Nghena endzeni

Hundzela eka leswi nga endzeni

 MHAKA YA VUTOMI

Yehovha U Ndzi Katekisile Swinene

Yehovha U Ndzi Katekisile Swinene

A ndzi ri ni malembe ya 17, ndzi ri ni leswi ndzi vilerisaka ni leswi ndzi swi navelaka ku fana ni vantshwa vo tala. A ndzi rhandza ku tiphina ni vanghana va mina, ku hlambela ni ku tlanga bolo ya milenge. Kambe siku rin’wana vutomi bya mina byi cince hi ku helela. Ndzi humeleriwe hi nghozi ya xithuthuthu yo chavisa swinene leyi ndzi siyeke ndzi lamarile ku sukela enhan’wini ku ya ehansi. Se ku hundze malembe ya kwalomu ka 30 ndzi tshama ndzi etlerile emubedweni.

Ndzi kulele edorobeni ra Alicante leri nga eribuweni ra le vuxeni bya Spain. Ndyangu wa ka hina a wu nga twanani naswona sweswo swi endle leswaku ndzi heta nkarhi wo tala ndzi ri eswitarateni. Ekusuhi ni le kaya a ku ri ni ndhawu yo lunghisa mathayere ya movha. Ndzi ve munghana wa José María loyi a a ri mutirhi wa kwalaho. A a ri ni rirhandzu naswona a ndzi khathalela ku tlula ni vatswari va mina. Hi minkarhi yo tika a a fana ni buti eka mina ni munghana wa ntiyiso hambileswi a a ndzi hundza hi malembe ya 20.

José María u sungule ku dyondza Bibele ni Timbhoni ta Yehovha. A ndzi swi vona leswaku u rhandza Bibele naswona a tala ku ndzi dyondzisa leswi a swi dyondzaka. A ndzi n’wi yingisela kambe a ndzi nga swi tekeli enhlokweni leswi a a swi vula. A ndza ha ri muntshwa naswona a ndzi tshama ndzi khomekile hi swin’wana. Hambiswiritano, sweswo a swi ta cinca.

NGHOZI LEYI CINCEKE VUTOMI BYA MINA

A ndzi swi tsakeli ku vulavula hi nghozi yoleyo. Kambe lexi ndzi nga xi vulaka hi leswaku leswi ndzi swi endleke a ku ri vuphukuphuku ni ku nga khathali. Vutomi bya mina byi cincile hi siku rin’we. A ndzi ri muntshwa loyi a a tshama a khomekile kambe hi ku copeta ka tihlo ndzi tikume ndzi lamarile ndzi ri exibedlhele. A swi ndzi tikela ku amukela xiyimo xa mina. A ndzi tshamela ku tivutisa leswaku, ‘ndza ha hanyela yini?’

José María u tile a ta ndzi vona hiloko a hatla a lunghiselela leswaku Timbhoni ta Yehovha ta laha a ndzi tshama kona ti ndzi endzela exibedlhele. Ku ndzi endzela ka tona nkarhi ni nkarhi ku ndzi khumbe mbilu. Loko ndzi huma exibedlhele ndzi sungule ku dyondza Bibele. Ndzi kote ku twisisa leswaku ha yini vanhu va xaniseka va tlhela va fa ni leswaku ha yini Xikwembu xi pfumelela vubihi. Ndzi tlhele ndzi dyondza leswaku switshembiso swa Xikwembu hi vumundzuku laha misava hinkwayo yi nga ta tala hi vanhu lava hetisekeke naswona ku nga ri loyi a nga ta ku: “Ndza vabya.” (Esaya 33:24) A ku ri ro sungula evuton’wini ndzi twa hi ntshembo lowu, lowu khutazaka.

Loko ndzi huma exibedlhele ndzi ye emahlweni ndzi yi twisisa swinene Bibele. A ndzi ri ni xitulu xa lava lamaleke lexi a xi ndzi pfuna leswaku ndzi kota ku ya eminhlanganweni ya Timbhoni ta Yehovha ni ku va kona entirhweni wo chumayela. Ndzi khuvuleriwe loko ndzi ri ni malembe ya 20 eka bavhu ro hlambela hi November 5, 1988. Yehovha Xikwembu u ndzi pfunile leswaku ndzi languta vutomi hi ndlela leyinene. Kambe ndzi nga endla yini leswaku ndzi n’wi khensa?

