Nghena endzeni

Hundzela eka leswi nga endzeni

 MHAKA YA VUTOMI

Ndzi Amukele Ntiyiso Hambileswi Ndzi Nga Riki Na Mavoko

Ndzi Amukele Ntiyiso Hambileswi Ndzi Nga Riki Na Mavoko

Vanhu hi ntolovelo loko va chava va tala ku khomelela nchumu wo karhi. Kambe mina a ndzi nge swi koti ku endla tano hikuva a ndzi na mavoko. A ndzi ri ni malembe ya nkombo loko madokodela ma boheka ku ndzi tsema mavoko leswaku ma ponisa vutomi bya mina.

Loko ndzi velekiwa hi 1960 manana a ri ni malembe ya 17. Tatana u tseme a ri vona loko ndza ha ri ekhwirini. Mina na manana a hi tshama na vakokwana eBurg, ku nga xidorobana lexi kumekaka endhawini leyi khale a yi vitaniwa East German. Vanhu vo tala endhawini yoleyo a va nga pfumeli leswaku Xikwembu xi kona ni ndyangu wa ka hina na wona a wu nga pfumeli. A hi nga ri na mhaka ni Xikwembu.

Loko ndza ha ri ntsongo a ndzi rhandza ku tshama na kokwana. Loko a endla mintirho a rhandza ku yi endla na mina, minkarhi yin’wana a ndzi khandziyisa emisinyeni leswaku ndzi tsemelela marhavi. A ndzi swi rhandza swinene ku khandziya swilo. A ndzi nga vileli ha nchumu naswona a ndzi tsakile.

NGHOZI LEYI CINCEKE VUTOMI BYA MINA

Loko ndzi ri ni malembe ya nkombo, ndzi humelele hi nghozi leyi tsemaka nhlana. A ndzi ri ni malembe mambirhi ndzi sungule ku ya exikolweni. Loko ndzi ri karhi ndzi ya ekaya ndzi huma exikolweni ndzi khandziye pala ya gezi. Loko ndzi ri ehenhla hi mpfhuka lowu endlaka timitara ta nhungu, ndzi biwe hi gezi ivi ndzi wela ehansi ndzi titivala. Loko ndzi phaphama eXibedlhele, mavoko ya mina a ma nga ha tirhi. A ma vavisekile swinene lerova madokodela ma boheke ku ma tsema leswaku ma ponisa vutomi bya mina. Manana na vakokwana va ve ni gome swinene. Kambe leswi a ndza ha ri ntsongo, a ndzi nga swi twisisi leswaku sweswo a swi ta byi khumba njhani vutomi bya mina.

Endzhaku ka loko ndzi ntshunxiwile exibedlhele ndzi tlhelele exikolweni. Vana va xikolo a va endla xihlekiso hi mina, a va ndzi hoxetela hi swilo va tlhela va ndzi susumeta hi leswi a ndzi nga ta kota ku tlherisela. Sweswo swi ndzi twise ku vava swinene. Eku heteleleni ndzi yisiwe exikolweni xa lava lamaleke lexi vuriwaka Birkenwerder, laha ndzi fikeke ndzi tshama kona. Leswi xikolo xexo a xi ri ekule ni le kaya, manana na vakokwana a va nga swi koti ku ndzi endzela. A ndzi va vona ntsena loko xikolo xi pfarile. Ndzi hete malembe ya khume ndzi nga tshami na yena manana na vakokwana.

NDZI KULA NDZI NGA RI NA MAVOKO

Ndzi dyondze ku endla mintirho yo tala hi ku tirhisa milenge. A swi tika ku khoma foroko kumbe lepula hi swikunwana leswaku ndzi kota ku dya. Kambe ndzi boheke ku swi tolovela. Ndzi tlhele ndzi dyondza ku hlamba meno ni ku kama misisi hi ku tirhisa swikunwana. Ndzi sungule ni ku kombetela hi nenge loko ndzi bula ni vanhu. Kahlekahle, se a ndzi kota ku endla swilo hinkwaswo hi ku tirhisa milenge.

 Loko ndza ha ri muntshwa a ndzi rhandza ku hlaya tibuku ta sayense. Minkarhi yin’wana a ndzi ti vona hi mahlo ya mianakanyo ndzi ri ni mavoko yo endliwa lawa a ma ta ndzi pfuna leswaku ndzi kota ku endla swilo. Loko ndzi ri ni malembe ya 14 ndzi sungule ku dzaha. A ndzi vona onge fole ri ndzi endla ndzi fana ni vanhu van’wana. A swi fana ni loko ndzi ku: ‘Hambileswi ndzi nga riki na mavoko na mina ndza swi kota ku dzaha.’

