VANHU van’wana va vula leswaku va tshemba swilo leswi va swi vonaka hi mahlo ntsena. Kambe sweswo a hi ntiyiso. I swinyingi swilo leswi hi swi tivaka leswaku swi kona hambileswi hi nga si tshamaka hi swi vona hi mahlo. Xana u nga ndzi byela xin’wana xa swona?—

Ku vuriwa yini hi moya lowu hi wu hefemulaka? Xana u nga wu khoma hi voko?— Tshineta xandla xa wena ekusuhi ni nomu kutani u fufutela moya. Xana wa wu twa moya loko wu ba xandla xa wena?— Ina, u wu twile kambe a wu swi koti ku vona moya, a swi tano ke?—

Se hi vulavurile hi vanhu va moya lava hi nga kotiki ku va vona. Hi kume leswaku van’wana va endla leswinene kasi van’wana va endla leswo biha. Vula mavito ya vanhu lavanene va moya lava hi nga kotiki ku va vona hi mahlo.— Ina, i Yehovha Xikwembu, Yesu ni tintsumi letinene. Xana ti kona tintsumi to biha?— Bibele yi vula leswaku ti kona. Ndzi byele leswi u swi tivaka ha tona.—

Xin’wana lexi hi xi tivaka hi tintsumi letinene ni leto biha, hi leswaku ti ni matimba lama tlulaka ya hina. Mudyondzisi Lonkulu a a ti tiva swinene tintsumi. Phela na yena a a ri ntsumi loko a nga si velekiwa emisaveni. A a tshama ni tintsumi letin’wana etilweni. U tiva magidi-gidi ya tona. Xana tintsumi leti hinkwato ti ni mavito?—

Phela, hi dyondze leswaku Xikwembu xi thye tinyeleti mavito. Kutani hi nga tiyiseka leswaku tintsumi hinkwato ti ni mavito na tona. Naswona ha swi tiva leswaku ta vulavurisana hikuva Bibele yi hi byela leswaku ku ni ‘ririmi ra tintsumi.’ (1 Vakorinto 13:1) U ehleketa leswaku tintsumi ti vulavula hi yini loko ti ri swin’we? Xana ta vulavula hi hina lava nga laha misaveni?—

 Ha swi tiva leswaku tintsumi ta Sathana, ku nga madimona, ti ringeta ku hi kucetela leswaku hi nga n’wi yingisi Yehovha. Handle ko kanakana ta vulavula hi leswaku ti nga hi kanganyisa njhani. Ti lava leswaku hi fana na tona leswaku Yehovha a nga hi rhandzi na hina. Kambe ku vuriwa yini hi tintsumi ta Xikwembu leti tshembekaka? Xana u ehleketa leswaku na tona ta vulavula hi hina loko ti ri swin’we?— Ina ta vulavula hi hina. Ti lava ku hi pfuna. Inge ndzi ku byela ndlela leyi tintsumi tin’wana ta Xikwembu ti va pfuneke ha yona vanhu lava a va rhandza Yehovha va tlhela va n’wi tirhela.

Hi xikombiso, eBabilona a ku ri ni wanuna la vuriwaka Daniyele. Vanhu vo tala lava a va tshama etikweni rero a va nga n’wi rhandzi Yehovha. Vanhu va kale va veka ni nawu lowu vulaka leswaku un’wana ni un’wana la khongelaka eka Yehovha Xikwembu u fanele a xupuriwa. Kambe Daniyele a nga tshikanga ku khongela eka Yehovha. Xana wa swi tiva leswaku va n’wi endle yini Daniyele?—

Ina, vanhu vo biha va hoxe Daniyele ekheleni ra tinghala. Daniyele  a a ri yexe ekheleni rero leri nga ni tinghala leti khomiweke hi ndlala. Xana wa swi tiva leswaku ku endleke yini?— Daniyele u te: ‘Xikwembu xi rhume ntsumi ya xona leswaku yi pfala milomu ya tinghala.’ A nga vavisekanga nikatsongo! Loko vanhu va tirhela Yehovha, tintsumi ta swi kota ku va endlela swilo leswi hlamarisaka.—Daniyele 6:18-22.

Xana Xikwembu xi n’wi ponise njhani Daniyele?

Nakambe, Petro u tshame a pfaleriwa ekhotsweni. Phela Petro a a ri munghana wa Mudyondzisi Lonkulu, Yesu Kreste. Vanhu van’wana a va nga swi tsakeli loko Petro a va byela leswaku Yesu i N’wana wa Xikwembu. Hiloko va pfalela Petro ekhotsweni. Petro a a rindziwa hi masocha leswaku a nga baleki. Xana a a ta lamuleriwa hi mani?—

Petro a a etlela exikarhi ka masocha mambirhi naswona a a bohiwe mavoko hi tinketana. Kambe Bibele yi ri: ‘Waswivo, ntsumi ya Yehovha  yi fika, naswona ku vonakala ku voninga exiyindlwanini xa khotso. Hiloko ntsumi yi hlakahla Petro, yi n’wi pfuxa, kutani yi ku: “Hatlisa u pfuka!”’

