Nghena endzeni

Hundzela eka leswi nga endzeni

 MHAKA YA VUTOMI

“Ndzi Swi Vonile, Kambe A Ndzi Nga Swi Twisisi”

“Ndzi Swi Vonile, Kambe A Ndzi Nga Swi Twisisi”

A ndzi ri ni malembe mambirhi hi 1975 loko mana wa mina a sungula ku ehleketelela leswaku a ku ri ni nchumu lowu a wu nga tolovelekanga eka mina. Loko manana a ndzi tlakurile, munghana wakwe u wise nchumu wun’wana lowu tikaka ehansi, lowu endleke pongo lerikulu. Manana u xiye leswaku a ndzi kalanga ndzi chuha. Ndzi kale ndzi va ni malembe manharhu ndzi nga si swi kota ku vulavula. Kutani ndyangu wa ka hina wu twe mahungu lama tsemaka nhlana—madokodela ma tiyisekise leswaku a ndzi nga twi nikatsongo!

Loko ndza ha ri ricece, vatswari va mina va dlaye vukati kutani Manana a boheka ku kurisa mina ni vabuti wa mina vambirhi na sesi a ri swakwe. Hi nkarhi wolowo, vana lava nga twiki eFurwa a va nga dyondzisiwi ku fana ni ndlela leyi swi nga ha yona namuntlha naswona nkarhi wun’wana maendlelo lawa a ma tirhisiwa ma hetelele ma vange ku xaniseka lokukulu. Hambiswiritano, ku sukela evutsongwanini bya mina ndzi ve ni lunghelo leri vanhu vo tala lava nga twiki va nga riki na rona. Mi nge ndzi mi chumbutela.

Loko ndzi ri ni malembe ya kwalomu ka ntlhanu

Ku ringana nkarhi wo karhi, vadyondzisi vo tala a va tshemba leswaku vana lava nga twiki va fanele va dyondzisiwa ku vulavula hi nkani naswona va fanele va ringeta ku twisisa leswi mudyondzisi a swi vulaka hi ku languta ndlela leyi milomu yakwe yi vendzavendzaka ha yona loko a ri karhi a vulavula. Entiyisweni, eFurwa, laha ndzi kuleleke kona, ku tirhisa ririmi ra mavoko a swi yirisiwe hilaha ku heleleke exikolweni. Loko va ri karhi va dyondza, vana van’wana lava nga twiki a va bohiwa mavoko endzhaku.

Eka malembe ma nga ri mangani yo sungula ya vutomi bya mina, a ndzi heta tiawara to hlayanyana vhiki ni vhiki ndzi ri ni muongori loyi a ndzi dyondzisa ku vulavula. A a ndzi khoma hi rihlaya kumbe hi nhloko kutani a ndzi sindzisa ku wu humesa hi ku phindha-phindha mpfumawulo lowu a ndzi nga wu twi. A ndzi nga swi koti ku vulavula ni vana van’wana. Wolawo ku ve malembe ya ku xaniseka eka mina.

Kutani loko ndzi va ni malembe ya tsevu, ndzi rhumeriwe exikolweni xa vana lava nga twiki. A ku ri ro sungula ndzi hlangana ni vana van’wana lava nga twiki. Kwalaho na kona ririmi ra mavoko a ri yirisiwile. Loko hi vulavula hi ku tirhisa ririmi ra mavoko etlilasini, a hi tiveka ekhombyeni ro biwa mavoko kumbe ku kokiwa misisi. Hambiswiritano, loko hi ri exihundleni a hi vulavurisana hi mavoko. Eku heteleleni, ndzi swi kotile ku vulavurisana ni vana van’wana. Kutani malembe ya mune lama landzeleke ma ve lama tsakisaka.

