Nghena endzeni

Hundzela eka leswi nga endzeni

Bibele Yi Hundzula Vutomi Bya Vanhu

Bibele Yi Hundzula Vutomi Bya Vanhu

 Bibele Yi Hundzula Vutomi Bya Vanhu

XANA mutswari la nga yexe wa le Rhaxiya u swi kotise ku yini ku hlula mukhuva lowu a ri na wona wo tirhisa swidzidziharisi kutani a antswisa vuxaka lebyi a a ri na byona ni vana vakwe? I yini lexi pfuneke wanuna la tshamaka eKyoto le Japani, loyi a a nga ri na ndhawu yo tshama leswaku a hanya vutomi lebyi nga ni xikongomelo? I yini lexi pfuneke murisi un’wana wa le Australia leswaku a tshika ku va xindzendzele? Twana leswi va swi vulaka.

“Ndzi Dyondze Leswaku Ndzi Ni Vutihlamuleri Byo Tiwundla.”—NELLY BAYMATOVA

MALEMBE: 45

TIKO: RHAXIYA

MATIMU YAKWE: A A GODZOMBERIWE HI SWIDZIDZIHARISI

VUTOMI BYA MINA: Ndzi kulele eVladikavkaz laha ku nga ntsindza wa Republic of North Ossetia (laha sweswi ku nga Alania). Ndyangu wa ka hina a wu fumile. Nilokoswiritano, vutomi bya mina a byi nga ri na xikongomelo. Loko ndzi va ni malembe ya 34, se a ndzi onhakeriwe hi vukati kambirhi. Se a ndzi ri ni malembe ya khume ndzi ri karhi ndzi tirhisa swidzidziharisi naswona ndzi tshame ndzi ya kuma vutshunguri kambirhi etliliniki. Hambileswi a ndzi ri ni vana vambirhi, a ndzi nga ri na mhaka na vona; naswona a ndzi nga ri na vuxaka lebyinene ni vanghana va mina kumbe ndyangu wa ka hina.

Mana wa mina u ve Mbhoni ya Yehovha naswona minkarhi yo tala a a vilela hikwalaho ka mina naswona a a khongela eka Yehovha leswaku a ndzi pfuna. A ndzi tibyela leswi: ‘Leswi Manana a swi endlaka swi fambisana ni vuhlangi! Xana Yehovha u ta ndzi pfunisa ku yini?’ Ndzi ringetile ku tshika, kambe ndzi tsandzekile. Ndzi tshame ndzi pfaleriwa endlwini leswaku ndzi nga swi tirhisi swidzidziharisi. Endzhaku ka masiku mambirhi ndzi tlule hi fasitere, hiloko ndzi wa ndzi tshoveka voko ni nenge naswona ndzi tivavise nhlana. Ndzi lo pona hileswi a ndzi ri eka xithezi xa vumbirhi. Ndzi boheke ku tshama emubedweni n’hweti hinkwayo.

Hi nkarhi wolowo, Manana a a ndzi khathalela hi rirhandzu naswona a nga ndzi sola-soli. A a swi twisisa leswaku ndzi ni xiphiqo xo lawula ndlela leyi ndzi titwaka ha yona ni ndlela leyi ndzi ehleketaka ha yona. Hambiswiritano, u ndzi vekele timagazini * ta Xalamuka! etlhelo ka mubedo wa mina. Ndzi sungule ku ti hlaya hi yin’we-yin’we naswona ndzi xiye leswaku ta tsakisa naswona ta dyondzisa. Endzhaku ka sweswo, ndzi sungule ku dyondza Bibele ni Timbhoni.

NDLELA LEYI BIBELE YI HUNDZULEKE VUTOMI BYA MINA HA YONA: Nchumu wun’wana lowu ndzi wu dyondzeke eBibeleni i ku va ni vutihlamuleri. Ematshan’weni yo langutela leswaku mana wa mina a ndzi hlayisa, ndzi dyondze leswaku ndzi ni vutihlamuleri byo tiwundla swin’we ni vana va mina. A swi nga ndzi oloveli ku ya  entirhweni nkarhi na nkarhi hikuva se a ndzi ri ni nkarhi wo leha ndzi ri karhi ndzi tiendlela ku rhandza.

