Nghena endzeni

Hundzela eka leswi nga endzeni

Bibele Yi Hundzula Vutomi Bya Vanhu

Bibele Yi Hundzula Vutomi Bya Vanhu

 Bibele Yi Hundzula Vutomi Bya Vanhu

I YINI lexi susumeteleke murhandzi wa vuyimbeleri bya punk rocker loyi a a tihanyela bya guwela leswaku a rhandza vanhu ni ku va pfuna? I yini lexi susumeteleke wanuna wa le Mexico leswaku a tshika mahanyelo yo biha? I yini lexi endleke leswaku nghwazi ya le Japani ya mphikizano wa swikanyakanya yi tshika ntlangu wolowo kutani yi endla matshalatshala yo tirhela Xikwembu? Twana leswi va swi vulaka.

“A Ndzi Ri Ni Nsele Naswona A Ndzi Titlakusa.”—DENNIS O’BEIRNE

LEMBE RO VELEKIWA: 1958

TIKO: NGHILANDHI

MATIMU YAKWE: MURHANDZI WA VUYIMBELERI BYA PUNK ROCKER

VUTOMI BYA MINA: Ndyangu wa ka va Tatana wu huma eIreland naswona ndzi kurisiwe tanihi Mukhatoliki wa le Ireland. A ndzi tala ku famba ndzi ri ndzexe ekerekeni hambileswi a ndzi nga swi tsakeli. Hambiswiritano, a ndzi ri ni ndlala ya swilo swa moya. A ndzi nhlokohate Xikhongelo xa Hosi naswona ndzi tsundzuka loko siku rin’wana ndzi etlele emubedweni nivusiku ndzi ri karhi ndzi ehleketa hileswi xi vulaka swona. A ndzi xi avanyisa hi swiyenge kutani ndzi kambisisa leswi xiyenge ha xin’we xi vulaka swona.

Loko ndzi ri emalembeni ya kondlo-a-ndzi-dyi, ndzi tikatse eka ntlawa wa Marhasta. Nakambe a ndzi rhandza timhaka ta tipolitiki ta ntlawa lowu pfukelaka Manazi. Kambe ndzi ngheniwe hi moya wo pfukela wa varhandzi va vuyimbeleri bya punk rock. A ndzi tirhisa swidzidziharisi, ngopfu-ngopfu mbangi naswona a ndzi yi dzaha siku ni siku. Hikwalaho ko tibyela leswaku a ndzi na mhaka na nchumu, a ndzi nwa ku tlula mpimo, ndzi endla swilo leswi xungetaka vutomi bya mina naswona a ndzi nga ri na mhaka ni vanhu van’wana. A ndzi tihanyela bya guwela naswona a ndzi nga vulavuli na munhu, handle ka loko mhaka ya kona ndzi yi vona yi ri ya nkoka. A ndzi nga pfumeli ku tekiwa swifaniso. Sweswi ndza swi xiya leswaku a ndzi ri ni nsele naswona a ndzi titlakusa. A ndzi kombisa musa ni malwandla eka lava ndzi va toloveleke ntsena.

Loko ndzi ri ni malembe ya kwalomu ka 20, ndzi sungule ku rhandza Bibele. Munghana wa mina loyi a a xavisa swidzidziharisi u sungule ku hlaya Bibele loko a ri ekhotsweni naswona hi hete nkarhi wo leha hi burisana hi vukhongeri, Tikereke ni hi ndlela leyi Sathana a yi hambukisaka ha yona misava. Ndzi xave Bibele kutani ndzi sungula ku yi hlaya. Mina ni munghana wa mina a hi hlaya swiyenge swo karhi swa Bibele kutani hi hlangana hi bula hileswi hi swi dyondzeke ni hileswi hi faneleke hi swi endla. Hi hete tin’hweti hi ri karhi hi endla leswi.

