Nghena endzeni

Hundzela eka leswi nga endzeni

Sweswi Ndza Xi Tiva Xikwembu Lexi Ndzi Xi Gandzelaka

Sweswi Ndza Xi Tiva Xikwembu Lexi Ndzi Xi Gandzelaka

Muevhangeli wa Pentekosta loyi a ku vuriwa leswaku u ni matimba yo hanyisa u hi endzerile. Loko a ndzi khoma, ndzi wele ehansi ndzi titivala, “hikwalaho ka leswi a ndzi ngheniwe hi moya.” Loko ndzi pfuka, ndzi twe onge leswi a ndzi swi lava ndzi swi kumile—ku nga matimba yo hanyisa. I yini leswi ndzi susumeteleke leswaku ndzi endla swilo leswi naswona swi byi khumbe njhani vutomi bya mina? Emahlweni ko va ndzi mi chumbutela, mi nge ndzi mi byela matimu ya mina.

NDZI velekiwe eIlocos Norte, le Philippines, hi December 10, 1968, laha a ndzi ri n’wana wa vunkombo eka vana va khume. Ku fana ni vanhu vo tala va le Philippines, hi kurisiwe tanihi Makhatoliki. Ndzi thwase exikolweni xa le henhla hi 1986 naswona pakani ya mina a ku ri ku va muongori. Hambiswiritano, pakani ya mina a yi humelelanga, hikuva ndzi khomiwe hi vuvabyi byo chavisa. Entiyisweni, a ndzi ehleketa leswaku ndzi ta funya buwa. Hikwalaho ko chavisiwa hi vuvabyi bya mina, ndzi kombele mpfuno eka Xikwembu naswona ndzi xi byele leswaku loko ndzo hlakarhela a ndzi ta xi tirhela vutomi bya mina hinkwabyo.

Endzhaku ka loko ndzi hete nkarhi wo leha leswaku ndzi hlakarhela, ndzi tsundzuke xitshembiso lexi ndzi xi tshembiseke Xikwembu. Kutani, hi June 1991, ndzi ye exikolweni xa Bibele xa Pentekosta. A ku vuriwa leswaku khoso ya xikolo a yi katsa ku kuma “nyiko ya mahala ya moya lowo kwetsima.” A ndzi lava ku kuma matimba yo hanyisa. Xikolo a xi hi dyondzisa leswaku ma nga kumiwa hi ku titsona swakudya ni hi swikhongelo. Siku rin’wana, loko ndzi ri karhi ndzi endla matshalatshala yo endla leswaku vanhu va tshemba leswaku ndzi ni “nyiko,” ndzi yingisele mudyondzi-kulorhi loyi a ri karhi a khongela hi rito ra le henhla ekhoneni hi nkarhi wa xikhongelo. Loko a ri ekusuhi ni ku heta xikhongelo xakwe, ndzi suke laha a ndzi ri kona hi ku hatlisa kutani ndzi ya nkhinsama laha a ndzi ri kona eku sunguleni. Endzhakunyana, ndzi n’wi byele hi ku kongoma leswi a ri karhi a swi kombela exikhongelweni xakwe naswona u khorwile leswaku se a ndzi ri ni “nyiko ya mahala ya moya lowo kwetsima”!

Loko ndzi ri karhi ndzi ya emahlweni ni tidyondzo ta mina exikolweni, a ndzi ri ni swivutiso swo tala. Hi xikombiso, Matewu 6:9 yi vulavula hi ‘Tatana’ ni “vito” rakwe. Ndzi vutise xivutiso xo tanihi lexi nge “I mani Tatana loyi a boxiweke hi Yesu?” ni lexi nge “I mani loyi vito rakwe ri faneleke ri kwetsimisiwa?” Hakanyingi tinhlamulo ta valeteri va mina a ti nga twisiseki naswona a ti nga ndzi enerisi. Va vulavule hi Vunharhu-un’we naswona va vule leswaku a byi twisiseki. Sweswo swi ndzi pfilunganyile. Ku nga khathariseki sweswo, ndzi ye emahlweni ni ndzetelo wa mina wo va mufundhisi.

Ndzi Hlangana Ni Timbhoni Ta Yehovha

Exikolweni xa Bibele, a hi dyondzisiwa leswaku Timbhoni ta Yehovha hi tona ti hlohlotelaka vukhongeri bya mavunwa. Va tlhele va vula leswaku ti kaneta Kreste. Ndzi sungule ku venga vukhongeri lebyi.

