Nghena endzeni

Hundzela eka leswi nga endzeni

Bibele Yi Hundzula Vutomi Bya Vanhu

Bibele Yi Hundzula Vutomi Bya Vanhu

 Bibele Yi Hundzula Vutomi Bya Vanhu

I YINI lexi susumeteleke mugemburi tlhelo khamba leswaku ri tshika mikhuva ya rona leyi se a yi ri engatini? Hlaya leswi a swi vulaka.

“A Ndzi Wu Rhandza Ngopfu Mujaho Wa Tihanci.”—RICHARD STEWART

LEMBE RO VELEKIWA: 1965

TIKO: JAMAICA

MATIMU YAKWE: MUGEMBURI TLHELO KHAMBA

VUTOMI BYA MINA: Ndzi kulele endhawini leyi sweleke leyi nga ni vaaki vo tala swinene ya Kingston, laha ku nga ntsindza wa Jamaica. Ku pfumaleka ka mintirho a ku tlakukile naswona vugevenga a byi tinyike matimba. Ntlawa lowu pfuxaka madzolonga a wu endla leswaku vanhu va tshama va khomiwe hi rhumbyana. Siku ni siku a ndzi twa ku duvuriwa ka xibamu.

Mana wa mina la nga munhu wa migingiriko u endlele mina ni ndzisana ya mina ya xinuna ni ya xisati hinkwaswo leswi a swi kotaka. U tlhele a tiyiseka leswaku hi kuma dyondzo leyinene. A ndzi nga xi rhandzi xikolo, kambe a ndzi wu rhandza ngopfu mujaho wa tihanci. A ndzi xwa exikolweni kutani ndzi ya erivaleni ra tihanci. Ndzi kale ndzi gada tihanci.

A swi tekanga nkarhi leswaku ndzi nghena hi nhloko eka ku gembula eka mubejo wa tihanci. A ndzi ri ni mahanyelo yo biha kutani a ndzi hlanganyela timhaka ta masangu ni vavasati vo tala. A ndzi dzaha mbangi ndzi tlhela ndzi tinyiketela eka vukhamba leswaku ndzi ta hakela swilo leswi a ndzi tihanyisa ha swona. A ndzi ri ni swibamu swo tala, kambe sweswi ndzi nkhensa leswi ku nga hava munhu loyi a feke hikwalaho ka vukhamba byo hlayanyana lebyi ndzi byi endleke.

Eku heteleleni, maphorisa ma ndzi khomile kutani ma ndzi yisa ekhotsweni hikwalaho ka vukhamba bya mina. Endzhaku ka loko ndzi ntshunxiwile, ndzi ye emahlweni ndzi endla vugevenga. Entiyisweni, vukhamba bya mina byi lo ya byi nyanya no tlurisa. Hambileswi munhu loko a ndzi langutile a ta vona onge vo ndzi lumbeta, a ndzi ri ni nkucetelo wo biha, ndzi ri xikhunguvanyiso ni ku va ni tihanyi. A ndzi nga ri na mhaka ni munhu un’wana a ndzo khathala hi vutomi bya mina ntsena.

NDLELA LEYI BIBELE YI HUNDZULEKE VUTOMI BYA MINA HA YONA: Hi nkarhi wolowo, mana wa mina u dyondze Bibele kutani a va Mbhoni ya Yehovha. Ndzi vone mahanyelo yakwe ma cincile ma ri manene hiloko ndzi lava ku tiva leswi n’wi cinceke. Ndzi endle xiboho xo kumisisa leswi endleke manana a cinca, hiloko ndzi sungula ku bula ni Timbhoni hi Bibele.

Ndzi kume leswaku tidyondzo ta Timbhoni ta Yehovha a ti hambanile ni ta vukhongeri byin’wana naswona ndzi xiye leswaku Timbhoni ti seketela tidyondzo ta tona eka leswi Bibele yi swi vulaka. Hi tona ntsena leti ndzi tivaka ti chumayela hi yindlu ni yindlu, hilaha Vakreste vo sungula va endleke hakona. (Matewu 28:19; Mintirho 20:20) Ndzi sungule ku khorwiseka leswaku ndzi kume vugandzeri bya ntiyiso loko ndzi vona rirhandzu ra xiviri leri ti kombisanaka rona.—Yohane 13:35.

