Nghena endzeni

Hundzela eka leswi nga endzeni

Moya Lowo Kwetsima—Matimba Lama U Ma Lavaka eVuton’wini Bya Wena

Moya Lowo Kwetsima—Matimba Lama U Ma Lavaka eVuton’wini Bya Wena

 Moya Lowo Kwetsima—Matimba Lama U Ma Lavaka eVuton’wini Bya Wena

“UNGA ndzi cukumeti ekule ni xikandza xa wena; u nga wu susi moya wa wena wo kwetsima eka mina.” (Pisalema 51:11) Lexi a ku ri xikhongelo xa Hosi Davhida lexi humaka embilwini endzhaku ka loko a endle xihoxo lexikulu.

Davhida a a tshamela ku vona matimba ya moya lowo kwetsima evuton’wini byakwe. Loko a ha ri muntshwa, wu n’wi pfunile leswaku a kota ku hlula Goliyadi—socha leri nga ni matimba. (1 Samuwele 17:45-50) Wu tlhele wu n’wi pfuna ku tsala tin’wana ta tipisalema to nandziha ku tlula hinkwato leti nga tshama ti tsariwa. Davhida u te: “Moya wa Yehovha wu vulavule ha mina, rito rakwe a ri ri eririmini ra mina.”—2 Samuwele 23:2.

Yesu Kreste hi byakwe u tiyisekise ndlela leyi moya lowo kwetsima wu n’wi pfuneke ha yona Davhida. Yesu u tshame a byela vayingiseri vakwe a ku: “Hi moya lowo kwetsima Davhida hi byakwe u te, ‘Yehovha a ku eka Hosi ya mina: “Tshama evokweni ra mina ra xinene ku fikela loko ndzi veka valala va wena ehansi ka milenge ya wena.”’” (Marka 12:36; Pisalema 110:1) Yesu a a swi tiva leswaku loko Davhida a tsala tipisalema takwe a a kongomisiwa hi moya lowo kwetsima. Xana moya wolowo lowo kwetsima wu kona leswaku wu hi pfuna?

 “Hambetani Mi Kombela, Kutani Mi Ta Nyikiwa”

Swi nga ha endleka leswaku a wu nge pfuki u tsale tinsimu. Kambe u nga ha langutana ni swiyimo swo tika swinene. Hi xikombiso, xiya xiyimo lexi Isabel a langutaneke na xona. * Nuna wakwe u n’wi tshikile a ya rhandzana ni nsati un’wana loyi a ha ri ntsongo. U n’wi tshike a ri ni swikweleti leswikulu naswona a nga n’wi seketeli hi tlhelo ra timali leswaku a kota ku tiwundla swin’we ni vana vakwe vambirhi. Isabel u ri: “Ndzi titwe ndzi xengiwile ni ku tekiwa ndzi ri xikangalafula. Hambiswiritano, ku sukela loko nuna wa mina a ndzi tshikile, ndzi swi vonile leswaku moya lowo kwetsima wa Xikwembu wu ndzi pfunile.”

Xana Isabel a a langutele ku kuma moya lowo kwetsima handle ko wu kombela? Nikatsongo, siku ni siku a a kombela Xikwembu leswaku xi n’wi rhumela moya wa xona. A a swi tiva leswaku matimba lama humaka eka Xikwembu hi wona lawa a ma ta n’wi pfuna ku langutana ni vumundzuku hi xivindzi, ku khathalela vana vakwe ni ku hlula moya wa ku titwa a nga pfuni nchumu. U ma tekele enhlokweni marito ya Yesu lama nge: “Hambetani mi kombela, kutani mi ta nyikiwa; hambetani mi lava, kutani mi ta swi kuma; hambetani mi gongondza, kutani mi ta pfuleriwa.”—Matewu 7:7.

Roberto na yena u swi xiyile leswaku a a lava moya wa Xikwembu eka xiyimo lexi a a langutane na xona. A a godzomberiwe hi fole ni xidzidziharisi xa hashish, leswi a a tshamela ku swi dzaha. U hete malembe mambirhi a ri karhi a lwela ku tshika mukhuva lowu naswona u tsandzeke ko hlayanyana. Roberto u ri: “U titwa u tshikilelekile loko u tshika ku tirhisa swidzidziharisi. Miri wa wena wa swi navela siku ni siku.”

Roberto u ya emahlweni a ku: “Kambe ndzi endle xiboho xo cinca vutomi bya mina leswaku ndzi kota ku ya emahlweni ndzi tirhela Xikwembu hi ndlela leyi amukelekaka. Ndzi tikarhatela ku anakanya hi swilo leswinene leswi humaka eBibeleni. Siku ni siku ndzi khongela swi huma embilwini, ndzi kombela Xikwembu leswaku xi ndzi nyika matimba yo basisa vutomi bya mina. A ndzi swi tiva leswaku a ndzi nge swi koti ku hlula mukhuva lowu hi matimba ya mina. Naswona ndzi vone ndlela leyi Yehovha a hlamuleke ha yona swikhongelo swa mina, ngopfu-ngopfu endzhaku ka loko minkarhi yin’wana ndzi tlhele ndzi swi tirhisa nakambe. Ndza tiyiseka leswaku moya lowo kwetsima wa Xikwembu wu ndzi nyike matimba lamantshwa; handle ka moya wa xona a ndzi nga ta swi kota ku hlula ku godzomberiwa loku.”—Vafilipiya 4:6-8.

