Nghena endzeni

Hundzela eka leswi nga endzeni

Bibele Yi Hundzula Vutomi Bya Vanhu

Bibele Yi Hundzula Vutomi Bya Vanhu

 Bibele Yi Hundzula Vutomi Bya Vanhu

I YINI lexi nga pfuna Murhasta leswaku a tsemeta misisi yakwe naswona a hlula moya wo venga valungu? I yini lexi nga pfuna jaha ra tihanyi leri a ri kolekela vanhu lava xavisaka swidzidziharisi mali ku cinca vutomi bya rona? Twana leswi vanhu lava va swi vulaka.

“Ndzi Hlule Moya Wa Xihlawuhlawu Lowu A Ndzi Ri Na Wona.”—HAFENI NGHAMA

MALEMBE: 34

TIKO: ZAMBIA

MATIMU YAKWE: MURHASTA

VUTOMI BYA MINA: Ndzi velekeriwe ekampeni ya vahlapfa le Zambia. Manana u baleke eNamibia hi nkarhi wa nyimpi kutani a tihlanganisa ni ntlawa lowu vuriwaka South West Africa People’s Organization (SWAPO). Hi nkarhi wolowo ntlawa lowu, a wu lwa ni mfumo wa Afrika Dzonga lowu a wu fuma Namibia.

Emalembeni ya mina yo sungula ya 15, ndzi tshame etikampeni to hlayanyana ta vahlapfa. Vantshwa lava nga ehansi ka ntlawa wa SWAPO a va byeriwa ku hangalasa mhaka ya leswaku ntlawa lowu wu lwela ntshunxeko. Hi dyondzisiwe timhaka ta tipolitiki ni ku venga valungu.

Loko ndzi ri ni malembe ya 11, a ndzi lava ku tiviwa tanihi Mukreste ekerekeni leyi a yi ri ekampeni, leyi eka yona a ku ri ni Marhoma Khatoliki, Malutere, Ma-anglican ni vanhu van’wana. Mufundhisi loyi ndzi nga bula na yena hi mhaka leyi a nga ndzi khutazanga. Ku sukela kwalaho, ndzi sungule ku tibyela leswaku Xikwembu a xi kona. Loko ndzi ri ni malembe ya 15, se a ndzi rhandza vuyimbeleri bya rhigeyi naswona ku navela ka mina ku rihisela eka ndlela ya tihanyi leyi Vantima a va khomiwe ha yona yi ndzi susumetele ku tihlanganisa ni ntlawa lowu tivulaka Marhasta. Ndzi fuwe misisi ya xirhasta, ndzi dzaha mbangi, ndzi tshika ku dya nyama kutani ndzi tinyiketela ku lwela vantima. Nilokoswiritano, a ndzi ma tshikanga mahanyelo ya mina yo biha kumbe ku hlalela tifilimi ta madzolonga. Naswona ndzi ye emahlweni ni mavulavulelo ya mina ya nhlambha.

NDLELA LEYI BIBELE YI HUNDZULEKE VUTOMI BYA MINA HA YONA: Hi 1995 loko ndzi ri ni malembe ya kwalomu ka 20, ndzi sungule ku anakanyisisa kahle hileswi ndzi lavaka ku swi endla hi vutomi bya mina. A ndzi dyondza tibuku hinkwato ta Marhasta leti a ndzi tikuma. Tin’wana ta tona a ti ri ni tindzimana ta Bibele, kambe loko ndzi ti hlaya, a ndzi nga twisisi nchumu. Kutani ndzi vone swi antswa leswaku ndzi tihlayela Bibele hi ndzexe.

Endzhakunyana ka nkarhi, munghana wa mina loyi na yena a a ri Murhasta u ndzi nyike buku leyi sekeriweke eBibeleni leyi kandziyisiweke hi Timbhoni ta Yehovha. Ndzi hlaye buku yoleyo hinkwayo ndzi tirhisa ni Bibele. Hi ku famba ka nkarhi, ndzi hlangane ni Timbhoni ta Yehovha kutani ndzi ya emahlweni ni dyondzo ya mina ya Bibele na tona.

Ndzi we ndzi pfuka leswaku ndzi tshika ku dzaha  ni ku va xindzendzele. (2 Vakorinto 7:1) Leswaku ndzi languteka, ndzi tseme misisi ya xirhasta, ndzi tshika ku hlalela swifaniso swo navetisa rimbewu ni tifilimi ta madzolonga ni mavulavulelo ya mina ya nhlambha. (Vaefesa 5:3, 4) Eku heteleleni, ndzi swi kotile ku hlula moya lowu a ndzi ri na wona wo venga valungu. (Mintirho 10:34, 35) Leswaku ndzi tshika mahanyelo ya mina yo biha, ndzi boheke ku tshika ku yingisela vuyimbeleri lebyi khutazaka moya wa xihlawuhlawu ni vanghana va mina va khale, lava a va ta tlhela va ndzi kucetela ku tlhelela eka mahanyelo ya mina yo biha.