Hambiswiritano, loko ndzi va ni malembe ya khume ndzi yisiwe exikolweni xa le hansi lexi nga ni vana lava twaka. A ndzi hele matimba! A ndzi ehleketa leswaku vana lavan’wana hinkwavo lava nga twiki va file naswona a ku ri mina ntsena n’wana loyi a nga twiki loyi a ha hanya emisaveni hinkwayo. Hikwalaho ka ku landzela xitsundzuxo xa madokodela, lawa a ma chava leswaku swi nga ha endleka ndzi nga vuyeriwi exikolweni xo dyondzisa ku vulavula, ndyangu wa ka hina a wu nga dyondzanga ririmi ra mavoko naswona a ndzi nga pfumeleriwi ku tihlanganisa ni vana lava nga twiki. Ndza ha tsundzuka loko hi endzela dokodela wa vanhu lava nga twiki. A a ri ni buku ya ririmi ra mavoko eka desika rakwe. Loko ndzi vona swifaniso eka xifunengeto, ndzi yi kombeterile kutani  ndzi ku, “Ndza yi lava!” Dokodela u hatle a tumbeta buku yoleyo. *

NDZI SUNGULA KU DYONDZA NTIYISO WA BIBELE

Manana u ringete ku hi kurisa hi milawu ya Vukreste. U fambe na hina eminhlanganweni eVandlheni ra Timbhoni ta Yehovha leri nga eMérignac ekusuhi ni le Bordeaux. Leswi a ndza ha ri n’wana, a ndzi nga twisisi swilo swo tala eminhlanganweni. Hambiswiritano, swirho swo hambana-hambana swa le vandlheni a swi cincana ku tshama ekusuhi na mina leswaku swi tsala tinhla ta leswi a ku vulavuriwa ha swona. Ndzi khumbiwe hi rirhandzu ni nkhathalelo wa swona. Loko ndzi ri ekaya, Manana a dyondza na mina Bibele, kambe a ndzi nga swi twisisi hi ku helela leswi a a ndzi dyondzisa swona. Ndzi titwe ndzi fana ni muprofeta Daniyele, loyi endzhaku ka loko ntsumi yi n’wi byele vuprofeta a nga te: “Ndzi swi twile, kambe a ndzi nga swi twisisi.” (Daniyele 12:8) Eka mina a ku ri leswaku “ndzi swi vonile kambe a ndzi nga swi twisisi.”

Nilokoswiritano, hakatsongo-tsongo ndzi dyondze tidyondzo tin’wana ta xisekelo ta Bibele. Leswi ndzi swi twisiseke ndzi swi hlayisile naswona ndzi ringete ku swi tirhisa evuton’wini bya mina. Ndzi tlhele ndzi dyondza hi ku va ndzi languta mahanyelo ya van’wana. Hi xikombiso, Bibele yi hi byela leswaku hi lehisa mbilu. (Yakobo 5:7, 8) A ndzi nga swi twisisi nikatsongo leswi ku lehisa mbilu a swi vula swona. Hambiswiritano, hikwalaho ko vona vapfumeri-kulorhi va kombisa mfanelo leyi, ndzi swi kotile ku twisisa leswi ku lehisa mbilu swi vulaka swona. Entiyisweni, vandlha ra Vukreste ri ve leri vuyerisaka swinene eka mina.

NDZI HELA MATIMBA NDZI TLHELA NDZI TSAKA

Stéphane u ndzi pfune ku twisisa Bibele

Siku rin’wana, loko ndzi ri emalembeni ya kondlo-a-ndzi-dyi, ndzi vone vantshwa van’wana lava nga twiki exitarateni va ri karhi va vulavula ririmi ra mavoko. Ndzi sungule ku tihlanganisa na vona exihundleni kutani ndzi sungula ku dyondza Ririmi ra Mavoko ra le Furwa. Ndzi hambete ndzi ya eminhlanganweni ya Vukreste, laha muntshwa un’wana loyi a nga Mbhoni, ku nga Stéphane, a kombiseke leswaku wa khathala hi mina. U endle matshalatshala lamakulu leswaku a vulavurisana na mina kutani ndzi titwe ndzi ri ni vuxaka lebyikulu na yena. Hambiswiritano, a swi nga ta tlhaveriwa hi dyambu. Stéphane u boheke ku ya ekhotsweni hikwalaho ka ku ala ku joyina vusocha. A ndzi hele matimba! Hi nkarhi lowu Stéphane a a ri ekhotsweni, ndzi hele matimba kutani ndzi lava ku tshika ku ya eminhlanganweni.