Hi leswi swin’wana leswi hi swi kumeke loko hi ri karhi hi hlaya: hi xiye leswaku hi hanya eminkarhini ya makumu; Vakreste va fanele va chumayela mahungu lamanene ya Mfumo wa Xikwembu; a va fanelanga va va xiphemu xa misava kumbe ku nghenelela eka swa tipolitiki; nileswaku Bibele yi nyikela nkongomiso lowunene wa mahanyelo. Hi nambe hi swi xiya leswaku leswi Bibele yi swi vulaka i ntiyiso nileswaku ku fanele ku ri ni vukhongeri bya ntiyiso. Kambe a hi nga swi tivi leswaku hi byihi. A hi ehleketa leswaku ku nga va ku ri tikereke leti dumeke, leti endlaka minkhuvo ni leti tikatsaka eka swa tipolitiki, kambe hi nambe hi swi xiya leswaku leswi a hi swona leswi Yesu a a swi endla. Hi swi vonile  leswaku lebyi a ku nga ri byona vukhongeri bya ntiyiso lebyi Xikwembu xi byi amukelaka, kutani hi kambisise leswi tikereke leti nga dumangiki ti swi dyondzisaka.

A hi hlangana ni valandzeri va vukhongeri byebyo kutani hi va vutisa swivutiso swo hlayanyana. A hi swi tiva leswi Bibele yi swi vulaka hi xivutiso xin’wana ni xin’wana, kutani a hi swi vona hi ku olova loko tinhlamulo ta vona ti pfumelelana ni leswi Bibele yi swi vulaka. Endzhaku ka minhlangano yoleyo, minkarhi hinkwayo a ndzi khongela Xikwembu ndzi ku, ‘Loko vanhu volavo va ri evukhongerini bya ntiyiso, ndzi kombela u ndzi pfuna leswaku ndzi tlhela ndzi hlangana na vona.’ Endzhaku ka loko ku hundze tin’hweti hi endla minhlangano yo tano, a ndzi nga si byi kuma vukhongeri lebyi hlamulaka swivutiso swa hina hi ku tirhisa Bibele; naswona a ndzi nga swi naveli ku tlhela ndzi hlangana ni vanhu volavo.

Eku heteleleni, mina ni munghana wa mina hi hlangane ni Timbhoni ta Yehovha. Hi ti vutise swivutiso leswi fanaka naswona ti hlamule hi ku tirhisa Bibele. Leswi ti swi vuleke a swi fambisana kahle ni leswi hi swi hlayeke. Kutani hi ye emahlweni hi ti vutisa swivutiso leswi a hi nga si kuma tinhlamulo ta swona eBibeleni—hi xikombiso, hi ti vutise langutelo ra Xikwembu hi ku dzaha ni ku tirhisa swidzidziharisi. Nakambe ti hlamule hi ku tirhisa Bibele. Ti hi rhambe leswaku hi ya eminhlanganweni ya tona eHolweni ya Mfumo, hiloko hi pfumela.

Ku ya eminhlanganweni yoleyo a swi nga ndzi oloveli. A ndzi tihanyela bya guwela naswona a ndzi nga swi lavi ku hlangana ni vanhu volavo lava a va ri ni xinghana naswona va ambaleke kahle. A ndzi ehleketa leswaku va tlanga hi mina naswona a ndzi nga ha swi lavi ku ya eminhlanganweni yoleyo. Kambe minkarhi hinkwayo a ndzi khongela Xikwembu leswaku xi ndzi pfuna ndzi tlhela ndzi hlangana ni vanhu lava nga evukhongerini bya ntiyiso, kutani leswi ndzi swi voneke eka Timbhoni swi endle leswaku ndzi navela ku dyondza Bibele na tona.

NDLELA LEYI BIBELE YI HUNDZULEKE VUTOMI BYA MINA HA YONA: A ndzi swi tiva leswaku ndzi fanele ndzi tshika ku tirhisa swidzidziharisi naswona ndzi swi kotile ku hatla ndzi swi tshika. Kambe ku tshika fole a swi ndzi tikela. Ndzi ringete ko hlayanyana, kambe ko fana ni kwala. Endzhaku ka loko ndzi hlaye hi ta vanhu lava a va dzaha kambe va swi koteke ku tshika, ndzi vulavule na Yehovha hi mhaka leyi. Endzhaku ka sweswo, ndzi swi kotile ku tshika ku dzaha hikwalaho ko pfuniwa hi yena. Ndzi dyondze ku vulavula ntiyiso ni ku vulavula ndzi ntshunxekile eka yena hi xikhongelo.