Entiyisweni ndzi pfuniwe hi ndzayo leyi nga eka Deteronoma 6:5-7, leyi khutazaka vatswari ku dyondzisa vana va vona hi Xikwembu. Ndzi xiye leswaku ndzi ta tihlamulela eka Xikwembu malunghana ni ndlela leyi ndzi va kurisaka ha yona vana va mina. Sweswo swi endle leswaku ndzi sungula ku heta nkarhi wo tala na vona ni ku va komba leswaku ndza va rhandza.

Ndzi n’wi tlangela swinene Yehovha leswi a ndzi pfuneke leswaku ndzi n’wi tiva. Kutani ndzi tinyiketele eka yena hi ku va ndzi khuvuriwa ndzi va Mbhoni ya Yehovha.

NDLELA LEYI NDZI VUYERIWEKE HA YONA: Leswi ndzi dyondzeke ku lawula ku hlundzuka ka mina, ndzi sungule ku va ni vuxaka lebyinene na Manana naswona se ndza khathala swinene hi vana va mina.

Leswi se ndzi vengaka swilo leswi Xikwembu xi swi vengaka, swiphiqo leswi a ndzi ri na swona swi nyamalarile. Sweswi ndza tiphina hi ku pfuna van’wana leswaku va dyondza ntiyiso hi Xikwembu lexi nga ni rirhandzu, ku nga Yehovha.

“Sweswi Ndzi Twa Onge Vutomi Bya Mina Byi Sirhelelekile.”—MINORU TAKEDA

MALEMBE: 54

TIKO: JAPANI

MATIMU YAKWE: A A TSHAMA EXITARATENI

VUTOMI BYA MINA: Ndzi kulele edorobeni ra Yamaguchi naswona a ndzi tshama na Tatana ni kokwa wa mina wa xisati. Mana wa mina a ndzi n’wi tivi. Loko ndzi ri ni malembe ya 19, Kokwana u file hiloko ndzi sala ndzi tshama na Tatana. Mina na Tatana a hi tirha ekhampanini yo sweka. Leswi a hi nga ngheni hi nkarhi wun’we, swi endle leswaku hi nga vonani ngopfu. Ndzi sungule ku heta tiawara to tala ndzi ri entirhweni ni ku tshama ni vanghana va mina hi tinwela.

Hi ku famba ka nkarhi ndzi sungule ku nga ha wu rhandzi ntirho lowu a ndzi wu endla. Ndzi lwe ni murhangeri wa mina, ndzi tlhela ndzi sungula ku nwa ku tlula mpimo. Loko se ndzi ri emalembeni ya va-20, ndzi rhurhe ekaya kutani ndzi hanya hi ku tsendzeleka. Loko ndzi heleriwe hi mali, ndzi ye ndzi ya tirha endhawini yo gembulela eka yona. Ndzi hlangane ni nhwanyana un’wana kwalaho, hiloko hi tekana. Kambe endzhaku ka malembe mambirhi ni hafu hi hambanile.

Leswi swi ndzi tshikilerile ni ku ndzi heta matimba, naswona ndzi hetelele se ndzi ri eswikweletini hikwalaho ko lomba timali ta vanhu. Ndzi baleke ndzi ya tshama na Tatana laha ndzi nga kulela kona leswaku vanhu lava ndzi va kolotaka va nga ndzi kumi. Kambe loko ndzi fika ekaya Tatana a ndzi n’wi byelanga ntiyiso naswona leswi swi dlaye vuxaka bya hina. Ndzi n’wi yivele mali kutani ndzi ya tshama etindhawini leti ku gembuleriwaka eka tona. Emakumu ndzi tikume se ndzi ri xisiwana, hiloko ndzi ya tshama exitichini xa timela. Ku suka kona ndzi ye ndzi ya tshama eHakata, ivi ndzi ya eHimeji laha ndzi heteleleke ndzi tikuma se ndzi ri edorobeni ra Kyoto. Ndzi hete malembe yo hlaya ndzi tshama eswitarateni.

NDLELA LEYI BIBELE YI HUNDZULEKE VUTOMI BYA MINA HA YONA: Hi 1999, loko ndzi ri ephakeni ekusuhi ni Nambu wa Kamogawa le Kyoto, vavasati vambirhi va te laha a ndzi ri kona.  Un’wana wa vona u ndzi vutise a ku, “Xana u nga swi tsakela ku dyondza Bibele?,” hiloko ndzi pfumela. Vakreste van’wana evandlheni ra kwalaho ra Timbhoni ta Yehovha va dyondze Bibele na mina kutani va ndzi pfuna leswaku ndzi vona nkoka wo hanya hi leswi yi swi dyondzisaka. Va ringanyete leswaku ndzi lava ntirho ni ndhawu yo tshama. Leswaku ndzi va tsakisa, ndzi fambe ndzi wu lava, kambe a ndzi nga tikarhati. Kambe hi ku famba ka nkarhi ndzi sungule ku khongela leswaku Yehovha a ndzi pfuna naswona ndzi tikarhatile, hiloko ndzi wu kuma.

