“Ndzi ta kombisa moya wo rindza.”—MIK. 7:7.

1. I yini lexi nga ha hi endlaka hi sungula ku hela mbilu?

MASIKU ya makumu ya mafambiselo ya Sathana ma sungule hi 1914, loko Mfumo wa Mesiya wu simekiwa etilweni. Loko Yesu a hlurile eka nyimpi leyi veke kona etilweni, u lahlele Diyavulosi ni madimona yakwe emisaveni. (Hlaya Nhlavutelo 12:7-9.) Sathana wa swi tiva leswaku u saleriwe hi “nkarhi wo koma” ntsena. (Nhlav. 12:12) Hambiswiritano, se ku hundze makume ya malembe “nkarhi” wolowo wu ri karhi wu ya emahlweni naswona van’wana va nga ha vona onge masiku ya makumu se ma teke nkarhi wo leha. Loko ha ha rindzele Yehovha leswaku a herisa mafambiselo lawa, xana se hi sungula ku hela mbilu?

2. Hi swihi swivutiso leswi nga ta hlamuriwa exihlokweni lexi?

2 Ku hela mbilu swi nga va ni khombo hikuva swi nga endla leswaku hi endla swilo hi magugu. Hi nga tshama hi ri ni moya wo rindza hi ndlela yihi? Xihloko lexi xi ta hi pfuna ku endla tano hi ku hlamula swivutiso leswi landzelaka. (1) Hi nga dyondza yini malunghana ni ku lehisa mbilu eka xikombiso xa muprofeta Mikiya? (2) Hi swihi swiendlakalo leswi nga ta kombisa leswaku makumu ma le kusuhi? (3) Hi nga swi kombisa njhani leswaku ha ku tlangela ku lehisa mbilu ka Yehovha?

HI NGA DYONDZA YINI EKA XIKOMBISO XA MIKIYA?

3. Xiyimo xa Vaisrayele a xi ri njhani hi nkarhi wa Mikiya?

3 Hlaya Mikiya 7:2-6. Mikiya muprofeta wa Yehovha u vone Vaisrayele va sungula ku nga ha tshembeki eka Yena naswona hi nkarhi wa ku fuma ka Hosi Akazi wo homboloka, xiyimo a xi nyanyile swinene. Mikiya u fanise Vaisrayele lava a va nga tshembeki ni “xigatlu” ni “rihlampfu ra mitwa.” Tanihi leswi xigatlu kumbe rihlampfu ra mitwa ri tlhavaka un’wana ni un’wana loyi a ri kandziyaka, Vaisrayele volavo vo homboloka a va khoma vanhu van’wana hi ndlela yo biha, va va twisa ku vava. Vuhomboloki bya vona a byi ri byikulu swinene lerova hambi ku ri swirho swa ndyangu a swi nga  ha rhandzani. Leswi Mikiya a a swi xiya leswaku a ku nga ri na lexi a a ta xi endla leswaku a cinca xiyimo xexo, u khongele eka Yehovha hi mbilu hinkwayo. Kutani u rindzele Xikwembu a nga heli mbilu leswaku xi teka goza. Mikiya a a tiyiseka leswaku Yehovha u ta lulamisa xiyimo hi nkarhi wa Yena n’wini.

4. Hi yihi mintlhontlho leyi hi langutanaka na yona?

4 Ku fana na Mikiya hi boheka ku hanya ni vanhu lava nga ni vutianakanyi. Vo tala hi “lava nga nkhensiki, lava nga tshembekiki, lava nga riki na xinakulobye xa ntumbuluko.” (2 Tim. 3:2, 3) Swa hi tshikilela swinene loko vatirhi-kulorhi, lava hi nghenaka na vona xikolo ni vaakelani va hina va kombisa moya wa vutianakanyi. Kambe, malandza man’wana ya Xikwembu ma langutana ni mintlhontlho leyikulu. Yesu u vule leswaku valandzeri vakwe va ta kanetiwa hi swirho swa mindyangu naswona u tirhise marito lama fanaka ni lama tsariweke eka Mikiya 7:6, leswaku a hlamusela vuyelo lebyi a byi ta va kona hikwalaho ka rungula rakwe. Yesu u te: “Ndzi tele ku ta vanga ku avana exikarhi ka jaha ni tata wa rona, ni le xikarhi ka n’wana wa nhwanyana ni mana wa yena, ni le xikarhi ka nhlomi ni n’wingi wa yona. Hakunene, valala va munhu ku ta va vanhu va ndyangu wa yena.” (Mat. 10:35, 36) Swi nga ha tika swinene loko swirho swa ndyangu leswi nga riki Timbhoni swi hi hlekula swi tlhela swi hi kaneta! Loko hi langutane ni ndzingo wo tano, a hi fanelanga hi wu pfumelela wu hi hlula. Ematshan’weni ya sweswo, onge hi nga tshama hi tshembekile kutani hi lehisa mbilu hi rindzela Yehovha leswaku a lulamisa timhaka. Loko nkarhi na nkarhi hi kombela mpfuno wakwe, u ta hi nyika matimba ni vutlhari lebyi lavekaka leswaku hi tiyisela.

