Nghena endzeni

Hundzela eka leswi nga endzeni

Wa Rhambiwa Hi Mandla Mambirhi

Wa Rhambiwa Hi Mandla Mambirhi

KUMBEXANA endhawini ya ka n’wina u tshame u hundza laha ku nga ni Holo ya Mfumo ya Timbhoni ta Yehovha kutani u tivutisa leswaku ku nga va ku endliwa yini endzeni ka yona. Xana a wu swi tiva leswaku un’wana ni un’wana loyi a tsakelaka ku ya eminhlanganweni ya tona ya vhiki ni vhiki wa amukeleka? Vaendzi va amukeriwa hi mandla mambirhi.

Hambiswiritano, u nga ha va u ri ni swivutiso swin’wana. Ha yini Timbhoni ta Yehovha ti va ni minhlangano? Xana ku endleka yini eminhlanganweni yoleyo? Naswona i yini leswi vaendzi lava nga riki Timbhoni ta Yehovha va swi vulaka hi minhlangano ya tona?

“Hlengeletani Vanhu”

Ku sukela khale ka khaleni, vanhu a va hlangana leswaku va gandzela ni ku dyondza hi Xikwembu. Kwalomu ka malembe ya 3 500 lama hundzeke, Vaisrayele va byeriwe leswi: “Hlengeletani vanhu, vavanuna ni vavasati ni vana ni muluveri la nga endzeni ka tinyangwa ta n’wina, leswaku va yingisa nileswaku va dyondza, hikuva va fanele va chava Yehovha Xikwembu xa n’wina, va khathalela ku hetisisa marito hinkwawo ya nawu lowu.” (Deteronoma 31:12) Xisweswo, eIsrayele vanhu lavakulu ni vana a va dyondzisiwa ku gandzela Yehovha Xikwembu ni ku n’wi yingisa.

Loko ku simekiwe vandlha ra Vukreste endzhaku ka malembe ya kwalomu ka 1 500, minhlangano yi hambete yi va nchumu wa nkoka evugandzerini bya ntiyiso. Muapostola Pawulo u tsale a ku: “A hi khathalelaneni leswaku hi khutazana erirhandzwini ni le mintirhweni leyinene, hi nga fularheli ku hlengeletana ka hina, hilaha ku nga ntolovelo wa van’wana, kambe hi khutazana.” (Vaheveru 10:24, 25) Tanihi leswi swirho swa ndyangu swi vaka ni vun’we loko swi heta nkarhi swi tshame swin’we, kutani rirhandzu ra Vakreste lava lavaka ku tirhela Xikwembu ra tiya loko va hlangana leswaku va xi gandzela.

Hi ku pfumelelana ni Matsalwa lama nga laha henhla, Timbhoni ta Yehovha ti hlangana kambirhi hi vhiki eTiholweni ta tona ta Mfumo. Minhlangano yi pfuna lava nga kona leswaku va vona nkoka wa ku twisisa ni ku tirhisa milawu ya Bibele. Loko swi koteka, ku dyondziwa mhaka leyi fanaka emisaveni hinkwayo, naswona nhlangano ha wun’we wu ni xikongomelo xa wona. Loko minhlangano yi nga si sungula ni loko se yi herile, lava va nga kona va “khutazana” hi ku vulavula hi swilo leswi akaka. (Varhoma 1:12) I yini leswi endliwaka eka wun’wana ni wun’wana wa minhlangano leyi?

Nkulumo Ya Bibele

Nhlangano wo sungula lowu vanhu vo tala va vaka kona eka wona i nkulumo ya Bibele leyi endleriweke vanhu hinkwavo, leyi hakanyingi yi khomiwaka hi mahelo-vhiki. Yesu Kreste a a tala ku nyikela tinkulumo ta le rivaleni—yin’wana ya tinkulumo teto i Dyondzo leyi dumeke ya le Ntshaveni. (Matewu 5:1; 7:28, 29) Muapostola Pawulo u vulavule ni vavanuna va le Atena. (Mintirho 17:22-34) Hi ku tekelela leswi endliweke hi Yesu na Pawulo, minhlangano ya Timbhoni ta Yehovha yi va ni nkulumo leyi ngopfu-ngopfu yi endleriweke vanhu hinkwavo, lava van’wana va vona ku nga ro sungula ku va va ta eminhlanganweni.

