Nghena endzeni

Hundzela eka leswi nga endzeni

Norho Wa Mina A Ku Ri Ku Famba Ni Matiko Ndzi Tirha Ntirho Wa Sorokisi

Norho Wa Mina A Ku Ri Ku Famba Ni Matiko Ndzi Tirha Ntirho Wa Sorokisi

 Norho Wa Mina A Ku Ri Ku Famba Ni Matiko Ndzi Tirha Ntirho Wa Sorokisi

Hi ku vula ka Zoya Dimitrova

Loko ndzi ri ni malembe ya 15, norho wa mina wu ve ntiyiso naswona a ndzi tiphina hi ku tirha esorokisini. Kutani hi September 4, 1970, ndzi humeleriwe hi mhangu. Ndzi te loko ndzi ri karhi ndzi haha hi ndlela leyi tsakisaka, kutani hi ku tsopeta ka tihlo ndzi tikuma ndzi wele ehansi.

NDZI velekiwe hi December 16, 1952, naswona ndzi tshama ni vatswari va mina ni sesi wa mina eSofia, le Bulgaria. Hi nkarhi wolowo, Bulgaria a ku ri tiko ra Vukhomunisi laha vukhongeri a byi yirisiwa. Vanhu vo tala a va nga pfumeli eka Xikwembu naswona lava pfumelaka eka xona a va fanele va swi endlela exihundleni. Hambileswi vandyangu wa ka hina a va tivula Maorthodox, a ndzi nga ngheni kereke naswona a ndzi nga ri na mhaka ni Xikwembu.

Loko ndza ha ri ntsongo, swi ve erivaleni leswaku a ndzi rhandza mintlangu ya mixaka hinkwayo kambe ngopfu-ngopfu vutiolori. Loko ndzi ri ni malembe ya 13, wanuna un’wana u te exikolweni a ta lava nhwanyana loyi a nga ta leteriwa ku tirha esorokisini. Thicara wa mina loyi a ndzi endlisa vutiolori u ndzi bumabumerile leswaku ndzi endla ntirho wolowo. A ndzi tsakisiwa swinene hi ku fambisiwa hi movha wa mininjhere, lowu endliweke eAmerika, loko ndzi ya kamberiwa hi ntlawa wa valeteri. Swi ndzi tsakisile ku va ndzi hlawuriwile. Leswi a ku ri masungulo ya ku va ndzi landzela milawu leyi vekiweke ya vuleteri ni ku endla vuleteri lebyi tekeke malembe yo tlula mambirhi. Kutani, loko ndzi ri ni malembe ya 15, ndzi hete vuleteri bya mina kutani ndzi sungula ku tirha ntirho wa mina esorokisini wo famba ni matiko. Eku sunguleni, ndzi fambe etikweni hinkwaro ra Bulgaria ni le matikweni ya khale ka Soviet Union ni le Algeria, Hungary ni le Yugoslavia.

Hi malembe manharhu ntsena ndzi kote ku fikelela norho wa mina. Kutani, loko ndzi ri karhi ndzi endla sorokisi eTitov Veles, le Macedonia, ndzi humeleriwe hi mhangu. Loko ndzi ri karhi ndzi endla sorokisi ra mina a ndzi haha emoyeni vanhu va ndzi hlalerile. Loyi a ndzi endla na yena ntlangu wolowo a ndzi hoxa ehenhla ivi loko ndzi vuya a ndzi khawulela hi mavoko. U tsandzekile ku ndzi khawulela hiloko ntambhu leyi a ndzi boheleriwe ha yona yi tsemeka kutani ndzi wela ehansi ku suka eka mpfhuka wo ringana tsevu wa timitara. Ndzi tsutsumiseriwe exibedlhele, laha va kumeke leswaku ndzi tshoveke voko, timbambu to hlayanyana ni longo. Ndzi tsemeke nhlana ku ringana masiku yo hlayanyana naswona a ndzi nga ha swi tsundzuki leswi endlekeke. Loko se ndzi hlakarherile, ndzi xiye leswaku a ndzi lamarile ku sukela exisutini ku ya ehansi. Hambiswiritano, leswi a ndza ha ri muntshwa, a ndzi ri ni ntshembo wa leswaku ndzi ta hlakarhela eka vuhandzuri lebyi ndzi endliweke byona naswona ndzi ta tlhela ndzi swi kota ku famba ni ku tlhelela esorokisini.

