Hi October 29, 2015, huvo ya vaavanyisi vanharhu ya Huvo ya Xifundzha ya le Osh yi yime ni xiboho xo ntshunxa Timbhoni ta Yehovha timbirhi, ku nga Oksana Koriakina ni mana wakwe, Nadezhda Sergienko. Muchuchisi u hehle vavasati lava hi ku vula leswaku va kanganyise vaakatiko va le Osh loko va ri karhi va hlanganyela entirhweni wa vona wa vukhongeri.

Vulavisisi Lebyi Nga Sekeriwangiki Eka Vumbhoni Lebyi Tiyeke Byi Komba Xihlawuhlawu Xa Vukhongeri

Hi March 2013, maphorisa ma khome Oksana Koriakina na Nadezhda Sergienko hikwalaho ka swihehlo. Vavasati lava a va ri ni vumbhoni lebyi tiyeke, lebyi sekeriweke hi vanhu lava va voneke ku komba leswaku a va nga ri na nandzu. Hambiswiritano, ku endliwe vulavisisi naswona Huvo ya le Dorobeni ra Osh yi khotse Oksana na Nadezhda kukondza ku fika siku ra ku tengiwa ka nandzu wa vona.

Hi ku famba ka nkarhi Huvo ya le Dorobeni ra Osh yi vule leswaku vulavisisi byo sungula byi endliwe hi ndlela leyi a yi ta endla onge Oksana na Nadezhda va na nandzu naswona valavisisi a va landzelanga “swiletelo leswi fambisanaka ni ku endla vulavisisi bya muxaka lowu.” Hi xikombiso, valavisisi a va yi lavisisanga ndhawu leyi a ku ehleketiwa leswaku ku endliwe vugevenga kona kukondza ku hundza tinh’weti ta mune kumbe ku teka swin’wana ni swin’wana leswi a swi ta va vumbhoni lebyi fambisanaka ni swihehlo leswi endliweke. Hi vomu, a va swi landzelanga swiletelo swo kambisisa leswaku i vamani lava endleke vugevenga lerova vumbhoni bya kona a byi nga ha ri bya nkoka. Eka vulavisisi hinkwabyo ni loko ku tengiwa, lava a va katseka eka vugevenga byebyo a va tshamela ku cinca vumbhoni bya vona.

Muavanyisi loyi a a tenga nandzu wolowo u gimete hi ku vula leswaku lava a va lwisana ni Timbhoni ta Yehovha, a va ri ni xihlawuhlawu eka tona naswona valavisisi a va va khome hi ndlela yo biha Oksana na Nadezhda “hikwalaho ka leswi a va ri swirho swa nhlengeletano ya Timbhoni ta Yehovha.” Hi xikombiso, hambileswi Timbhoni timbirhi ti hehliweke leswaku ti ni vukanganyisi, loko valavisisi va kambisisa makaya ya tona eka tinh’weti leti landzeleke, xikongomelo xa vona a ku ri ku lava minkandziyiso leyi a ku vuriwa leswaku yi yirisiwile. Valavisisi a va yi kumanga.

Swiyimo Swo Tika Swo Pfaleriwa eNdlwini

Ku khotsiwa ka Oksana na Nadezhda ku endle leswaku va nga swi koti ku suka edorobeni ra Osh va ri hava mpfumelelo lowu humaka eka valawuri. Vavasati lavambirhi a swi va tikela hikuva a va fanele va va emakaya ya vona hi nkarhi lowu va vekeriweke wona. Ku ringana malembe yo tlula mambirhi, Oksana na Nadezhda a va fanele va va ekaya hi nkarhi lowu va vekeriweke wona, leswi endleke leswaku va nga wu kumi nkarhi wo endla swilo leswi a va tolovele ku swi endla siku ni siku ni ntirho wa vukhongeri bya vona.

Ku engetela kwalaho, Nadezhda a swi n’wi tikela ku kuma ntirho hikwalaho ka leswi valawuri a va ri na pasi rakwe ro endza. Loko a vabya, a a nga swi koti ku suka ekaya hi nkarhi lowu a fanele a va ekaya leswaku a ya exibedlhele a ya kuma vutshunguri. Oksana a a fanele a kuma mpfumelelo lowu humaka eka muavanyisi leswaku a huma ehandle ka Osh ni nuna wakwe. Yena ni nuna wakwe va ve ni gome swinene naswona a va va ni nkelunkelu, va vilerisiwa hi vuyelo bya nandzu lowu.

Ku Ntshunxiwa

Huvo ya Doroba ra Osh yi ntshunxe Oksana na Nadezhda hi October 7, 2014 hikwalaho ka leswi “a ku nga ri na vumbhoni bya leswaku va ni nandzu.” Hambiswiritano, swivilelo swa muchuchisi swa nkarhi ni nkarhi swi endle leswaku va yima lembe, leswi endleke leswaku va tshama ekaya ra vona ku fikela loko ku ta tlhela ku tengiwa hi October 2015.

“Muchuchisi a nga vulanga nchumu ku tiyisekisa leswaku vumbhoni bya vanhu lava hehliweke hi ku tlula nawu a byi nga ri ntiyiso (swivangelo) kumbe xitiyisekiso xin’wana ni xin’wana xa leswaku O. Koriakina na N. Sergienko a va hehliwa hi nandzu wo tlula nawu.”—Muavanyisi Wa Huvo Leyi Pfuxetaka Nandzu

Hi October 29, 2015, Huvo ya vaavanyisi vanharhu ya Xifundzha ya le Osh yi yime ni xiboho lexi endliweke hi huvo leyi a yi tenga nandzu. Huvo yo endla swivilelo yi teke xiboho xa leswaku “swivilelo leswi endliweke hi muchuchisi ni van’wana a swi tiyisekisiwanga hi nkarhi wo tenga.” Huvo yo endla swivilelo yi tiyisekise leswaku Oksana na Nadezhda a va nga ri na nandzu naswona yi lerise leswaku nawu wo va va pfaleriwa endlwini wu hatla wu herisiwa. Ku engetela kwalaho, tihuvo ti vule leswaku Oksana na Nadezhda va fanele va nyikiwa mali yo xava ndhawu ni ya swin’wana leswi onhiweke leswi fambisanaka ni ku xanisiwa ka vona ni ku tengisiwa.

Oksana u ri: “Mina na manana hi tsakile leswi huvo yi hi ntshunxeke ni leswaku a ha ha pfaleriwi endlwini. Hi swi langutele hi mahlongati ku hanya vutomi lebyi enerisaka hi ku heta nkarhi ni vandyangu ni vanghana va hina ni ku tlhela hi hlanganyela eka mintirho ya hina ya vukhongeri.”

Oksana, Nadezhda ni Timbhoni tin’wana ta le Kyrgyzstan va tsakile hikwalaho ka leswi huvo yi swi xiyeke leswaku valawuri van’wana va le Osh va ni xihlawuhlawu eka vukhongeri kutani yi namarhela nawu. Va tshemba leswaku xiboho lexi xi ta endla leswaku hulumendhe ya kwalaho yi xiya nawu lowu kombisaka leswaku va fanele va va ni ntshunxeko wa vukhongeri ni ku ti tsarisa hi nawu Timbhoni ta Yehovha ta le dzongeni wa Kyrgyzstan.