Eka lembe ra mina ra vumbirhi ndzi ri exikolweni, ndzi endzele vatswari va mina ekaya hi nkarhi wa ku pfala ka xikolo. Sesi wa mina Carmen u twe leswaku ndzi le kaya hiloko na yena a ta. Yena se a a khuvuriwile a tlhela a va mutirheli wa nkarhi hinkwawo wa Timbhoni ta Yehovha. Loko a ringeta ku ndzi dyondzisa hi Xikwembu, ndzi hlamule hi ku hlundzuka ndzi ku: “Ndza xi tiva Xikwembu lexi  ndzi xi tirhelaka!” Endzhaku ko n’wi khahla hi rito ra le henhla, ndzi n’wi susumetile naswona a ndza ha n’wi nyikanga nkarhi wun’wana leswaku a vulavula na mina.

Endzhaku ka loko ndzi tlhelele exikolweni xa Bibele, Carmen u ndzi rhumele kopi ya broxara leyi nge Xana U Fanele Ku Pfumela Eka Vunharhu-un’we? * Hi ku hatlisa ndzi yi tekile kutani ndzi yi hisa. A ndza ha n’wi hlundzukerile.

Ku Endla Nhluvuko Tanihi Mufundhisi

Loko ndzi thwasa tanihi mufundhisi

Loko ndzi ri karhi ndzi ya emahlweni ni tidyondzo ta mina exikolweni xa Bibele, ndzi kote ku hundzula van’wana. A ndzi tsake swinene loko Manana na buti wa mina va ndzi joyina eka vukhongeri bya Pentekosta.

Hi March 1994, ndzi thwasile eka xikolo xa Bibele xa Pentekosta. Hilaha swi hlamuseriweke hakona eku sunguleni ka xihloko, muevhangeli loyi a endzile a ri kona hi nkarhi wolowo. Hinkwerhu mathwasana a hi lava ku va na yena hikuva a hi kholwa leswaku u ni nyiko yo hanyisa. Hi fambe na yena exitejini, hi ri karhi hi tlula-tlula ni ku phokotela mavoko. Kutani, un’wana ni un’wana loyi a a n’wi khoma a a wela ehansi, kutani a “ngheniwa hi moya.” * Loko a ndzi khoma, na mina ndzi wele ehansi kutani ndzi titivala. Loko ndzi pfuka a ndzi khomiwe hi rhumbyana kambe ndzi swi xiyile leswaku se a ndzi ri ni matimba yo horisa, kutani a ndzi tsake ngopfu.

Endzhakunyana ka sweswo, ndzi tirhise matimba lawa leswaku ndzi horisa n’wana loyi a a vabya swinene hi mukhuhlwana. Loko ndzi khongela, hi ku hatlisa n’wana u sungule ku hlakarhela naswona mukhuhlwana wu hangalakile. Eku heteleleni, a ndzi titwa leswaku ndzi nga hetisisa xitshembiso xa mina lexi ndzi xi tshembiseke Xikwembu. Kambe lexi hlamarisaka ndzi titwe ndzi ri xikangalafula. Hi mbilu ya mina hinkwayo, a ndzi pfumela leswaku ku ni Xikwembu xin’we ntsena kambe a ndzi nga swi tivi leswaku i mani hakunene. Nakambe a ndzi ri ni ku kanakana loku ndzi tshikilelaka malunghana ni tidyondzo to tala ta kereke.

Ndzi tirhise matimba lawa leswaku ndzi horisa n’wana loyi a a vabya swinene hi mukhuhlwana

Swilo Leswi Cinceke Ndlela Leyi A Ndzi Anakanya Ha Yona

Endzhaku ka swiendlakalo sweswo, ndlela leyi a ndzi venga Timbhoni ta Yehovha ha yona yi ye yi kula swinene. Loko ndzi kuma minkandziyiso ya tona a ndzi yi hisa. Kutani, ku humelele nchumu wun’wana swi nga languteriwanga. Ndzi tsemeke nhlana loko ndzi kuma leswaku Mana wa mina a a nga ha byi tsakeli vukhongeri bya Pentekosta. Carmen a a ri karhi a dyondza Bibele na Manana! A ndzi n’wi hlundzukerile sesi wa mina.

Kutani ndzi kume magazini wa Xalamuka! endlwini ya Manana. Hi ntolovelo a ndzi ta va ndzi wu hisile. Kambe leswi a ndzi lava ku tiva leswi a ri eku swi hlayeni, ndzi pfule matluka ma nga ri mangani. Ndzi kokiwe rinoko hi xihloko lexi a xi vulavula hi munhu loyi a a swi tshemba swinene leswi kereke a yi swi dyondzisa. Kambe loko a sungula ku hlaya minkandziyiso ya Timbhoni ku katsa ni Bibele, u sungule ku tshemba leswaku tidyondzo ta Vunharhu-un’we, tihele ni moya-xiviri lowu nga fiki a ti nga sekeriwanga eMatsalweni. Swi ndzi khumbile. Leswi a ku ri swilo leswi a ndzi lava ku swi twisisa. Ku sukela kwalaho, a ndzi rindzele nkarhi lowu ndzi nga ta twisisa ntiyiso wa Bibele.