Ndzi tlhele ndzi boheka ku cinca maambalelo ni ku tisasekisa ka mina. Loko ndzi ya eHolweni ya Mfumo ro sungula, misisi ya mina a yi nga hlelekanga naswona a yi ri ni muvala wa wasi. Endzhaku ka sweswo ndzi yi daye yi va ya muvala wa xilamula. A ndzi ambala tibokati ni baji ra dzovo leri nga tsalatsariwa. A ndzi nga xi voni xilaveko xo cinca, hambileswi Timbhoni ti vulavurisaneke na mina hi musa. Kambe eku heteleleni ndzi anakanyisise hileswi 1 Yohane 2:15-17 yi swi vulaka: “Mi nga rhandzi misava kumbe swilo leswi nga emisaveni. Loko mani na mani a rhandza misava, rirhandzu ra Tatana a ri kona eka yena.” Ndzi swi xiyile leswaku ndlela leyi ndzi langutekaka ha yona a yi kombisa leswaku ndzi rhandza misava naswona leswaku ndzi rhandza Xikwembu, a ndzi fanele ndzi cinca. Kutani ndzi endle tano.

Hi ku famba ka nkarhi, ndzi xiye leswaku a ku nga ri Timbhoni ntsena leti a ti lava leswaku ndzi ya eminhlanganweni ya Vukreste. Vaheveru 10:24, 25 yi ndzi kombe leswaku leswi hi swona leswi Xikwembu a xi lava leswaku ndzi swi endla. Endzhaku ka loko ndzi sungule ku va kona eminhlanganweni hinkwayo naswona se ndzi tolovele ni vanhu van’wana, ndzi endle xiboho xo kombisa ku tinyiketela ka mina eka Yehovha hi ku khuvuriwa.

NDLELA LEYI NDZI VUYERIWEKE HA YONA: Ku va Yehovha a hi pfumelela leswaku hi va ni vuxaka byo hlawuleka na yena swi ndzi tsakise swinene. Ntwela-vusiwana wakwe ni ndlela leyi a hi khathalelaka ha yona swi ndzi susumetele ku n’wi tekelela ni ku landzela N’wana wakwe, Yesu Kreste. (1 Petro 2:21) Ndzi xiye leswaku loko ndzi ri karhi ndzi tikarhatela ku hanya ku fana ni Vakreste, ndzi nga swi kota ku va ni vumunhu. Ndzi tikarhatile leswaku ndzi va ni rirhandzu naswona ndzi kombisa leswaku ndza khathala hi van’wana. Ndzi ringeta ku tekelela Kreste eka ndlela leyi ndzi n’wi khomaka ha yona nsati wa mina ni n’wana wa mina wa jaha. Hi hala tlhelo, ndza khathala swinene hi vamakwerhu lava nga entiyisweni. Ku landzela Kreste swi endle leswaku ndzi va ni xindzhuti, ndzi tixixima naswona ndzi kombisa van’wana rirhandzu.

 “Ti Ndzi Kombise Xichavo.”—GUADALUPE VILLARREAL

LEMBE RO VELEKIWA: 1964

TIKO: MEXICO

MATIMU YAKWE: A A RI NI MAHANYELO YO BIHA

VUTOMI BYA MINA: Ndzi velekeriwe endyangwini lowu nga ni vana va nkombo naswona ndzi kulele eHermosillo, le Sonora leyi nga eMexico, ku nga ndhawu leyi nga evuswetini swinene. Tatana u fe ndza ha ri xifanyetana, kutani manana u boheke ku tirha leswaku a ta hi wundla. Hakanyingi a ndzi famba hi mikondzo hikuva a hi nga ri na mali yo xava tintangu. Ndzi sungule ku tirha ndza ha ri ntsongo leswaku ndzi ta pfuna ndyangu wa ka hina hi tlhelo ra timali. Ku fana ni mindyangu yin’wana, a hi tshama endlwini yin’we.