Xana ntsumi yi n’wi pfune njhani Petro leswaku a kota ku huma ekhotsweni?

Hiloko tinketana leti Petro a a bohiwe ha tona ti ntshunxeka! Kutani ntsumi yi ku eka yena: ‘Ambala swiambalo swa wena, u vehela ni mamphaxani ya wena kutani u ndzi landzela.’ Masocha a ma swi kotanga ku sivela Petro ni ntsumi hikuva a a pfuniwa hi ntsumi. Loko va fika egedeni ra nsimbi, ku humelele nchumu wun’wana lowu hlamarisaka. Gede ri tipfulekerile! Ntsumi yoleyo yi kutsule Petro leswaku a ta ya emahlweni a chumayela.—Mintirho 12:3-11.

Xana tintsumi ta Xikwembu ti nga hi pfuna na hina?— Ina, ti nga hi pfuna. Xana sweswo swi vula leswaku a ti nge hi tshiki hi vaviseka?— Doo, tintsumi a ti hi sirheleli loko hi tipeta ekhombyeni. Kambe, hi nga ha vaviseka hambiloko hi nga tipetanga ekhombyeni. Tintsumi a ti lerisiwanga leswaku ti tshama ti ri karhi ti hi sirhelela emakhombyeni. Kambe, Xikwembu xi ti nyike ntirho wo hlawuleka.

Bibele yi vulavula hi ntsumi leyi byelaka vanhu kun’wana ni kun’wana leswaku va gandzela Xikwembu. (Nhlavutelo 14:6, 7) Xana ntsumi yoleyo yi va byerisa ku yini sweswo? Xana yi huwelela yi ri etilweni leswaku vanhu hinkwavo va ta yi twa?— Doo, valandzeri va Yesu hi vona va byelaka vanhu van’wana hi Xikwembu kambe tintsumi ta va kongomisa entirhweni wa vona. Ntirho wa tintsumi i ku vona leswaku vanhu lava va lavaka ku tiva Xikwembu hi mbilu ya vona hinkwayo, va nyikiwa nkarhi wa ku twa rungula ra xona. Na hina hi nga hlanganyela entirhweni wolowo wa ku chumayela kutani tintsumi ti ta hi pfuna.

Kambe ku vuriwa yini loko vanhu lava va nga xi rhandziki Xikwembu va hi xanisa? Ku vuriwa yini loko vo hi hoxa ekhotsweni? Xana tintsumi ti nga hi ntshunxa?— Ina, ti nga hi ntshunxa. Kambe sweswo a ti swi endli minkarhi hinkwayo.

Xana ntsumi yi n’wi byela yini Pawulo?

Pawulo loyi a a ri mulandzeri wa Yesu u tshame a va xivochwa. Loko a ri exikepeni ku pfuke xidzedze lexikulu. Kambe tintsumi a ti n’wi ponisanga hi nkarhi wolowo. Hikuva a ka ha ri ni vanhu van’wana lava a va  fanele va twa rungula ra Xikwembu. Kutani ntsumi yi te: “U nga chavi, Pawulo. U fanele ku yima emahlweni ka Khezari.” Ina, Pawulo a a fanele a yisiwa eka mufumi wa misava hinkwayo, ku nga Khezari, leswaku Pawulo a ya n’wi chumayela. Minkarhi hinkwayo tintsumi a ti ku tiva laha Pawulo a nga kona, naswona a ti n’wi pfuna. Na hina ti ta hi pfuna loko hi tirhela Xikwembu hi ku tshembeka.—Mintirho 27:23-25.

Ku ni ntirho wun’wana wa nkoka lowu tintsumi ti nga ta wu endla, naswona ti ta wu endla ku nga ri khale. Nkarhi wa leswaku Xikwembu xi herisa vanhu lavo homboloka wu le kusuhi swinene. Vanhu hinkwavo lava nga gandzeliki Xikwembu xa ntiyiso va ta herisiwa. Lava vulaka leswaku a va pfumeli eka tintsumi hileswi va nga ti voniki hi mahlo, va ta tisola.—2 Vatesalonika 1:6-8.

Xana sweswo swi ta vula yini eka hina?— Loko hi yima ni tintsumi ta Xikwembu, ti ta hi pfuna. Kambe xana hi yima na tona ke?— Hi yima na tona loko hi tirhela Yehovha. Kutani loko hi tirhela Yehovha, hi ta byela vanhu van’wana leswaku na vona va n’wi tirhela.

Leswaku u dyondza leswi engetelekeke malunghana ni ndlela leyi tintsumi ti tirhisanaka ni vanhu ha yona, hlaya Pisalema 34:7; Matewu 4:11; 18:10; Luka 22:43; na Mintirho 8:26-31.