Loko se ndzi hundzukile, ndzi sungule ku lavana ni Holo ya Mfumo ya Timbhoni ta Yehovha kutani ndzi kombela ku va un’wana wa tona. Ndzi dyondzeriwe Bibele. Loko ndzi endla xiboho xo khuvuriwa leswaku ndzi va Mbhoni ya Yehovha, ndyangu wa ka hina a wu nga swi tsakeli. Manana u ndzi byele leswaku ndzi hlawula tikereke tin’wana ta Vukreste handle ka Timbhoni ta Yehovha. Malume wa mina un’wana loyi a a ri ni xikhundlha eka mfumo, a a tshamela ku ndzi tseketsela hikwalaho ka xiboho xa mina xo va un’wana wa Timbhoni.

Kambe ku dyondza ndlela leyi Yesu a a hanyisana ha yona ni vanhu ni ku tirhisa ndzayo yakwe swi ndzi pfunile leswaku ndzi tiyiselela nkaneto ni ku hlekuriwa. Loko ndzi pimanisa leswi Timbhoni ti nga ndzi dyondzisa swona ni leswi Bibele yi swi dyondzisaka, a ndzi tiyiseka leswaku ndzi kume vukhongeri bya ntiyiso. Hi xikombiso, ti landzela xileriso xa le Bibeleni xo chumayela vanhu van’wana. (Matewu 28:19, 20; Mintirho 15:14) Hi hala tlhelo, a ti katseki etimhakeni ta tipolitiki.—Pisalema 146:3, 4; Yohane 15:17, 18.

NDLELA LEYI NDZI VUYERIWEKE HA YONA: Ku hanya hi milawu ya Bibele swi ndzi pfune eka swo tala. Hi xikombiso, ku tshika mbangi swi endle leswaku ndzi nga ha tirhisi mali leyi endlaka madzana ya tirhandi n’hweti na n’hweti. A ndza ha ri na yona mijamujamu naswona miehleketo ni rihanyo ra mina swi le xiyin’weni lexinene.

Sweswi ndzi hanya vutomi lebyi nga ni xikongomelo, ku nga lebyi a ndzi byi lava ku sukela ndza ha ri ntsongo. Ku tlula hinkwaswo, ndzi titwa ndzi ri ekusuhi ni Xikwembu.—Yakobo 4:8.

“Ndzi Dyondze Ku Lawula Ku Hlundzuka Ka Mina.”—MARTINO PEDRETTI

MALEMBE: 43

TIKO: AUSTRALIA

MATIMU YAKWE: MUXAVISI WA SWIDZIDZIHARISI

VUTOMI BYA MINA: Loko ndzi kula, ndyangu wa ka hina a wu tshamela ku rhurha. Ndzi tshame eswidorobanini ni le dorobeni lerikulu naswona ndzi tlhele ndzi tshama swa xinkarhana endhawini leyi nga yoxe ya le makaya. Ndza ha swi tsundzuka kahle leswi a hi swi endla loko ndzi ri na vamuzala va mina na vamalume, a hi phasa tinhlampfi, hi hlota, hi endla ti-boomerang ni ku vatla swilo swin’wana.

Tatana a a ri mubi wa xibakele naswona u ndzi dyondzise ku  lwa ndza ha ri ntsongo swinene. Kutani ndzi kule ndzi ri karhi ndzi rhandza madzolonga. Loko ndzi ri emalembeni ya kondlo-a-ndzi-dyi, a ndzi heta nkarhi wo tala ndzi ri eku nweni etibarheni. Mina ni vanghana va mina a hi tshamela ku tlhontlha vanhu. A hi tirhisa mikwana ni tinhonga to tlanga baseball leswaku hi hlasela ntlawa wa vanhu va 20 kumbe ku tlula.

Mali a ndzi yi kuma hi ku xavisa swidzidziharisi ni swilo leswi yiviweke hi vatirhi va le hlalukweni. Hi hala tlhelo, vanhu lava nga xava swidzidziharisi eka hina kambe va nga hakeli mali hinkwayo a ndzi va xanisa hi ku tirhisa swibamu leswitsongo. A ndzi tiyimisele ku va xigevenga. A ndzi hanyela ku Dlaya kumbe ku dlayiwa.

