Nghena endzeni

Yana enxaxamelweni wa vumbirhi

Hundzela eka leswi nga endzeni

Timbhoni Ta Yehovha

Xitsonga

Xihondzo Xo Rindza  |  August 2011

 Bibele Yi Hundzula Vutomi Bya Vanhu

Bibele Yi Hundzula Vutomi Bya Vanhu

I YINI lexi endleke leswaku wanuna loyi eku sunguleni a teke tshengwe tlhelo mukaneti wa Timbhoni ta Yehovha a endla xiboho xo va Mbhoni? I yini lexi susumeteleke mufundhisi wa Kereke ya Pentekosta leswaku a tshika vukhongeri byakwe? I yini lexi pfuneke wansati loyi a kurisiweke hi ndlela yo vava leswaku a hlula ku nga tirhandzi kutani a tshinela eka Xikwembu? I yini lexi pfuneke munhu loyi a a rhandza vuyimbeleri lebyi nga ni pongo leswaku a va Mbhoni ya Yehovha? Hlaya hi vutomi bya vona leswaku u kuma tinhlamulo ta swivutiso leswi.

“Ndzi Hundzuke Wanuna Lonene.”—RIGOBERT HOUETO

 • LEMBE RO VELEKIWA: 1941

 • TIKO: BENIN

 • MATIMU YAKWE: A A TEKE TSHENGWE A TLHELA A VA MUKANETI WA TIMBHONI TA YEHOVHA

VUTOMI BYA MINA:

Ndzi huma eCotonou, laha ku nga doroba lerikulu ra Benin. Ndzi kurisiwe hi vatswari lava nga Makhatoliki kambe a ndzi nga yi nkarhi hinkwawo ekerekeni. Makhatoliki yo tala ya laha a ndzi tshama kona a ma ri ni vasati vo tala onge hiloko ku teka tshengwe a swi tekiwa swi ri enawini hi nkarhi wolowo. Eku heteleleni, se a ndzi ri ni vasati va mune.

Loko ku sungula nhlunga-vuhosi hi va-1970, a ndzi ehleketa leswaku swi ta vuyerisa tiko ra hina. Ndzi seketele nhlunga-vuhosi hi xitalo ndzi tlhela ndzi katseka eka tipolitiki. Vanhu lava a va seketela nhlunga-vuhosi a va nga ti tsakeli Timbhoni ta Yehovha hikuva a ti nga seketeli swa tipolitiki. A ndzi ri un’wana wa lava a va xanisa Timbhoni. Loko varhumiwa lava nga Timbhoni va hlongoriwa etikweni hi 1976, a ndzi ri ni ntshembo wa leswaku a va nge he vuyi.

NDLELA LEYI BIBELE YI HUNDZULEKE VUTOMI BYA MINA HA YONA:

Nhlunga-vuhosi wu hele hi 1990. Lexi ndzi hlamariseke hileswaku a swi tekanga nkarhi leswaku varhumiwa lava nga Timbhoni va tlhela va vuya. Ndzi sungule ku ehleketa leswaku kumbexana Xikwembu a xi seketela vanhu lava. Hi nkarhi wolowo, ndzi cince ndhawu leyi a ndzi tirhela eka yona. Un’wana wa vatirhi lavantshwa lava a ndzi tirha na vona a ri Mbhoni naswona handle ko dya nkarhi u ndzi dyondzise leswi a a pfumela eka swona. U ndzi kombe tindzimana ta Bibele leti hlamuselaka Yehovha tanihi Xikwembu xa rirhandzu ni vululami. (Deteronoma 32:4; 1 Yohane 4:8) Timfanelo teto ti ndzi tsakisile. A ndzi lava ku dyondza leswi engetelekeke hi Yehovha, kutani ndzi amukele dyondzo ya Bibele.

Hi ku hatlisa ndzi sungule ku ya eminhlanganweni ya Timbhoni ta Yehovha. Ndzi tsakisiwe hi rirhandzu ra xiviri leri ndzi ri voneke—ku hava ni un’we loyi a languta rixaka ro karhi kumbe swiyimo swa vanhu tanihi leswi nga swa nkoka ku tlula swa van’wana. Loko ndzi hambeta ndzi tihlanganisa ni Timbhoni, a swi ya swi va erivaleni leswaku i valandzeri va Yesu va ntiyiso.—Yohane 13:35.

