Nghena endzeni

Hundzela eka leswi nga endzeni

 BIBELE YI HUNDZULA VUTOMI BYA VANHU

A Ndzi Lwisana Ni Ku Pfumaleka Ka Vululami Ni Madzolonga

A Ndzi Lwisana Ni Ku Pfumaleka Ka Vululami Ni Madzolonga
  • LEMBE RO VELEKIWA: 1960

  • TIKO LERI A HUMAKA EKA RONA: LEBANON

  • MATIMU YAKWE: MUBI WA KARATI YA KUNG-FU

VUTOMI BYA MINA BYA KHALE:

Ndzi kulele eRmaysh ekusuhi ni ndzilakano lowu nga exikarhi ka Israel na Lebanon hi nkarhi wa nyimpi ya xin’wana-manana. Ndza ha ku tsundzuka kahle ku buluka ka tibomo loku siyeke vanhu lava nga riki na nandzu va nga ha ri na mavoko ni milenge. Vutomi a byi tika naswona vugevenga ni madzolonga a swi andzile.

Ndyangu wa ka hina a wu nghena Kereke ya Khatholiki ya le Vuxeni leyi vuriwaka Maronite. Tatana a a tshama a khomekile hi ntirho hikwalaho ka leswi a wundla ndyangu wa ka hina lowu a wu ri na 12 wa vanhu kambe Manana a a tiyiseka leswaku hinkwerhu hi ya ekerekeni. Hi ku famba ka nkarhi ndzi xiye leswaku kereke na yona a yi nga khathali hi vanhu lava tsaneke.

Loko ndza ha ri muntshwa, ndzi sungule ku rhandza kung-fu. Ndzi leteriwe hi ndlela yo vava naswona ndzi ve ni vuswikoti byo lwa hi swibakela ni milenge, ndzi tlhele ndzi kota ku tirhisa matlharhi yo hambana-hambana lama tirhisiwaka eka karati. A ndzi tibyela ndzi ku, ‘A ndzi nge swi koti ku herisi nyimpi kambe ndzi nga ringeta ku herisa vanhu lava vangaka madzolonga. Minkarhi hinkwayo loko ndzi vona vanhu vambirhi va ri ekulweni, a ndzi nghenelela. A ndzi ri ni ximbilwabilwana naswona a ndzi hatla ndzi hlundzuka. Vanhu vo tala va le dzongeni wa Lebanon, a va ndzi chava tanihi leswi a a ndzi lwisana ni ku pfumaleka ka vululami ni madzolonga.

Hi 1980 ndzi joyine ntlawa wa karati ya kung-fu wa le Beirut. Siku ni siku a ku buluka tibomo, maqulu ni swibuluki swin’wana kambe a ndzi tshikanga ku ya eku leteriweni. A a ndzi tikarhatela ku lava ku fana na Bruce Lee, Muchayina wa le Amerika loyi a nga ngwazi ya kung-fu. Ndzi tekelele ndlela leyi a lunghisa misisi yakwe ha yona, fambelo ni ndlela leyi a a huwelela ha yona loko a lwa hi ku tirhisa kung-fu. A ndzi tshama ndzi bohanile.

NDLELA LEYI BIBELE YI HUNDZULEKE VUTOMI BYA MINA HA YONA:

Pakani ya mina a ku ri ku va mutivi wa kung-fu loyi a nga ni vutshila wa le China. Siku rin’wana nimadyambu loko ndzi ri karhi ndzi endla vutiolori leswaku ndzi lunghekela ku ya eChina, ndzi twe ku gongondziwa enyangweni. A ku ri munghana wa mina loyi a te ni Timbhoni ta Yehovha timbirhi. A ndzi ambale  swiambalo swa ntima leswi a ndzi swi ambala loko ndzi endla vutiolori ndzi ri karhi ndzi xiririka nyuku, ndzi va byele ndzi ku: “A ndzi tivi nchumu hi Bibele.” A ndzi nga swi tivi leswaku ku sukela kwalaho, vutomi bya mina a byi ta cinca.

