Nghena endzeni

Hundzela eka leswi nga endzeni

 BIBELE YI HUNDZULA VUTOMI BYA VANHU

Bibele Yi Ndzi Nyike Tinhlamulo Leti Enerisaka

Bibele Yi Ndzi Nyike Tinhlamulo Leti Enerisaka
  • LEMBE RO VELEKIWA: 1987

  • TIKO LERI A HUMAKA EKA RONA: AZERBAIJAN

  • MATIMU YAKWE: TATA WAKWE I MUMOSLEM KASI MANA WAKWE I MUYUDA

VUTOMI BYA MINA BYA KHALE:

Ndzi velekiwe eBaku le Azerbaijan, ekaya ho va vana vambirhi naswona hi mina wa vumbirhi. Tata wa mina a a ri Mumoslem naswona manana a a ri Muyuda. Vatswari va mina a va rhandzana hambileswi a va nga ri eka vupfumeri byin’we. Manana a a seketela Tatana loko ku fika nkarhi wa Ramadan wa ku titsona swakudya naswona Tatana a a seketela Manana loko a tlangela Paseka. Ekaya a hi ri ni Korani, Torah ni Bibele leyi tolovelekeke.

Mina a ndzi titeka ndzi ri Mumoslem. Hambileswi a ndzi nga si tshama ndzi kanakana leswaku Xikwembu xi kona, a ku ri ni swilo leswi a ndzi nga swi twisisi. A ndzi tivutisa leswaku ‘ha yini Xikwembu xi endle munhu naswona ha yini munhu a fanele a xaniseka vutomi byakwe hinkwabyo leswaku eku heteleleni a xanisiwa etiheleni?’ Leswi vanhu a va vula leswaku swilo hinkwaswo leswi endlekaka i ku rhandza ka Xikwembu, a ndzi tivutisa leswaku, ‘xana Xikwembu xi tsakisiwa hi ku vona vanhu va ri karhi va xaniseka?’

Loko ndzi ri ni malembe ya 12, ndzi sungule swikhongelo swa Mamoslem leswi endliwaka ka ntlhanu hi siku leswi vuriwaka namaz. Hi nkarhi wolowo, Tatana u rhurhise mina na sesi wa mina leswaku hi ya exikolweni xa Vayuda. Eka tidyondzo tin’wana ta kwalaho, a hi dyondzisiwa mindhavuko ya Torah ni ririmi ra Xiheveru. Loko ku nga si sungula nkarhi wo dyondza, a hi fanele hi khongela hi ku ya hi ndhavuko wa Xiyuda. Kambe nimixo, ekaya a ndzi suka ndzi khongele namaz ivi ninhlikanhi exikolweni ndzi endla swikhongelo swa Xiyuda.

A ndzi navela ku kuma tinhlamulo leti enerisaka ta swivutiso leswi a swi ndzi karhata. A ndzi tshamela ku vutisa vafundhisi exikolweni ndzi ku: “Ha yini Xikwembu xi endle vanhu? Xikwembu xi n’wi teka njhani tata wa mina la nga Mumoslem? I wanuna lonene kambe ha yini a vuriwa la nga basangiki? Ha yini Xikwembu xi n’wi tumbuluxile?” Tinhlamulo ti nga ri tingani leti ndzi tikumeke a ti ndzi enerisanga.

NDLELA LEYI BIBELE YI HUNDZULEKE VUTOMBI BYA MINA HA YONA:

Hi 2002 ndzi sungule ku nga ha pfumeli eka Xikwembu. Hi rhurhele eJarimani laha endzhaku ka vhiki tata wa mina a khomiweke hi vuvabyi byo oma swirho naswona a a tshama a ri emuchinini  a titivarile. Ku hundze malembe ndzi ri karhi ndzi khongelela rihanyo ni vuhlayiseki bya ndyangu wa ka hina. Leswi a ndzi tiyiseka leswaku Lowa Matimba Hinkwawo hi yena ntsena a nga ni matimba ya vutomi ni rifu, a ndzi n’wi kombela siku ni siku leswaku tata wa mina a hola. A ndzi tibyela ndzi ku: ‘Xikwembu a xi nge tsandzeki ku enerisa ku tsakela ka mbilu ya mina.’ A ndzi tiyiseka leswaku xi ta hlamula xikhongelo xa mina, kambe tata wa mina u file.

Ndzi hlamale ngopfu ndzi tlhela ndzi hela matimba hileswi Xikwembu xi nga ndzi hlamulangiki. Ndzi tivutisile ndzi ku: ‘Xana ndzi lo khongela hi ndlela leyi nga riki yona kumbe Xikwembu xo ka xi nga ri kona?’ Ndzi tsemeke nhlana lerova ndzi tshike hambi ku ri xikhongelo xa namaz. Vukhongeri byin’wana a ndzi nga byi twisisi naswona swi endle leswaku ndzi gimeta hi ku vula leswaku Xikwembu a xi kona.