Eka leswi ndzi swi dyondzeke eBibeleni, ndzi vone xilaveko xo va ndzi endla ku cinca lokukulu evuton’wini bya mina. Ndzi xiye leswaku Yehovha  Xikwembu u venga vumbhisa naswona loko ndzi lava ku n’wi tsakisa, ndzi fanele ndzi tshika swiendlo leswi nyamisaka miri wa mina. (2 Vakorinto 7:1; Vaheveru 13:4) Loko ndzi dyondza leswaku Yehovha u ni mintlhaveko naswona swiendlo swa mina swi nga n’wi vavisa kumbe ku n’wi tsakisa, sweswo swi ndzi khumbile. (Swivuriso 27:11) Kutani ndzi tiyimisele ku tshika ku dzaha mbangi, ku cukumeta swibamu swa mina ni ku ringeta ku antswisa vumunhu bya mina. Swi ndzi tikele swinene ku tshika mahanyelo ya mina yo biha ni ku tshika ku gembula.

Eku sunguleni, a ndzi nga swi lavi leswaku vanghana va mina va swi tiva leswaku a ndzi dyondza Bibele ni Timbhoni ta Yehovha. Kambe ndzi endle ku cinca lokukulu endzhaku ka loko ndzi hlaye Matewu 10:33 leyi eka yona ku tsariweke marito lawa ya Yesu lama nge: “Mani na mani la ndzi alaka emahlweni ka vanhu, na mina ndzi ta n’wi ala emahlweni ka Tata wa mina la nge matilweni.” Rungula rero ri ndzi susumetele ku byela vanghana va mina leswaku a ndzi dyondza ni Timbhoni. Va tsemeke nhlana. A va nga tshembi leswaku munhu wo fana na mina a nga lava ku va Mukreste. Kambe ndzi va byele leswaku a ndza ha lavi ku twa nchumu hi mahanyelo ya mina ya khale.

NDLELA LEYI NDZI VUYERIWEKE HA YONA: Mana wa mina u tsake no tlurisa loko a vona ndzi sungula ku hanya hi milawu ya Bibele. Sweswi a nga ha vilerisiwi hileswaku kumbexana ndzi nga endla swilo swo biha. Hi bula hi rirhandzu leri hi nga na rona eka Yehovha. Minkarhi yin’wana loko ndzi ehleketa hileswi a ndzi swi endla a ndzi tshembi leswaku Xikwembu xi ndzi pfune ku endla ku cinca ko tano. A ndza ha swi naveli ku endla swilo swo biha hambi ku ri ku hlongorisa rifuwo, ku nga swilo leswi a ndzi hanya ha swona.

Loko a ndzi nga amukelanga rungula ra Bibele, a ndzi ta va ndzi file kumbe ndzi ri ekhotsweni namuntlha. Kambe sweswi ndzi ni ndyangu lowu tsakeke. Swi ndzi nyika ntsako lowukulu ku tirhela Yehovha Xikwembu ni nsati wa mina ni n’wana wa hina la nga ni mahanyelo lamanene. Ndzi nkhensa Yehovha leswi a ndzi pfumeleleke ku va xiphemu xa Vakreste lava nga ni rirhandzu. Ndzi swi tlangela swinene leswi un’wana a endleke matshalatshala yo ndzi dyondzisa ntiyiso wa Bibele. Nkarhi lowu ndzi nga na wona ndzi wu tirhisela ku pfuna van’wana leswaku va dyondza leswi Bibele yi swi dyondzisaka. Ndzi wu tlangela swinene musa wa rirhandzu wa Yehovha Xikwembu leswi wu ndzi kokeleke eka yena.

[Marito lama tshahiweke exihlokweni lama nga eka tluka 11]

“Ndzi dyondze leswaku Yehovha u ni mintlhaveko naswona swiendlo swa mina swi nga n’wi vavisa kumbe ku n’wi tsakisa”

[Xifaniso lexi nga eka tluka 11]

Ndzi ri ni nsati wa mina ni n’wana wa hina wa nhwanyana

[Xifaniso lexi nga eka tluka 11]

Ndzi vone mahanyelo ya mana wa mina ma cinca ma va lamanene