KU CHUMAYELA mahungu lamanene i ntirho wa nkoka swinene lowu endliwaka emisaveni namuntlha. I lunghelo ku va muyimeri wa Yehovha entirhweni lowu wo dyondzisa. Hambiswiritano, minkarhi yin’wana swi nga ha ma tikela maphayona ni vahuweleri ku tshama va ri karhi va hisekela ntirho wo chumayela. Ha yini?

I yini lexi nga ku pfunaka leswaku u tshama u hisekela ntirho wo chumayela?

Vahuweleri van’wana va kuma vanhu va nga ri vangani vo bula na vona loko va chumayela hi yindlu ni yindlu hikuva vanhu vo tala va va va nga ri kona emakaya. Naswona loko vanhu va ri kona ekaya, swi nga ha endleka va nga ri tsakeli rungula ra Mfumo naswona va nga ha hi karihela. Vahuweleri van’wana va ni nsimu leyikulu swinene leyi vanhu va kona va tsakelaka mahungu lamanene, kambe va chava leswaku a va nge swi koti ku chumayela munhu un’wana ni un’wana la nga eka yona. Kasi van’wana va ni malembe yo tala va ri karhi va chumayela naswona va hele matimba hikuva makumu a ma si fika.

Ku ta va ni swihinga entirhweni wa hina wo chumayela leswi nga khumbaka ndlela leyi hi hisekaka ha yona. Hi hanya emisaveni leyi lawuriwaka hi “lowo homboloka,” Sathana Diyavulosi, hikwalaho ha swi tiva leswaku swi ta hi tikela ku chumayela mahungu lamanene.—1 Yohane 5:19.

Ku nga khathariseki swihinga leswi u hlangavetanaka na swona entirhweni wo chumayela, tiyiseka leswaku Yehovha u ta ku pfuna leswaku u swi hlula. Kambe u nga endla yini leswaku u wu hisekela swinene ntirho wo chumayela? A hi kambisiseni swiringanyeto swin’wana.

PFUNA VAHUWELERI LAVANTSHWA

Lembe ni lembe, magidi ya vanhu va khuvuriwa va va Timbhoni ta Yehovha. Loko wa ha ku khuvuriwa, u nga dyondza swo tala eka lava nga ni malembe yo tala va ri karhi va chumayela. Naswona loko u ri ni malembe yo tala u ri muhuweleri, xana u nga letela vahuweleri lava ha riki vantshwa? Sweswo swi nga ha ku endla u tsaka swinene.

Yesu a a swi tiva leswaku vadyondzisiwa vakwe a va lava nkongomiso leswaku va ta va vadyondzisi lava nga ni vuswikoti, kutani u va kombise ndlela yo chumayela. (Luka 8:1) Ninamuntlha, vanhu lava ha ku  khuvuriwaka va fanele va leteriwa hi ndlela leyi fanaka leswaku va va vahuweleri lava nga ni vuswikoti.

A hi fanelanga hi anakanya leswaku leswi muhuweleri lontshwa a yaka ensin’wini, u le ku dyondzeni ka ndlela yo dyondzisa. U fanele a leteriwa hi muleteri la nga ni musa ni rirhandzu. Muhuweleri la nga ni ntokoto u fanele a n’wi dyondzisa ndlela (1) yo lunghiselela ni yo titoloveta leswi a nga swi vulaka eka n’wini wa muti, (2) yo burisana ni vanhu, (3) yo fambisa minkandziyiso, (4) yo tlhela a endzela lava kombiseke ku tsakela ni (5) yo sungula dyondzo ya Bibele. Muhuweleri lontshwa a nga va ni vuswikoti loko a xiyisisa a tlhela a tekelela ndlela leyi muhuweleri la nga ni ntokoto a dyondzisaka ha yona. (Luka 6:40) Naswona muhuweleri lontshwa u ta titwa a ri ni xivindzi hi ku tiva leswaku ku ni munhu la lunghekeleke ku n’wi pfuna loko a lava mpfuno. Ku bumabumela ni ku nyika muhuweleri lontshwa swiringanyeto swi nga n’wi pfuna.—Eklesiasta 4:9, 10.