Endzhaku ka tin’hweti ta tsevu, ndzi endzeriwe hi Timbhoni ta Yehovha. Leswi mina na sesi wa mina a hi nga va tekeli enhlokweni Vakreste, a hi lava ku va komba hi moya wo rhula leswaku va hoxile. Hi vutise Timbhoni teto hi ku: “Ha yini Vakreste va khongela Yesu, xihambano, Mariya ni swifaniso swin’wana kasi sweswo a swi fambisani ni Milawu ya Khume?” Timbhoni ti hi hlamule hi Matsalwa ti hi kombisa leswaku Vakreste va ntiyiso a va gandzeli swifaniso naswona swikhongelo swi fanele swi yisiwa eka Xikwembu ntsena. Sweswo swi ndzi hlamarise ngopfu.

Hiloko hi vutisa hi ku: “Se mi ri yini hi Vunharhu-un’we? Loko Yesu a ri Xikwembu ha yini a hanye emisaveni a tlhela a dlayiwa hi vanhu?” Ti tlhele ti hi hlamula hi Bibele ti hlamusela leswaku Yesu a hi Xikwembu naswona a nga ringani na xona. Timbhoni ti hlamusele leswaku sweswo hi swona swi endlaka leswaku ti nga pfumeli eka Vunharhu-un’we. Hiloko ndzi hlamala ndzi ku, hakunene ‘lava i Vakreste lava nga tolovelekangiki.’

Kambe a ndzi lava ku tiva leswaku ha yini vanhu va fa nileswaku ha yini Xikwembu xi pfumelela ku xaniseka? Ti ndzi kombe buku leyi nge Vutivi Lebyi Yisaka eVuton’wini Lebyi Nga Heriki, * leyi nga ni tindzima leti a ti vulavula hi swivutiso swa mina. Hiloko ti namba ti sungula dyondzo ya Bibele na mina.

Minkarhi hinkwayo loko hi dyondza, a ndzi kuma tinhlamulo ta swivutiso swa mina leti twisisekaka leti sekeriweke eBibeleni. Ndzi tive ni leswaku vito ra Xikwembu i Yehovha. (Pisalema 83:18) Mfanelo ya xona leyikulu i rirhandzu. (1 Yohane 4:8) Xi tumbuluxe vanhu hikuva a xi lava leswaku va tsakela vutomi. Ndzi twisise ni leswaku hambileswi Xikwembu xi pfumelelaka ku pfumaleka ka vululami, a xi ku tsakeli naswona xi ta ku herisa. Ndzi dyondzile leswaku ku xandzuka ka Adamu na Evha hi kona ku vangeke khombo eka vanhu. (Varhoma 5:12) Khombo rin’wana i ku fa ka vanhu lava hi va rhandzaka, ku katsa ni tata wa mina. Hambiswiritano, Xikwembu xi ta herisa maxangu emisaveni leyintshwa laha vanhu lava feke va nga ta pfuxiwa.—Mintirho 24:15.

Tinhlamulo ta le Bibeleni ti ndzi enerisile. Ndzi tlhele ndzi sungula ku pfumela eka Xikwembu. Leswi a ndzi ya ndzi tolovelana ni Timbhoni ta Yehovha, ndzi swi xiyile leswaku i vukhongeri lebyi nga kona emisaveni hinkwayo. Vun’we ni rirhandzu ra tona swi ndzi khumbe mbilu. (Yohane 13:34, 35) Leswi ndzi swi dyondzeke hi Yehovha swi endle leswaku ndzi lava ku n’wi gandzela, hikwalaho ndzi teke xiboho xa ku va Mbhoni ya Yehovha. Ndzi khuvuriwe hi January 8, 2005.

NDLELA LEYI NDZI PFUNEKEKE HA YONA:

Rungula ra le Bibeleni leri khorwisaka, ri antswise vutomi bya mina. Tinhlamulo leti enerisaka leti ndzi tikumeke eRitweni ra Xikwembu ti ndzi tisele ku rhula embilwini. Ntshembo lowu kumekaka eRitweni ra Xikwembu wa ku pfuxiwa ka vafi wu ndzi tsakisile ni ku ndzi chavelela hikuva ndzi ta tlhela ndzi vona tata wa mina.—Yohane 5:28, 29.

Ndzi ni malembe ya tsevu ndzi tekane na Jonathan nuna wa mina la chavaka Xikwembu naswona hi tsakile. Havumbirhi bya hina hi dyondzile leswaku ntiyiso malunghana ni Xikwembu wa twisiseka, wa olova naswona i wa risima swinene. Sweswo swi endla leswaku hi tsakela ku byela van’wana hi ripfumelo ni ntshembo wa hina. Namuntlha se ndza swi tiva leswaku Timbhoni ta Yehovha a hi vanhu lava nga tolovelekangiki kambe i Vakreste va ntiyiso.

^ ndzim. 15 Yi kandziyisiwe hi Timbhoni ta Yehovha kambe sweswi a ya ha kandziyisiwi.