Nghena endzeni

Hundzela eka leswi nga endzeni

Bibele Yi Hundzula Vutomi Bya Vanhu

Bibele Yi Hundzula Vutomi Bya Vanhu

 Bibele Yi Hundzula Vutomi Bya Vanhu

I YINI lexi susumeteleke wanuna un’wana leswaku a tlhelela eka vukhongeri lebyi a kuriseriweke eka byona? Swi te njhani leswaku wanuna loyi a nga vangiki ni vuxaka lebyinene ni tata wakwe a teka Yehovha tanihi Tata wakwe? Hlaya leswi vanhu lava va swi vulaka.

“A Ndzi Lava Ku Tlhelela Eka Yehovha.”—ELIE KHALIL

LEMBE RO VELEKIWA: 1976

TIKO: CYPRUS

MATIMU YAKWE: N’WANA WA VUSOPFA

VUTOMI BYA MINA: Ndzi velekiwe eCyprus kambe ndzi kulele eAustralia. Vatswari va mina i Timbhoni ta Yehovha naswona va tikarhatele ku ndzi dyondzisa ku rhandza Yehovha ni Rito rakwe, ku nga Bibele. Hambiswiritano, loko ndza ha ri emalembeni ya kondlo-a-ndzi-dyi, ndzi sungule ku xandzuka. Nivusiku a ndzi nyenga endlwini leswaku ndzi ya hlangana ni vana van’wana va kondlo-a-ndzi-dyi. A hi yiva timovha naswona hi tipete eka swiphiqo swin’wana swo tala.

Eku sunguleni, swilo sweswo a ndzi swi endlela exihundleni leswaku ndzi nga khunguvanyisi vatswari va mina. Kambe hakatsongo-tsongo ndzi sungule ku ka ndzi nga ha va chavi. Ndzi endle xinghana ni vanhu lava a va ri vakulu swinene eka mina lava a va nga n’wi rhandzi Yehovha naswona a va ri ni nkucetelo wo biha eka mina. Eku heteleleni, ndzi byele vatswari va mina leswaku a ndza ha lavi ku twa nchumu hi vukhongeri bya vona. Va ringete ku ndzi pfuna hi ku va va lehisa mbilu, kambe ndzi ma bakanyele etlhelo matshalatshala ya vona. Sweswo swi va tshove mbilu.

Loko se ndzi ri ekule ni le kaya, ndzi sungule ku tirhisa swidzidziharisi, hambi ku ri ku byala mbangi yo tala ni ku yi xavisa. A ndzi ri ni mahanyelo yo biha naswona a ndzi heta nkarhi wo tala ndzi ri etindhawini to tihungasa eka tona nivusiku. Nakambe ndzi sungule ku va ni ximbilwambilwana. Loko munhu a vula kumbe a endla nchumu lowu a ndzi nga wu rhandzi, a ndzi hlundzuka ni ku tlhela ndzi n’wi ba. Kahle-kahle, ndzi endle hinkwaswo leswi a ndzi dyondzisiwe leswaku Mukreste a nga fanelanga a swi endla.

NDLELA LEYI BIBELE YI HUNDZULEKE VUTOMI BYA MINA HA YONA: Ndzi ve munghana lonkulu ni munhu loyi a hi tirhisa swidzidziharisi loyi tata wakwe a feke loko a ha ri ntsongo. A hi tala ku bula vusiku hinkwabyo. Eka vusiku byin’wana, u sungule ku phofula ndlela leyi a a titwa ha yona kutani u vulavule hi ndlela leyi a n’wi kumbuka ha yona tata wakwe. Leswi a ndzi kule ndzi ri karhi ndzi tiva hi ntshembo wa ku pfuxiwa ka vafi, ndzi sungule ku n’wi byela hi Yesu—leswaku u pfuxe vafi naswona u tshembisa ku tlhela a endla tano enkarhini lowu taka. (Yohane 5:28, 29) Ndzi n’wi byele leswi: “Hi mahlo ya mianakanyo tivone u ri karhi u vona tata wa wena nakambe. Hinkwerhu hi nga hanya hilaha ku nga heriki eParadeyisini emisaveni.” Timhaka teto ti n’wi khumbile.

Minkarhi yin’wana, munghana wa mina a a vulavula  hi timhaka to tanihi masiku yo hetelela kumbe dyondzo ya Vunharhu-un’we. A ndzi tirhisa Bibele yakwe ku n’wi komba Matsalwa yo hambana-hambana lama kombisaka ntiyiso malunghana na Yehovha Xikwembu, Yesu ni masiku yo hetelela. (Yohane 14:28; 2 Timotiya 3:1-5) Loko ndzi ya ndzi ri karhi ndzi vulavula ni munghana wa mina hi Yehovha, a ndzi ya ndzi ehleketa hi Yena.