5, 6. Yehovha u n’wi katekise njhani Mikiya, kambe i yini leswi a nga vonangiki ku hetiseka ka swona?

5 Yehovha u hakele Mikiya hi leswi a lehiseke mbilu. Mikiya u vone ku herisiwa ka mfumo wo homboloka wa Hosi Akazi. U vone ni loko n’wana wa jaha wa Akazi, ku nga Hosi Hezekiya lonene a vekiwa exiluvelweni kutani a vuyetela vugandzeri lebyi tengeke. Naswona rungula ra Yehovha ro avanyisa Samariya leri vuriweke hi Mikiya ri hetiseke loko Vaasiriya va hlasela mfumo wa Israyele wa le n’walungwini.—Mik. 1:6.

6 Hambiswiritano, Mikiya u fe a nga si vona ku hetiseka ka vuprofeta hinkwabyo lebyi Yehovha a n’wi huhuteleke ku byi tsala. Hi xikombiso, Mikiya u tsale a ku: “Exiphen’wini xo hetelela xa masiku ntshava ya yindlu ya Yehovha yi ta simekiwa yi tiya ehenhla ka tintshava, kunene yi ta tlakuseriwa ehenhla ka switsunga; kutani vanhu va fanele va khitikanela eka yona. Kunene matiko yo tala ma ta ya, ma ku: ‘Tanani, a hi tlhandlukeleni entshaveni ya Yehovha.’” (Mik. 4:1, 2) Mikiya u fe vuprofeta byolebyo byi nga si hetiseka. Nilokoswiritano, a a tiyimisele ku tshama a tshembekile eka Yehovha ku kondza a fa, ku nga khathariseki leswi vanhu lava a a hanya na vona a va swi endla. Xisweswo, u tsale a ku: “Vanhu hinkwavo, un’wana ni un’wana u ta famba hi vito ra xikwembu xakwe; kambe loko ku ri hina, hi ta famba hi vito ra Yehovha Xikwembu xa hina hilaha ku nga riki na makumu, hi masiku.” (Mik. 4:5) Mikiya u lehise mbilu a rindza hi nkarhi wa maxangu hikuva a a tiyiseka leswaku Yehovha u ta hetisisa switshembiso swa Yena hinkwaswo. Muprofeta loyi wo tshembeka a a tshemba Yehovha.

7, 8. (a) Ha yini hi ri ni xivangelo xo tshemba Yehovha? (b) I yini lexi nga ta endla leswaku nkarhi wu famba hi ku hatlisa swinene?

7 Xana na hina hi tshemba Yehovha hi ndlela leyi fanaka? Hi ni xivangelo lexi twalaka xo n’wi tshemba hi ndlela yoleyo. Hi vone ku hetiseka ka vuprofeta bya Mikiya. “Exiphen’wini xo hetelela xa masiku,” vanhu va timiliyoni lava humaka eka matiko hinkwawo ni tinyimba hinkwato ni tindzimi hinkwato va khitikanele “[entshaveni] ya yindlu ya Yehovha.” Hambileswi va humaka ematikweni lama talaka ku lwisana, vagandzeri lava va fule “mabanga ya vona ma va swikomu” naswona a va pfumeli ku ‘dyondza nyimpi.’ (Mik. 4:3) Mawaku lunghelo leri hi nga na rona ro hlayiwa exikarhi ka vanhu va Yehovha lava rhuleke!