Eka malembe mambirhi ni hafu lama landzeleke, ndzi kume vutshunguri eka swibedlhele swo hlawuleka swo tala, ndzi ri ni ntshembo wa leswaku ndzi ta hola. Eku heteleleni, ndzi boheke  ku amukela leswaku norho wa mina wu fike emakumu. Sweswi ndzi tshama eka xitulu xa lava lamaleke, ku nga vutomi lebyi hambaneke swinene ni lebyi a ndzi lorha ha byona.

Ndzi Sungula Ku Hanya Vutomi Lebyintshwa

Leswi eku sunguleni a ndzi tshama ndzi khomekile, a ndzi anakanya leswaku ku hanya ndzi ri eka xitulu xa vanhu lava lamaleke a swi nge koteki. Leswi a ndzi nga ha ri na ntshembo ndzi ve ni ntshikilelo wa mianakanyo. Kutani hi 1977, muntshwa loyi a vuriwaka Stoyan u te endlwini ya mina. Loko ndzi xiye leswaku a ku ri buti wa khale ka mutirhi-kulorhi ndzi nambe ndzi n’wi amukela. Loko hi ri karhi hi bula, u ndzi vutise loko ndzi ri na wona ntshembo wa leswaku ndzi ta hola. Ndzi n’wi byele leswaku a ndza ha ri na wona. Loko a ndzi byela leswaku Xikwembu hi xona ntsena lexi nga ta ndzi pfuna, ndzi n’wi hlamule ndzi hlundzukile ndzi ku: “Loko Xikwembu xi ri kona, ha yini ndzi ri eka xiyimo lexi?”

Stoyan, loyi a ha ku va Mbhoni ya Yehovha loyi a tirha esorokisini le United States, hi musa u ye emahlweni a ndzi hlamusela hi switshembiso leswi hlamarisaka swa le Bibeleni swa nkarhi lowu taka. Swi ndzi tsakise swinene ku tiva leswaku ku nga ri khale misava yi ta va paradeyisi. Xitshembiso xa leswaku “rifu a ri nge he vi kona hambi ku ri ku kolola, ni xirilo ni xitlhavi a swi nge he vi kona” xi ndzi khumbe mbilu. (Nhlavutelo 21:4) Ndzi swi langutele hi mahlo-ngati ku tlhela ndzi va ni rihanyo lerinene. Ndzi nambe ndzi pfumela ku fambiseriwa dyondzo ya Bibele ya nkarhi na nkarhi. Sweswo swi endle leswaku ndzi sungula ku hanya vutomi lebyintshwa. Eku heteleleni, ndzi kume ntshembo wa xiviri!

A ndzi tshama ndzi yi langutele hi mahlo-ngati dyondzo ya mina ya Bibele ya vhiki na vhiki. Eku sunguleni a ndzi dyondza na Stoyan kutani endzhaku ndzi dyondza na Totka, Mbhoni leyi nga ni musa. Hi mpfuno wakwe, vutivi bya mina bya ntiyiso wa Bibele byi engeteleke hi ku hatlisa kutani ndzi tinyiketela eka Yehovha Xikwembu. Hi nkarhi wolowo, a ku ri hava ni un’we loyi a fanelekela ku ndzi khuvula eSofia kutani a ndzi fanele ndzi rindzela makwerhu loyi a taka hi le Macedonia. Hi September 11, 1978, kwalomu ka lembe endzhaku ka loko ndzi sungule ku dyondza Bibele, ndzi khuvuleriwe ebhavhini endlwini ya mina. Ku khuvuriwa ka mina tanihi Mbhoni ya Yehovha swi ndzi tisele ntsako lowukulu kutani sweswi vutomi bya mina byi ni xikongomelo.

Ntiyiso wa Bibele lowu ndzi wu dyondzeke a wu hisa ku fana ni ndzilo eka mina. Un’wana ni un’wana loyi a ta ekaya ra mina a ndzi n’wi byela hi ripfumelo ra mina lerintshwa. Lexi vavisaka hi leswaku a ku ri hava ni un’we loyi a ndzi tekela enhlokweni, hi ku ehleketa leswaku a ndzi penga hikwalaho ka leswi a ndzi humeleriwe hi mhangu.