Hakatsongo-tsongo, timbewu ta ntiyiso wa Bibele leti a ti ri embilwini ya mina—leti vatswari va mina va ringeteke hi matimba ku ti byala—ti sungule ku mila. Hi xikombiso, minkarhi yin’wana loko ndzi ri eku tirhiseni ka swidzidziharisi ni vanghana va mina, xikan’we-kan’we a ndzi sungula ku ehleketa hi Yehovha. Vo tala va vona a va vula leswaku va rhandza Xikwembu, kambe entiyisweni mahanyelo ya vona a ma nga swi kombisi sweswo. Leswi a ndzi nga swi lavi ku fana na vona, ndzi xiye leswi a ndzi fanele ndzi swi endla. A ndzi fanele ndzi tlhelela eka Yehovha.

I ntiyiso leswaku swa olova ku tiva leswi u faneleke u swi endla, kambe swa tika swinene ku swi endla. Swi ndzi oloverile ku tshika ku tirhisa swidzidziharisi. Ndzi hambane ni vanghana va mina va khale kutani ndzi sungula ku dyondza Bibele ni nkulu la nga Mukreste.

Hambiswiritano, ku ni ku cinca kun’wana loku a ku tika swinene ku ku endla. A swi ndzi tikela swinene ku lawula ku hlundzuka ka mina. Minkarhi yin’wana a ndzi tikhoma kutani ndzi tikuma ndzi rhetemukile. Nkarhi wun’wana ni wun’wana loko ndzi rhetemukile a ndzi tivona nandzu. Hikwalaho ko hela matimba, ndzi ye eka nkulu loyi a ndzi dyondza na yena Bibele. Minkarhi hinkwayo a a lehisa mbilu a tlhela a va ni musa naswona a ri xihlovo xa xikhutazo hakunene. Siku rin’wana, u ndzi hlayele xihloko xa Xihondzo xo Rindza lexi vulavulaka hi nkoka wo va hi nga lahli thawula. * Hi bule hi magoza lawa ndzi nga ma tekaka loko ndzi titwa ndzi hlundzukile. Hikwalaho ko anakanyisisa hi xihloko xexo ni ku khongela swinene eka Yehovha, hakatsongo-tsongo ndzi swi kotile ku lawula ku hlundzuka ka mina. Eku heteleleni, hi April 2000, ndzi khuvuriwe ndzi va Mbhoni ya Yehovha. Handle ko kanakana, vatswari va mina a va tsakile.

NDLELA LEYI NDZI VUYERIWEKE HA YONA: Sweswi ndzi ni ku rhula ka mianakanyo ni ripfalo leri baseke hi ku tiva leswaku a ndza ha nyamisi miri wa mina hi swidzidziharisi ni hi mahanyelo yo biha. Ku nga khathariseki leswi ndzi swi endlaka, ku nga ha va ku tirha, ku ya eminhlanganweni ya Vukreste kumbe ku tiphina hi vuhungasi byin’wana, swi endla leswaku ndzi va ni ntsako lowukulu. Ndzi ni langutelo lerinene hi vutomi.

Ndzi nkhensa Yehovha leswi a endleke leswaku vatswari va mina va ringeta ku ndzi pfuna handle ko lahla thawula. Nakambe ndzi anakanya hi marito ya Yesu lama nga eka Yohane 6:44 lama nge: “Ku hava munhu loyi a nga taka eka mina handle ka loko Tatana, loyi a ndzi rhumeke, a n’wi koka.” Ndza tsaka loko ndzi ehleketa leswaku ndzi kote ku tlhelela eka Yehovha hileswi a tlheleke a ndzi kokela eka yena.

 “A Ndzi Lava Tatana.”—MARCO ANTONIO ALVAREZ SOTO

LEMBE RO VELEKIWA: 1977

TIKO: CHILE

MATIMU YAKWE: MUTLANGI WA VUYIMBELERI LEBYI NGA NI PONGO

VUTOMI BYA MINA: Ndzi kurisiwe hi Manana ePunta Arenas, doroba ro tsakisa leri nga eStrait of Magellan ekusuhi ni le vugimamusi bya le dzongeni wa Amerika Dzonga. Vatswari va mina va hambane loko ndzi ri ni malembe ya ntlhanu, leswi ndzi siyeke ndzi titwa ndzi fularheriwile. A ndzi lava Tatana.

Manana a a dyondza Bibele ni Timbhoni ta Yehovha kutani a a ya na mina eminhlanganweni ya Vukreste eHolweni ya Mfumo. Hambiswiritano, a ndzi nga swi rhandzi ku ya eminhlanganweni, hakanyingi a ndzi hlundzuka loko hi ya kona. Loko ndzi ri ni malembe ya 13, ndzi tshike ku ya eminhlanganweni.

