Nghena endzeni

Hundzela eka leswi nga endzeni

 MHAKA YA VUTOMI

Ndzi Ni Matimba Hambileswi Ndzi Lamaleke

Ndzi Ni Matimba Hambileswi Ndzi Lamaleke

Ku hava munhu loyi a a ta ehleketa leswaku ndzi tiyerile loko a ndzi vona ndzi tshame exitulwini xa lava lamaleke tanihi leswi ndzi nga ximunhwana lexi tsaneke lexi tikaka 29 wa tikhilogiramu. Kambe loko miri wa mina wu nyanya ku tsana, ripfumelo ra mina ri ndzi tiyisile. Mi nge ndzi hlamusela ndlela leyi ripfumelo ni vulema bya mina swi byi khumbeke ha yona vutomi bya mina.

Loko ndzi ri ni malembe ya mune

Loko ndzi anakanya hi vutomi bya mina loko ndza ha ri ntsongo ndzi tsundzuka minkarhi yo tsakisa eximutanini xin’wana lexi nga edzongeni wa Furwa, laha vatswari va mina a va tshama kona. Tata wa mina u ndzi endlele muchinginya naswona a ndzi rhandza ku tsutsuma-tsutsuma ekaya. Hi 1966, Timbhoni ta Yehovha ti endzele ekaya laha ti vulavuleke na Tatana nkarhi wo leha. Endzhakunyana ka tin’hweti ta nkombo, u ve Mbhoni. Hi ku famba ka nkarhi, Manana na yena u ve Mbhoni ya Yehovha ivi va sungula ku ndzi kurisela endyangwini lowu nga ni rirhandzu.

Mavabyi ya mina ma sungule loko ha ha ku tlhelela eSpain, laha vatswari va mina va humaka kona. Ndzi sungule ku twa switlhavi eswandleni ni le mahlanganweni. Endzhaku ka loko ku hundze malembe mambirhi hi ri karhi hi ya eka madokodela yo tala, hi kume dokodela wa mahlangano loyi a vuleke a ri ni gome a ku, “A hi nge he swi koti ku tshungula vuvabyi lebyi.” Manana u sungule ku rila. Loko ndzi ri ekamareni ro kambela eka rona vavabyi, ndzi twe dokodela a vula marito lawa ndzi nga ma tolovelangiki yo tanihi lama nge “vuvabyi lebyi nga tshungulekiki lebyi vangiwaka hi switsongwatsongwana” ni lama nge “juvenile polyarthritis.” * Hambileswi a ndzi nga tivi nchumu tanihi leswi a ndzi ri xinhwanyatana lexi nga ni malembe ya khume, ndzi swi xiyile leswaku wolawo a ku ri mahungu yo biha.

Dokodela u ringanyete leswaku ndzi yisiwa exibedlhele xa vana lava nga ni vuvabyi lebyi nga tshungulekiki. Loko ndzi fika ndzi kume leswaku ndhawu yoleyo a ndzi nga yi rhandzi. Milawu ya kona a yi tika: Tinani ti ndzi tsemete misisi ivi ti ndzi ambarisa yunifomo ya xikhale. Ndzi tivutise ndzi ri karhi ndzi rila ndzi ku, ‘Xana ndzi ta swi kota ku hanya kwala?’

NDZI SWI XIYILE LESWAKU YEHOVHA WA NDZI KHATHALELA

Tanihi leswi vatswari va mina va ndzi dyondziseke ku tirhela Yehovha, ndzi ale ku katseka eka mihivahivana ya Khatoliki leyi a yi endliwa exibedlhele. Tinani a ti nga swi twisisi leswaku ha yini a ndzi ala. Ndzi khongele Yehovha leswaku a nga ndzi fularheli naswona ndzi hatle ndzi swi xiya leswaku wa ndzi khathalela, ku fana ni ku vukarhiwa hi tatana loyi a nga ni rirhandzu.

Vatswari va mina a va pfumeleriwa ku ndzi endzela swa xinkarhana hi Mugqivela. A va ndzi tela ni minkandziyiso leyi sekeriweke eBibeleni leswaku ndzi ta yi hlaya ni leswaku ndzi ta tshama ndzi tiyile eripfumelweni. Hi ntolovelo vana a va nga pfumeleriwi ku va ni tibuku, kambe tinani ti ndzi pfumelerile leswaku ndzi va na tona swin’we ni Bibele, leyi a ndzi yi hlaya siku ni siku. Nakambe ndzi bule ni  swinhwanyetana swin’wana hi ta ntshembo wa mina wa ku hanya hilaha ku nga heriki emisaveni leyi nga Paradeyisi, laha ku nga ta va ku nga ri na munhu loyi a vabyaka. (Nhlavutelo 21:3, 4) Hambileswi minkarhi yin’wana a ndzi va ni gome ni xivundza, a ndzi tsaka hikuva ripfumelo ra mina ni ku tshembela ka mina eka Yehovha a swi ya swi kula.