Minkarhi yo tala manana a a nga kumeki ekaya leswaku a ta hi sirhelela. Loko ndzi ri ni malembe ya tsevu, mufana un’wana wa malembe ya 15 u sungule ku ndzi xanisa hi tlhelo ra rimbewu. U ndzi xanise nkarhi wo leha naswona leswi swi endle leswaku ndzi pfilunganyeka. A ndzi ehleketa leswaku i swa ntumbuluko ku va ndzi rhandza vavanuna. Loko ndzi ya eka madokodela kumbe vafundhisi leswaku va ndzi pfuna, va ndzi byele leswaku a ndzi na xiphiqo naswona ndlela leyi ndzi titwaka ha yona i ya ntumbuluko.

Loko ndzi ri ni malembe ya 14, ndzi sungule ku hanya ku fana ni vasodoma. Ndzi ve musodoma ku ringana malembe ya 11 naswona ndzi tshame ni vavanuna vo hambana-hambana hi nkarhi wolowo. Eku heteleleni, ndzi dyondzele ku endla misisi naswona a ndzi ri ni xitolo xo endla misisi. Kambe a ndzi nga tsakanga. Minkarhi yo tala a ndzi xaniseka naswona a ndzi twa onge ndza xengiwa. A ndzi swi vona leswaku leswi ndzi swi endlaka a hi swinene. Ndzi sungule ku tivutisa ndzi ku, ‘Xana va kona vanhu lavanene?’

Hi nkarhi wolowo, ndzi tsundzuke sesi wa mina. A a sungule ku dyondza Bibele ni Timbhoni ta Yehovha naswona u hetelele a khuvuriwile. A a ndzi byela leswi a a swi dyondza, kambe mina a ndzi swi ba hi makatla. Kambe a ndzi swi vona leswaku u ni mahanyelo lamanene naswona u tsakile evukatini byakwe. A ndzi swi vona leswaku yena ni nuna wakwe va rhandzana naswona va xiximana. A va kombana musa. Hi ku famba ka nkarhi, Mbhoni ya Yehovha yi sungule ku dyondza Bibele na mina. Eku sunguleni, a ndzo dyondzela ku hetisisa nawu naswona a ndzi nga swi hisekeli. Kambe swilo swi cincile hi ku famba ka nkarhi.

NDLELA LEYI BIBELE YI HUNDZULEKE VUTOMI BYA MINA HA YONA: Timbhoni ti ndzi rhambile leswaku ndzi ya eka yin’wana ya minhlangano ya tona, hiloko ndzi ya. Leswi ndzi swi voneke a ndzo sungula ku swi vona. Hi ntolovelo vanhu a va endla xihlekiso hi mina kambe Timbhoni a ti swi endlanga sweswo. Ti ndzi xewete hi musa naswona ti ndzi kombise xichavo. Sweswo swi ndzi khumbile swinene.

Ndlela leyi a ndzi ti rhandza ha yona Timbhoni yi ye yi kula endzhaku ka loko ndzi ye enhlengeletanweni ya tona. Ndzi swi vonile leswaku hambiloko ti ri hi mintlawa leyikulu ta rhandzana, ti ni rirhandzu ro fana ni ra sesi wa mina. Ndzi tibyele leswaku swi nga ha endleka leswaku lava hi vona vanhu lavanene lava a ndzi va lava. Ndzi hlamarisiwe hi rirhandzu ni vun’we bya vona ni hi ndlela leyi a va yi tirhisa ha yona Bibele ku hlamula xivutiso xin’wana ni xin’wana. Ndzi swi xiyile leswaku i Bibele leyi endlaka leswaku va va ni mahanyelo lamanene, naswona a ndzi swi xiya leswaku ndzi fanele ndzi cinca swilo swo tala evuton’wini bya mina leswaku ndzi ta fana na vona.

A ndzi fanele ndzi cinca hikuva a ndzi hanya ku fana ni vavasati. A ndzi fanele ndzi cinca mavulavulelo, mihupana, maambalelo, ndlela leyi a ndzi tilunghisa ha yona misisi ni vanghana va mina. Vanghana va mina va khale va sungule ku ndzi vungunya va ku: “Ha yini u cinca mahanyelo ya wena? Phela ndlela leyi a wu hanya ha yona a yi ri kahle. Tshika ku dyondza Bibele hikuva a wu kayiveli nchumu.” Kambe a swi ndzi tikela swinene ku tshika mahanyelo ya mina yo biha.