Ndzi endle xiboho xo tshika Kereke ya Khatoliki leswaku ndzi ta tirhela Yehovha. Sweswo a ku nga ri matlangwana, tanihi leswi a ndzi chava leswaku vanhu van’wana va ta ku yini. Endzhaku ka nkarhi wo  leha, Yehovha u ndzi pfunile leswaku ndzi va ni xivindzi kutani ndzi tshika kereke.

Kambe a ka ha ri ni ku cinca kun’wana lokukulu loku a ndzi fanele ndzi ku endla. Eka dyondzo ya mina ya Bibele ndzi dyondze leswaku Xikwembu a xi swi amukeli ku teka tshengwe. (Genesa 2:18-24; Matewu 19:4-6) Eka xona, vukati bya mina byo sungula hi byona lebyi a byi ri enawini. Kutani ndzi tsarise vukati lebyi kutani ndzi tshika vasati lavan’wana, ndzi hlela leswaku swilaveko swa vona swa nyama swi fikeleriwa. Hi ku famba ka nkarhi, vasati va mina vambirhi va khale va ve Timbhoni ta Yehovha.

NDLELA LEYI NDZI VUYERIWEKE HA YONA:

Hambileswi nsati wa mina a ha riki Mukhatoliki, wa xi xixima xiboho xa mina xo tirhela Yehovha. Havumbirhi bya hina ha swi vona leswaku ndzi hundzuke nuna lonene.

A ndzi ehleketa leswaku ndzi ta hluvukisa ndhawu leyi a ndzi tshama eka yona eka swa tipolitiki kambe matshalatshala wolawo ma tikombe ma ri nyuku wa mbyana. Sweswi ndza swi vona leswaku Mfumo wa Xikwembu hi wona ntsena lowu nga ta tlhantlha swiphiqo swa vanhu. (Matewu 6:9, 10) Ndzi nkhensa Yehovha leswi a ndzi kombeke ndlela leyi yisaka evuton’wini lebyi tsakisaka.

“A Swi Nga Olovi Ku Endla Ku Cinca Loku Faneleke.”—ALEX LEMOS SILVA

 • LEMBE RO VELEKIWA: 1977

 • TIKO: BRAZIL

 • MATIMU YAKWE: MUFUNDHISI WA KEREKE YA PENTEKOSTA

VUTOMI BYA MINA:

Ndzi kuriseriwe ehandle ka doroba ra Itu, le São Paulo State. Xiphemu lexi xa doroba a xi tiveka hi ku va ni vugevenga byo tala.

A ndzi ri ni madzolonga lamakulu ni mahanyelo yo biha. Ku tlula kwalaho, a ndzi katseka eku ngungumeriseni ka swidzidziharisi. Hi ku famba ka nkarhi, ndzi sungule ku swi xiya leswaku vutomi byebyo byi ta hetelela byi endle leswaku ndzi ya ekhotsweni kumbe ndzi fa; ndzi nambe ndzi ku byi thya, kutani ndzi nghena Kereke ya Pentekosta naswona eku heteleleni ndzi ve mufundhisi.

A ndzi anakanya leswaku hakunene ndzi ta pfuna vanhu hi vutirheli bya mina hi ku tirhisa kereke. Ndzi tlhele ndzi haxa nongonoko wa vukhongeri eka xiya-ni-moya kutani wu tlhela wu duma endhawini yoleyo. Kambe hakatsongo-tsongo ndzi sungule ku swi vona leswaku kereke hinkwayo a yi nga khathali hi vuhlayiseki bya swirho swa yona naswona a yi nga khathali ngopfu hi ku gandzela Xikwembu. A ndzi vona onge xikongomelo xa kereke i ku endla mali yo tala. Ndzi endle xiboho xo tshika kereke.

NDLELA LEYI BIBELE YI HUNDZULEKE VUTOMI BYA MINA HA YONA:

Loko ndzi sungula ku dyondza Bibele ni Timbhoni ta Yehovha, ndzi nambe ndzi swi vona leswaku ti hambanile ni vanhu va vukhongeri byin’wana. Ndzi tsakisiwe hi swilo swimbirhi. Xo sungula, Timbhoni ta Yehovha a to vulavula ntsena hi ku rhandza Xikwembu ni muakelani; kambe ti tlhela ti ri kombisa. Xa vumbirhi, a ti katseki eka swa tipolitiki kumbe enyimpini. (Esaya 2:4) Tinhla teto timbirhi ti ndzi tiyisekisile leswaku ndzi kume vukhongeri bya ntiyiso, ku nga gondzo ro lala leri yisaka evuton’wini lebyi nga heriki.—Matewu 7:13, 14.