Endzhaku ko heta tin’hweti ta tsevu ndzi ri emaxangwini, madokodela ma ndzi ntshunxile. A ndzi nga holanga, kambe ndzi titwe ndzi tsakile loko ndzi tlheriseriwa eka vatswari va mina. Mahlangano ya mina ma sungule ku lamala naswona ndzi sungule ku twa ku vava swinene. Loko se ndzi va emalembeni ya kondlo-a-ndzi-dyi miri wa mina a wu tsanile swinene. Hambiswiritano, loko ndzi ri ni malembe ya 14, ndzi khuvuriwile ivi ndzi tiyimisela ku tirhela Tata wa mina wa le tilweni hilaha ndzi nga kotaka hakona. Kambe minkarhi yin’wana a ndzi pfa ndzi heleriwa hi ntshembo eka yena. A ndzi khongela ndzi ku: “Ha yini ndzi humeleriwa hi swilo leswi? Ndzi kombela u ndzi horisa. Xana a wu swi voni leswaku ndzi xaniseka njhani?”

Ndzi xaniseke swinene emalembeni ya mina ya kondlo-a-ndzi-dyi. Ndzi boheke ku swi amukela leswaku a ndzi nga ta hola. A swi nga ta ndzi pfuna nchumu ku tiringanisa ni vanghana va mina lava hanyeke kahle va tlhela va tiphina hi vutomi. A ndzi titwa ndzi nga pfuni nchumu naswona a ndzi khomiwa hi tingana. Nilokoswiritano, ndyangu wa ka hina ni vanghana va mina va ndzi seketerile. Ndzi n’wi kumbuka swinene Alicia loyi a a ndzi hundza hi malembe ya 20 loyi a veke munghana wa mina lonkulu. U ndzi pfunile leswaku ndzi nga tshameli ku titshandza hi vuvabyi bya mina kambe ndzi anakanya ngopfu hi ku pfuna van’wana ematshan’weni yo anakanyisisa hi swiphiqo swa mina.

LESWI NDZI PFUNEKE KU VA NI VUTOMI LEBYI NGA NI XIKONGOMELO

Loko ndzi ri ni malembe ya 18, ndzi vabye ngopfu lerova hambi ku ya eminhlanganweni ya Vukreste a ndzi nga swi koti. Nilokoswiritano, loko ndzi tsandzeke ku ya eminhlanganweni, nkarhi wolowo a ndzi wu tirhisela ku hlaya Bibele ekaya. Buku ya Yobo ni ya Tipisalema ti ndzi pfune ku twisisa leswaku namuntlha a hi minkarhi hinkwayo Yehovha Xikwembu a hi sirhelelaka eka mavabyi kambe wa hi khutaza hi tlhelo ra moya. Ku khongela nkarhi na nkarhi swi ndzi endle leswaku ndzi va ni “matimba lama tlulaka lama tolovelekeke” ni “ku rhula ka Xikwembu loku tlulaka miehleketo hinkwayo.”—2 Vakorinto 4:7; Vafilipiya 4:6, 7.

Loko ndzi ri ni malembe ya 22, ndzi boheke ku swi amukela leswaku se a ndzi ta famba hi xitulu xa lava lamaleke. A ndzi chava leswaku vanhu a va ta ndzi tekela ehansi naswona a va ta ndzi teka tanihi wansati loyi a vabyaka loyi a fambaka hi xitulu xa lava lamaleke. Hambiswiritano, xitulu xa lava lamaleke xi endle leswaku ndzi kota ku tiyimela naswona ku titekela ka mina ehansi swi hundzuke nkateko. Munghana wa mina loyi a vitaniwaka Isabel u ringanyete leswaku ndzi tivekela pakani yo tirha na yena tiawara ta 60 entirhweni wo chumayela ku ringana n’hweti.

Eku sunguleni a ndzi ehleketa leswaku a ndzi nge swi koti. Kambe ndzi kombele Yehovha leswaku a ndzi pfuna naswona hikwalaho ko seketeriwa hi ndyangu wa ka hina ni vanghana ndzi swi kotile. N’hweti yoleyo yo tsakisa yi hundze hi ku hatlisa naswona ku chava ni ku khomiwa hi tingana leswi a ndzi ri na swona swi herile. Ndzi tiphine swinene lerova hi 1996 ndzi endle xiboho xo va muchumayeri wa nkarhi hinkwawo—ndzi heta tiawara to tala n’hweti yin’wana ni yin’wana ndzi ri eku chumayeleni. Xexo a ku ri xin’wana xa swiboho leswinene lexi ndzi tshameke ndzi xi endla, lexi endleke leswaku ndzi tshinela ekusuhi ni Xikwembu hambi ku ri ku ndzi tiyisa emirini. Ku ya entirhweni wo chumayela swi endle leswaku ndzi byela vanhu vo tala hi ripfumelo ra mina ni ku pfuna van’wana leswaku va va vanghana va Xikwembu.