Hi nkarhi wolowo, a ndzi rhandza vuyimbeleri naswona ndzi xiye leswaku a ndzi ri ni nyiko ya byona. Loko ndzi ri ni malembe ya 15, a ndzi tlanga vuyimbeleri lebyi nga ni pongo eminkhubyeni, etibarheni ni le ka tinhlengeletano leti nga riki ta mani na mani. Ku tihlanganisa ni swiyimbeleri leswi nga ni nyiko ya vuyimbeleri swi endle leswaku ndzi rhandza vuyimbeleri bya tlasiki. Ndzi sungule ku dyondzela vuyimbeleri exikolweni xa vuyimbeleri xa kwalaho. Loko ndzi ri ni malembe ya 20 ndzi rhurhele eSantiago, laha ku nga ntsindza, leswaku ndzi ya engetela tidyondzo ta mina. Nakambe ndzi ye emahlweni ndzi tlanga vuyimbeleri lebyi nga ni pongo.

Nkarhi wolowo hinkwawo, a ndzi titwa ndzi ri xikangalafula. Leswaku ndzi antswisa ndlela leyi a ndzi titwa ha yona, a ndzi dakwa ndzi tlhela ndzi tirhisa swidzidziharisi ni vanhu vanharhu lava a ndzi yimbelela na vona, lava a ndzi va teka va ri swirho swa ndyangu wa mina. A ndzi ri ni moya wo pfukela, lowu a wu vonaka eka ndlela leyi a ndzi languteka ha yona. A ndzi ambala swiambalo swa ntima, ndzi fuwa malepfu ndzi tlhela ndzi tshika misisi ya mina yi kula yi lava ku fika exisutini.

Nkarhi na nkarhi, mahanyelo ya mina a ma ndzi lwisa ni maphorisa. Siku rin’wana loko ndzi dakwile, ndzi hlasele ntlawa wa vaxavisi va swidzidziharisi lava a va ndzi karhata swin’we ni vanghana va mina. Vaxavisi va swidzidziharisi va ndzi be swinene lerova ndzi kala ndzi tshoveka rihlaya.

Hambiswiritano, ndzi twisiwe ku vava swinene hi vanhu lava a va ri vanghana va mina lavakulu. Siku rin’wana ndzi kume leswaku ntombhi ya mina a yi rhandzana ni munghana wa mina lonkulu ku ringana malembe naswona vanghana va mina hinkwavo a va ndzi tumbetela mhaka leyi. Sweswo swi endle leswaku ndzi nga ha dyi byi rhelela.

Ndzi tlhelele ePunta Arenas, laha ndzi sunguleke ku dyondzisa vuyimbeleri ni ku tirha tanihi mutlangi wa vhayolini ya bezi. Nakambe ndzi ye emahlweni ndzi tlanga ni ku rhekhoda vuyimbeleri lebyi nga ni pongo. Ndzi hlangane ni mbhuri leyi vitaniwaka Sussan naswona hi sungule ku tshama swin’we. Hi ku famba ka nkarhi, Sussan u kume leswaku mana wakwe a a pfumela eka dyondzo ya Vunharhu-un’we leyi a ndzi nga pfumeli eka yona. U ndzi vutise a ku: “Kahle-kahle leswi nga ntiyiso hi swihi?” Ndzi n’wi byele leswaku a ndzi swi tiva leswaku dyondzo ya Vunharhu-un’we i ya mavunwa kambe a ndzi nga ta swi kota ku n’wi kombisa swona eBibeleni. Kambe a ndzi swi tiva leswaku i vamani lava nga n’wi pfunaka. Ndzi n’wi byele leswaku Timbhoni ta Yehovha ti nga n’wi komba ntiyiso ku suka eBibeleni. Kutani ndzi endle nchumu lowu se a ndzi ri ni malembe yo tala ndzi nga si wu endla—ndzi khongele Xikwembu leswaku xi ndzi pfuna.

Endzhaku ka masiku ma nga ri mangani, ndzi vone wanuna un’wana loyi a a vonaka a tolovelekile hiloko ndzi n’wi vutisa loko a ri Mbhoni ya Yehovha. Hambileswi a vonaka onge yi n’wi chuhisile ndlela  leyi a ndzi languteka ha yona, u swi hlamule hi musa swivutiso swa mina swa malunghana ni minhlangano ya le Holweni ya Mfumo. A ndzi tiyiseka leswaku ku va ndzi hlangane na yena a ku ri nhlamulo ya xikhongelo xa mina. Ndzi ye eHolweni ya Mfumo kutani ndzi tshama eka layeni yo hetelela leswaku ndzi nga tiviwi hi munhu. Hambiswiritano, vo tala va sungule ku ndzi tiva hileswi a ndzi hamba ndzi ya eminhlanganweni loko ndza ha ri ntsongo. Va ndzi amukerile ni ku ndzi vukarha lerova ndzi titwa ndzi ri ni ku rhula. A swi fana ni loko ndzi ri ekaya. Loko ndzi vona wanuna loyi a ndzi dyondziseke Bibele loko ndza ha ri ntsongo, ndzi n’wi kombele leswaku a tlhela a dyondza na mina.