KU ENDLA MATSHALATSHALA HAMBILOKO NDZI LAMARILE

A ndzi tiyimisele ku nga pfumeleli leswaku xiyimo xa mina xi ndzi sivela ku tirhela Yehovha. A ndzi lava ku  va ni vuxaka ni Xikwembu. (1 Timotiya 4:15) Eku sunguleni a swi nga ndzi oloveli hikuva ndyangu wa ka hina a wu lwisana ni leswi ndzi swi pfumelaka. Kambe lexi tsakisaka hi leswaku a ndzi ri ni vagandzerikulorhi lava veke vamakwerhu. A va tiyiseka leswaku ndzi va kona eminhlanganweni ni le ntirhweni wo chumayela.

Hambiswiritano, loko nkarhi wu ri karhi wu famba, swi tikombile leswaku a swi ta lava ndzi khathaleriwa vusiku ni nhlikanhi. Endzhaku ko endla vulavisisi, ndzi hetelele ndzi kuma ndhawu leyi faneleke ya vanhu lava lamaleke edorobeni ra Valencia, leri nga ekule hi tikhilomitara 160 en’walungwini wa Alicante. Ndhawu yoleyo yi ve kaya ra mina.

Hambileswi ndzi lamaleke, ndzi tiyimisele ku byela van’wana leswi ndzi swi pfumelaka

Ndzi tiyimisele ku ya emahlweni ndzi tirhela Yehovha hambileswi ndzi tshamaka ndzi ri emubedweni. Muholo wa ku lamala ni timali tin’wana leti lava lamaleke va pfuniwaka ha tona ti endle leswaku ndzi kuma khompyuta kutani yi vekiwa etlhelo ka mubedo wa mina. Ndzi tlhele ndzi xava ni selfoni. Mixo wun’wana ni wun’wana munhu loyi a hi khathalelaka u pfula khompyuta ni selfoni ya mina. Khompyuta ya mina ndzi yi lawula hi muchini wo hlawuleka lowu ndzi wu kongomisaka hi xilepfu. Nakambe ndzi ni xinhongana xo hlawuleka lexi ndzi xi khomaka hi nomu. Xinhongana lexi, xi ndzi pfuna ku thayipa marito ni ku ba tinomboro eka selfoni ya mina.

Ndzi tirhisa xinhongana ku ba tinomboro eka selfoni

Thekinoloji leyi yi ndzi pfuna njhani? Yi endla leswaku ndzi kota ku nghena eka website ya jw.org ni le ka Watchtower LIBRARY YA LE KA WEBSITE. Switirhisiwa leswi swa ndzi pfuna swinene. Ndzi tlhela ndzi heta tiawara to tala ndzi dyondza ni ku endla ndzavisiso eka minkandziyiso leyi sekeriweke eBibeleni leswaku ndzi dyondza hi Xikwembu ni timfanelo ta xona leti hlamarisaka. Eka website ku tshama ku ri ni leswi ndzi khutazaka loko ndzi ri ni xivundza ni loko ndzi hele matimba.

Khompyuta ya mina yi tlhela yi ndzi pfuna ku yingisela minhlangano. Ndza hlamula, ndzi khongela, ndzi nyikela tinkulumo ta Bibele ni ku hlaya tindzimana ta Xihondzo xo Rindza loko ndzi averiwe ku endla tano. Hambiloko ndzi nga swi koti ku ya eka minhlangano yoleyo, ndzi titwa ndzi ri xirho xa vandlha ra kwalaho.

Ku va ni khompyuta ni selfoni swi ndzi pfuna leswaku ndzi kota ku heta nkarhi wo tala ndzi ri karhi ndzi chumayela. A ndzi swi koti ku famba hi yindlu ni yindlu ku fana ni vo tala lava nga Timbhoni ta Yehovha. Kambe sweswo a swi ndzi tshikisi ku chumayela. Ndzi kota ku byela van’wana leswi ndzi swi pfumelaka ndzi tirhisa switirhisiwa leswi. Ndzi tsakisiwa swinene hi ku chumayela hi riqingho lerova vakulu va vandlha va ndzi kombele leswaku ndzi va mukongomisi wa lava chumayelaka hi riqingho. Leswi a swi pfuna lava nga kotiki ku suka emakaya leswaku va kota ku chumayela.