YEHOVHA U HAMBETE A NDZI PFUNA

Hi ximumu xa 2001, ndzi ve eka mhangu yo chavisa ya movha laha ndzi tshovekeke milenge hayimbirhi. Loko ndzi etlele emubedweni exibedlhele ndzi ri karhi ndzi twa ku vava swinene, ndzi khongele hi mbilu ndzi ku: “Yehovha ndzi kombela leswaku u nga ndzi tshiki!” Hi nkarhi wolowo, wansati loyi a a ri ekusuhi ni mubedo wa mina u ndzi vutise a ku: “Xana u Mbhoni ya Yehovha?” Leswi a ndzi ri hava matimba yo n’wi hlamula, ndzi pfumele hi nhloko. U te: “Ndza mi tiva! Ndzi tala ku hlaya timagazini ta n’wina.” Marito wolawo ma ndzi khutaze swinene. Hambileswi a ndzi ri eka xiyimo lexi terisaka vusiwana, ndzi chumayele hi Yehovha. Mawaku lunghelo ronghasi!

Loko ndzi hlakarhelanyana, ndzi endle xiboho xo tlhela ndzi chumayela. Manana a a ndzi famba-fambisa emakamareni ya vavabyi hambileswi milenge ya mina a yi semendheriwile. Siku ni siku, a hi endzela swigulana swo hlayanyana, hi swi pfuxela ivi hi swi siyela minkandziyiso leyi sekeriweke eBibeleni. Maendzo wolawo a ma ndzi karharisa, kambe Yehovha u ndzi nyike matimba lama lavekaka.

Ndzi ri ni vatswari va mina hi 2003

Eka malembe lama hundzeke, switlhavi swa mina swi ye swi nyanya naswona ku fa ka tata wa mina swi engetele gome leri a ndzi ri na rona. Nilokoswiritano, ndzi ringeta ku va ni langutelo lerinene. Njhani? Nkarhi na nkarhi loko swi koteka ndzi ringeta ku tshama ni vanghana ni maxaka naswona  sweswo swi ndzi pfuna leswaku ndzi nga ehleketi hi swiphiqo swa mina. Kutani loko ndzi ri ndzexe, ndzi hlaya Bibele kumbe ndzi chumayela van’wana hi riqingho.

Minkarhi yo tala ndza tsipa ivi hi mahlo ya mianakanyo ndzi tivona ndzi ri emisaveni leyintshwa leyi Xikwembu xi yi tshembisaka

Nakambe ndzi ringeta ku tiphina hi vuhungasi byo olova, byo tanihi ku biwa hi moya kumbe ku nun’hwetela swiluva. Leswi swi ndzi nyika swivangelo swo nkhensa. Nakambe ku tshama ndzi tsakile swi ndzi pfunile. Siku rin’wana loko hi ri eku chumayeleni, munghana wa mina, loyi a a ri karhi a ndzi chovha hi xitulu xa lava lamaleke, hi xitshuketa u yimile leswaku a tsala swo karhi. Xikan’we-kan’we ndzi khunguluke endhawini leyi rhelelaka kutani ndzi ya titshega hi movha lowu pakeke. Hinkwerhu ka hina a hi chuhile, kambe loko hi vona leswaku a ku humelelanga nchumu wo biha, hi hlekile swinene.

Ku ni swilo swo tala leswi ndzi nga kotiki ku swi endla evuton’wini. Ndzi tibyela leswaku ndzi ta swi endla enkarhini lowu taka. Minkarhi yo tala ndza tsipa ivi hi mahlo ya mianakanyo ndzi tivona ndzi ri emisaveni leyintshwa leyi Xikwembu xi yi tshembisaka. (2 Petro 3:13) Ndzi tivona ndzi hanye kahle, ndzi ri karhi ndzi famba-famba ni ku tiphina hi vutomi handle ko karhatiwa hi swiphiqo. Ma ndzi khutaza marito ya Hosi Davhida lama nge: “Tshemba Yehovha; vana ni xivindzi naswona u endla mbilu ya wena yi va ni matimba.” (Pisalema 27:14) Hambileswi miri wa mina wu yaka wu tsana swinene, Yehovha u ndzi tiyisile. Ndzi hambeta ndzi va ni matimba hambileswi ndzi lamaleke.

^ ndzim. 6 Juvenile polyarthritis i muxaka wa vuvabyi lebyi nga tshungulekiki bya mahlangano lebyi khomaka vana. Masocha ya miri ma sungula ku hlasela tisele ta miri leti hanyeke kahle ivi swi endla leswaku munhu a twa ku vava ni ku tlhela a pfimba eka mahlangano.