Nghena endzeni

Hundzela eka leswi nga endzeni

Ndzi Kume Ntsako Hambileswi Ndzi Lamaleke

Ndzi Kume Ntsako Hambileswi Ndzi Lamaleke

 Ndzi Kume Ntsako Hambileswi Ndzi Lamaleke

Hi Ku Vula Ka Paulette Gaspar

Hambileswi a ndzi tika tikhilogiramu ta kwalomu ka tinharhu loko ndzi velekiwa, dokodela a a swi tiva leswaku a ku ri ni nchumu wun’wana lowu a wu nga ri kahle eka mina. Loko ndzi ri karhi ndzi velekiwa, marhambu ya mina ma tshovekile. A ndzi khomiwe hi vuvabyi lebyi vuriwaka “osteogenesis imperfecta,” lebyi hakanyingi byi vuriwaka vuvabyi bya ku tsana ka marhambu. Va ndzi tsutsumisele exibedlhele leswaku va ya ndzi endla vuhandzuri kambe madokodela a ma nga tshembi leswaku ndzi ta hanya. A ma ehleketa leswaku siku a ri nge heli ndza ha hanya.

NDZI velekiwe hi June 14, 1972 edorobeni ra Canberra leri nga ntsindza wa tiko ra Australia. Ku nga khathariseki leswi madokodela a ma swi languterile, siku rolero ro sungula ri kale ri hela ndzi nga si fa. Kambe ndzi khomiwe hi vuvabyi bya mahahu. Leswi madokodela a ma ehleketa leswaku ndzi ta fa, a ma ndzi nyikanga murhi wo ringeta ku ndzi tshungula. Hambiswiritano, a ndzi fanga.

Wolowo a wu ri nkarhi wo tika hakunene eka vatswari va mina. Leswi a swi tikomba onge ndzi ta fa, madokodela ma khutaze vatswari va mina leswaku va nga vi na vuxaka lebyikulu na mina hileswi a ma va twela vusiwana. Entiyisweni, eka tin’hweti tinharhu to sungula leti ndzi ti heteke ndzi ri exibedlhele, vatswari va mina a va nga pfumeleriwi ku ndzi khumba hileswi a va ta ndzi vavisa swinene. Loko madokodela ma vona leswaku a ndzi ta hanya, ma ringanyete leswaku vatswari va mina va ndzi yisa ekaya ra vana lava lamaleke leswaku ndzi ya tshama kona.

Hambiswiritano, vatswari va mina va hlawule ku tshama na mina ekaya. Hi nkarhi wolowo Manana a ha ku sungula ku dyondza Bibele ni Timbhoni ta Yehovha. Leswi a swi dyondzeke swi n’wi endle a tivona a ri ni vutihlamuleri lebyikulu bya ku ndzi khathalela. Kambe swi fanele swi n’wi tikele ngopfu ku va ni vuxaka lebyikulu na mina tanihi leswi matimba yakwe hinkwawo a a ma tirhisela ku ndzi endlela mintirho yo tala leyi a ndzi yi lava. A ndzi tshamela ku yisiwa exibedlhele. Marhambu ya mina a ma tshoveka hi ku endla nchumu wo olova wo fana ni ku ndzi hlambisa. Ku entshemula kunene a ku ta endla leswaku rhambu ri tshoveka.

Ndzi Ve Ni Ntshikilelo Wa Mianakanyo

Loko ndzi ri karhi ndzi kula, ndzi boheke ku famba hi xitulu xa lava lamaleke. A ndzi nga ta swi kota ku famba. Vatswari va mina va ndzi khathalele kahle ngopfu hambileswi a swi tika swinene.

Ku tlula kwalaho, Manana u ringete hi matimba yakwe hinkwawo ku ndzi dyondzisa rungula leri chavelelaka leri nga eBibeleni. Hi xikombiso, u ndzi dyondzise leswaku enkarhini lowu taka Xikwembu xi ta endla misava yi va paradeyisi laha vanhu hinkwavo va nga ta va ni vuxaka lebyinene na Yehovha naswona va tiphina hi rihanyo leri hetisekeke emirini ni le mianakanyweni. (Pisalema 37:10, 11; Esaya 33:24) Hambiswiritano, Manana u  vule leswaku a a tibyela leswaku a ndzi nga ta va ni vutomi lebyi tsakisaka kukondza nkarhi wolowo wu fika.

Eku sunguleni ndzi nghene xikolo xa vana lava lamaleke. Vadyondzisi va mina a va nga ndzi vekeli tipakani naswona na mina a ndzi nga tivekeli. Entiyisweni, hambi ku ri ku dyondza hi koxe a swi ndzi nonon’hwela swinene. Exikolweni vana vo tala a va nga ndzi khomi kahle. Endzhakunyana ndzi nghene xikolo xa vana lava hanyeke kahle. Ndzi vone leswaku ku dyondza ku hanyisana ni vanhu van’wana a swi ndzi karharisa. Nilokoswiritano, a ndzi tiyimisele ku heta xikolo.