Nhlangano wu sungula hi risimu leri kumekaka ebukwini leyi nge Yimbelelelani Yehovha Swidzuniso. * Hinkwavo lava tsakelaka ku yima va yimbelela risimu va nga endla tano. Endzhaku ka xikhongelo xo koma, xivulavuri lexi fanelekaka xi nyikela nkulumo ya timinete ta 30. (Vona bokisi leri nge  “Tinkulumo Leti Pfunaka Leti Endleriweke Vanhu Hinkwavo.”) Nkulumo ya xona yi sekeriwe hi ku helela eBibeleni. Hakanyingi xivulavuri xi rhamba vayingiseri leswaku va pfula matsalwa lama fambisanaka ni mhaka leyi xi vulavulaka ha yona kutani va fambisana na xona loko xi ri karhi xi ma hlaya. Kutani u nga ha ta ni Bibele ya wena, kumbe u kombela  leswaku Mbhoni yin’wana ya Yehovha yi ku nyika Bibele loko nhlangano wu nga si sungula.

Dyondzo Ya Xihondzo Xo Rindza

Eka mavandlha yo tala ya Timbhoni ta Yehovha loko nkulumo ya le rivaleni yi hela, ku landzela Dyondzo ya Xihondzo xo Rindza, ku nga bulo ra swivutiso ni tinhlamulo ra timhaka leti humaka eBibeleni leri tekaka awara. Lava va nga kona eka nhlangano lowu va khutaziwa ku tekelela xikombiso xa Vaberiya va le minkarhini ya Pawulo lava “[amukeleke] rito hi mapfundza lamakulu ya mianakanyo, va kambisisa Matsalwa hi vukheta.”—Mintirho 17:11.

Dyondzo ya Xihondzo xo Rindza yi sungula hi risimu. Rungula leri ku dyondziwaka ha rona ni swivutiso leswi mufambisi wa dyondzo leyi a swi vutisaka swi kumeka eka magazini wa Xihondzo xo Rindza. U nga kuma kopi ya magazini wolowo eka Mbhoni ya Yehovha. Tinhloko-mhaka tin’wana leti ta ha ku dyondziwaka ti katsa leyi nge: “Vatswari—Letelani Vana Va N’wina Hi Rirhandzu,” “Mi Nga Tlheriseli Swo Biha Hi Swo Biha Hambi Eka Mani” ni leyi nge “Mhaka Leyi Ha Yona Ku Xaniseka Hinkwako Ku Nga Ta Hela Ku Nga Ri Khale.” Hambileswi loyi a fambisaka dyondzo a vutisaka swivutiso kutani vayingiseri va hlamula, vanhu va hlamula hi ku swi rhandza naswona tinhlamulo ti tala ku nyikeriwa hi lava nga hlaya ni ku anakanyisisa hi xihloko ni matsalwa ya kona ka ha ri emahlweni. Nhlangano lowu wu gimeta hi risimu ni xikhongelo.—Matewu 26:30; Vaefesa 5:19.

Dyondzo Ya Bibele Ya Vandlha

Timbhoni ta Yehovha ti tlhela ti hlangana kan’we nimadyambu vhiki ni vhiki eHolweni ya Mfumo leswaku ti va ni nhlangano lowu nga ni swiyenge swinharhu lowu tekaka awara yin’we ni 45 wa timinete. Xiyenge xo sungula i Dyondzo ya Bibele ya Vandlha, leyi tekaka 25 wa timinete. Dyondzo leyi yi pfuna lava nga kona leswaku va yi tiva kahle Bibele ya  vona, va lulamisa ndlela leyi va anakanyaka ha yona ni langutelo ra vona nileswaku va antswisa ntirho wa vona tanihi leswi va nga vadyondzisiwa va Kreste. (2 Timotiya 3:16, 17) Ku fana ni Dyondzo ya Xihondzo xo Rindza, xiyenge lexi i bulo ra swivutiso ni tinhlamulo ta timhaka leti humaka eBibeleni. Lava hlamulaka va hlamula hi ku tirhandzela. Minkandziyiso leyi pfunaka ku dyondza Bibele hakanyingi ku va ku ri buku kumbe broxara leyi kandziyisiweke hi Timbhoni ta Yehovha.

