlakalo xo tano xa rirhandzu?

“UN’WANA NI UN’WANA LOYI A KOMBISAKA RIPFUMELO EKA YENA”

Loko hi tlhela hi hlaya Yohane 3:16, hi xiya marito lama nge, ‘un’wana ni un’wana loyi a kombisaka ripfumelo eka Yesu a nge lovisiwi kambe u ta va ni vutomi lebyi nga heriki.’ Leswi vulaka leswaku vutomi lebyi nga heriki a byi kumiwi hi un’wana ni un’wana. Loko hi lava ku “kuma vutomi lebyi nga heriki,” hi fanele hi va ni ripfumelo eka Yesu hi tlhela hi n’wi yingisa.

U nga ha tivutisa: ‘Xana ku yingisa swi katsa yini? Xana Yesu a nga vulanga leswaku “un’wana ni un’wana loyi a kombisaka ripfumelo eka yena” u ta kuma vutomi lebyi nga heriki?’ Entiyisweni ripfumelo i ra nkoka. Hambiswiritano, i swa nkoka ku tsundzuka leswaku Bibele yi vula leswaku ku pfumela ntsena eka Yesu a swi enelanga. Hi ku ya hi Vine’s Expository Dictionary of Old and New Testament Words, rito leri tirhisiweke hi Yohane eka ririmi ro sungula ri vula leswaku “ku tshembela eka nchumu wo karhi, ku nga ri ku pfumela eka wona ntsena.” Leswaku munhu a tsakeriwa hi Xikwembu, a nga fanelanga a pfumela ntsena leswaku Yesu i Muponisi. Kambe u fanele a tikarhata swinene ku tirhisa leswi Yesu a swi dyondziseke. Loko a nga swi kombisi hi mintirho, ripfumelo ro tano a ri pfuni nchumu. Bibele yi vula leswaku “ripfumelo leri nga riki na mintirho ri file.” (Yakobo 2:26) Lexi lavekaka hileswaku munhu u fanele a kombisa ripfumelo eka Yesu—leswi vulaka leswaku u fanele a hanya hi ku pfumelelana ni leswi a swi pfumelaka.

Pawulo u hlamusela yinhla yoleyo hi ndlela leyi: “Hikuva rirhandzu leri Kreste a nga na rona ra hi susumeta, hikuva leswi hi swona leswi hi swi avanyiseke, leswaku munhu un’we [Yesu] u fele hinkwavo . . . Naswona u fele hinkwavo leswaku lava va hanyaka va nga ha tihanyeli, kambe va hanyela loyi a va feleke a tlhela a pfuxiwa.” (2 Vakorinto 5:14, 15) Ku tlangela ka hina xitlhavelo xa Yesu swi suka embilwini swi fanele swi hi susumetela ku cinca vutomi bya hina—hi tshika ku va lava va tihanyelaka kutani hi hanyela Yesu, loyi a hi feleke. Leswi vulaka leswaku evuton’wini bya hina hi fanele hi rhangisa ku endla leswi Yesu a swi dyondziseke. Ku cinca ko tano ku ta khumba swilo leswi nga swa nkoka eka hina, leswi hi swi hlawulaka ni swilo hinkwaswo leswi hi swi endlaka. Xana vanhu lava va kombisaka ripfumelo eka Yesu va ta vuyeriwa hi yini?

“A NGA LOVISIWI KAMBE A VA NI VUTOMI LEBYI NGA HERIKI”

Xiphemu xo hetelela xa Yohane 3:16 xi kombisa leswaku xitshembiso xa Xikwembu eka lava va kombisaka ripfumelo eka lunghiselelo ra nkutsulo va fanele va hanya hi milawu ya xona. Xikwembu xi ta endla leswaku lava va tshembekeke eka xona ‘va nga lovisiwi kambe va kuma vutomi lebyi nga heriki.’ Hambiswiritano, vanhu lava nga ta vuyeriwa eka rirhandzu ra Xikwembu va ta kuma tihakelo leti nga faniki enkarhini lowu taka.

Yesu u tshembise ntlawa wo sungula vutomi lebyi nga heriki etilweni. U byele vadyondzisiwa vakwe vo tshembeka leswaku u ya va lunghiselela ndhawu leswaku va ta fuma na yena. (Yohane 14:2, 3; Vafilipiya 3:20, 21) Lava pfuxeriwaka ku ya hanya etilweni “va ta va vaprista va Xikwembu ni va Kreste, naswona va ta va tihosi swin’we na yena ku ringana malembe wolawo ya 1 000.”—Nhlavutelo 20:6.