Ngopfu-ngopfu loko ndzi ri exikolweni xa sekondari, ndzi anakanyisise hi ndlela leyi vutomi bya swichudeni-kulorhi a byi tikomba byi nga ri na xikongomelo ha yona. Ndzi tlhele ndzi anakanyisisa hi leswi Manana a ndzi dyondziseke swona eBibeleni. A ndzi pfumela leswaku leswi a swi vuleke a ku ri ntiyiso. Kambe hi nkarhi wolowo tidyondzo ta Bibele a ti nga yi fikelelanga mbilu ya mina. Ndzi hlawule ku ringeta ku titsakisa evuton’wini ku ringana nkarhi wo karhi handle ko anakanyisisa hi vumundzuku.

Loko ndzi ri ni malembe ya 18, ndzi rhurhile ekaya ndzi ya tshama endlwini yin’wana ni ntlawa wa vanhu van’wana lava lamaleke. Ndzi kume leswaku sweswo a swi tsakisa swi tlhela swi tika. Ku va ni ntshunxeko, ndzi tiendlela xin’wana ni xin’wana ni ku tshama ni vanghana va mina a swi tsakisa swinene. Vo tala va vanghana va mina va tekiwile. Na mina ndzi navele onge ndzi nga kuma wanuna naswona ndzi rhandziwa. Kambe leswi a ndzi lamarile, a swi nga tshembisi leswaku ndzi nga n’wi kuma. Sweswo swi ndzi hete matimba.

Hambiswiritano, a ndzi xi solanga Xikwembu hileswi ndzi lamaleke. A ndzi dyondze swo tala hi Xikwembu lerova a ndzi swi tiva leswaku a xi nga ta endla swilo leswi hombolokeke. (Yobo 34:10) Ndzi ringete ku amukela ndlela leyi a ndzi ri ha yona. Hambiswiritano, ndzi ve ni ntshikilelo wa mianakanyo.

Ku Tshunguleka Hakatsongo-tsongo

Lexi tsakisaka, Manana u twe hi ta xiyimo xa mina kutani a vulavula ni nkulu un’wana evandlheni loyi a a tshama ekusuhi ni laha a ndzi tshama kona. U ndzi bele riqingho kutani a ndzi rhamba leswaku ndzi ya eminhlanganweni ya Vukreste eHolweni ya Mfumo ya Timbhoni ta Yehovha ya le ndhawini yoleyo. Ku engetela kwalaho, makwerhu un’wana wa xisati wa le vandlheni u sungule ku dyondza na mina Bibele vhiki na vhiki.

Leswi a ndzi tsundzuxiwa tidyondzo ta Bibele leti Manana a ndzi dyondziseke tona emalembeni lama hundzeke, ndzi cince ndlela leyi a ndzi byi languta ha yona vutomi. A ndzi swi tsakela ku va swin’we ni Vakreste-kulorhi. Hambiswiritano, a ndzi tibyele leswaku a ndzi fanelanga ndzi phofulela vanhu ndlela leyi a ndzi titwa ha yona hikuva a ndzi chava leswaku va ta ndzi tshova mbilu. Ndzi ehleketa leswaku sweswo swi endle leswaku ndzi nga xi rhandzi ngopfu Xikwembu. Hambiswiritano, a ndzi swi tiva leswaku swi fanerile leswaku ndzi nyiketela vutomi bya mina eka xona. Kutani hi December 1991, ndzi khuvuriwile ndzi kombisa ku tinyiketela ka mina eka xona.

Kutani ndzi sukile endlwini leyi a ndzi tshama eka yona ni vanghana va mina lava lamaleke ivi ndzi ya titshamela ndzexe endlwini yin’wana. Ku rhurha swi ve ni mikateko ni swiphiqo. Hi xikombiso, ndzi ve ni xivundza swinene. Naswona a ndzi chava leswaku ndzi ta ngheneriwa hi swigevenga. Swi nga si ya kwihi, ndzi tlhele ndzi va ni ntshikilelo wa mianakanyo. Hambileswi a ndzi hleka naswona ndzi tikomba ndzi tsakile, kambe swilo hinkwaswo a swi yime hi nhloko. A ndzi n’wi lava swinene munghana lonene.

Ndzi ehleketa leswaku Yehovha Xikwembu u ndzi nyike munghana wo tano. Vakulu va le vandlheni va hlele leswaku Suzie, makwerhu un’wana wa xisati loyi a tekiweke, a hambeta a dyondza na mina Bibele. Suzie a a nga ri mudyondzisi wa mina ntsena. U tlhele a va munghana wa mina lonkulu loyi ndzi n’wi rhandzaka swinene.

Suzie u ndzi dyondzise ku chumayela vanhu van’wana hi yindlu ni yindlu ni hi xitshuketa hi timhaka leti a ndzi ti dyondza. Kutani ndzi sungule ku ti tlangela swinene timfanelo ta Xikwembu. Hambileswi a ndzi khuvuriwile, a ndzi nga xi rhandzi ngopfu Xikwembu. Siku rin’wana ndzi kale ndzi ehleketa hi ku tshika ku xi gandzela. Ndzi phofulele  Suzie leswi nga embilwini ya mina naswona u ndzi pfunile ku hlula xiphiqo xexo lexikulu.