Ha yini ku hlayiwa tibuku leti sekeriweke eBibeleni eka xiyenge lexi? Hi nkarhi wa ku tsariwa ka Bibele, ku hlaya Rito ra Xikwembu ntsena a swi nga ringananga. ‘A ri endliwa ri va erivaleni, va ri hlamusela; va ya emahlweni va endla leswaku swi twisisiwa leswi hlayiwaka.’ (Nehemiya 8:8) Emalembeni ya sweswinyana, tibuku leti hlamuselaka vuprofeta bya Esaya, Daniyele na Nhlavutelo ti pfune lava vaka kona eka nhlangano lowu leswaku va twisisa vuprofeta byebyo bya Bibele.

Xikolo Xa Vutirheli Bya Le Tilweni

Xikolo xa Vutirheli bya le Tilweni xi landzela Dyondzo ya Bibele ya Vandlha. Xiyenge lexi lexi tekaka 30 wa timinete xi endleriwe ku pfuna Vakreste leswaku va va ni “vutshila byo dyondzisa.” (2 Timotiya 4:2) Hi xikombiso, xana n’wana wa wena kumbe munghana wa wena u tshame a ku vutisa xivutiso malunghana ni Xikwembu kumbe Bibele naswona swi ku tikela ku n’wi hlamula hi ndlela leyi enerisaka? Xikolo xa Vutirheli bya le Tilweni xi nga ku dyondzisa ku nyikela tinhlamulo leti khutazaka leti humaka eBibeleni ta swivutiso swo tika. Kutani na hina hi nga vula marito lama vuriweke hi muprofeta Esaya lama nge: “Yehovha, Hosi leyi Lawulaka u ndzi nyike ririmi ra lava dyondzisiweke, leswaku ndzi tiva ku angula loyi a karhaleke.”—Esaya 50:4.

Xikolo xa Vutirheli bya le Tilweni xi sungula hi nkulumo leyi sekeriweke eka tindzima to karhi ta Bibele leti lava a va ri kona vhiki leri nga hundza va khutaziweke ku ti hlaya. Loko xivulavuri xi heta nkulumo, xi kombela vayingiseri leswaku va nyikela tinhlamulo to koma malunghana ni tinhla leti va ti kumeke ti ri leti pfunaka eka tindzima leti a ti hlayiwa. Endzhaku ka nkulumo leyi, swichudeni leswi hlawuleke ku tsarisa exikolweni lexi swi nyikela tinkulumo leti swi averiweke tona.

Swichudeni swi averiwa ku hlaya tindzimana to karhi ta Bibele exitejini kumbe swi kombisa ndlela yo dyondzisa munhu un’wana mhaka leyi humaka eMatsalweni. Endzhaku ka nkulumo yin’wana ni yin’wana, mutsundzuxi la nga ni ntokoto u bumabumela  xichudeni laha xi endleke kahle kona, hi ku ya hi leswi tsariweke ebukwini leyi nge Vuyeriwa Eka Vuleteri Bya Xikolo Xa Vutirheli Bya Le Tilweni. Endzhakunyana mutsundzuxi loyi a nga ha nyika xichudeni swiringanyeto swo karhi exihundleni malunghana ni ndlela leyi xi nga antswisaka nkulumo ya xona ha yona.

Xiyenge lexi xa nongonoko a xi endleriwanga ku pfuna swichudeni ntsena kambe xi endleriwe ni ku pfuna vayingiseri lava navelaka ku antswisa ndlela leyi va hlayaka ha yona, va vulavulaka ha yona ni vuswikoti bya vona byo dyondzisa. Loko Xikolo xa Vutirheli bya le Tilweni xi hela, ku yimbeleriwa risimu leri sekeriweke eBibeleni ivi ku landzela Nhlangano wa Ntirho.

