Nghena endzeni

Hundzela eka leswi nga endzeni

Ku Lavisisa Munhu

Ku Lavisisa Munhu

 Papila Leri Humaka eTikweni Ra Ireland

Ku Lavisisa Munhu

MPFULA leyi a yi tsutsuxa swinene efasitereni ra movha wa mina yi endle leswaku ndzi nga ha yi voni kahle ndhawu leyi a yi ndzi rhendzerile. Endzhaku ko famba tikhilomitara ta 16, ndzi fike enhlohlorhini ya xitsunga laha a ndzi kota ku vona kahle doroba rin’wana leritsongo leri nga eribuweni leri vuriwaka Westport, leri nga evupela-dyambu bya tiko ra Ireland. Eku heteleleni, dyambu ri endle leswaku hunguva yi nyamalala xisweswo ku vonaka swihlala swo tala leswitsongo swo saseka leswi hangalakeke ni nsonga wolowo hinkwawo. Eka swo tala swa swona a ku tshami vanhu kambe van’wamapurasi va kwalaho va rhwala swifuwo swa vona hi swikepe leswaku swi ya dya byanyi eka swin’wana swa swihlala sweswo.

Ku ni switsunga leswi longolokeke ni ribuwa ku ya fika le vupela-dyambu. Switsunga sweswo swi funengetiwe hi swimilana swo hambana-hambana naswona dyambu ra nindzhenga ri endla leswaku swi languteka onge i koporo leyi hatimaka. Le kule a ndzi kota ku yi vona kahle ntshava leyi vuriwaka Croagh Patrick, leyi nga ni xivumbeko xo fana ni xihlungwana, leyi vanhu va kwalaho va yi vitanaka Reek. Ndzi nghene edorobeni ra Westport leri nga ni mphesamphesa ni switarata leswitsongo, ndzi hundza ntshava ya Reek ivi ndzi kongoma endhawini leyi Timbhoni ta Yehovha ti nga tolovelangiki ku yi endzela.

Wanuna loyi a ndzi ya vona yena a a nga swi tivi leswaku ndzi le ku teni. Ndzi kume papila leri a ri vula leswaku u rhurhele endhawini leyi kutani a a lava ku ya emahlweni a dyondza Bibele ni Timbhoni. Ndzi tivutise swivutiso leswi landzelaka: ‘Xana u ni malembe mangani? Xana u tekile kumbe a nga tekanga? I yini leswi a swi rhandzaka?’ Ndzi langute nkwama wa mina kutani ndzi ringeta ku tlhela ndzi tsundzuka loko ndzi ri na yona Bibele swin’we ni tibuku to hambana-hambana leti sekeriweke eBibeleni. Ndzi anakanye hi leswi ndzi nga ha swi vulaka leswaku ndzi n’wi khutaza leswaku a hambeta a tsakela rungula leri vulavulaka hi Mfumo wa Xikwembu.

Ntshava ya Reek se a ndzi yi hundzile. Makhumbi lama akiweke hi maribye handle ko tirhisa ridaka, lawa yo tala ya wona ma akiweke hi nkarhi wa Ndlala Leyikulu leyi veke kona hi lembe-xidzana ra vu-19, a ma avanyisa rivala leri a ri famba ri kala ri ya fika elwandle. A ku ri ni xinyenyana xin’wana xa le lwandle lexi a xi haha-haha empfhukeni. Le mahlweni, a ku ri ni mirhi yin’wana ya mitwa leyi a yi phasa-phasanile yi voyamele tlhelo rin’we hikwalaho ko biwa hi moya.

Endhawini leyi ya le makaya, tiyindlu ta kona a ti na tinomboro kumbe switarata swa kona a swi na mavito. Eka adirese ya wanuna loyi a ku lo tsariwa xivongo ni vito ra muganga lowu a a tshama eka wona. * Hambiswiritano, pakani ya mina a ku ri ku kuma munhu un’we ntsena loyi a tivaka laha un’wana ni un’wana a tshamaka kona—ku nga mufambisi wa poso. Endzhaku ka 30 wa timinete, ndzi kume laha ku nga ni poso, ku nga nxaxamelo wa tiyindlu leti makhumbi ya tona ma hlanganisiweke leti cinciweke ti va kamara yin’we.  Enyangweni wa kona a ku ri ni bodo leyitsongo leyi a yi tsariwe marito lama nge: “Ku Pfariwile.” Leswi poso a yi pfariwile, ndzi vutise n’wini wa xitolo xin’wana kutani a ndzi komba ndlela leyi yaka emugangeni wun’wana lowu nga ekusuhi.

Endzhaku ko chayela tikhilomitara ta nhungu, ndzi fike laha gondzo a ri jikela exineneni kutani ku va ni gondzo rin’wana ro lala leri yaka eximatsini, ku nga mfungho lowu a ndzi wu lava. Ndzi fike ndzi gongondza eka yindlu yin’wana leyi a yi ri ekusuhi ni kwalaho. Mukhegula un’wana u pfule nyangwa naswona u ndzi byele leswaku hambileswi a tshameke endhawini yoleyo vutomi bya yena hinkwabyo kambe a nga n’wi tivi wanuna loyi a ndzi lava yena. U vule leswaku ndzi nghena kutani u ta bela van’wana riqingho a va vutisa.