Timbhoni ti ndzi pfulele Bibele ti ndzi komba leswaku ha yini vanhu va nga ta ka va nga swi koti ku herisa ku pfumaleka ka vululami ni madzolonga. Ti ndzi hlamusele leswaku Sathana Diyavulosi hi yena muvangi wa swiphiqo sweswo. (Nhlavutelo 12:12) Ndzi tsakisiwe hi ku rhula ni ku tiyiseka loku Timbhoni ti ku kombiseke. Ndzi khumbeke ngopfu loko ti ndzi dyondzisa leswaku Xikwembu xi ni vito. (Pisalema 83:18) Ti tlhele ti ndzi hlayela 1 Timotiya 4:8 leyi nge: “Ku letela miri swa pfuna katsongo; kambe ku tinyiketela loku nga ni vukwembu ku pfuna eka hinkwaswo, hileswi ku nga ni xitshembiso xa vutomi bya sweswi ni lebyi nga ta ta.” Marito wolawo ma ndzi khumbile swinene.

Kambe, lexi twisaka ku vava hileswaku a ndza ha tlhelanga ndzi vonana ni Timbhoni toleto hikuva ekaya va ti byele leswaku ti nga ha tlheli ti ta ni siku ni rin’we. Hambiswiritano, ndzi endle xiboho xo tshika karati ivi ndzi sungula ku dyondza Bibele. Mhaka yoleyo a yi va tsakisanga vabuti wa mina kambe a ndzi tiyimiserile ku tlhela ndzi hlangana ni Timboni ta Yehovha leswaku ti ta ndzi dyondzisa Bibele.

Ndzi hambete ndzi lava Timbhoni kambe a ndzi ti kumanga. Hi nkarhi wolowo a a ndzi ri ni gome lerikulu hileswi a ndzi feriwe hi tatana hi xitshuketa ni hikwalaho ka swiphiqo swin’wana swa le kaya. A a ndzi tirha eka khampani yo aka kutani siku rin’wana Adel un’wana wa vatirhi-kulorhi, u ndzi vutise leswaku ha yini ndzi languteka ndzi ri ni gome. U sungule ku ndzi hlamusela hi ntshembo wa le Bibeleni wa ku pfuxiwa ka vafi. Mbhoni leyi leyi nga ni rirhandzu ni musa yi ndzi lehisele mbilu loko yi ri karhi yi ndzi dyondzisa Bibele ku ringana tin’hweti ta kaye.

Loko dyondzo yi ri karhi yi ya emahlweni, ndzi sungule ku xiya leswaku ndzi fanele ndzi cinca vumunhu bya mina. A swi nga olovi, hakanyingi a ndzi tshama ndzi nyangatsekile naswona a ndzi hatla ndzi hlundzuka. EBibeleni ndzi dyondze ndlela yo lawula vukarhi bya mina ni ku ka ndzi nga hlundzukisiwi hi xin’wana ni xin’wana. Hi xikombiso, eka Matewu 5:44 ku ni ndzayo ya Yesu leyi nge: “Hambetani mi rhandza valala va n’wina, mi khongelela lava mi xanisaka.” Varhoma 12:19 ya hi lemukisa yi ri: “Mi nga tirihiseli, . . . hikuva ku tsariwile: ‘Ku rihisela i ka mina; hi mina ndzi nga ta tlherisela, ku vula Yehovha.’” Matsalwa wolawo ni man’wana, ma ndzi pfunile leswaku hakatsongo-tsongo ndzi va ni ku rhula.

NDLELA LEYI NDZI VUYERIWEKE HA YONA:

Hambileswi eku sunguleni ekaya a va nga swi tsakeli leswaku ndzi dyondza Bibele ni Timbhoni ta Yehovha, se va ti xixima Timbhoni. Buti wa mina un’wana na yena u ndzi landzerile eku gandzeleni Yehovha naswona Manana a nga tshikanga ku hi yimelela eka vanhu lava a va kaneta vugandzeri bya hina ku kondza a fa.

Nakambe ndzi katekisiwe hi ku kuma nsati wo tshembeka Anita naswona hi tirha swin’we ni murhandziwa wa mina entirhweni wa nkarhi hinkwawo wo chumayela mahungu lamanene. Ku sukela hi 2000 mina na Anita hi tshama eSweden edorobeni ra Eskilstuna laha hi dyondzisaka vanhu lava vulavulaka Xiarabu Bibele.

Swa ha ndzi twisa ku vava ku vona vanhu lava xanisekaka hikwalaho ka madzolonga. Kambe leswi se ndzi tivika muvangi wa wona ni ku tiva leswaku ku nga ri khale Xikwembu xi ta ma herisa, swi ndzi endla ndzi va ni ntsako ni ku rhula ka xiviri.—Pisalema 37:29.

Mina ni nsati wa mina hi tsake swinene entirhweni wo chumayela. Hi rhandza ku dyondzisa van’wana hi Yehovha