Ndzi xiye leswaku loko ndzi lava ku tsakisa Xikwembu, ndzi fanele ndzi endla ku cinca kun’wana lokukulu. A ndzi lava ku tinyika nkarhi wo va ni ndyangu wa mina. Nakambe a ndzi lava ku va la titsongahataka swinene. A swi nga olovi ku endla ku   cinca koloko, kambe hi mpfuno wa Yehovha, ndzi swi kotile. Nsati wa mina u tsakisiwe hi ku cinca koloko. U sungule ku dyondza Bibele emahlweni ko va mina ndzi dyondza, kambe a swi tekanga nkarhi leswaku a endla nhluvuko eka tidyondzo takwe. Hi ku hatlisa havumbirhi bya hina se a hi swi tiva leswaku hi lava ku va Timbhoni ta Yehovha. Hi khuvuriwe hi siku rin’we.

NDLELA LEYI NDZI VUYERIWEKE HA YONA:

Mina ni nsati wa mina hi tiphina hi ku pfuna vana va hina vanharhu leswaku va va ni vuxaka lebyikulu na Yehovha. Hi ni ntsako endyangwini wa hina. Ndzi nkhensa Yehovha leswi a ndzi kokeleke entiyisweni lowu kumekaka eRitweni rakwe, ku nga Bibele. Hakunene yi cinca vutomi bya vanhu! Na mina ndzi un’wana wa vona.

“A Ndza Ha Kingindziwi Hi Ripfalo Naswona Ndzi Tiphina Hi Vutomi.”—VICTORIA TONG

 • LEMBE RO VELEKIWA: 1957

 • TIKO: AUSTRALIA

 • MATIMU YAKWE: U KURISIWE HI NDLELA YO VAVA

VUTOMI BYA MINA:

Ndzi kulele eNewcastle, le New South Wales. Ndzi mativula eka vana va ntlhanu lava velekiweke hi tatana loyi a nga ni madzolonga naswona a nga xindzendzele swin’we ni manana loyi a rhandzaka madzolonga. Manana a tshamela ku ndzi byela leswaku a ndzi kahle naswona ndzi ta xanisiwa endzilweni wa tihele. Minxungeto yo tano a yi nga ndzi dyisi byi rhelela.

Hakanyingi a ndzi nga yi exikolweni hikwalaho ka timbanga leti manana a ndzi siya na tona. Loko ndzi ri ni malembe ya 11, valawuri va ndzi tekile eka vatswari va mina laha ro sungula va ndzi yiseke endhawini ya vuhlayiselo bya vana ya hulumendhe ivi endzhakunyana va ndzi yisa endlwini ya tinani. Loko ndzi va ni malembe ya 14, ndzi balekile endlwini ya tinani. A ndzi nga swi lavi ku tlhelela ekaya, kutani ndzi tshame eswitarateni swa Kings Cross, edorobeni ra Sydney.

Leswi a ndzi tshama eswitarateni, ndzi sungule ku tirhisa swidzidziharisi, xihoko, swifaniso swo navetisa rimbewu ni ku xavisa miri. Kambe siku rin’wana ku endleke mhaka leyi ndzi chaviseke. A ndzi tshama efuletini ya n’wini wa ndhawu yo tihungasa ni vusiku. Madyambu man’wana, vavanuna vambirhi va tile va ta n’wi vona. U ndzi byele leswaku ndzi ya tshama ekamareni ro etlela eka rona, kambe leswi a va bula ha swona a ndzi swi twa. N’wini wa ndhawu yo tihungasa eka yona a a endla malunghiselelo yo ndzi xavisela vavanuna lava. A va ta ndzi ngungumerisa hi xikepe xo rhwala nhundzu kutani va ndzi yisa eJapani leswaku ndzi ya tirha ebarheni. Ndzi khomiwe hi rhumbyana, hiloko ndzi tlula eka rikupakupa kutani ndzi tsutsuma ndzi lava mpfuno.