Loko a ri karhi a vulavula hi riqingho a a tshamela ku ndzi languta, a swi hlamarisi leswaku a a tivutisa leswaku hi mina mani naswona ndzi lava yini. Ndzi vone xifaniso lexitsongo xa Nhwana Mariya enyangweni kasi ekhumbini a ku ri ni xifaniso lexikulu xa Kreste. Etafuleni a ku ri ni ricindha ra vuhlalu. Leswaku a tshika ku karhateka, ndzi te eka yena, “Ndzi n’wi khomele mahungu ya nkoka lama humaka eka vanghana van’wana vakwe.”

Nuna wakwe u tile kutani va sungula ku ndzi hlamusela hi ta matimu ya ndhawu yoleyo. Hi nkarhi wolowo, mukhegula a nga kumanga nchumu eka riqingho ro sungula leri a ri beke naswona u ndzi byele leswaku ndzi rindza u ta bela vanhu van’wana riqingho. Swi tikomba onge ku hava munhu loyi a tshameke a twa hi wanuna loyi kumbe hi yindlu ya kona. Ndzi langute wachi kutani nkarhi se a wu fambile. Ndzi tibyele leswaku ndzi ta tlhela ndzi vuya nkarhi wun’wana. Ndzi va nkhensile havambirhi ka vona hileswi va ndzi pfuneke, ndzi tlhelele emovheni kutani ndzi kongoma ekaya.

Ndzi tlhele ndzi tlhelela evhikini leri landzeleke. Eka riendzo leri ra vumbirhi, ndzi hlangane ni mufambisi wa poso kutani u ndzi kongomise kahle. Endzhaku ka timinete ta 15, ndzi fike emahandzeni ya tindlela hilaha a a ndzi hlamusele hakona. Ndzi jikele eximatsini kutani ndzi ya ehenhla ni le hansi minkarhi yo hlayanyana, ndzi lavana ni buloho ra khale leri endliweke hi maribye leri a a ndzi byele leswaku ndzi ta ri kuma. A ndzi ri vonanga. Eku heteleleni ndzi kume nchumu wo hetelela lowu a ndzi byeriwe leswaku ndzi ta wu kuma—ehenhla ka xitsunga a ku ri ni yindlu leyi ndzi heteke nkarhi wo tala ndzi ri karhi ndzi lavana na yona.

Ndzi yimenyana ndzi ehleketa malunghana ni ndlela leyi a ndzi ta vulavula na yena hi mahungu lamanene. Mukhalabye u pfule nyangwa kutani a ku: “Ndzi khomele, yindlu leyi u yi lavaka hi liya lahaya.” U kombetele endlwini yin’wana leyi a yi siviwe hi mirhi. Ndzi ye emutini wolowo ndzi tsakile kutani ndzi fika ndzi gongondza. Loko ndza ha rindzile, ndzi langute Lwandle ra Atlantic leri a ri ri ekule hi timitara ti nga ri tingani ntsena. Se a ku ba moya swinene naswona magandlati a ma basile loko ma ri karhi ma hobumulana eribuweni lerikulu ro xonga. A ku nga vonaki munhu endhawini yoleyo naswona ni laha mutini a ku nga ri na munhu.

Ndzi tlhele ndzi tlhelela ra vumbirhi ndzi nga kumi munhu, kambe loko ndzi tlhelela ra vunharhu ndzi kume jaha rin’wana. Ri te: “Hi yona yindlu leyi u yi lavaka, kambe wanuna loyi u n’wi lavaka loyi a a hirhe eku sunguleni u rhurhile naswona a ndzi swi tivi leswaku u tshama kwihi sweswi.” Ndzi hlamusele jaha rolero leswaku ha yini a ndzi lava wanuna yoloye naswona ndzi kume leswaku jaha rero a ri nga si tshama ri vulavula ni Timbhoni ta Yehovha. Ri tshame ri yiveriwa swilo swa rona naswona a ri tivutisa leswaku ha yini Xikwembu xi pfumelele leswaku ri yiveriwa ni leswaku ha yini xi pfumelela leswaku ku humelela swilo swo biha. Ri ti amukele hi ntsako timagazini leti a ta ha ku huma ta Xihondzo xo Rindza ni Xalamuka! leti a ti vulavula hi mhaka yoleyo.

Matsalwa ma hi lerisa leswaku hi va lavisisa hi vukheta vanhu lava nga ni timbilu letinene lava lavaka ku dyondza ntiyiso. Lexi vavisaka, a ndzi n’wi kumanga munhu loyi a ndzi n’wi lava. Hambiswiritano, a ndzi vuli leswaku matshalatshala ya mina ma ve ya hava. EIreland, vanhu vo tala va swi lava swinene ku dyondza hi ta rungula ra Mfumo wa Yehovha Xikwembu naswona hi mpfuno wakwe, mbewu leyitsongo ya ntiyiso leyi byariweke eka jaha leriya yi nga ha tswala mihandzu siku rin’wana.

[Nhlamuselo ya le hansi]

^ par. 7 EIreland, miganga yi sungule ku avanyisiwa hi lembe xidzana ra vu-11. Miganga ya kona a yi ringani hi vukulu naswona yin’wana yi nga ha va ni tiyindlu ta madzana. Leswaku vafambisi va poso va le Ireland va kota ku hambanisa miti va tirhisa mavito ya vini va miti.