 Kambe a ndzi swi tiva leswaku ndzi nga swi kota ku cinca, naswona leswi 1 Vakorinto 6:9-11 yi swi vulaka swi fikelele mbilu ya mina, yi ri: “Hawu! Xana a mi swi tivi leswaku vanhu lava nga lulamangiki a va nge yi dyi ndzhaka ya mfumo wa Xikwembu? Mi nga xisiwi. Loko ti ri timbhisa, kumbe vagandzeri va swifaniso swa hava, kumbe vaoswi, kumbe vanhu lava hlayiseriweke swikongomelo leswi nga riki swa ntumbuluko, kumbe vavanuna lava etlelaka ni vavanuna-kulobye . . . va nga ka va nga yi dyi ndzhaka ya mfumo wa Xikwembu. Kambe hi leswi van’wana va n’wina a mi ri swona. Kambe mi hlantswiwile mi basa.” Enkarhini lowu nga hundza Yehovha u va pfunile vanhu leswaku va hundzula vutomi bya vona, na mina u ndzi pfunile. Swi ndzi tekele malembe yo tala, kambe mpfuno ni rirhandzu leri Timbhoni ti ndzi kombeke rona swi ndzi pfunile swinene.

NDLELA LEYI NDZI VUYERIWEKE HA YONA: Namuntlha ndzi hanya vutomi lebyinene. Ndzi tekile naswona mina ni nsati wa mina hi dyondzisa n’wana wa hina wa jaha ku hanya hi milawu ya Bibele. Vutomi bya mina bya khale se ndzi byi rivele naswona sweswi ndzi tiphina hi swilo swa moya. Ndzi nkulu evandlheni naswona ndzi kote ku pfuna van’wana leswaku va dyondza ntiyiso lowu nga eRitweni ra Xikwembu. Mana wa mina u tsakisiwe hi ku cinca loku ndzi ku endleke evuton’wini bya mina lerova a amukela dyondzo ya Bibele naswona sweswi i Mukreste la khuvuriweke. Ndzisana ya mina ya nhwanyana leyi na yona a yi ri ni mahanyelo yo biha yi ve Mbhoni ya Yehovha.

Vanhu lava a va tiva mahanyelo ya mina ya khale, va swi xiya leswaku sweswi se ndzi ni mahanyelo lamanene. Ndza swi tiva leswaku i yini lexi endleke leswaku ndzi cinca. Eku sunguleni, a ndzi lava mpfuno eka vanhu lava dyondzekeke, kambe a va ndzi pfunanga. Kambe Yehovha u ndzi pfunile. Hambileswi a ndzi titwa ndzi ri xikangalafula, u ndzi teke ndzi ri wa nkoka kutani a ndzi komba rirhandzu ni ku ndzi lehisela mbilu. Mhaka ya leswaku Xikwembu lexi nga ni matimba, xo tlhariha ni lexi nga ni rirhandzu xi nga ndzi teka ndzi ri wa nkoka naswona xi lava leswaku ndzi va ni mahanyelo lamanene, yi endle leswaku ndzi cinca vutomi bya mina.

“A Ndzi Titwa Ndzi Nga Enerisekanga, Ndzi Ri Ni Xivundza Naswona Ndzi Ri Xikangalafula.”—KAZUHIRO KUNIMOCHI