 8 Swa twala leswi hi lavaka leswaku Yehovha a herisa mafambiselo lawa yo biha hi ku hatlisa. Kambe leswaku hi kota ku rindza hi ku lehisa mbilu, hi fanele hi languta swilo hilaha Yehovha a swi langutaka hakona. U veke siku leri a nga ta avanyisa vanhu hi ku tirhisa ‘wanuna loyi a n’wi vekeke,’ ku nga Yesu Kreste. (Mint. 17:31) Kambe loko nkarhi wolowo wu nga si fika, Xikwembu xi nyika vanhu va tinxaka hinkwato nkarhi wa leswaku va kuma “vutivi lebyi kongomeke bya ntiyiso,” kutani va tirhisa leswi va swi dyondzeke ivi va ponisiwa. Vutomi bya vanhu byi le khombyeni. (Hlaya 1 Timotiya 2:3, 4.) Loko hi ri karhi hi pfuna vanhu van’wana ku kuma vutivi lebyi kongomeke malunghana na Yehovha, nkarhi lowu nga sala leswaku a tisa ku avanyisa kakwe wu ta vonaka wu famba hi ku hatlisa. Ku nga ri khale—naswona swi nga languteriwanga—nkarhi wolowo wu ta hela. Loko wu hela, hi ta tsaka hileswi hi nga ta va hi tshame hi khomekile entirhweni wo chumayela hi Mfumo.

HI SWIHI SWIENDLAKALO LESWI NGA TA KOMBISA LESWAKU MAKUMU MA LE KUSUHI?

9-11. Xana 1 Vatesalonika 5:3 yi hetisekile? Hlamusela.

9 Hlaya 1 Vatesalonika 5:1-3. Ku nga ri khale, matiko ma ta ku “Ku rhula ni nsirhelelo.” Loko hi nga lavi ku kanganyisiwa hi marito lawa, hi fanele hi “[hiteka] hi hlayisa mianakanyo ya hina leyi hlutekeke.” (1 Tes. 5:6) Leswaku hi tshama hi xalamukile hi tlhelo ra moya, a hi kambisiseni swiendlakalo leswi endleke leswaku ku vuriwa marito lawa ya nkoka.

10 Endzhaku ka loko tinyimpi timbirhi ta misava ti herile, matiko a ma lava leswaku ku va ni ku rhula. Endzhaku ka nyimpi yo sungula ya misava, ku vumbiwe Ntwanano wa Matiko ku anakanyiwa leswaku wu ta tisa ku rhula. Endzhakunyana, loko nyimpi ya vumbirhi ya misava se yi herile, vanhu a va anakanya leswaku Nhlangano wa Matiko a wu ta tisa ku rhula emisaveni. Valawuri ni vafundhisi a va anakanya leswaku minhlangano yoleyo a yi ta tisela vanhu ku rhula. Hi xikombiso, hi 1986 Nhlangano wa Matiko wu vule leswaku rero a ku ri Lembe ra Ku Rhula ra Misava Hinkwayo. Hi lembe rero, varhangeri va tipolitiki lava humaka ematikweni yo tala ni vafundhisi va hlangane ni murhangeri wa Kereke ya Khatoliki eAssisi le Italy leswaku va khongelela ku rhula.

11 Hambiswiritano, ku vuriwa ka marito wolawo ya leswaku ku rhula ni nsirhelelo kumbe man’wana  yo fana na wona a swi byi hetisisanga vuprofeta lebyi tsariweke eka 1 Vatesalonika 5:3. Ha yini? Hikuva “ndzoviso wa xitshuketa” lowu ku profetiweke ha wona a wu si fika.

12. I yini leswi hi swi tivaka malunghana ni ku vuriwa ka marito lama nge “Ku rhula ni nsirhelelo”?

12 I vamani lava nga ta huwelela va ku “Ku rhula ni nsirhelelo” enkarhini lowu taka? Hi xihi xiphemu lexi varhangeri va Vujagana ni va vukhongeri byin’wana va nga ta xi hetisisa? Varhangeri va mimfumo yo hambana-hambana va ta katseka hi ndlela yihi eku huweleleni ka marito wolawo? Matsalwa a ma hi byeli. Leswi hi swi tivaka hileswaku ku nga khathariseki leswaku marito wolawo ma ta vuriwa hi ndlela yihi kumbe ma ta khorwisa hi ndlela yihi, ma ta va ma nga ri ntiyiso. Mafambiselo lawa ma ta va ma ha lawuriwa hi Sathana. Ma bole hi ku helela naswona a ma nge cinci. Hakunene swi ta khomisa gome loko un’wana wa hina o pfumela ku xisiwa hi mavunwa ya Sathana kutani a hlanganyela eka tipolitiki!