NDLELA LEYI BIBELE YI HUNDZULEKE VUTOMI BYA MINA HA YONA: Loko ndza ha kula ndzi tshame ndzi twa hi Timbhoni ta Yehovha. Loko ndzi ri emalembeni ya va-20, ndzi tsundzuka ndzi vutisa Manana loko a swi tiva leswaku ti kumeka kwihi. Endzhaku ka masiku mambirhi, Dixon loyi a nga Mbhoni u ndzi endzerile. Endzhaku ko bula nkarhi wo leha na yena, u ndzi rhambe eminhlanganweni ya Timbhoni ta Yehovha. Ndzi yile eminhlanganweni yoleyo naswona sweswi se ndzi ni malembe yo tlula 20 ndzi ya eka yona. Timbhoni ti ndzi hlamule xivutiso xin’wana ni xin’wana lexi a ndzi ri na xona hi ku tirhisa Bibele.

Swi ndzi tsakisile ku tiva leswaku Yehovha u rhandza vanhu, hambi ku ri lava nga n’wi gandzeriki. (2 Petro 3:9) Ndzi xiye leswaku i Tatana la nga ni rirhandzu loyi a nga ta ndzi khathalela, hambiloko vanhu hinkwavo vo ndzi lahla. Ndzi tlhele ndzi chaveleleka loko ndzi tiva leswaku u ta ndzi rivalela swidyoho swa mina loko ndzo cinca mahanyelo ya mina. Tindzimana ta Bibele leti nga eka Vaefesa 4:22-24, ti ndzi khumbile swinene. Ti ndzi pfune leswaku ndzi “cukumeta vumunhu bya khale” kutani ndzi “ambala vumunhu lebyintshwa lebyi tumbuluxiweke hi ku ya hi ku rhandza ka Xikwembu.”

Swi ndzi tekele nkarhi wo leha ku cinca mahanyelo ya mina. A ndzi heta vhiki hinkwaro ndzi nga si dzaha swidzidziharisi, kambe a ndzi dzaha hi mahelo-vhiki loko ndzi ri ni vanghana va mina. Ndzi swi xiyile leswaku ndzi fanele ku hambana ni vanghana va mina loko ndzi lava ku va ni mahanyelo lamanene, kutani ndzi endle xiboho xo rhurhela exifundzheni xin’wana. Van’wana va vanghana va mina va kombele ku famba na mina naswona ndzi pfumerile. Loko hi ri endleleni, va sungule ku dzaha mbangi ivi na mina va ndzi nyika. Ndzi va byele leswaku xikongomelo xa mina xo rhurha i ku tshika mahanyelo wolawo, naswona vunghana bya mina na vona byi hele loko hi fika exifundzheni xexo. Endzhakunyana ndzi twe leswaku khale ka vanghana va mina va tshove bangi hi ku tirhisa swibamu leswitsongo.

NDLELA LEYI NDZI VUYERIWEKE HA YONA: Loko se ndzi hambane ni vanghana va mina va khale, swi ndzi oloverile ku cinca mahanyelo ya mina. Hi 1989, ndzi khuvuriwile ivi ndzi va Mbhoni. Endzhaku ka sweswo, sesi wa mina, Manana na Tatana na vona va sungule ku tirhela Yehovha.

Sweswi se ndzi ni malembe ya 17 ndzi tekile naswona ndzi ni vana vanharhu. Ndzi dyondze ku lawula ku hlundzuka ka mina, hambiloko vanhu va ndzi khunguvanyisa. Ndzi tlhele ndzi dyondza ku rhandza vanhu va ‘tinyimba hinkwato ni tindzimi hinkwato.’ (Nhlavutelo 7:9) Marito ya Yesu ma hetisekile eka mina, hikuva u te: “Loko mi tshama eritweni ra mina, hakunene mi vadyondzisiwa va mina, naswona mi ta tiva ntiyiso, kutani ntiyiso wu ta mi ntshunxa.”—Yohane 8:31, 32.

[Marito lama tshahiweke exihlokweni lama nga eka tluka 19]

Loko munhu a lava ku tshika mahanyelo yo biha, u fanele a tshika ku yingisela vuyimbeleri lebyi khutazaka moya wa xihlawuhlawu

[Marito lama tshahiweke exihlokweni lama nga eka tluka 20]

Mina ni vanghana va mina a hi tshamela ku tlhontlha vanhu. A hi tirhisa mikwana ni tinhonga to tlanga baseball leswaku hi hlasela ntlawa wa vanhu va 20 kumbe ku tlula