LEMBE RO VELEKIWA: 1951

TIKO: JAPANI

MATIMU YAKWE: NGHWAZI YA MPHIKIZANO WA SWIKANYAKANYA

VUTOMI BYA MINA: Ndzi kulele edorobeni leri nga ehlalukweni ra Shizuoka Prefecture le Japani, leri a ri nga ri na pongo, laha ndyangu wa ka hina lowu nga ni swirho swa nhungu a wu tshama eka yindlu leyitsongo. Tata wa mina a a ri ni xitolo xa swikanyakanya. Loko ndza ha ri ntsongo, a a famba na mina eka mphikizano wa swikanyakanya naswona u endle leswaku ndzi wu rhandza swinene ntlangu lowu. Hi ku famba ka nkarhi, u ndzi pfunile leswaku ndzi nghenela mimphikizano leyikulu. Loko ndza ha ri exikolweni xa sekondari, u sungule ku tiyimisela loko a ndzi letela. Loko ndzi ri exikolweni xa le henhla, ndzi wine mimphikizano yinharhu hi ku landzelelana leyi a yi endliwa etikweni hinkwaro. Ndzi kume basari yo ya eyunivhesiti, kambe a ndzi yi amukelanga, ndzi ye exikolweni lexi letelaka vanhu ku fambisa swikanyakanya. Loko ndzi ri ni malembe ya 19, se a ndzi nghenela mimphikizano leyikulu.

Hi nkarhi wolowo, pakani ya mina a ku ri ku va nghwazi ya swikanyakanya ya le Japani. A ndzi tibyele leswaku ndzi lava ku endla mali yo tala leswaku  ndyangu wa ka hina wu ta hanya emafurheni. Kutani a ndzi tiyimisela loko ndzi leteriwa. Loko minkarhi yin’wana vanhu lava ndzi letelaka va ndzi khoma hi ndlela ya tihanyi kumbe swin’wana swi ndzi nonon’hwela, a ndzi tibyela leswaku ndzi velekeriwe ku fambisa swikanyakanya naswona ndzi fanele ndzi tiyisela! Kutani ndzi tiyiserile. Ku tikarhata ka mina swi ndzi vuyerisile. Hi lembe ra mina ro sungula, ndzi ve nghwazi eka vanhu lavantshwa lava a va ha ku nghenela mimphikizano leyikulu. Kasi hi lembe ra mina ra vumbirhi, ndzi ve un’wana wa lava a va nghenele mphikizano wo va nghwazi eka vanhu hinkwavo va le Japani. Ndzi ve eka xiyimo xa vumbirhi ku ringana ka tsevu.

Leswi se a ndzi ri un’wana wa vanhu lava dumeke, vanhu va le Japani va sungule ku ndzi vitana nghwazi ya le Tokai. A ndzi ri ni moya wo phikizana. Hi ku famba ka nkarhi, vanhu va sungule ku ndzi chava hikuva a ndzi nga ri na tintswalo loko ndzi ri emphikizanweni. Muholo wa mina wu engeteriwile naswona a ndzi xava xin’wana ni xin’wana lexi ndzi xi lavaka. Ndzi xave yindlu leyi a yi ri ni kamara leri a ri ri ni michini ya xiyimo xa le henhla yo endla vutiolori. Ndzi xave movha lowu humaka etikweni rimbe naswona mali ya wona a yi ringana ni mali yo xava yindlu. Leswaku ndzi nga hlupheki, ndzi sungule ku vekisa mali ya mina eka stock market leswaku ndzi kuma ntswalo.

Nilokoswiritano, a ndzi titwa ndzi nga enerisekanga, ndzi ri ni xivundza naswona ndzi ri xikangalafula. Hi nkarhi wolowo se a ndzi catile, ndzi ri ni vana naswona a ndzi wu helela mbilu ndyangu wa mina. A ndzi wu hlundzukela hi swilo leswi nga nyawuriki. Wu sungule ku ndzi chava naswona loko wu lava ku vulavula na mina a wu rhanga hi ku ndzi languta exikandzeni ku vona loko ndzi tsakile.

Kambe hi ku famba ka nkarhi, nsati wa mina u sungule ku dyondza Bibele ni Timbhoni ta Yehovha. Sweswo hi swona leswi endleke leswaku ndzi cinca vutomi bya mina. U ndzi byele leswaku u lava ku ya eminhlanganweni ya Timbhoni, hiloko ndzi vona swi antswa leswaku hi famba tanihi ndyangu. Ndza ha ma tsundzuka kahle madyambu lawa nkulu un’wana a teke ekaya ka mina leswaku a ta sungula ku dyondza Bibele na mina. Leswi ndzi swi dyondzeke swi ndzi khumbe swinene.

