Yohane 4:1-54

4  Kutani, loko Hosi yi lemuka leswaku Vafarisi a va swi twile leswaku Yesu a a endla vadyondzisiwa vo tala ni ku va khuvula+ ku tlula Yohane—​  hambileswi, entiyisweni, Yesu a a nga khuvuli kambe a ku khuvula vadyondzisiwa vakwe—  yi suka eYudiya ivi yi tlhelela eGaleliya.  Kambe a yi fanele ku hundza hi le Samariya.+  Hikwalaho yi fika emutini wa Samariya lowu vuriwaka Sikari ekusuhi ni nsimu leyi Yakobe a yi nyikeke Yosefa n’wana+ wakwe.  Entiyisweni, xihlovo+ xa Yakobe a xi ri kwalaho. Kutani Yesu, leswi a a karharisiwe hi riendzo, a a titshamele exihlobyeni. A ku ri kwalomu ka awara ya vutsevu.  Wansati wa le Samariya a ta a ta ka mati. Yesu a ku eka yena: “Ndzi nyike ndzi nwa.”  (Hikuva vadyondzisiwa vakwe a va ye emutini va ya xava swakudya.)  Hikokwalaho wansati wa Musamariya a ku eka yena: “Ha yini wena, hambileswi u nga Muyuda, u kombela leswaku ndzi ku nyika u nwa, kasi mina ndzi wansati wa Musamariya?” (Hikuva Vayuda a va tirhisani ni Vasamariya.)+ 10  Yesu a n’wi hlamula a ku: “Loko a wu yi tiva nyiko+ ya mahala ya Xikwembu ni loyi+ a vulaka eka wena a ku, ‘Ndzi nyike ndzi nwa,’ a wu ta va u kombele eka yena, kutani a a ta va a ku nyike mati+ lama hanyaka.” 11  A ku eka yena: “Nkulukumba, hambi ku ri khuwana ro ka mati a wu na rona, naswona xihlovo xi entile. Hikokwalaho, xana mati lama hanyaka u ma kuma exihlobyeni xihi? 12  Tata wa hina Yakobe a wu n’wi tluli+ hi vukulu, loyi a hi nyikeke xihlovo, loyi yena swin’we ni vana vakwe va majaha ni swifuwo swakwe va nweke eka xona, a hi swona ke?” 13  Yesu a n’wi hlamula a ku: “Un’wana ni un’wana loyi a nwaka mati lawa u ta tlhela a twa torha. 14  Mani na mani la nwaka mati lawa ndzi nga ta n’wi nyika wona a nge he tlheli a twa torha,+ kambe mati lawa ndzi nga ta n’wi nyika wona ma ta va nseledyana wa mati+ lama pfelelaka ma nyika vutomi lebyi nga heriki.”+ 15  Wansati a ku eka yena: “Nkulukumba, ndzi nyike mati ya kona, leswaku ndzi nga ha twi torha kumbe ndzi tshamela ku ta endhawini leyi ndzi ta ka mati.” 16  A ku eka yena: “Famba, u ya vitana nuna wa wena mi ta endhawini leyi.” 17  Wansati a hlamula a ku: “A ndzi na nuna.” Yesu a ku eka yena: “U vule kahle u ku, ‘A ndzi na nuna.’ 18  Hikuva a wu ri ni vanuna va ntlhanu, kutani nuna loyi u nga na yena sweswi a hi nuna wa wena. Sweswo u vula ntiyiso.” 19  Wansati a ku eka yena: “Nkulukumba, ndza swi vona leswaku u muprofeta.+ 20  Vatata wa hina a va gandzela entshaveni+ leyi; kambe n’wina mi ri ndhawu leyi vanhu va faneleke ku gandzela+ eka yona i Yerusalema.” 21  Yesu a ku eka yena: “Ndzi kholwe, wansati, Nkarhi wa ta lowu n’wina mi nga ta ka mi nga gandzeli+ Tatana entshaveni leyi kumbe eYerusalema.+ 22  Mi gandzela lexi mi nga xi tiviki;+ hina hi gandzela lexi hi xi tivaka, hikuva ku ponisiwa ku huma eka Vayuda.+ 23  Hambiswiritano, nkarhi wa ta, naswona hi wona sweswi, lowu vagandzeri va ntiyiso va nga ta gandzela Tatana hi moya+ ni ntiyiso,+ hikuva, hakunene, Tatana u lava lavo tano leswaku va n’wi gandzela.+ 24  Xikwembu i Moya,+ naswona lava va xi gandzelaka va fanele ku gandzela hi moya ni ntiyiso.”+ 25  Wansati a ku eka yena: “Ndza swi tiva leswaku Mesiya+ wa ta, loyi a vuriwaka Kreste.+ Loko yena a fika, u ta hi byela swilo hinkwaswo erivaleni.” 26  Yesu a ku eka yena: “Mina loyi a vulavulaka na wena ndzi yena.”