13. Ha yini tintsumi ti khome timheho ta ndzoviso?

13 Hlaya Nhlavutelo 7:1-4. Loko ha ha rindzele ku hetiseka ka 1 Vatesalonika 5:3, tintsumi ta matimba ta ha khome timheho leti lovisaka ta nhlomulo lowukulu. Ti yimele yini? Ti yimele xiendlakalo xin’we xa nkoka lexi hlamuseriweke hi muapostola Yohane, ku nga ku funghiwa ko hetelela ka “mahlonga ya Xikwembu xa hina” lama totiweke. * Loko ku funghiwa koloko ko hetelela ku herile, tintsumi ti ta tshika timheho ta ndzoviso. Endzhaku ka sweswo ku ta endleka yini?

14. I yini leswi kombisaka leswaku Babilona Lonkulu u ta lovisiwa ku nga ri khale?

14 Babilona Lonkulu, ku nga mfumo wa misava wa vukhongeri bya mavunwa, u ta lovisiwa hi ndlela leyi n’wi fanelaka. “Vanhu ni mintshungu ni matiko ni tindzimi” va ta tsandzeka ku n’wi pfuna. Se ha swi vona leswaku ku lovisiwa kakwe ku tshinele. (Nhlav. 16:12; 17:15-18; 18:7, 8, 21) Kahle-kahle, se ha swi vona leswaku a nga ha seketeriwi loko hi vona ndlela leyi vukhongeri ni vafundhisi va hlaseriwaka ha yona eka swiviko swa mahungu. Nilokoswiritano, varhangeri va Babilona Lonkulu a va swi xiyi leswaku va le khombyeni. Va tixisa hakunene! Endzhaku ka loko ku ta va ku vuriwe marito lama nge “Ku rhula ni nsirhelelo,” hi xitshuketa vafumi va tipolitiki va mafambiselo ya Sathana va ta pfukela vukhongeri bya mavunwa kutani va byi herisa. Babilona Lonkulu u ta va a loviseriwe makumu! Hakunene swa fanela ku lehisa mbilu hi rindzela swiendlakalo sweswo swa nkoka.—Nhlav. 18:8, 10.

HI NGA SWI KOMBISA NJHANI LESWAKU HA KU TLANGELA KU LEHISA MBILU KA XIKWEMBU?

15. Ha yini Yehovha a nga hatliselanga ku teka goza?

15 Hambileswi vanhu va sandzaka vito ra Yehovha, u va lehisela mbilu a yimela nkarhi lowunene wo teka goza. Yehovha a nga swi lavi leswaku ku lovisiwa munhu ni un’we wa mbilu leyinene. (2 Pet. 3:9, 10) Xana na hina hi titwa hi ndlela leyi fanaka? Loko siku ra Yehovha ri nga si fika, hi nga kombisa leswaku ha ku tlangela ku lehisa mbilu ka yena hi tindlela leti landzelaka.

16, 17. (a) Ha yini hi fanele hi pfuna vanhu lava holeke? (b) Ha yini lava holeke va fanele va hatlisa va tlhelela eka Yehovha?

16 Pfuna lava holeke. Yesu u vule leswaku ku ni ntsako etilweni loko nyimpfu yin’we leyi lahlekeke yi kumeka. (Mat. 18:14; Luka 15:3-7) Swi le rivaleni leswaku Yehovha wa khathala swinene hi vanhu hinkwavo lava kombiseke leswaku va n’wi rhandza, hambiloko va nga n’wi tirheli sweswi. Loko hi pfuna vanhu vo tano leswaku va tlhelela evandlheni, hi endla leswaku Yehovha ni tintsumi va tsaka swinene.