Ndzi sungule ku khomeka hi ku endla mintirho yo pfuna vanhu. Ndzi ve xirho xa nhlangano wa vantshwa lowu vuriwaka Free German Youth naswona a wu seketeriwa hi Mfumo. A ndzi ri matsalana wa nhlangano wolowo, ku nga xikhundla xa le henhla. Ndzi tlhele ndzi joyina ntlawa wo yimbelela, ndzi hlaya switlhokovetselo ni ku nghenelela eka mintlango ya vanhu lava lamaleke. Endzhaku ka loko ndzi dyondze vutshila byo karhi, ndzi sungule ku tirha eka khamphani yin’wana edorobeni ra ka hina. Loko ndzi ya ndzi kula a ndzi ambala mavoko ya swifaniso hileswi a ndzi lava ku ti vona ndzi ri ni mavoko.

NDZI DYONDZA NTIYISO

Siku rin’wana loko ndza ha yimele xitimela xo ya entirhweni wanuna un’wana u te laha a ndzi yime kona. U ndzi vutisile leswaku ndzi ta titwa njhani loko Xikwembu xi endla leswaku ndzi tlhela ndzi va ni mavoko. Mhaka yoleyo yi ndzi pfilunganyile. I ntiyiso leswaku a ndzi swi lava ku tlhela ndzi va ni mavoko kambe sweswo a swi vonaka ku ri norho lowu nga ta ka wu nga pfuki wu endlekile! Leswi a ndzi nga ngheni kereke, a ndzi nga pfumeli leswaku Xikwembu xi kona. A ndza ha yanga emahlweni ndzi bula na yena.

Siku rin’wana sesi un’wana loyi a ndzi tirha na yena u ndzi rhambile leswaku ndzi n’wi endzele ekaya ka vona. Hi nkarhi wa swakudya vatswari vakwe va sungule ku ndzi byela hi Xikwembu lexi vito ra xona ku nga Yehovha. A ku ri ro sungula ndzi twa leswaku Xikwembu xi ni vito. (Pisalema 83:18) Hambiswiritano, hi mbilu a ndzi ku: ‘Ku nga khathariseki leswaku xi ni vito kumbe a xi na rona, a ndzi kholwi leswaku Xikwembu xi kona. Ndzi ta va komba leswaku va hemba.’ Leswi a ndzi titshemba, ndzi pfumerile leswaku hi burisana hi Bibele. Kambe lexi hlamarisaka, ndzi tsandzekile ku va komba vumbhoni bya leswaku Xikwembu a xi kona.

Loko hi ri karhi hi kambisisa vuprofeta bya Bibele, hakatsongotsongo ndzi sungule ku cinca langutelo ra mina ra leswaku Xikwembu a xi kona. Vuprofeta byo tala byi hetisekile hambileswi a ku ri khale swinene byi tsariwile. Siku rin’wana loko hi ri karhi hi dyondza Bibele, hi pimanise swilo leswi endlekaka sweswi la misaveni ni leswi profetiweke eka Matewu ndzima 24, Luka ndzima 21 na 2 Timotiya ndzima 3. Ku fana ni swikombiso leswi pfunaka dokodela ku tiva leswaku muvabyi u khomiwe hi vuvabyi bya njhani, swiendlakalo leswi boxiweke eka vuprofeta lebyi, swi ndzi pfune ku vona leswaku hi hanya eminkarhini leyi Bibele yi vulaka leswaku i ‘masiku yo hetelela.’ * Sweswo swi ndzi hlamarisile hikuva vuprofeta lebyi a byi hetiseka ndzi lo byi nhwii hi mahlo!

A ndzi tiyiseka leswaku leswi a ndzi swi dyondza i ntiyiso. Ndzi sungule ku khongela eka Yehovha Xikwembu naswona ndzi tshike ku dzaha hambileswi a ndzi ri ni malembe yo tlula khume ndzi ri karhi ndzi dzaha. Ndzi hambete ndzi dyondza Bibele ku ringana kwalomu ka  lembe. Hi April 27, 1986, ndzi khuvuleriwe exihundleni endzeni ka bavhu ro hlambela tanihi leswi hi nkarhi wolowo Timbhoni ta Yehovha a ti yirisiwile e-East Germany.

NDZI PFUNA VAN’WANA

Leswi Timbhoni ta Yehovha a ti yirisiwile, a hi hlangana exihundleni hi mintlawa leyitsongo emakaya ya vamakwerhu naswona a ndzi nga tivi Timbhoni to tala. Mfumo wu ndzi pfumelela ku ya eWest Germany ndzi nga swi langutalanga, laha Timbhoni ta Yehovha a ti nga yirisiwanga. A ku ri ro sungula evuton’wini bya mina ndzi ya enhlengeletanweni leyi a ku dyondziwa Bibele, naswona ni vone ni Vakrestekulorhi va magidi. A ndzi nge yi rivali mhaka leyi.