Ndzi hlangane ni wanuna loyi a endzela eSydney hiloko ndzi n’wi hlamusela xiyimo xa mina ndzi ri ni ntshembo wa leswaku u ta ndzi nyika mali. Ematshan’weni ya sweswo, u ndzi rhambe leswaku ndzi ya na yena laha a a tshama kona leswaku ndzi ta hlamba kutani ndzi dya. Kambe lexi hlamarisaka a ndza ha fambanga. Endzhaku ka lembe, hi tekanile.

NDLELA LEYI BIBELE YI HUNDZULEKE VUTOMI BYA MINA HA YONA:

Loko ndzi sungula ku dyondza Bibele ni Timbhoni ta Yehovha, ndzi sungule ku va ni mintlhaveko leyi nga faniki. Ndzi hlundzukile loko ndzi dyondza leswaku Sathana hi yena a vangaka vubihi; enkarhini lowu nga hundza a ndzi dyondzisiwe leswaku Xikwembu hi xona lexi endlaka leswaku hi xaniseka. Kambe ndzi ve ni ntshunxeko  lowukulu loko ndzi dyondza leswaku a xi xupuli vanhu endzilweni wa tihele, ku nga dyondzo leyi a yi ndzi chavisa ntsena loko ndzi yi tsundzuka.

Ndzi tsakisiwe hi ndlela leyi Timbhoni ti endlaka swiboho leswi sekeriweke emilawini ya Bibele ha yona. Ti hanya hi leswi ti pfumelaka eka swona. Ku nga khathariseki leswi a ndzi swi vula kumbe ku swi endla, Timbhoni a ti ndzi kombisa rirhandzu ti tlhela ti ndzi xixima.

Nchumu lowu a wu ndzi kayakayisa swinene a ku ri ku titwa ndzi ri xikangalafula. A ndzi nga tirhandzi naswona ndzi titwe hi ndlela yoleyo ku ringana nkarhi wo leha endzhaku ka loko ndzi khuvuriwile leswaku ndzi va Mbhoni ya Yehovha. A ndzi swi tiva leswaku ndza n’wi rhandza Yehovha, kambe a ndzi tiyiseka leswaku a nge rhandzi munhu wo fana na mina.

Ku ve ni ku cinca lokukulu endzhaku ka loko ndzi ri ni kwalomu ka malembe ya 15 ndzi khuvuriwile. Hi nkarhi wa nkulumo eHolweni ya Mfumo ya Timbhoni ta Yehovha, xivulavuri xi vulavule hi Yakobo 1:23, 24. Tindzimana teto ti fananise Rito ra Xikwembu ni xivoni lexi eka xona hi nga tivonaka hi ndlela leyi Yehovha a hi vonaka ha yona. Ndzi sungule ku tivutisa loko ndlela leyi ndzi tivonaka ha yona yi hambanile ni ndlela leyi Yehovha a ndzi vonaka ha yona. Eku sunguleni, a ndzi nga pfumelelani na wona mavonelo lawa. A ndzi nga swi langutelanga leswaku ndzi nga rhandziwa hi Yehovha.

Endzhaku ka masiku ma nga ri mangani, ndzi hlaye tsalwa leri hundzuleke vutomi bya mina. Ndzimana ya kona i Esaya 1:18, leyi eka yona Yehovha a tshahiweke a ku: “Tanani, sweswi, a hi lulamiseni timhaka exikarhi ka hina. Hambiloko swidyoho swa n’wina swo va swa ribungu, swi ta endliwa swi basa ku fana ni gamboko.” Ndzi twe onge Yehovha a a vulavula na mina, a ku: “Vicky tana, a hi lulamise timhaka exikarhi ka hina. Ndza ku tiva, ndzi tiva swidyoho swa wena ni mbilu ya wena naswona ndza ku rhandza.”

A byi phahanga vusiku byebyo. A ndza ha kanakana leswaku Yehovha a nga ndzi rhandza, kambe ndzi sungule ku ehleketa hi xitlhavelo xa Yesu xa nkutsulo. Hi xitshuketa, ndzi swi xiyile leswaku Yehovha u ndzi lehisele mbilu ku ringana nkarhi wo leha, a ndzi kombisa leswaku wa ndzi rhandza hi tindlela to tala. Kambe entiyisweni mina a ndzi n’wi byela leswi: “Rirhandzu ra wena a ri ndzi fanelanga. Xitlhavelo xa nkutsulo xa N’wana wa wena a xi ndzi lulamelanga.” A swi fana niloko ndzi tlherisela nkutsulo wolowo eka Yehovha. Kambe sweswi hi ku va ndzi anakanyisisa hi nyiko ya nkutsulo, ndzi sungule ku titwa ndzi rhandziwa hi Yehovha.