17 Xana u un’wana wa vanhu lava sweswi va nga tirheliki Xikwembu? Kumbexana un’wana evandlheni u ku khunguvanyisile, hikwalaho u tihambanise ni nhlengeletano ya Yehovha. Leswi  ku nga ha vaka ku hundze nkarhi wo leha, tivutise: ‘Xana vutomi bya mina byi ni xikongomelo sweswi naswona ndzi tsakile? Xana i Yehovha la ndzi khunguvanyiseke kumbe i munhu loyi a nga hetisekangiki? Xana Yehovha Xikwembu u tshame a endla nchumu wo karhi leswaku a ndzi twisa ku vava?’ Entiyisweni, minkarhi hinkwayo Yehovha u hi endlela leswinene. Hambiloko hi nga hanyi hi ku pfumelelana ni ku tinyiketela ka hina, wa hi pfumelela leswaku hi tiphina hi swilo leswinene leswi a swi lunghiselelaka. (Yak. 1:16, 17) Ku nga ri khale, siku ra Yehovha ri ta fika. Sweswi i nkarhi wa leswaku hi tlhelela eka Tata wa hina wa rirhandzu wa le matilweni ni le vandlheni, ku nga yona ntsena ndhawu leyi hlayisekeke emasikwini lawa ya makumu.—Det. 33:27; Hev. 10:24, 25.

Vanhu va Yehovha va endla matshalatshala yo pfuna lava holeke leswaku va tlhelela eka Yena (Hlaya tindzimana 16, 17)

18. Ha yini hi fanele hi seketela lava rhangelaka?

18 Va seketele hi ku tshembeka lava rhangelaka. Yehovha wa hi kongomisa a tlhela a hi sirhelela tanihi Murisi la nga ni rirhandzu. U veke N’wana wakwe tanihi Murisi Lonkulu wa ntlhambi. (1 Pet. 5:4) Vakulu lava nga emavandlheni lama tlulaka 100 000 va risa nyimpfu yin’wana ni yin’wana ya Xikwembu. (Mint. 20:28) Loko hi ku tshembeka hi seketela lava rhangelaka, hi ta va hi tlangela hinkwaswo leswi Yehovha na Yesu va hi endleleke swona.

19. Hi nga va ni vun’we hi ndlela yihi?

19 Vanani ni vun’we. Xana sweswo swi vula yini? Loko vuthu leri leteriweke kahle ri hlaseriwa hi nala, masocha ma va nyandza yin’we. Xisweswo ma tisirhelela hi ndlela leyikulu. Sathana u va hlasela swinene vanhu va Xikwembu. Lowu a hi wona nkarhi wo lwa ni vamakwerhu. I nkarhi wa leswaku hi va nyandza yin’we, hi honisa swihoxo swa vamakwerhu ivi hi tshemba vurhangeri bya Yehovha.

Lowu i nkarhi wa leswaku hi va ni vun’we hi lwisana na Sathana ni madimona yakwe (Hlaya ndzimana 19)

20. Hi fanele hi endla yini sweswi?

20 Onge hinkwerhu ka hina hi nga tshama hi xalamukile hi tlhelo ra moya hi tlhela hi kombisa moya wo rindza. A hi lehiseni mbilu hi rindzela ku vuriwa ka marito lama nge “Ku rhula ni nsirhelelo,” ni ku funghiwa ko hetelela ka vahlawuriwa. Endzhaku ka sweswo, tintsumi ta mune ti ta tshika timheho leti lovisaka kutani Babilona Lonkulu u ta lovisiwa. Loko ha ha rindzele ku hetiseka ka swiendlakalo leswi swa nkoka, a hi amukeleni nkongomiso lowu humaka eka lava vekiweke ku rhangela enhlengeletanweni ya Yehovha. A hi veni ni vun’we hi lwisana na Diyavulosi ni madimona yakwe! Sweswi i nkarhi wo yingisa xitsundzuxo xa mupisalema lexi nge: “Vanani ni xivindzi, onge timbilu ta n’wina ti nga va ni ntamu, hinkwenu lava rindzelaka Yehovha.”—Ps. 31:24.

^ ndzim. 13 Leswaku u kuma nhlamuselo leyi kombisaka ku hambana exikarhi ka ku funghiwa ko sungula ka swirho swa vatotiwa ni ku funghiwa ko hetelela, hlaya Xihondzo xo Rindza xa January 1, 2007 matluka 30-31.