 Endzhaku ko hlaya ntokoto wun’wana eka magazini wa Xalamuka! malunghana ni munhu loyi a a ri xindzendzele a tlhela a godzomberiwa hi swidzidziharisi loyi a endleke ku cinca lokukulu leswaku a antswisa vutomi byakwe hikwalaho ko hlaya Bibele, ndzi sungule ku hlaya minkandziyiso yo tala ya Timbhoni. Ndzi kume kopi ya broxara leyi nge, Vito Ra Xikwembu Leri Nga Ta Tshama Hi Masiku. * Loko ndzi yi hlayile, ndzi kume leswaku vito ra Xikwembu i Yehovha. Swi ndzi endle ndzi tsaka swinene ku dyondza ntiyiso malunghana ni Xikwembu xin’we xa ntiyiso!—Deteronoma 4:39; Yeremiya 10:10.

Swi ndzi endle ndzi tsaka swinene ku dyondza ntiyiso malunghana ni Xikwembu xin’we xa ntiyiso!

Ndzi hambete ndzi yi hlaya exihundleni naswona ndzi dyondze tidyondzo to tala ta le Bibeleni. Hi xikombiso, exikolweni xa Pentekosta a ndzi dyondzisiwe leswaku Yesu i Xikwembu, kambe eBibeleni ndzi dyondze leswaku i “N’wana wa Xikwembu lexi hanyaka.”—Matewu 16:15, 16.

Ndzi Cinca Langutelo Ra Mina

Loko ndzi vona Carmen nakambe, u hlamarile loko ndzi kombela kopi ya broxara leyi nge Vito Ra Xikwembu Leri Nga Ta Tshama Hi Masiku ni minkandziyiso yin’wana. Ndzi hete malembe yo tala exikolweni xexo xa Bibele kambe a ndzi nga dyondzisiwi ntiyiso; a ndzi xisiwile. Sweswi mbilu ya mina a yi khapakhapa ntsako hi ntiyiso lowu a ndzi ri karhi ndzi wu dyondza lowu humaka eBibeleni. Ndzi ma twisise ku antswa marito ya Yesu lama nge: “Mi ta tiva ntiyiso, kutani ntiyiso wu ta mi ntshunxa.” (Yohane 8:32) Tidyondzo teto a ti sungula ku cinca vutomi bya mina.

Tidyondzo leti a ti sungula ku cinca vutomi bya mina

Ku ringana nkarhinyana, a ndzi ehleketa leswaku ndzi nga swi kota ku gandzela Yehovha Xikwembu exihundleni ndzi tlhela ndzi va mufundhisi. Hi ku hatlisa, ndzi xiye leswaku a ndzi nga ha ta swi kota ku dyondzisa tidyondzo to tala ta kereke. Nilokoswiritano, a ndzi ri ni rhumbyana. Xana a ndzi ta yi kuma kwihi mali yo tihanyisa loko ndzi tshika ku va mufundhisi? Vanhu va kereke va khomiwa hi tingana loko un’wana wa vafundhisi va vona a va Mbhoni ya Yehovha! Kutani ndzi hambete ndzi va mufundhisi, kambe a ndzi papalata tidyondzo ta mavunwa ta kereke.

Precious u dyondze Bibele na mina

Loko ndzi tlhela ndzi vona sesi wa mina Carmen, u ringanyete leswaku ndzi ya eminhlanganweni ya Timbhoni ta Yehovha. Hi ntolovelo tanihi leswi a ndzi pfa ndzi ya ekerekeni-nkulu leyi nga eDorobeni ra le Laoag, loko ndzi ri kwalaho a ndzi ya eka yin’wana ya minhlangano ya Timbhoni ta Yehovha. Ndzi tivisiwe eka Alma Preciosa Villarin, loyi vito ra yena ro duvulela ku nga “Precious,” mutirheli wa nkarhi hinkwawo wa le vandlheni rero. Hambileswi a ndza ha ri ni langutelo leri hoxeke hi Timbhoni, ndzi pfumerile leswaku a ndzi dyondzela Bibele.