Xikhongelo xi ndzi pfunile loko ndzi langutane ni ndzingo. Vanhu lava ndzi nga lomba timali ta vona ivi ndzi baleka va fambe va ndzi lava leswaku ndzi ta va hakela. Mhaka leyi yi ndzi tshikilele ngopfu. Leswi a ndzi hlaya Bibele siku ni siku, ndzi hlangane ni tsalwa ra Esaya 41:10. Eka rona, Xikwembu xi tshembisa malandza ya xona yo tshembeka xi ku: “Ndzi ta ku pfuna.” Xitshembiso lexi xi ndzi nyike matimba ni xivindzi. Ndzi tirhise tsalwa leri kutani ndzi hakela swikweleti leswi a ndzi ri na swona. Hi 2000, ndzi khuvuriwile leswaku ndzi va Mbhoni ya Yehovha.

NDLELA LEYI NDZI VUYERIWEKE HA YONA: Leswi a ndzi swi dyondza eBibeleni swi ndzi pfune leswaku ndzi tlhela ndzi va ni vuxaka lebyinene na Tatana naswona u ndzi rivalerile eka ndlela leyi a ndzi tikhome ha yona eku sunguleni. Swi n’wi tsakisile ku xiya leswaku se ndzi hanya hi milawu ya Bibele. Sweswi ndzi twa onge vutomi bya mina byi sirhelelekile hikwalaho ka leswi ndzi hanyaka hi milawu ya Bibele.

Sweswi ndza tirha leswaku ndzi tihlayisa. (Vaefesa 4:28; 2 Vatesalonika 3:12) Ndzi kume ni vanghana va xiviri evandlheni ra Vukreste. (Marka 10:29, 30) Ndza swi tlangela leswi Yehovha a ndzi endleleke swona.

“A Swi Ndzi Olovelanga Ku Cinca Mahanyelo Ya Mina.”—DAVID HUDSON

MALEMBE: 72

TIKO: AUSTRALIA

MATIMU YAKWE: A A RI XINDZENDZELE

VUTOMI BYA MINA: Ndzi n’wana wa vu-11 eka Willie na Lucy. Ndyangu wa ka hina hi wun’wana wa mindyangu leyi nga yo sungula ku tshama endhawini leyi vuriwaka Aurukun, leyi nga en’walungwini wa Queensland. Aurukun yi le ribuweni ro saseka leri nga eNambyeni wa Archer naswona yi le kusuhi ni lwandle. Vatswari va mina va hi dyondzise ku hlota ni ku phasa tinhlampfi leswaku hi ta kota ku tihanyisa. Hi nkarhi wolowo, mfumo hi wona lowu a wu lawula ndlela leyi vaaki lava tshamaka eAurukun va yi tirhisaka ha yona mali ya vona, naswona a hi nga pfumeleriwi ku rhurha etikweni rero.

Vatswari va mina va we va pfuka leswaku va hi dyondzisa timfanelo letinene to tanihi ku xixima vanhu lavakulu ni ku va ni malwandla. Leswi swi endle leswaku hi teka vanhu hinkwavo lavakulu tanihi vamanana, vatatana, vahahani na vamalume va hina.

Tatana u fe loko ndzi ri ni malembe ya nkombo naswona endzhaku ka loko a file hi rhurhele endhawini leyi nga yoxe leyi vuriwaka Mapoon, leyi nga eka tikhilomitara  ta kwalomu ka 150 ku suka en’walungwini wa Aurukun. Loko ndzi ri ni malembe ya 12 ndzi sungule ku risa tihanci ni tihomu kukondza ndzi va emalembeni ya va-40 naswona ndzi tirhe emapurasini tanihi murisi. Vutomi bya kona a byi nga tsakisi. A ndzi tshama ndzi dakwile. Leswi swi endle leswaku ndzi tshama ndzi ri ni babalaza ni swiphiqo.

