Yohane 18:1-40

18  Kuteloko a vule swilo leswi, Yesu a huma ni vadyondzisiwa vakwe va pela xinambyana xa vuxika xa Kedroni+ va ya laha a ku ri ni ntanga, yena ni vadyondzisi-​wa vakwe va nghena kona.+  Kutani Yudasi muxengi wakwe, na yena a a yi tiva ndhawu leyi, hikuva Yesu minkarhi yo tala a a hlangana kona ni vadyondzisiwa+ vakwe.  Hikokwalaho Yudasi a teka vuthu ra masocha ni tindhuna ta vaprista lavakulu ni ta Vafarisi kutani va ta kona ni swisana ni timboni ni matlhari.+  Hikokwalaho, leswi Yesu a a tiva hinkwaswo swilo leswi a swi n’wi tela,+ a humelela a ku eka vona: “Mi lava mani?”  Va n’wi hlamula va ku: “Yesu wa Munazareta.”+ A ku eka vona: “Hi mina loyi.” Kutani Yudasi, muxengi wakwe,+ na yena a a yime na vona.  Hambiswiritano, loko a va byela a ku: “Hi mina loyi,” va tlhentlhela endzhaku+ va wela ehansi.  Hikokwalaho a tlhela a va vutisa: “Mi lava mani?” Va ku: “Yesu wa Munazareta.”  Yesu a hlamula a ku: “Ndzi mi byerile leswaku hi mina loyi. Hikokwalaho, loko mi lava mina, tshikani lava va famba”;  leswaku ku hetiseka rito leri a ri vuleke: “Lava u ndzi nyikeke vona a ndzi lahlekeriwanga ni hi un’we wa vona.”+ 10  Kutani Simoni Petro, tanihi leswi a a ri ni banga, a ri hlomula a khemba hlonga ra muprista lonkulu, a susa+ ndleve ya rona ya xinene. Vito ra hlonga leri a ku ri Malko. 11  Hambiswiritano, Yesu a byela Petro a ku: “Nghenisa banga enkotlotweni+ wa rona. Xinwelo lexi Tatana a ndzi nyikeke xona, xana a swi fanelanga leswaku ndzi xi nwa?”+ 12  Hiloko vuthu ra masocha ni ndhuna ya nyimpi ni tindhuna ta Vayuda va khoma Yesu va n’wi boha, 13  kutani va rhanga va n’wi yisa eka Anasi; hikuva a a ri mukon’wana wa Kayafasi, loyi a a ri muprista lonkulu lembe+ rero. 14  Entiyisweni, Kayafasi hi yena loyi a layeke Vayuda, a vula leswaku a swi ta pfuna vona leswaku munhu un’we a fela vanhu.+ 15  Kutani Simoni Petro swin’we ni mudyondzisiwa un’wana a va landzela Yesu.+ Mudyondzisiwa yoloye a a tiviwa hi muprista lonkulu, hiloko a nghena na Yesu exivaveni xa muprista lonkulu, 16  kambe Petro a a yime ehandle enyangweni.+ Hikokwalaho mudyondzisiwa loyi un’wana loyi a a tiviwa hi muprista lonkulu, a huma a ya vulavula ni mulanguteri wa nyangwa kutani a nghenisa Petro. 17  Nandza wa xisati, mulanguteri wa nyangwa, hiloko a ku eka Petro: “Na wena u un’wana wa vadyondzisiwa va munhu loyi, a swi tano ke?” A ku: “A ndzi yena.”+ 18  Kutani mahlonga ni tindhuna a va yime kwalaho, tanihi leswi a va tshivele ndzilo wa makala,+ hikuva a ku ri ni xirhami, kutani a va tinyawusa. Petro na yena a a yime na vona a tinyawuxa. 19  Kutani muprista lonkulu a vutisa Yesu hi vadyondzisiwa vakwe ni hi dyondzo yakwe. 20  Yesu a n’wi hlamula a ku: “Ndzi vulavule ni misava erivaleni. Nkarhi hinkwawo a ndzi dyondzisa esinagogeni ni le tempeleni,+ laha Vayuda hinkwavo va hlengeletanaka kona; naswona a ndzi vulanga nchumu exihundleni. 21  Ha yini u vutisa mina? Vutisa lava tweke leswi ndzi va byeleke swona. Waswivo! Lava va swi tiva leswi ndzi swi vuleke.” 