NDLELA LEYI NDZI VUYERIWEKE HA YONA:

A ndza ha kingindziwi hi ripfalo naswona ndzi tiphina hi vutomi. Sweswi vukati bya mina bya antswa ku tlula eku sunguleni naswona ndzi tsakile hikuva ndzi ta tirhisa mintokoto leyi ndzi veke na yona leswaku ndzi pfuna van’wana. Ndzi titwa ndzi ri ekusuhi swinene na Yehovha.

“Leyi A Ku Ri Nhlamulo Ya Xikhongelo Xa Mina.”—SERGEY BOTANKIN

 • LEMBE RO VELEKIWA: 1974

 • TIKO: RHAXIYA

 • MATIMU YAKWE: MUNHU LOYI A A RHANDZA VUYIMBELERI LEBYI NGA NI PONGO

VUTOMI BYA MINA:

Ndzi velekiwe eVotkinsk, ku nga ndhawu leyi muqambhi la dumeke Pyotr Ilich Tchaikovsky a velekiweke eka yona. Ndyangu wa ka hina a wu ri evuswetini. Tatana a a ri ni timfanelo to tala letinene, kambe a a ri xindzendzele, kutani nkarhi hinkwawo a ku ri ni xiyimo lexi nga tsakisiki ekaya.

Ndzi sungule ku titwa ndzi ri xikangalafula nileswaku a ndzi nge pfuki ndzi tlharihe ku fana ni van’wana. Ndzi sungule ku ka ndzi nga ha swi lavi ku vulavula ni van’wana naswona ndzi nga ha va tshembi vanhu van’wana. Ku ya  exikolweni a swi ndzi tikela swinene. Hi xikombiso, loko ndzi fanele ndzi yisa mbuyelo wa xikolo ekaya, a ndzi heleriwa ni hi marito. Loko ndzi pasa gredi ya vunhungu, mbuyelo wa mina a wu hlayeka hi ndlela leyi: “A nga vulavuli naswona a nga swi koti ku phofula ndlela leyi a titwaka ha yona.” Marito wolawo ma ndzi hete matimba kutani ma ndzi siya ndzi titwa ndzi ri xikangalafula. Ndzi sungule ku tivutisa hi xikongomelo xa vutomi bya mina.

Loko ndzi ri emalembeni ya kondlo-a-ndzi-dyi, ndzi sungule ku nwa byala. Eku sunguleni, ku nwa a swi ndzi endla ndzi titwa ndzi phyuphyile. Kambe loko ndzi nwa ku tlula mpimo, ripfalo ra mina a ri ndzi kingindza. Vutomi bya mina a byi vonaka byi nga ri na xikongomelo. Ndzi sungule ku karhateka swinene, lerova minkarhi yin’wana ndzi tshama endlwini ku ringana masiku yo karhi. Ndzi sungule ku ehleketa hi ku tidlaya.

Loko ndzi va ni malembe ya 20, ndzi phyuphyisiwe swa xinkarhana. Ndzi tshubule vuyimbeleri lebyi nga ni pongo. Vuyimbeleri a byi ndzi endla ndzi titwa ndzi ri ni matimba naswona a ndzi lava-lavana ni vanhu lava a va byi yingisela. Ndzi tshike misisi ya mina yi kula, ndzi boxa tindleve kutani ndzi ambala ku fana ni vayimbeleri lava ndzi va rhandzaka. Hakatsongo-tsongo, ndzi sungule ku nga ha lawuleki ndzi va ni vukarhi naswona ndzi tshamela ku holova ni vandyangu wa mina.

A ndzi ehleketa leswaku ku yingisela vuyimbeleri bya pongo swi ta ndzi endla ndzi va ni ntsako, kambe a ndzi vanga na wona. Muxaka wa munhu loyi a ndzi ri yena a wu sungula ku cinca! Kambe loko ndzi twa swilo swin’wana swo biha malunghana ni vayimbeleri lava dumeke lava a ndzi va tsakela, ndzi titwe ndzi xengiwile.