NDLELA LEYI BIBELE YI HUNDZULEKE VUTOMI BYA MINA HA YONA: Siku rin’wana ndzi hlaye Swivuriso 27:11 leyi nge: “N’wananga, tlhariha u tsakisa mbilu yanga.” Ndzi tsakisiwe hileswaku hambi ku ri munhu wa xiyimo xa le hansi a nga endla leswaku Muvumbi wa vuako hinkwabyo a tsaka. Ndzi xiye leswaku Yehovha a a ri Tatana loyi a ndzi n’wi lava vutomi bya mina hinkwabyo!

A ndzi lava ku tsakisa Tata wa mina wa le tilweni ni ku endla ku rhandza ka yena, kambe a ndzi ri hlonga ra swidzidziharisi ni byala ku ringana malembe yo tala. Ndzi sungule ku twisisa dyondzo ya Yesu leyi tsariweke eka Matewu 6:24 leyi vulaka leswaku “ku hava loyi a nga vaka hlonga ra tihosi timbirhi.” Loko ndzi ri karhi ndzi tikarhatela ku cinca, ndzi khumbiwe swinene hi nawu lowu nga eka 1 Vakorinto 15:33 lowu nge: “Vunakulobye byo biha byi onha mikhuva leyi pfunaka.” Ndzi xiye leswaku a ndzi nge tshiki mikhuva ya mina yo biha loko ndzi hambeta ndzi ya etindhawini leti fanaka ni ku tihlanganisa ni vanhu lava fanaka. Ndzayo ya Bibele a yi ri erivaleni: A ndzi fanele ndzi teka goza lerikulu ro tshika swilo leswi a swi ndzi khunguvanyisa.—Matewu 5:30.

Ndlela leyi a ndzi byi hisekela ha yona vuyimbeleri yi endle leswaku ku tshika vuyimbeleri lebyi nga ni pongo ku va xiboho xo tika swinene lexi a ndzi nga si tshama ndzi xi endla. Kambe hi ku pfuniwa hi vanghana va mina evandlheni, eku heteleleni ndzi swi kotile ku byi tshika. Ndzi tshike ku nwa ku tlula mpimo ni ku tirhisa swidzidziharisi. Ndzi tlhele ndzi tsema misisi ni malepfu kutani ndzi tshika ku ambala swiambalo swa ntima. Loko ndzi byela Sussan leswaku a ndzi lava ku tsema misisi, u hlamarile lerova a lava ku tiva leswi a ndzi swi endla eHolweni ya Mfumo. U te: “Ndzi famba na wena ndzi ya vona leswi endlekaka eHolweni ya Mfumo!” Leswi a swi voneke u swi rhandzile naswona u nambe a sungula ku dyondza Bibele. Eku heteleleni, mina na Sussan hi tekanile. Hi 2008, hi khuvuriwe hi va Timbhoni ta Yehovha. Ha tsaka ku va hi gandzela Yehovha hi ri swin’we na Manana.

NDLELA LEYI NDZI VUYERIWEKE HA YONA: Ndzi tseme ndzi ri vona emisaveni leyi nga riki na ntsako wa xiviri ni vanghana lava nga vaxengi. Ndza ha byi rhandza vuyimbeleri kambe sweswi ndza hlawula. Ndzi tirhisa mintokoto ya mina leswaku ndzi vuyerisa swirho swa ndyangu ni vanhu van’wana, ngopfu-ngopfu vantshwa. Ndzi lava ku va pfuna va vona leswaku swo tala swa swilo leswi misava leyi yi swi nyikaka swi nga ha vonaka swi koka rinoko kambe emakumu swo va “nhulu ya thyaka.”—Vafilipiya 3:8.

Ndzi kume vanghana vo tshembeka evandlheni ra Vukreste, laha ku nga ni rirhandzu ra xiviri ni ku rhula. Ku tlula hinkwaswo, hikwalaho ko tshinela eka Yehovha, u ve Tatana wa mina loyi a ndzi n’wi lava.

[Nhlamuselo ya le hansi]

^ par. 14 Xihloko lexi, lexi nge “Ku Humelela Hikwalaho Ka Ku Tiyisela” xi kumeka eka Xihondzo xo Rindza xa February 1, 2000, matluka 4-6.

[Marito lama tshahiweke exihlokweni lama nga eka tluka 13]

“Ndzi kote ku tlhelela eka Yehovha hikwalaho ka leswi a tlheleke a ndzi kokela eka yena”