A va talanga valandzeri va Kreste lava nga ta kuma lunghelo rero. Entiyisweni, Yesu u te: “Mi nga chavi, ntlhambinyana, hikuva Tata wa n’wina u tsakele ku mi nyika Mfumo.” (Luka 12:32) Xana i vangani lava va “ntlhambinyana”? Nhlavutelo 14:1, 4 yi ri: “Hiloko ndzi languta, kutani waswivo, a ku ri ni Xinyimpfana [ku nga Yesu Kreste loyi a pfuxiweke] xi yime eNtshaveni ya Siyoni [leyi nga etilweni], xi ri ni lava 144 000 va tsariwe vito ra xona ni vito ra Tata wa xona emimombyeni ya vona. . . . Lava va xaviwe evanhwini leswaku va va swirhangana eka Xikwembu ni le ka Xinyimpfana.” Ku hambana ni vanhu va tibiliyoni ta ntsandza-vahlayi lava tshameke va hanya, lava va 144 000 va vumba “ntlhambinyana.” Va hlamuseriwa tanihi tihosi, kutani xana va ta fuma vamani?

Yesu u vulavule hi ntlawa wa vumbirhi wa vanhu lava tshembekeke lava nga ta kuma mikateko hi nkarhi wa ku fuma ka Mfumo wa le tilweni. Hilaha hi swi voneke hakona eka Yohane 10:16, Yesu u te: “Ndzi ni tinyimpfu tin’wana, leti nga riki ta tshanga leri; na tona ndzi fanele ku ti tisa, ti ta yingisa rito ra mina, ti ta va ntlhambi wun’we, murisi a va un’we.” “Tinyimpfu” teto ti swi langutele hi mahlo-ngati ku hanya hilaha ku nga heriki emisaveni—ku nga ntshembo lowu fanaka ni lowu Adamu na Evha a va ri na wona loko va nga si dyoha. Hi swi  tivisa ku yini leswaku tinyimpfu teto ti ni ntshembo wo hanya laha misaveni?

Eka tindzimana to tala, Bibele yi vulavula hi mikateko ya le Paradeyisini leyi nga ta va kona laha misaveni. Leswaku u tiyiseka hi mhaka leyi, pfula Bibele ya wena ivi u hlaya tindzimana leti landzelaka: Pisalema 37:9-11; 46:8, 9; 72:7, 8, 16; Esaya 35:5, 6; 65:21-23; Matewu 5:5; Yohane 5:28, 29; Nhlavutelo 21:4. Tindzimana leti ti profeta hi ta ku herisiwa ka nyimpi, ndlala, mavabyi ni rifu. Ti vulavula hi nkarhi lowu vanhu lavanene va nga ta va ni ntsako hi ku va va aka tindlu ta vona, va rima masimu ya vona ni ku kurisela vana va vona endhawini leyi rhuleke. * Xana vuprofeta lebyi a byi ku tsakisi? Hi ni xivangelo lexinene xo tshemba leswaku byi ta hetiseka ku nga ri khale.

XIKWEMBU XI HI ENDLELE SWO TALA

Loko u ehleketa hi swilo hinkwaswo leswi Xikwembu xi ku endleke swona swin’we ni vanhu lavan’wana hinkwavo, swi le rivaleni leswaku xi ku endlele swilo swo tala. Hi ni vutomi, vutlhari, rihanyo lerinene ni swilo hinkwaswo leswi lavekaka leswaku hi kota ku hanya. Ku engetela kwalaho, nyiko ya nkutsulo leyi Xikwembu xi hi nyikeke yona hi ku tirhisa Yesu, loyi a hi feleke, yi nga vula mikateko leyikulu, hilaha hi dyondzeke hakona eka Yohane 3:16.

A swi kanakanisi leswaku ku hanya vutomi lebyi nga heriki ehansi ka swiyimo swa ku rhula leswi eka swona ku nga riki na mavabyi, nyimpi, ndlala kumbe rifu swi ta endla leswaku hi va ni ntsako wa hilaha ku nga heriki swin’we ni mikateko. Loko u lava mikateko yoleyo, swi titshege hi wena. Xivutiso hileswaku, Xana u le ku endleni ka yini leswaku u tsakisa Xikwembu?

^ ndzim. 24 Leswaku u kuma rungula leri engetelekeke malunghana ni vuprofeta lebyi, vona ndzima 3 ya buku leyi nge Xana Bibele Yi Dyondzisa Yini Hakunene? leyi kandziyisiweke hi Timbhoni ta Yehovha.

DYONDZA SWO TALA

Xana Bibele Yi Dyondzisa Yini Hakunene?

Hi Xihi Xikongomelo Xa Xikwembu Hi Misava?

Xana xikongomelo xa Xikwembu xa ku endla misava leyi yi va paradeyisi xi ta kala xi hetiseka? Loko swi ri tano, xi ta hetiseka rini?

SWIVUTISO LESWI HLAMURIWAKA HI BIBELE

Xikwembu Xi Rhandza Leswaku Ndzi Endla Yini Hi Vutomi Bya Mina?

Xana u lava xikombiso kumbe xivono xo hlawuleka leswaku u tiva leswi Xikwembu xi rhandzaka leswaku u swi endla hi vutomi bya wena? Kuma nhlamulo ya Bibele.