Suzie u tlhele a ndzi pfuna ku vona leswaku swilo swo tala leswi a swi ndzi tsona ntsako a swi vangiwa hileswi a ndzi ri ni vanghana lava a va nga n’wi rhandzi Yehovha. Kutani ndzi sungule ku va ni vanghana lava nga ni vuxaka lebyikulu ni Xikwembu, ngopfu-ngopfu vanhu lava kuleke. Naswona mina na Manana a hi nga twanani ngopfu; xisweswo ndzi sungule ku tiyisa vuxaka bya mina na yena swin’we ni buti wa mina. Ndzi hlamale ngopfu ku vona leswaku se a ndzi tsake ngopfu ku tlula leswi a ndzi ri xiswona eku sunguleni. Vamakwerhu evandlheni, ndyangu wa ka hina, ngopfu-ngopfu Yehovha, va endle leswaku ndzi va ni ntsako ni matimba.—Pisalema 28:7.

Ntirho Lowuntshwa

Endzhaku ko ya entsombanweni laha ndzi yingiseleke nkulumo leyi kandziyiseke mikateko yo tala leyi vanhu va yi kumaka hi ku tirhisa nkarhi wa vona wo tala entirhweni wo chumayela hi Mfumo wa Xikwembu, ndzi tibyele leswi, ‘Na mina ndzi nga swi kota!’ Ndzi swi vonile leswaku sweswo a swi ta ndzi tikela swinene. Kambe endzhaku ko khongela hi mhaka leyi, ndzi endle xiboho xo fambisa fomo yo tsarisela ku va mudyondzisi wa Bibele naswona hi April 1998, ndzi sungule ntirho lowu wo chumayela.

Xana ndzi swi kotisa ku yini ku chumayela van’wana hambileswi ndzi lamaleke? Hi ntumbuluko ndzi munhu loyi a rhandzaka ku tiendlela swilo naswona a ndzi swi rhandzi ku va ndzhwalo eka vanhu hi ku va ndzi titshega hi vona leswaku va ndzi fambisa hi timovha ta vona ni ku ndzi pfuna. Kutani Suzie ni nuna wakwe Michael, va ringanyete leswaku ndzi tixavela xithuthuthu lexi a ndzi ta famba-famba ha xona. Kambe a ndzi ta xi fambisa njhani xithuthuthu xexo? Hilaha xifaniso lexi fambisanaka ni mhaka leyi xi kombisaka hakona, xithuthuthu xa mina xi endleriwe mina tanihi leswi ndzi lamaleke. Naswona a xi kali xi lava ndzi tlakula miri wa mina lowutsongo lowu tikaka tikhilogiramu ta 19 eka xitulu xa lava lamaleke leswaku ndzi xi khandziya!

Xithuthuthu xa mina xi ndzi pfulele ndlela yo kota ku endzela vanhu leswaku ndzi hlaya Bibele na vona hi minkarhi leyi mina na vona hi kumekaka ha yona. I ntiyiso leswaku ndza swi rhandza ku famba hi xithuthuthu kutani ndzi biwa hi moya exikandzeni, ku nga swin’wana swa swilo leswitsongo leswi tsakisaka evuton’wini!

Ndza swi rhandza ku sungula mabulo hi xitshuketa ni vanhu exitarateni, lava vo tala va vona va nga ni musa naswona va ndzi xiximaka. Ndza swi tsakela ku pfuna van’wana leswaku va dyondza Bibele. Ndzi tsundzuka siku rin’wana loko ndzi chumayela hi yindlu ni yindlu ni wanuna un’wana loyi a a lehile. U xewete n’wini wa muti, loyi yena a ndzi languteke hi ku hlamala kutani a n’wi vutisa a ku, “Xana loyi u fambaka na yena wa swi kota ku vulavula?” Havumbirhi bya hina hi fe hi ku hleka. Loko ndzi heta ku chumayela wansati yoloye, se a a swi tiva kahle leswaku ndza swi kota ku vulavula!

Sweswi se ndza byi tsakela vutomi naswona ndzi dyondze ku rhandza Yehovha Xikwembu. Ndza n’wi nkhensa Manana hileswi a ndzi dyondziseke tidyondzo ta le Bibeleni naswona ndzi wu langutele hi mahlo-ngati nkarhi lowu taka lowu se wu nga kwala nyongeni, loko Xikwembu xi ta “endla swilo hinkwaswo swi va leswintshwa,” ku katsa ni miri wa mina lowutsongo.—Nhlavutelo 21:4, 5.

[Marito lama tshahiweke exihlokweni lama nga eka tluka 30]

“Ndzi ringete ku amukela ndlela leyi a ndzi ri ha yona. Hambiswiritano, ndzi ve ni ntshikilelo wa mianakanyo”