Nhlangano Wa Ntirho

Xiyenge xo hetelela xa nongonoko lowu i Nhlangano wa Ntirho. Tinkulumo, minkombiso, mimbulavurisano ni tinhlamulo ta vayingiseri, swi endla leswaku lava va nga kona va dyondza ndlela leyinene yo dyondzisa van’wana Bibele. Loko Yesu a nga si rhuma vadyondzisiwa vakwe leswaku va ya chumayela, u va hlengeletile kutani a va nyika swiletelo leswi nga ni vuxokoxoko byo tala. (Luka 10:1-16) Leswi se a va lunghekile ku ya chumayela, va ve ni mintokoto yo tala leyi tsakisaka. Loko va vuya va n’wi vikele leswi endlekeke. (Luka 10:17) Naswona vadyondzisiwa hakanyingi a va byelana mintokoto ya vona.—Mintirho 4:23; 15:4.

Xiyimiso xa Nhlangano wa Ntirho lowu hetaka timinete ta 35 xi kumeka ephepheni leri rhumeriwaka n’hweti ni n’hweti leri vuriwaka Vutirheli Bya Hina Bya Mfumo. Tinhloko-mhaka tin’wana leti ta ha ku dyondziwaka ti katsa leyi nge “Ku Gandzela Yehovha Mi Ri Ndyangu,” “Xivangelo Xa Ku Va Hi Tshamela Ku Tlhelela” ni leyi nge “Tekelela Kreste eNtirhweni Wa Wena Wo Chumayela.” Nongonoko lowu wu gimeta hi risimu naswona xirho xa vandlha xi averiwa ku pfala hi xikhongelo.

Leswi Vaendzi Va Swi Vuleke

Mavandlha ma tikarhatela ku endla leswaku un’wana ni un’wana a titwa a amukelekile. Hi xikombiso, Andrew u twe swilo swo biha leswi vanhu va swi vulaka hi Timbhoni ta Yehovha. Kambe loko a ye eminhlanganweni ro sungula, u hlamarisiwe hi ndlela leyi a amukeriweke ha yona. Andrew u te: “A swi tsakisa ku va kwalaho. Ndzi hlamarisiwe swinene hi xinghana lexi vanhu va kona a va ri na xona ni ndlela leyi a va khathala ha yona ha mina.” Ashel, muntshwa un’wana wa le Canada, u vule leswi fanaka. U te: “Minhlangano a yi tsakisa swinene! A swi olova ku landzelerisisa leswi a swi dyondziwa.”

José, loyi a tshamaka eBrazil, a a dume ngopfu hi madzolonga emugangeni wa ka vona. Hambiswiritano, u rhambiwe ku ya eminhlanganweni eHolweni ya Mfumo ya le ndhawini ya ka vona. U te: “Lava a va ri kona eHolweni ya Mfumo va ndzi amukele hi malwandla, hambileswi a va tiva mahanyelo ya mina ya khale.” Atsushi loyi a tshamaka eJapani u te: “A ndzi nga ntshunxekanga ngopfu loko ndzi ya eminhlanganweni ya Timbhoni ta Yehovha ro sungula. Hambiswiritano, ndzi swi xiyile leswaku Timbhoni ta Yehovha i vanhu lava tolovelekeke. Hakunene va ringete ku endla leswaku ndzi titwa ndzi amukelekile.”

U Amukelekile

Hilaha tinhlamuselo ta vanhu lava tshahiweke laha henhla ti swi kombisaka hakona, ku ya eminhlanganweni eHolweni ya Mfumo ku nga va nchumu lowu tsakisaka. Yehovha Xikwembu u ta tirhisa tidyondzo leti sekeriweke eBibeleni leti u nga ta ti kuma kwalaho leswaku a ku ‘dyondzisela ku ku pfuna.’—Esaya 48:17.

Ku ngheniwa mahala eminhlanganweni ya Timbhoni ta Yehovha naswona ku hava minhlengo leyi humesiwaka. Xana wa swi tsakela ku ya eminhlanganweni eHolweni ya Mfumo ya le ndhawini ya ka n’wina? Wa rhambiwa hi mandla mambirhi leswaku u va kona.

^ par. 10 Tibuku hinkwato leti ku vulavuriwaka ha tano eka xihloko lexi ti kandziyisiwe hi Timbhoni ta Yehovha.