Ku Tlakuka “Hi Timpapa Ku Fana Ni Magama”

Ku fana na Isabel na Roberto, Timbhoni ta Yehovha ta timiliyoni ti vone ndlela leyi moya lowo kwetsima wu ti pfuneke ha yona evuton’wini bya tona. Matimba ya Yehovha lama tirhaka, ku nga matimba lama endleke vuako hinkwabyo, u nga ma kuma loko u ma lava. Xikwembu xa swi tsakela naswona xa swi lava ku ku avela moya wa xona loko u wu kombela hi mbilu hinkwayo. Kambe leswaku u kuma moya wolowo, u fanele u dyondza ntiyiso malunghana na xona ni ku endla ku rhandza ka xona hi mbilu hinkwayo.—Esaya 55:6; Vaheveru 11:6.

Hi ku pfuniwa hi matimba ya moya lowo kwetsima, u nga ha kuma matimba yo tirhela Xikwembu hi ndlela leyinene ni ku langutana ni mintlhontlho yihi na yihi evuton’wini bya wena. Leswi hi leswi Bibele yi hi tiyisekisaka ha swona loko yi ku: “Loyi a karhaleke [Yehovha] u n’wi nyika matimba; kasi loyi a nga riki na wona matimba lamakulu u n’wi engetelela matimba. . . . Lava tshembaka Yehovha va ta tlhela va kuma matimba. Va ta tlakuka hi timpapa ku fana ni magama. Va ta tsutsuma va nga heli matimba; va ta famba va nga karhali.”—Esaya 40:28-31.

[Nhlamuselo ya le hansi]

^ par. 6 Mavito man’wana ma cinciwile.

[Marito lama tshahiweke exihlokweni lama nga eka tluka 8]

‘Siku ni siku ndzi khongela Xikwembu hi mbilu hinkwayo leswaku xi ndzi nyika matimba. A ndzi swi tiva leswaku a ndzi nge swi koti ku hlula mukhuva lowu hi matimba ya mina. Naswona ndzi vone ndlela leyi xi hlamuleke ha yona swikhongelo swa mina’

 [Bokisi/Swifaniso leswi nga eka tluka 7]

NDLELA LEYI MOYA LOWO KWETSIMA WU TIRHAKA HA YONA

Xikwembu xi tirhise moya lowo kwetsima leswaku xi vumba misava ni vuako hinkwabyo. Mupisalema u te: “Mintirho ya wena yi tele swinene, Wena Yehovha! Hinkwayo ka yona u yi endle hi vutlhari. Misava yi tele rifuwo ra wena. Loko u rhumela moya wa wena, swa tumbuluxiwa.”—Pisalema 104:24, 30; Genesa 1:2; Yobo 33:4.

Moya lowo kwetsima wu huhutele vavanuna lava chavaka Xikwembu leswaku va tsala Bibele. Muapostola Pawulo u tsale a ku: “Matsalwa hinkwawo ma huhuteriwe hi Xikwembu naswona ma pfuna.” (2 Timotiya 3:16) Rito ra Xigriki leri hundzuluxeriweke ri va “huhuteriwe hi Xikwembu” hi ku kongoma ri vula ku “hefemuleriwa hi Xikwembu.” Moya wa Yehovha wu kongomise mianakanyo ya vatsari va Bibele, leswaku va tsala “rito ra Xikwembu.”—1 Vatesalonika 2:13.

Moya lowo kwetsima wu nyike malandza ya Xikwembu matimba yo profeta hi vumundzuku hi ndlela leyi pakanisaka. Muapostola Petro u te: “A ku na vuprofeta bya Matsalwa lebyi humaka eka nhlamuselo ya munhu wihi ni wihi. Hikuva vuprofeta a byi si tisiwa hi ku rhandza ka munhu hambi ku ri rini, kambe vanhu a va vulavula leswi humaka eka Xikwembu va ri karhi va susumetiwa hi moya lowo kwetsima.”—2 Petro 1:20, 21; Yuwele 2:28.

Moya lowo kwetsima wu pfune Yesu ni vavanuna van’wana va ripfumelo leswaku va chumayela mahungu lamanene ya Mfumo wa Xikwembu ni ku endla masingita. Yesu u te: “Moya wa Yehovha wu le henhla ka mina, hikuva u ndzi tote leswaku ndzi vula mahungu lamanene eka swisiwana, u ndzi rhume leswaku ndzi chumayela ku ntshunxiwa ka makhumbi ni ku endliwa ka lava feke mahlo leswaku va tlhela va vona.”—Luka 4:18; Matewu 12:28.

 [Bokisi/Swifaniso leswi nga eka tluka 9]

TINDLELA LETI MOYA LOWO KWETSIMA WU NGA HI PFUNAKA HA TONA

Moya lowo kwetsima wu nga ku nyika matimba yo lwisana ni ndzingo ni yo hlula mikhuva yo biha. Muapostola Pawulo u te: “Xikwembu xa tshembeka, a xi nge mi tshiki mi ringiwa hi ndlela leyi tlulaka leswi mi nga swi tiyiselaka, kambe loko mi ringiwa xi ta mi nyika ndlela yo huma, leswaku mi kota ku swi tiyisela.”—1 Vakorinto 10:13.

Moya lowo kwetsima wu nga ku pfuna ku hlakulela timfanelo leti tsakisaka Xikwembu. “Mihandzu ya moya i rirhandzu, ntsako, ku rhula, ku va ni mbilu yo leha, musa, vunene, ripfumelo, ku olova, ku tikhoma.”—Vagalatiya 5:22, 23.

Moya lowo kwetsima wu nga ku seketela leswaku u tiyiselela miringo. “Eka swilo hinkwaswo ndzi ni ntamu hikwalaho ka loyi a ndzi nyikaka matimba.”—Vafilipiya 4:13.