Endzhaku ka loko Rirhangu ra Berlin ri hirimuxiwile, ku yirisiwa ka Timbhoni ta Yehovha ku herisiwile. Se a hi ta gandzela Yehovha Xikwembu hi ntshunxekile. A ndzi lava ku heta nkarhi wo tala ndzi ri eku chumayeleni. Kambe, a ndzi chava ku vulavula ni vanhu lava ndzi nga va tiveki. A ndzi titwa ndzi nga pfuni nchumu, ngopfungopfu hileswi ndzi lamaleke naswona ndzi heteke malembe ndzi tshama exikolweni xa lava lamaleke. Kambe hi 1992, eka n’hweti yin’wana ndzi hete tiawara ta 60 ndzi ri eku chumayeleni. Sweswo swi ndzi tsakisile swinene naswona ndzi teke xiboho xo swi endla n’hweti ni n’hweti, lexi tsakisaka ndzi kote ku endla tano ku ringana kwalomu ka malembe manharhu.

Ndzi tshama ndzi ri karhi ndzi tsundzuka marito lama nga eBibeleni lama nge: “I mani la tsaneke, kutani mina ndzi nga tsani?” (2 Vakorinto 11:29) Hambileswi ndzi lamaleke, ndzi ni miehleketo ni nomu wo vulavula. Ndzi tirha hi matimba leswaku ndzi pfuna van’wana. Leswi ndzi nga riki na mavoko, ndzi kota ku twisisa ndlela leyi lava lamaleke va titwaka ha yona. Ndza swi tiva leswaku swa vava loko u lava ku endla nchumu wo karhi kambe u tsandzeka ku wu endla. Ndzi ringeta hi matimba leswaku ndzi khutaza vanhu lava lamaleke naswona ku endla tano swi ndzi tisela ntsako.

Ku chumayela van’wana mahungu lamanene swi ndzi endla ndzi tsaka

YEHOVHA WA NDZI PFUNA MINKARHI HINKWAWO

Kambe minkarhi yin’wana ndzi titwa ndzi tshikilelekile, hikuva ndzi lava ku fana ni vanhu van’wana. Ndza swi kota ku tiendlela swilo hambileswi swi nga oloviki naswona ndzi tirhisaka nkarhi ni matimba yo tala. Marito lama ndzi tiyisaka hi lama nge: “Eka swilo hinkwaswo ndzi ni ntamu hikwalaho ka loyi a ndzi nyikaka matimba.” (Vafilipiya 4:13) Siku ni siku Yehovha wa ndzi pfuna leswaku ndzi kota ku hetisisa mintirho ya mina. Ndzi xiye leswaku Yehovha wa ndzi pfuna minkarhi hinkwayo.

Yehovha u ndzi katekise hi ndyangu, ku nga nchumu lowu a ndzi nga ri na wona loko ndza ha ri ntsongo. Ndzi ni nsati wo saseka ku nga Elke loyi a ndzi rhandzaka naswona wa ndzi khathalela. Ku tlula kwalaho, ndzi ni vamakwerhu va timiliyoni va xinuna ni va xisati lava nga Timbhoni ta Yehovha emisaveni hinkwayo.

Ndzi ri ni nkatanga Elke

Nakambe ndzi chaveleriwa hi Paradeyisi leyi Xikwembu xi hi tshembiseke yona, laha xi nga ta endla leswaku “swilo hinkwaswo swi va leswintshwa” ni ku endla leswaku ndzi tlhela ndzi va ni mavoko. (Nhlavutelo 21:5) Ku anakanyisisa hi leswi Yesu a swi endleke loko a ha ri laha misaveni, swi endla ndzi tshemba leswaku Paradeyisi hakunene yi ta va kona. Hi xinkarhana Yesu u horise mavoko ya wanuna loyi a lamaleke ni ku horisa wanuna loyi a tsemiwe ndleve. (Matewu 12:13; Luka 22:50, 51) Switshembiso swa Yehovha xikan’we ni masingita lama endliweke hi Yesu swi ndzi khorwisile leswaku ku nga ri khale ndzi ta tlhela ndzi va ni mavoko.

Nkateko lowukulu hileswi ndzi dyondzeke hi Yehovha Xikwembu. U ve Tatana, munghana, muchaveleri ni xihlovo xa matimba ya mina. Ndzi titwa hilaha Hosi Davhida a titweke ha kona loko a ku: “Yehovha i ntamu wa mina . . . ndzi pfuniwile, leswaku mbilu ya mina yi khana.” (Pisalema 28:7) Ndzi lava ku hambeta ndzi khomelela eka leswi ndzi swi dyondzeke hi Yehovha vutomi bya mina hinkwabyo. Ndzi amukele ntiyiso hambileswi ndzi nga riki na mavoko.

^ ndzim. 17 Leswaku u kuma rungula leri engetelekeke hi swikombiso swa masiku yo hetelela, hlaya ndzima 9 leyi nge “Xana Hi Hanya ‘eMasikwini Yo Hetelela’?” ebukwini leyi nge Xana Bibele Yi Dyondzisa Yini Hakunene? leyi kandziyisiweke hi Timbhoni ta Yehovha naswona ya kumeka ni le ka www.jw.org/ts.