NDLELA LEYI BIBELE YI HUNDZULEKE VUTOMI BYA MINA HA YONA: A ndzi nge yi rivali ndlela leyi Vaefesa 5:5 yi ndzi khumbeke ha yona. Yi ri: “Ku hava mbhisa kumbe munhu loyi a nga basangiki kumbe munhu wa makwanga—leswi vulaka ku va mugandzeri wa swifaniso swa hava—la nga ni ndzhaka ni yin’we emfun’weni wa Kreste ni wa Xikwembu.” Ndzi xiye leswaku mphikizano wa swikanyakanya a wu taleriwe hi ku gembula naswona a wu hlohlotela moya wa makwanga. Ripfalo ra mina ri sungule ku ndzi kingindza. A ndzi swi vona leswaku loko ndzi lava ku tsakisa Yehovha Xikwembu, ndzi fanele ndzi tshika mphikizano wa swikanyakanya. Kambe leswi a swi nga ndzi oloveli.

A ndza ha ku va ni lembe ra kahle emphikizanweni wa swikanyakanya naswona a ndzi tiyimisele ku endla swo tlula sweswo enkarhini lowu taka. Kambe ndzi kume leswaku ku dyondza Bibele swi endla leswaku ndzi va ni ku rhula ka mianakanyo—ku nga leswi hambaneke swinene ni moya lowu a ndzi fanele ndzi va na wona leswaku ndzi ta wina! Endzhaku ka loko ndzi sungule ku dyondza Bibele, ndzi nghenele mimphikizano yinharhu hikuva a ndza ha swi lava. A ndzi nga swi tivi leswaku ndzi ta wu wundla njhani ndyangu wa mina. Leswi swi endle leswaku ndzi yima ndhawu yin’we naswona ndzi nga endli nhluvuko, hi hala tlhelo, maxaka ya mina na wona ma sungule ku ndzi yowetela hikwalaho ka ripfumelo ra mina lerintshwa. Tatana a a karhateke ngopfu. Leswi a ndzi nga swi tivi leswi ndzi faneleke ndzi swi endla, ndzi tshikileleke swinene kutani ndzi huma xilondza ekhwirini.

Lexi ndzi pfuneke i ku hambeta ndzi dyondza Bibele ni ku ya eminhlanganweni ya Timbhoni ta Yehovha. Ripfumelo ra mina ri ye ri tiya hakatsongo-tsongo. Ndzi kombele Yehovha leswaku a yingisa swikhongelo swa mina naswona a ndzi tiyisekisa leswaku wa swi yingisa. Ntshikilelo wa mina wu hungutekile loko nsati wa mina a ndzi byela leswaku a swi bohi leswaku a tshama endlwini leyikulu leswaku a tsaka. Kutani hakatsongo-tsongo ndzi endle nhluvuko.

NDLELA LEYI NDZI VUYERIWEKE HA YONA: Ndzi vone ntiyiso wa marito ya Yesu lama nga eka Matewu 6:33. U te: “Kutani, hambetani mi lava mfumo ni ku lulama ka yena ku sungula, xisweswo swilo leswin’wana hinkwaswo mi ta engeteleriwa swona.” A hi si tshama hi pfumala swilo “leswin’wana hinkwaswo” leswi Yesu a a vulavula ha swona, ku nga swilo swa nkoka evuton’wini. Hambileswi sweswi ndzi holaka mali yitsongo swinene eka leyi a ndzi yi hola loko ndza ha ri eka mphikizano wa swikanyakanya, se ku hundze malembe ya 20 mina ni ndyangu wa mina hi nga pfumali nchumu.

Hi hala tlhelo, loko ndzi heta nkarhi wo tala ndzi endla swilo swa moya ni vapfumeri-kulorhi, ndza tsaka ni ku eneriseka, ku nga leswi a ndzi nga swi voni khale. Masiku mo tsutsuma kunene. Swilo se swi famba kahle endyangwini wa mina. Vana va mina vanharhu va majaha swin’we ni vasati va vona i malandza yo tshembeka ya Yehovha.