BURISANA NI LOYI U TIRHAKA NA YENA NSIMU

Ku nga khathariseki matshalatshala ya wena yo burisana ni vini va miti, masiku man’wana u nga va ni mabulo lamanene ni loyi u tirhaka na yena nsimu. Tsundzuka leswaku Yesu u rhume vadyondzisiwa vakwe leswaku va ya chumayela “hi vambirhi-mbirhi.” (Luka 10:1) Loko va ri karhi va tirha swin’we, a va khutazana. Hi ni nkarhi lowunene wo “khutazana” loko hi tirha ni vamakwerhu ensin’wini.—Varhoma 1:12.

Hi swihi swilo swin’wana leswi mi nga bulaka ha swona? Xana un’wana wa n’wina wa ha ku va ni ntokoto lowu khutazaka loko a ri ensin’wini? Xana ku ni yinhla leyi tsakisaka leyi u yi dyondzeke eka dyondzo ya wena n’wini kumbe eka dyondzo ya ndyangu? Xana ku ni yinhla yo karhi leyi u yi tweke eminhlanganweni leyi ku khutazeke? Minkarhi yin’wana u nga ha va u tirha ni muhuweleri loyi u nga n’wi tiviki kahle. Kumbexana u nga n’wi vutisa leswaku u wu kume njhani ntiyiso. I yini lexi n’wi khorwiseke leswaku leyi i nhlengeletano ya Yehovha? Hi wahi malunghelo kumbe mintokoto leyi a veke na yona? Kumbexana u nga n’wi byela mintokoto leyi u veke na yona loko u ri karhi u tirhela Yehovha. Ku nga khathariseki leswaku vanhu va le nsin’wini va angula njhani, loko u tirha ni munhu wo karhi ensin’wini, mi va ni nkarhi lowunene wo tshama mi ri karhi “mi akana.”—1 Vatesalonika 5:11.

ANTSWISA NDLELA LEYI U YI ENDLAKA HA YONA DYONDZO YA MUNHU HI YEXE

Leswaku hi tshama hi ri karhi hi hisekela ntirho wo chumayela, hi fanele hi antswisa ndlela leyi hi yi endlaka ha yona dyondzo ya munhu hi yexe. “Hlonga ro tshembeka ni ro tlhariha” ri humesa rungula leri vulavulaka hi swilo swo hambanahambana leswi hi nga dyondzaka ha swona. (Matewu 24:45) A hi buleni hi xikombiso xin’we xa mhaka leyi hi nga yi kambisisaka eka dyondzo ya munhu hi yexe: Ha yini ntirho wo chumayela wu ri wa nkoka swinene? Bokisi leri nge “ Ha Yini U Fanele U Tshama U Ri Karhi U Hisekela Ntirho  Wo Chumayela?” ri hlamusela swivangelo swin’wana.

Loko wo kambisisa tinhla leti hlamuseriweke eka bokisi rolero u nga susumeteleka ku ya emahlweni u chumayela hi ku hiseka. Mhaka yin’wana leyi u nga endlaka ndzavisiso ha yona i ku ringeta ku xaxameta swivangelo swin’wana swa le Matsalweni leswi endlaka u chumayela hi ku hiseka. Kutani anakanyisisa hi swivangelo swoleswo. Loko u endla tano, u ta ya u wu hisekela swinene ntirho wo chumayela.

TIYIMISELE KU RINGETA TINDLELA LETINTSHWA TO CHUMAYELA

Nkarhi ni nkarhi nhlengeletano ya Yehovha yi ringanyeta tindlela leti nga hi pfunaka ku antswisa ntirho wa hina wo chumayela. Hi xikombiso, ku engetela eka ntirho wa hina wo chumayela hi yindlu ni yindlu, hi nga tlhela hi ringeta ku chumayela hi ku tsala mapapila, hi riqingho, ku chumayela exitarateni kumbe etindhawini tin’wana ta mani na mani ni ku chumayela vanhu hi xitshuketa kumbe loko va ri entirhweni. Kumbexana hi nga tlhela hi kunguhata ku chumayela etindhawini leti ku nga ni Timbhoni titsongo kumbe laha ti nga riki kona.

Xana u tiyimiserile ku ringeta tindlela letintshwa? Vo tala lava ringeteke ku tirhisa swiringanyeto leswi swi va fambele kahle. Xiya swikombiso swinharhu.

Makwerhu wa xisati la vuriwaka April u endle xiboho xo ringeta ku tirhisa xiringanyeto lexi a xi kumeka eka xin’wana xa swihloko leswi a swi ri eka Vutirheli Bya Mfumo malunghana ni ku sungula tidyondzo ta Bibele. U kombele ku dyondza Bibele ni vanhu vanharhu lava a tirhaka na vona. April u hlamarile a tlhela a tsaka loko havanharhu ka vona va pfumele ku dyondzeriwa va tlhela va sungula ku ya eminhlanganweni ya vandlha.

