Linda: Loko ndzi ri ni malembe ya 12, manana u ndzi byele leswaku ndzi ni makwavo loyi a n’wi nyikeke vatswari van’wana. A ndzi tivutisa loko na yena a velekiwe a fe tindleve ku fana na mina. Kambe ndzi kule ndzi nga swi tivi leswaku u le kwihi.

Sally: A ndzi nga swi tivi leswaku vatswari lava a ndzi tshama na vona a hi va mina. Wansati loyi a ndzi kuriseke a a ndzi ba hi tihanyi naswona a ndzi khoma tanihi hlonga, sweswo swi endle leswaku ndzi kula ndzi ri ni gome ni ku tlhela ndzi va ni xivundza—swi tlhela swi engetela hi leswi ndzi velekiweke ndzi fe tindleve. Kutani ndzi hlangane ni Timbhoni ta Yehovha ivi ndzi sungula ku dyondza Bibele. Loko wansati loyi a ndzi kuriseke a swi twa, u ndzi be hi bandhi kutani a cinca maloko ya rivanti, a ndzi khiyela endlwini. Loko ndzi ri ni malembe ya 20, ndzi baleke ekaya kutani Timbhoni ti ndzi teka leswaku ndzi ya tshama na tona. Eku sunguleni ka 2012, ndzi khuvuriwile.

 Linda: Loko ndzi ri ni malembe ya 20, ndzi sungule ku dyondza ni Timbhoni ta Yehovha. Endzhakunyana, ndzi sungule ku ya eka tinhlengeletano ta xifundzha eJakarta, laha nongonoko a wu tolokeriwa lava feke tindleve. Kwalaho ndzi hlangane ni vanhu van’wana vo tala lava feke tindleve, ku katsa na Sally, nhwanyana loyi a nga Mbhoni loyi a a tshama eNorth Sumatra. A ndzi titwa ndzi n’wi rhandza swinene kambe a ndzi nga swi tivi leswaku ha yini.

Sally: Mina na Linda hi ve vanghana lavakulu. A ndzi vona onge ha fana, kambe a ndzi nga swi tekeli enhlokweni.

Linda: Hi August 2012, loko ku sele siku leswaku ndzi khuvuriwa, a ndzi swi navela hi mbilu hinkwayo ku kuma ndzisana ya mina leyi lahlekeke. Ndzi kombele Yehovha ndzi ku: “Ndzi kombela u ndzi pfuna ndzi kuma ndzisana ya mina hikuva ndzi lava ku yi byela hi wena.” Endzhakunyana ka kwalaho, manana u rhumeriwe rungula hi munhu loyi a a tiva ndzisana ya mina leyi lahlekeke. Rungula rero ri ndzi pfunile leswaku ndzi kota ku vulavurisana na Sally.

Sally: Loko Linda a ndzi byela leswaku ndzi sesi wakwe la lahlekeke, hi ku hatlisa ndzi fambe hi xihahampfhuka ndzi ya eJakarta leswaku ndzi ya hlangana na yena. Loko ndzi huma erivaleni ra swihahampfhuka laha ku nga ni varindzi, ndzi vone Linda swin’we ni vatswari va mina va xiviri, ni sesi wa mina un’wana lonkulu, va ndzi yimerile leswaku va ta ndzi xeweta. A ndzi ri karhi ndzi rhurhumela hikwalaho ka ntsako. Hinkwerhu hi angarhanile hi tlhela hi ntswontswana​—manana hi yena a nga ndzi angarha nkarhi wo leha. Hinkwerhu a hi rila. Loko vatswari va mina va ri karhi va kombela ku rivaleriwa ni ku tlhela va rila hikwalaho ka leswi va ndzi nyikeke vatswari van’wana, hi ririle kutani hi angarhana hi ku phindhaphindha.

Linda: Hikwalaho ka leswi a hi kurisiwe hi tindlela to hambana, a hi fanele hi dyondza ku amukela vumunhu lebyi hambaneke swin’we ni mahanyelo ya hina. Kambe ha rhandzana swinene.

Sally: Sweswi mina na Linda hi tshama swin’we naswona hi hlanganyela evandlheni rin’we ra ririmi ra mavoko eJakarta.

Linda: Mina na Sally a hi hambanile ku tlula malembe ya 20. Hi nkhensa Yehovha hi leswi hi tlheleke hi hlangana!