Ndzi tlhele ndzi ehleketa hi ku tidlaya naswona sweswi a ndzi tiyimiserile. Nchumu wun’we ntsena lowu endleke leswaku ndzi nga tidlayi hileswi a ndzi ehleketa ndlela leyi manana a nga ta khumbeka ha yona. A a ndzi rhandza swinene naswona a ndzi endlele swilo swo tala. Xiyimo a xi tika swinene. A ndzi nga swi lavi ku ya emahlweni ndzi hanya, kambe a ndzi nga ta swi kota ku tidlaya.

Leswaku ndzi tiphyuphyisa, ndzi sungule ku hlaya tibuku to hlawuleka ta Xirhaxiya. Xitori xin’wana a xi vulavula hi nghwazi leyi a yi tirha ekerekeni. Hi xitshuketa, ndzi titwe ndzi swi navela swinene ku endlela Xikwembu swo karhi swin’we ni vanhu van’wana. Ndzi chululele Xikwembu leswi nga embilwini ya mina hi xikhongelo, ku nga nchumu lowu a ndzi nga si tshama ndzi wu endla. Ndzi kombele Xikwembu leswaku xi ndzi komba ndlela leyi ndzi nga hanyaka vutomi lebyi nga ni xikongomelo ha yona. Eka xikhongelo xexo, ndzi titwe ndzi kume mpfuno lowu hlamarisaka. Kambe leswi ndzi hlamariseke ngopfu, hi leswi humeleleke endzhaku ka sweswo. Endzhaku ka tiawara timbirhi, Mbhoni ya Yehovha yi gongondze enyangweni wa mina kutani yi kombela ku ndzi fambisela dyondzo ya Bibele. A ndzi tshemba leswaku leyi a ku ri nhlamulo ya xikhongelo xa mina. Rero ku ve siku ro sungula leri ndzi veke ni ntsako evuton’wini bya mina.

NDLELA LEYI BIBELE YI HUNDZULEKE VUTOMI BYA MINA HA YONA:

Hambileswi a swi tika swinene, ndzi cukumete swilo hinkwaswo leswi a swi fambisana ni vuyimbeleri bya pongo. Kambe, vuyimbeleri byi tshame emianakanyweni ya mina ku ringana nkarhi wo leha. Loko ndzi tikuma ndzi ri karhi ndzi famba endhawini leyi eka yona ku tlangaka vuyimbeleri byebyo, a ndzi namba ndzi ehleketa hi mahanyelo ya mina ya khale. A ndzi nga swi lavi ku hlanganisa swilo leswi nga tsakisiki swa khale ni nchumu wun’wana ni wun’wana lowunene lowu se a wu dzime timitsu emianakanyweni ni le mbilwini ya mina. Kutani a ndzi papalata tindhawu to tano. Nakambe loko ndzi anakanya hi mahanyelo ya mina ya khale, a ndzi khongela nkarhi na nkarhi. Ku endla sweswo swi ndzi pfunile leswaku ndzi kuma “ku rhula ka Xikwembu loku tlulaka miehleketo hinkwayo.”—Vafilipiya 4:7.

Loko ndzi ri karhi ndzi dyondza Bibele, ndzi dyondze leswaku Vakreste va ni vutihlamuleri byo byela van’wana hi ripfumelo ra vona. (Matewu 28:19, 20) A ndzi tibyela leswaku a ndzi nge pfuki ndzi swi endlile sweswo. Hi nkarhi lowu fanaka, swilo leswintshwa leswi a ndzi swi dyondza swi ndzi tisele ntsako lowukulu ni ku rhula ka mianakanyo. A ndzi swi tiva leswaku vanhu van’wana na vona va fanele va dyondza ntiyiso lowu. Ku nga khathariseki ku chava loku a ndzi ri na kona, ndzi sungule ku byela van’wana leswi a ndzi swi dyondza. Entiyisweni, ku ni lexi ndzi hlamariseke ngopfu, ku byela van’wana hi Bibele swi endle leswaku ndzi titshemba. Swi tlhele swi tiyisa vukhongeri lebyi, lebyintshwa lebyi a byi ri embilwini ya mina.

NDLELA LEYI NDZI VUYERIWEKE HA YONA:

Sweswi ndzi ni ntsako evukatini bya mina naswona ndzi tiphina hi ku pfuna vanhu ku dyondza Bibele, ku katsa ni ndzisana ya mina ya xisati ni mana wa mina. Ku tirhela Xikwembu ni ku pfuna van’wana leswaku va dyondza ha xona swi endle leswaku vutomi bya mina byi va ni xikongomelo xa xiviri.