Ndzi ri karhi ndzi dyondzisa munhu Bibele

Kambe a ndzi vulavurisani ni vanhu hi swilo swa thekinoloji ntsena. Siku ni siku vanghana va mina va ndzi endzela. Va ta ni maxaka ya vona ni lava va va toloveleke  lava tsakelaka ku dyondza Bibele. Minkarhi yo tala va ndzi kombela leswaku ndzi rhangela loko hi dyondza na vona. Minkarhi yin’wana, mindyangu ya ndzi endzela ni ku ndzi rhamba leswaku ndzi dyondza na yona eka dyondzo ya ndyangu. Swa ndzi tsakisa swinene loko vana lavatsongo va tshama etlhelo ka mubedo wa mina va ndzi byela leswaku ha yini va rhandza Yehovha.

Ndzi ri karhi ndzi tsakela vugandzeri bya ndyangu ni vanghana va mina

Ndza swi tlangela swinene loko ndzi endzeriwa. Kamara ra mina ri tshama ri tele hi vanghana lava humaka ekule ni le kusuhi, lava teleke ku ta ndzi pfuxela. Rirhandzu leri ndzi kombisiwaka rona ri hlamarise vatirhi va laha ndzi tshamaka kona. Siku ni siku ndzi khensa Yehovha hi leswi a ndzi nyikeke vamakwerhu lava ndzi rhandzaka.

KU WA NDZI PFUKA

Loko vanhu va ndzi xeweta va ndzi vutisa leswaku ndzi pfuke njhani, ndzi ri “hi mina loyi, ndzi wa ndzi pfuka.” Ndza swi tiva leswaku a ndzi ndzexe enyimpini leyi. Vakreste hinkwavo va le nyimpini “nyimpi leyinene ya ripfumelo” hambileswi va langutanaka ni swiyimo swo tika. (1 Timotiya 6:12) I yini lexi ndzi pfuneke leswaku ndzi tiyisela malembe lawa yo tala? Ndzi khongela siku ni siku ndzi nkhensa Yehovha hi leswi a ndzi nyikeke xikongomelo xa vutomi. Ndzi endla leswi ndzi nga swi kotaka leswaku ndzi tshama ndzi khomekile hi ku tirhela Xikwembu, ndzi tshama ndzi langutele hakelo.

José María

Minkarhi hinkwayo ndzi tshama ndzi ri karhi ndzi ehleketa hi misava leyintshwa leswaku swi ta va njhani ku tlhela ndzi kota ku tsutsuma ni ku tlula. Siku rin’wana a ndzi tlanga ni munghana wa mina José María—loyi na yena a karhatiwaka hi vuvabyi bya ku khwanyana swirho—ndzi n’wi vutisa leswaku “i mani la nga ta hlula loko hi tsutsuma emisaveni leyintshwa?” Kutani a ndzi hlamula a ku “a swi na mhaka leswaku i mani la nga ta hlula, leswi nga swa nkoka i ku va kona eparadeyisini se hi kota ku tsutsuma.”

A swi nga ndzi oloveli ku amukela ku lamala ka mina. Ndza swi tiva leswaku loko ndza ha ri muntshwa ndzi endle vuphukuphuku naswona sweswo swi endle leswaku ndzi lamala. Kambe lexi ndzi tsakisaka hi leswaku Yehovha a nga ndzi tshikanga. U ndzi katekise swinene hi ndyangu lowukulu wa lava ndzi gandzelaka na vona, vutomi lebyi nga ni xikongomelo, ntsako wa ku pfuna van’wana ni ntshembo wa vumundzuku lebyi hlamarisaka. Loko ndzo hlamusela ndlela leyi ndzi titwaka ha yona hi ku komisa, ndzi nga vula leswaku Yehovha u ndzi katekisile swinene.