Endzhaku ka tin’hweti ta 11, Stéphane u ntshunxiwile kutani a vuya ekaya. Ehleketa ndlela leyi a ndzi hlamale ha yona loko Stéphane a sungula ku vulavula na mina hi ku tirhisa ririmi ra mavoko. A ndzi nga swi tshembi leswi a ndzi swi vona hi mahlo ya mina! Xana a ku endleke yini? Loko a ri ekhotsweni, Stéphane u dyondze Ririmi ra Mavoko ra le Furwa. Ndzi langute mavoko ya Stéphane loko a ri karhi a vulavula ririmi ra mavoko swin’we ni ku languteka ka xikandza xakwe naswona ndzi ye ndzi tsaka swinene loko ndzi anakanyisisa hi leswi sweswo a swi ta vula swona eka mina.

EKU HETELELENI NDZI TWISISA NTIYISO WA BIBELE

Stéphane u sungule ku dyondza na mina Bibele. Ku sukela hi nkarhi wolowo ndzi sungule ku twisisa ntiyiso wa Bibele lowu a ndzi wu dyondze eku sunguleni. Loko ndza ha ri n’wana, a ndzi rhandza ku languta swifaniso swo saseka leswi nga eminkandziyisweni ya hina leyi sekeriweke eBibeleni, ndzi fananisa vanhu lava ku vulavuriwaka ha vona ni ku kambisisa vuxokoxoko byin’wana ni byin’wana leswaku switori sweswo swi tshama emianakanyweni ya mina. A ndzi tiva hi ta Abrahama, “mbewu” yakwe ni “ntshungu lowukulu” kambe ndzi kote ku twisisa mhaka yoleyo loko yi hlamuseriwa hi ririmi ra mavoko. (Genesa 22:15-18; Nhlavutelo 7:9) A swi ri erivaleni leswaku ndzi kume ririmi leri ndzi ri twisisaka ni ku ri tiva.

Sweswi leswi ndzi twisisaka leswi vuriwaka eminhlanganweni, mbilu ya mina ya khumbeka naswona ndzi lava ku dyondza swo tala. Hikwalaho ko pfuniwa hi Stéphane ndzi hambete ndzi yi twisisa swinene Bibele naswona hi 1992 ndzi nyikele vutomi bya mina eka Yehovha Xikwembu kutani ndzi khuvuriwa. Hambiloko ndzi endle nhluvuko a ndza ha ri na tingana naswona a swi ndzi tikela ku va ni vanhu van’wana hikuva a ndzi nga  swi koti ku vulavula ni vanhu van’wana loko ndza ha ri n’wana.

NDZI LWISANA NA TINGANA

Eku heteleleni, ntlawa lowutsongo wa vanhu lava nga twiki lowu a ndzi ri eka wona wu hlanganisiwe ni vandlha ra le Pessac, edorobeni ra Bordeaux. Sweswo swi pfunile swinene naswona ndzi hambete ndzi endla nhluvuko hi tlhelo ra moya. Hambileswi a ndza ha karhatiwa hileswi a ndzi nga koti ku vulavula, vanghana va mina lava twaka a va tiyiseka leswaku ndzi twisisa xin’wana ni xin’wana. Mpatswa wun’wana, ku nga Gilles na Elodie, wu endle matshalatshala yo hlawuleka leswaku wu vulavurisana na mina. Hakanyingi a wu ndzi rhamba leswaku ndzi ta dya na wona kumbe ndzi ta nwa kofi na wona endzhaku ka minhlangano xisweswo wu endla leswaku hi va ni xinakulobye xo tsakisa. Hakunene swa tsakisa ku va exikarhi ka vanhu lava landzelaka tindlela ta rirhandzu ta Xikwembu!