+ 27  Kutani enkarhini lowu vadyondzisiwa vakwe va fika, va sungula ku hlamala hikuva a a vulavula ni wansati. Ina, a nga kona loyi a nga te: “Xana u lava yini?” kumbe, “Ha yini u vulavula ni wansati loyi?” 28  Hikokwalaho, wansati a siya khuwana rakwe a ya emutini kutani a byela vanhu a ku: 29  “Tanani haleno, mi ta vona munhu loyi a ndzi byeleke swilo hinkwaswo leswi ndzi swi endleke. Kumbexana hi yena Kreste,+ a hi swona ke?” 30  Va huma emutini va ta eka yena. 31  Hi nkarhi wolowo vadyondzisiwa a va n’wi khongotela, va ku: “Rabi,+ dyana.” 32  Kambe a ku eka vona: “Ndzi ni swakudya leswi ndzi swi dyaka leswi n’wina mi nga swi tiviki.” 33  Hikokwalaho vadyondzisiwa va byelana va ku: “A nga kona loyi a n’wi tiseleke swakudya, a hi swona ke?” 34  Yesu a ku eka vona: “Swakudya+ swa mina i ku endla ku rhandza+ ka loyi a ndzi rhumeke ni ku heta ntirho+ wakwe. 35  Xana a mi vuli leswaku ka ha sele mune wa tin’hweti ku nga si fika ntshovelo? Maswivo! Ndzi ri eka n’wina: Tlakusani mahlo ya n’wina mi languta masimu, ma basile leswaku ma tshoveriwa.+ Ana 36  mutshoveri u amukela hakelo ni ku hlengeleta mihandzu ya vutomi+ lebyi nga heriki, leswaku muhaxi+ ni mutshoveri va tsaka swin’we.+ 37  Hakunene, emhakeni leyi i ra ntiyiso rito leri nge, Un’wana i muhaxi kasi un’wanyana i mutshoveri. 38  Ndzi mi rhume leswaku mi ya tshovela leswi mi nga swi tirhelangiki. Van’wana va tirhile,+ naswona n’wina mi nghene eka mbuyelo wa ntirho wa vona.” 39  Kutani vo tala va Vasamariya va le mutini wolowo va pfumela+ eka yena hikwalaho ka rito ra wansati loyi hi ku landza vumbhoni a nga te: “U ndzi byele swilo hinkwaswo leswi ndzi swi endleke.”+ 40  Hikokwalaho loko Vasamariya va ta eka yena, va n’wi kombele leswaku a tshama na vona; ivi a tshama kona masiku+ mambirhi. 41  Hikwalaho vo tala swinene va kholwa hikwalaho ka leswi a swi vuleke,+ 42  kutani va byela wansati va ku: “A ha ha khorwisiwi hi leswi u swi vulaka ntsena; hikuva hi titwerile+ naswona ha swi tiva leswaku wanuna loyi hakunene i muponisi+ wa misava.” 43  Endzhaku ka masiku mambirhi a suka a ya eGaleliya.+ 44  Hambiswiritano, Yesu a nyikela vumbhoni bya leswaku etikweni ra rikwavo muprofeta a nga xiximiwi.+ 45  Hikokwalaho, loko a fika eGaleliya, Vagaleliya va n’wi amukela, hikuva va vone swilo hinkwaswo leswi a swi endleke eYerusalema enkhubyeni,+ hikuva na vona a va yile enkhubyeni.+ 46  Hikwalaho a tlhelela eKana+ wa Galeliya, laha a hundzuleke mati ma va vhinyo.+ A ku ri ni mulanguteri un’wana wa hosi loyi n’wana wakwe wa jaha a a vabya eKapernawume.+ 47  Loko wanuna loyi a twa leswaku Yesu u suke eYudiya a ya eGaleliya, a ya eka yena ivi a n’wi kombela leswaku a rhelela a ta horisa n’wana wakwe wa jaha, hikuva a a ri kusuhi ni ku fa. 48  Hambiswiritano, Yesu a ku eka yena: “Handle ka loko n’wina mo vona masingita+ ni swihlamariso,+ a mi nge kholwi nikatsongo.” 49  Mulanguteri wa hosi a ku eka yena: “Hosi, tana, n’wana wa mina lontsongo a nga si fa.” 50  Yesu a ku eka yena: “Khoma ndlela u famba;+ n’wana wa wena wa jaha wa hanya.”+ Wanuna loyi a kholwa rito leri Yesu a ri vuleke eka yena ivi a khoma ndlela a famba. 51  Kuteloko a ha ngirimela mahlonga yakwe ma n’wi hlanganisa ma vula leswaku mufana wakwe wa hanya.+ 52  Hikokwalaho a sungula ku va vutisisa awara leyi a hanyeke ha yona. Kutani va ku eka yena: “Ku hisa+ ka miri ku n’wi tshike tolo hi awara ya vunkombo.” 53  Hikokwalaho tata wa kona a swi tiva leswaku i nkarhi+ lowu Yesu a n’wi byeleke ha wona a ku: “N’wana wa wena wa jaha wa hanya.” Kutani yena ni ndyangu wakwe hinkwawo va kholwa.+ 54  Nakambe leri a ku ri singita+ ra vumbirhi leri Yesu a ri endleke loko a suka eYudiya a ya eGaleliya.

Tinhlamuselo ta le hansi