Siku rin’wana loko ndzi dakwile ndzi tshetsheleke ndzi huma ehotela ndzi nghena egondzweni leri eka rona ku hundzaka mimovha leyi tsutsumaka. Malembe mambirhi lama landzeleke ndzi ma hete ndzi ri endhawini leyi ku pfuniwaka vanhu lava godzomberiweke hi byala naswona ndzi ri karhi ndzi oloriwa swirho. Ku nwa ka mina ku tlula mpimo swi nambe swi fika emakumu.

NDLELA LEYI BIBELE YI HUNDZULEKE VUTOMI BYA MINA HA YONA: Loko ndza ha ri endhawini leyi ku pfuniwaka vanhu lava godzomberiweke hi byala, wansati un’wana loyi a a ri munghana wa mina u ndzi nyike timagazini ta Xihondzo xo Rindza ni Xalamuka! Leswi a ndzi nga dyondzanga, a swi ndzi tikela ku hlaya. Siku rin’wana ndzi endzeriwe hi mukhalabye un’wana la nga ni malembe ya 83. Leswi a ku hisa swinene, ndzi n’wi nyike mati yo titimela. U ndzi nyike minkandziyiso yin’wana leyi sekeriweke eBibeleni kutani a kombela ku tlhela a ndzi endzela. Eku heteleleni, hi sungule ku dyondza Bibele swin’we. Ndzi xiye leswaku ndzi fanele ndzi cinca mahanyelo ya mina loko ndzi lava ku tsakisa Xikwembu.

A swi ndzi olovelanga ku cinca mahanyelo ya mina. Hambiswiritano, hikwalaho ka leswi Manana a ndzi dyondziseke swona, a ndzi n’wi xixima swinene mukhalabye loyi a a ndzi dyondzela Bibele ni hikwalaho ka leswi a ndzi pfuneke leswaku ndzi yi twisisa. Hambiswiritano, a ndzi kanakana ku tinyiketela eka Xikwembu. A ndzi ehleketa leswaku ndzi fanele ndzi tiva Bibele hinkwayo loko ndzi lava ku khuvuriwa.

Nilokoswiritano, mutirhi-kulorhi u ndzi pfunile leswaku ndzi cinca vonelo ra mina. A a ri Mbhoni ya Yehovha naswona u ndzi kombele leswaku ndzi hlaya xikhutazo lexi nga eka Vakolosa 1:9, 10. Ndzimana yoleyo yi vula leswaku hi fanele hi hambeta hi “kula eku tiveni ka Xikwembu hi ku kongoma.” Mutirhi-kulorhi u ndzi pfunile ndzi xiya leswaku ndzi ta tshama ndzi ri eku dyondzeni ka swilo leswintshwa, kutani a ndzi fanelanga ndzi karhateka hikwalaho ka leswi ndzi nga swi tiviki hinkwaswo leswi nga eBibeleni.

A ndzi nga tikoti hi ku tsaka loko ndzi sungula ku tihlanganisa ni Timbhoni ta Yehovha. Swi ndzi tsakisile ku vona vanhu va mindhavuko yo hambana-hambana va gandzela Xikwembu hi vun’we. Vun’we byebyo byi ndzi tiyisekisile leswaku ndzi kume vukhongeri bya ntiyiso. Kutani hi 1985, ndzi khuvuriwile ndzi va Mbhoni ya Yehovha.

NDLELA LEYI NDZI VUYERIWEKE HA YONA: Ndzi antswise ndlela leyi a ndzi hlaya ha yona naswona sweswi ndzi heta tiawara to tala vhiki ni vhiki ndzi ri karhi ndzi pfuna vanhu van’wana leswaku va dyondza ku hlaya ni ku va dyondzisa Bibele. Hi hala tlhelo, wansati luya a a ri munghana wa mina la ndzi nyikeke timagazini ta Xihondzo xo Rindza ni Xalamuka! na yena u dyondze ni Timbhoni kutani a khuvuriwa, naswona sweswi i nsati wa mina. Havumbirhi bya hina, hi kume ntsako wa xiviri hi ku pfuna vanhu lava tshamaka eAurukun leswaku va dyondza hi Yehovha Xikwembu.

[Nhlamuselo ya le hansi]

^ par. 9 Ti kandziyisiwe hi Timbhoni ta Yehovha.

[Marito lama tshahiweke exihlokweni lama nga eka tluka 21]

Mina ni nsati wa mina hi kume ntsako wa xiviri hi ku pfuna vanhu lava tshamaka eAurukun leswaku va dyondza hi Xikwembu