Ndzi Endla Xihoxo Lexikulu

Hi nkarhi wolowo, Timbhoni ta Yehovha a ti yirisiwile eBulgaria naswona Timbhoni a ti nga  talanga etikweni hinkwaro. A yi nga ri kona minhlangano ya vandlha leyi a ndzi ta ya eka yona naswona ku tihlanganisa ni vamakwerhu a swi nga koteki. Leswi minhlangano ya vandlha a yi nga ri kona ni ku ka ndzi nga ri xiyi khombo ro tihlanganisa ni lava nga hanyiki hi milawu ya Bibele swi endle leswaku ndzi endla xihoxo lexikulu.

Ripfalo ra mina a ri tshamela ku ndzi kingindza naswona ndzi twe ku vava swinene hileswi a ndzi nga ha vulavuli hi Yehovha Xikwembu. Ndzi khongele eka yena ndzi kombela leswaku a ndzi rivalela. Hikwalaho ko pfuniwa hi vakulu lava nga ni rirhandzu lava nga evandlheni ra Vukreste, ndzi tlhele ndzi va ni vuxaka lebyinene na Yehovha ni ku n’wi tirhela hi ntsako. Hakunene ndza ri tlangela lunghelo ro tirhela Yehovha hi ripfalo leri baseke ni ku tihlanganisa ni nhlengeletano yakwe leyi baseke!

Ndzi Tsakile Hambileswi Ndzi Lamaleke

Mhangu leyi ndzi humeleleke eka malembe ya 40 lama hundzeke yi ndzi siye ndzi ri karhi ndzi famba hi xitulu xa vanhu lava lamaleke, xisweswo norho wa mina wo famba ni matiko a wu tlhaveriwanga hi dyambu. Kambe a ndzi khunguvanyeki ni ku tisola onge hiloko ndzi tsandzekile evuton’wini. Ntiyiso wa Bibele wu ndzi pfune ku xiya leswaku a ndzo tixisa hi ku tibyela leswaku ndzi ta va ni ntsako ndzi tlhela ndzi humelela evuton’wini hikwalaho ko tirha esorokisini. Ndzi xiye ndlela leyi khale ka vatirhi-kulorhi lava yeke emahlweni ni ntirho wa vona wa sorokisi va nga humelelangiki ha yona evuton’wini bya vona. Ku engetela kwalaho, ndzi kume xuma lexikulu—ku nga vuxaka bya mina ni Muvumbi wa mina, Yehovha Xikwembu. Leswi swi ndzi tisele ntsako lowukulu ku tlula lowu a ndzi ta va ndzi wu kumile esorokisini.

Ku tlula kwalaho, swi ndzi tsakisile ku vona vanhu vo tala va kuma vutivi bya ntiyiso wa Bibele kutani va nyiketela vutomi bya vona eka Xikwembu xa hina xa rirhandzu, Yehovha. Loko ndzi sungula ku dyondza Bibele hi 1977, Timbhoni ta Yehovha a ti nga talanga eBulgaria. Hambi ku ri eku heleni ka 1991, endzhaku ka loko Timbhoni ta Yehovha ti tsarisiwe ro sungula loko Mfumo wa Vukhomunisi wu nga ha fumi, etikweni hinkwaro Timbhoni a ti nga tluli eka dzana. Hakunene swi ndzi tsakisile ku vona nhlayo ya vahuweleri va Mfumo yi andza yi fika eka nhlohlorhi ya kwalomu ka 1 800!

Ka ha ri ni ntirho wo tala lowu faneleke wu endliwa eBulgaria. Vanhu vo tala va lava vutivi  bya Rito ra Xikwembu. Leswi swi nga ha vonaka eka nhlayo ya vanhu lava veke kona eXitsundzuxweni xa rifu ra Kreste lava ringanaka 3 914 hi 2010. Ndza swi xiya leswaku lebyi i vumbhoni bya leswaku Yehovha u andzise nhlayo ya Timbhoni eBulgaria. Ndzi vone “lontsongo ngopfu” a kula a va “tiko ra matimba,” hilaha swi profetiweke hakona eka Esaya 60:22.