22  Kuteloko a vule swilo leswi, ndhuna yin’wana leyi a yi yime ekusuhi na Yesu yi n’wi makala+ exikandzeni kutani yi ku: “Xana u hlamula muprista lonkulu hi ndlela yoleyo?” 23  Yesu a yi hlamula a ku: “Loko ndzi hoxisile eku vulavuleni, nyikela vumbhoni bya xihoxo xa kona; kambe loko ndzi vulavule kahle, u ndzi bela yini?” 24  Hiloko Anasi a n’wi rhumela eka Kayafasi muprista+ lonkulu a bohiwile. 25  Kutani Simoni Petro a a yimile a tinyawuxa. Hiloko va ku eka yena: “Na wena u un’wana wa vadyondzisiwa vakwe, a hi swona ke?” A landzula a ku: “A ndzi yena.”+ 26  Un’wana wa mahlonga ya muprista lonkulu, ku nga xaka ra wanuna loyi Petro a n’wi tsemeke ndleve,+ a ku: “Ndzi ku vone entangeni u ri na yena, a hi swona ke?” 27  Hambiswiritano, Petro a tlhela a landzula; kutani hi ku hatlisa nkuku wu ringa.+ 28  Hiloko va teka Yesu eka Kayafasi va n’wi yisa exigodlweni+ xa ndhuna-nkulu. A ka ha ri mpundzu swinene. Kambe vona a va nghenanga exigodlweni xa ndhuna-nkulu, leswaku va nga nyamisiwi+ kambe va ta dya paseka. 29  Hikokwalaho Pilato a humela ehandle eka vona a ku: “Xana wanuna+ loyi mi n’wi hehla hi xihehlo xihi?” 30  Va n’wi hlamula va ku: “Loko wanuna loyi a a nga ri muonhi, a hi ta va hi nga n’wi nyiketanga eka wena.” 31  Hikwalaho Pilato a ku eka vona: “N’wi tekeni n’wina mi n’wi avanyisa hi ku ya hi nawu+ wa n’wina.” Vayuda va ku eka yena: “A swi pfumeleriwi leswaku hi dlaya munhu.”+ 32  Leswi, a va swi endlela leswaku rito ra Yesu ri hetiseka leri a ri vuleke loko a kombisa muxaka wa rifu leri a a ta langutana+ na rona. 33  Kutani Pilato a tlhela a nghena exigodlweni xa ndhuna-nkulu a vitana Yesu, a ku eka yena: “Xana u hosi ya Vayuda?”+ 34  Yesu a hlamula a ku: “Xana leswi u swi vulaka swi huma eka wena, kumbe va kona lava ku byeleke ha mina?”+ 35  Pilato a hlamula a ku: “Mina a ndzi Muyuda, a hi swona ke? Tiko ra ka n’wina ni vaprista lavakulu va ku nyikete eka mina.+ U endle yini ke?” 36  Yesu a hlamula+ a ku: “Mfumo wa mina a hi xiphemu xa misava+ leyi. Loko mfumo wa mina a wu ri xiphemu xa misava leyi, valanguteri va mina a va ta va va lwile+ leswaku ndzi nga nyiketiwi eka Vayuda. Kambe, hilaha swi nga hakona, mfumo wa mina a wu humi exihlobyeni lexi.” 37  Hikokwalaho Pilato a ku eka yena: “Xisweswo, xana u hosi?” Yesu a hlamula a ku: “Wena hi wexe u vula leswaku ndzi hosi.+ Leswi ndzi velekeriweke swona, ni leswi ndzi teleke swona emisaveni i ku ta nyikela vumbhoni malunghana ni ntiyiso.+ Un’wana ni un’wana loyi a nga etlhelweni ra ntiyiso+ u yingisa rito+ ra mina.” 38  Pilato a ku eka yena: “Ntiyiso i yini?” Endzhaku ko vula sweswo, a tlhela a huma a ya eka Vayuda a ku eka vona: “A ndzi kumi xihoxo eka yena.+ 39  Ku tlula kwalaho, mi ni ntolovelo wa leswaku ndzi fanele ku mi ntshunxela munhu hi paseka.+ Hikokwalaho, xana mi navela leswaku ndzi mi ntshunxela hosi ya Vayuda?” 40  Hiloko va huwelela nakambe, va ku: “Ku nga ri wanuna loyi, kambe Barabasi!” Barabasi yena a a ri xigevenga.+

Tinhlamuselo ta le hansi