Hi tlhele hi khutaziwa ku lava vanhu lava nga ha tsakelaka swihloko swo karhi eka timagazini ta hina. Mulanguteri un’wana wa muganga le United States u fambise Xalamuka! eka timininjhere ta switolo hinkwaswo leswi ku xavisiwaka mavhilwa ya timovha endhawini yo karhi. Yena ni nsati wakwe va tlhele va fambisa  Xalamuka! leyi nga ni swihloko leswi vulavulaka hi madokodela etindhawini to tlula 100 leti madokodela ma tirhelaka eka tona. Mulanguteri loyi u vula leswaku maendzo lawa ma pfune vanhu leswaku va tolovelana ni ntirho wa hina wo chumayela ni minkandziyiso ya hina. Endzhaku ko tiva vanhu va le nsin’wini ya vona ku antswa, mulanguteri loyi wa muganga ni nsati wakwe va kote ku endla maendzo yo vuyela yo tala.

Makwerhu wa xisati la vuriwaka Judy u tsalele entsindza wa hina wa misava hinkwayo hikwalaho ka leswi a a tlangela xikhutazo xa leswaku hi chumayela hi riqingho. U vule leswaku mana wakwe loyi a a ri ni malembe ya 86 naswona a a ri ni mavabyi yo tala, a a chumayela vanhu hi riqingho nkarhi ni nkarhi. Hikwalaho, u sungule ku fambisa dyondzo ya Bibele ni mukhegula loyi a a ri ni malembe ya 92!

Swiringanyeto leswi kumekaka eka minkandziyiso ya hina swa tirha hakunene. Swi ringete! Swi nga ku pfuna leswaku u tshama u tsakile naswona u hisekela ntirho wo chumayela.

TIVEKELE TIPAKANI LETI U NGA KOTAKA KU TI FIKELELA

I yini leswi endlaka leswaku swi hi fambela kahle entirhweni wa hina wo chumayela? A swi yi hi leswaku hi fambise minkandziyiso yingani, hi fambisa tidyondzo ta Bibele tingani, kumbe leswaku hi pfune vanhu vangani leswaku va va Timbhoni ta Yehovha. Anakanya hi Nowa. Xana Nowa u pfune vanhu vangani handle ka ndyangu wakwe leswaku va va vagandzeri va Yehovha? Kambe a a ri muchumayeri loyi swi n’wi fambeleke kahle. Xa nkoka hileswaku hi tirhela Yehovha hi ku tshembeka.—1 Vakorinto 4:2.

Vahuweleri vo tala va swi xiya leswaku loko va lava ku tsakisiwa hi ntirho wa vona wo chumayela, va fanele va tivekela tipakani leti va nga kotaka ku ti fikelela. Hi tihi tin’wana ta kona? Tin’wana ta tona ti xaxametiwe eka bokisi leri nge “ Tivekele Tipakani Leti U Nga Kotaka Ku Ti Fikelela.”

Kombela Yehovha leswaku a ku pfuna leswaku ntirho wa wena wo chumayela wu ku vuyerisa naswona wu va ni xikongomelo. Loko u fikelela tipakani ta wena, u ta titwa u enerisekile hi ku tiva leswaku u endla leswi u nga swi kotaka leswaku u chumayela mahungu lamanene.

I ntiyiso leswaku swi nga ha tika ku chumayela mahungu lamanene. Kambe ku ni swilo swo karhi leswi u nga swi endlaka leswaku u hisekela ntirho wa wena wo chumayela. Vana ni mabulo lama khutazaka ni munhu loyi u tirhaka na yena nsimu, vana ni dyondzo ya munhu hi yexe leyi nga ni xikongomelo naswona u va na yona nkarhi ni nkarhi, ringeta ku tirhisa swiringanyeto leswi humaka eka hlonga ro tshembeka ni ro tlhariha naswona u tivekela tipakani leti u nga kotaka ku ti fikelela. Xa nkoka swinene, tsundzuka leswaku Yehovha Xikwembu u ku nyike lunghelo ra ku chumayela mahungu lamanene tanihi Mbhoni ya yena. (Esaya 43:10) U ta tsaka swinene loko u ri karhi u ya emahlweni u hisekela ntirho wo chumayela.