Xiendlakalo xin’wana lexi ndzi tsakiseke evuton’wini bya mina i ku humesiwa ka Vuhundzuluxeri Bya Misava Leyintshwa Bya Matsalwa Yo Kwetsima hi Xibulgaria. Leswi swi endleke hi August 2009 eNtsombanweni wa Muganga lowu a wu khomeriwe eSofia lowu a wu ri ni nhloko-mhaka leyi nge “Tshamani Mi Rindzile!” A ku ri khale ndzi swi langutele hi mahlo-ngati ku humesiwa ka Bibele leyi hi ririmi ra mina! A swi kanakanisi leswaku yi ta pfuna vanhu vo tala leswaku va kuma vutivi bya ntiyiso wa Bibele eBulgaria.

Hambileswi ku lamala ka mina ku endlaka leswaku ndzi nga ha swi koti ku chumayela mahungu lamanene ya Mfumo wa Xikwembu hilaha ndzi lavaka hakona, ndzi kuma ntsako hi ku chumayela hi ntiyiso wa Bibele eka vaakelani va mina ni van’wana lava taka ekaya ra mina. Siku rin’wana, loko ndzi ri erikupakupeni ndzi vitane muakelani loyi a hundza hi ndlela. U tile naswona endzhaku ka loko ndzi bule na yena hi timhaka leti khutazaka leti nga eBibeleni, u nambe a amukela dyondzo ya Bibele. Ndzi tsake no tlurisa loko a khuvuriwa tanihi makwerhu wa mina wa moya. Ndzi ve ni lunghelo ro pfuna vanhu va mune leswaku va nyiketela vutomi bya vona eka Yehovha.

Ndzi ni ntsako lowukulu ndzi tlhela ndzi khutazeka hikwalaho ko ya eminhlanganweni ya Vukreste nkarhi na nkarhi laha ndzi hlanganaka ni vamakwerhu vo tlula dzana, lava ndzi va tekaka ku fana ni vandyangu wa mina. Leswi ndzi tshamaka etikweni leri nga riki ni swo famba ha swona swo hlawuleka swa swilema ni vadyuhari, swa ndzi tikela ku ya eminhlanganweni ya vandlha. Kambe ndzi wu tlangela swinene nkhathalelo wa ndzisana ya mina. Eka nhlangano wun’wana ni wun’wana, u ndzi teka hi movha wa yena a ndzi yisa eHolweni ya Mfumo a tlhela a ndzi vuyisa. Hakunene ndzi nkhensa Yehovha leswi a ndzi nyikeke lunghelo ro va xirho xa ndyangu wolowo lowu nga ni rirhandzu!

Loko ndzi ehleketa hileswi humeleleke, ndza swi vona leswaku norho lowu a ndzi ri na wona loko ndza ha ri muntshwa a wa ha vanga wona. Ku tirhela Yehovha swi ndzi tisele ntsako lowukulu sweswi ni ntshembo wo tsakisa wa nkarhi lowu taka. Ndzi xi tsakela swinene xitshembiso xa Xikwembu xa leswaku emisaveni leyi nga paradeyisi, “la khutaka u ta tlula kukota mhunti.” (Esaya 35:6) Ndzi ri langutele hi mahlo-ngati siku leri ndzi nga ta suka exitulwini xa lava lamaleke, ndzi va ni rihanyo leri hetisekeke ndzi tlhela ndzi chivirika.

[Marito lama tshahiweke exihlokweni lama nga eka tluka 30]

“Ndzi ni ntsako lowukulu ndzi tlhela ndzi khutazeka hikwalaho ko ya eminhlanganweni ya Vukreste nkarhi na nkarhi”

[Marito lama tshahiweke exihlokweni lama nga eka tluka 31]

“Lexi ndzi tsakiseke evuton’wini bya mina i ku humesiwa ka Vuhundzuluxeri Bya Misava Leyintshwa Bya Matsalwa Yo Kwetsima hi Xibulgaria”

[Xifaniso lexi nga eka tluka 29]

Ndzi sungule ku tirha esorokisini ndzi ri ni malembe ya 15