Nsati wa mina, Vanessa, i nseketelo wa xiviri eka mina

Hi le ka rona vandlha leri laha ndzi hlanganeke na Vanessa loyi a xongeke. Ndzi kokiwe hi ntwela-vusiwana ni vululami byakwe. A nga kalanga a languta ku nga twi ka mina ku ri nchumu lowu a wu ta n’wi sivela leswaku hi vulavurisana kambe u ku teke ku ri ndlela yo dyondza ku vulavurisana ni munhu loyi a nga twiki. Ndzi n’wi rhandzile kutani hi tekane hi 2005. Hambileswi a swi ndzi tikela ku vulavula kahle, Vanessa u ndzi pfunile ku lwisana ni tingana kutani ndzi tiphofula hi ku ntshunxeka. Hakunene ndza wu tlangela nseketelo wakwe loko ndzi ri karhi ndzi hetisisa vutihlamuleri bya mina.

NYIKO YIN’WANA LEYI HUMAKA EKA YEHOVHA

Lembe leri hi tekaneke ha rona, rhavi ra le Furwa ra Timbhoni ta Timbhoni leri nga eLouviers ri ndzi rhambile leswaku ndzi ya heta n’hweti eka ndzetelo wa ntirho wo hundzuluxela. Eka malembe ya sweswinyana rhavi ri tirhe hi matimba leswaku ku humesiwa minkandziyiso yo hlayanyana ya Ririmi ra Mavoko ra le Furwa eka DVD. Leswi a ku ri ni ntirho wo tala, ntlawa wa vuhundzuluxeri a wu lava nseketelo.

Ndzi ri karhi ndzi nyikela nkulumo ya Bibele hi Ririmi ra Mavoko ra le Furwa

Mina na Vanessa hi vone onge ku va mina ndzi tirha erhavini i lunghelo lerikulu ni nyiko leyi humaka eka Yehovha Xikwembu, kambe a ndzi ali leswaku a hi chuhile. Xana a ku ta endleka yini hi ntlawa wa hina wa ririmi ra mavoko? Xana a hi ta endla yini hi yindlu ya hina? Xana Vanessa a a ta kuma ntirho exifundzheni xexo? Hi ndlela yo hlamarisa, Yehovha u lulamise xiphiqo xin’wana ni xin’wana. Hakunene ndzi vone ndlela leyi Yehovha a hi rhandzaka ha yona swin’we ni vanhu lava nga twiki.

HI SEKETERIWA HI VANHU LAVA NGA NI VUN’WE

Leswi ndzi katsakeke eka ntirho wa ku hundzuluxela, ndzi swi twisisa ku antswa hinkwaswo leswi endliwaka leswaku ku pfuniwa vanhu lava nga twiki leswaku va tiva Xikwembu. Nakambe i ntsako ku vona vatirhi-kulorhi vo tala va ringeta ku vulavurisana na mina! Swi ndzi khumba mbilu ku vona vanhu va ringeta ku vulavula na mina hi ririmi ra mavoko. Ndzi titwa ndzi amukelekile. Swikombiso sweswo hinkwaswo swa rirhandzu i xikombiso xa vun’we lebyikulu exikarhi ka vanhu va Yehovha.—Pisalema 133:1.

Ndzi ri karhi ndzi tirha ni Ndzawulo ya Vuhundzuluxeri erhavini

Ndzi tlangela Yehovha leswi hi ku tirhisa vandlha ra Vukreste, minkarhi hinkwayo a tiyisekeke leswaku ku na munhu loyi a ndzi pfunaka. Nakambe ndzi nkhensa xiphemunyana lexi ndzi veke na xona eku pfuneni ka vanhu lava nga twiki leswaku va tiva Muvumbi wa hina wa rirhandzu ni ku tshinela eka yena. Ndzi ri langutele hi mahlo-ngati siku leri hinkwaswo leswi sivelaka vanhu ku vulavurisana swi nga ta susiwa ha rona kutani hinkwavo va vulavula “ririmi leri tengeke”—ntiyiso malunghana na Yehovha Xikwembu ni swikongomelo swa yena—tanihi xiphemu xa ndyangu lowu nga ni vun’we.—Sofaniya 3:9.

^ par. 9 Hi 1991 hulumendhe ya le Furwa yi vule ximfumo leswaku vana lava nga twiki va dyondzisiwa ririmi ra mavoko.