Sesi wa mina a a ndzi lehisela mbilu swinene loko a ri karhi a ndzi dyondzisa ntiyiso wa Bibele. Sweswi a ndzi vona ku lehisa mbilu loku fanaka eka Precious. U ndzi pfune swinene leswaku ndzi twisisa Bibele hambileswi a ndzi pfa ndzi nyangatseka, ndzi ringeta ku phikizana na yena, minkarhi yin’wana ndzi tlatlarhuka ni ku sindzisa swin’wana swa swilo leswi ndzi swi dyondzeke eku sunguleni. Rirhandzu, ku titsongahata ni vunene leswi kombisiweke  hi Precious ni Timbhoni tin’wana swi ndzi khumbile. Leswi swi ndzi susumetele leswaku ndzi gandzela Yehovha.

Hi July 1995, ndzi xiye leswaku loko ndzi lava ku tsakisa Xikwembu, a ku na lexi ndzi nga xi endlaka handle ko va ndzi tshika xikhundlha xa mina xa vufundhisi. Hikwalaho ka yini? Nhlavutelo 18:4 yi vulavula hi vukhongeri bya mavunwa hi ndlela yo fanekisela yi ku: “Humani eka yena, vanhu va mina, loko mi nga lavi ku hlanganyela na yena eswidyohweni swa yena, ni loko mi nga lavi ku amukela xiphemu xa makhombo ya yena.” Xana a ndzi ta yi kuma kwihi mali yo tihanyisa? Vaheveru 13:5 yi ndzi dyondzise leswaku loko hi endla ku rhandza ka Xikwembu, xi hi tshembisa leswi: “Ndzi nga ka ndzi nga ku tshiki naswona ndzi nga ka ndzi nga ku fularheli.”

Loko mina na Manana hi khuvuriwa

Hambileswi Tatana ni buti wa mina se a va ndzi kaneta swinene, mavhiki mambirhi emahlweni ko va ndzi khuvuriwa ndzi va Mbhoni, ndzi kanye mbilu ndzi ya ekaya leswaku ndzi ya hisa swilo hinkwaswo leswi a ndzi swi tirhisa entirhweni wa mina wa khale wa vufundhisi. Endzhaku ko endla sweswo, ndzi xiye leswaku matimba yo hlawuleka lawa a ndzi ri na wona eku sunguleni ma herile. Enkarhini lowu nga hundza loko ndzi etlele, a ndzi twa onge ku ni nchumu wun’wana lowu tshamelaka ku ndzi tlimba. Ku titwa hi ndlela yoleyo na kona ku nyamalarile. Mindzhuti leyi a ndzi tshamela ku yi vona efasitereni ra kamara ra mina a ya ha tlhelanga yi vonaka. Ku dyondza ka mina Bibele ku ndzi dyondzise leswaku swilo swin’wana ni swin’wana leswi vuriwaka tinyiko namuntlha, ku fana ni matimba yo horisa a swi humi eka Xikwembu kambe swi huma eka mimoya yo biha. Ndzi tsake swinene hikuva ndzi tseme ndzi ri vona eka nkucetelo wa yona, ku fana ni nhwanyana la nga nandza loyi Pawulo a n’wi humeseke “dimona ra vungoma.”—Mintirho 16:16-18.

Tanihi mutirheli wa nkarhi hinkwawo wa Timbhoni ta Yehovha

Mawaku ntsako lowu ndzi veke na wona loko mina na Manana hi tinyiketela hi ku khuvuriwa hi va Timbhoni ta Yehovha hi September 1996! Endzhaku ka loko ndzi khuvuriwile, ndzi ve mutirheli wa nkarhi hinkwawo wa Timbhoni ta Yehovha naswona ndzi tiphine malembe yo tala eka ntirho wolowo.

Sweswi ndzi tekiwe hi nuna loyi a vuriwaka Silver. Havumbirhi bya hina hi le ku kululeni hi n’watseka leswaku hi letela nhwana wa hina hi tidyondzo ta Bibele. Van’wana va vamakwavo va mina na vona va hi joyinile eku tirheleni ka Yehovha. Hambileswi ndzi tisolaka leswaku ku ringana malembe yo tala a ndzi nga xi tivi Xikwembu hakunene, ndzi tsake swinene hikuva sweswi ndza xi tiva Xikwembu lexi ndzi xi gandzelaka.

Ndzi ri ni nuna wa mina, nhwana wa hina ni maxaka ya mina yo tala lama hi joyineke eka vugandzeri bya ntiyiso

^ ndzim. 10 Yi kandziyisiwe hi Timbhoni ta Yehovha kambe sweswi a ya ha kandziyisiwi.

^ ndzim. 13 Ku “ngheniwa hi moya” swi kombetela eka xiendlo lexi vukhongeri byin’wana byi pfumelaka leswaku “moya lowo kwetsima” wu nghena eka vapfumeri wu endla leswaku va wela ehansi.

^ ndzim. 18 Yi kandziyisiwe hi Timbhoni ta Yehovha.