Nghena endzeni

Hundzela eka leswi nga endzeni

Yehovha ‘U Ndzi Rhwalela Mpingu Wa Mina Siku Ni Siku’

Yehovha ‘U Ndzi Rhwalela Mpingu Wa Mina Siku Ni Siku’

Ku nga khathariseki swiphiqo swa rihanyo leswi a swi tikomba swi nga tiyiseleleki, Tata wa hina wa le tilweni loyi a nga ni rirhandzu u ndzi seketerile vutomi bya mina hinkwabyo. Kutani eka malembe yo tlula 20, ndzi kume ntsako wa xiviri hi leswi ndzi tirheleke Yehovha ndzi ri phayona.

Ndzi velekiwe hi 1956 ndzi ri ni xiphiqo xa longo. Misiha ya mina leyi vavisekeke yi endle leswaku swi ndzi tikela ku famba naswona ndzi ve ni swiphiqo swin’wana leswikulu swa rihanyo.

Loko ndzi nga si velekiwa, varhumiwa lava nga Timbhoni ta Yehovha va sungule ku dyondza Bibele ni vatswari va mina. Loko ndza ha ri xihlangi, a ko va ni vahuweleri va nga ri vangani lava a va tshama eximutanini xa ka hina xa Usakos, le Namibia. Hikwalaho, a hi dyondza leswi a swi fanele swi dyondziwa eminhlanganweni ya vandlha tanihi ndyangu. Loko ndzi ri ni malembe ya nkombo, ndzi endliwe vuhandzuri ndzi hoxiwa phayiphi leyi a yi ta endla leswaku ndzi kota ku tsakamisa. Loko ndzi ri ni malembe ya 14, ndzi khomiwe hi vuvabyi bya switshetshela. Leswi xikolo xa le henhla lexi a xi ri kona endhawini ya ka hina a xi ri ekule swinene ni le kaya naswona a a ndzi fanele ndzi khathaleriwa hi ndlela yo hlawuleka hi vatswari va mina, a ndzi swi kotanga ku heta xikolo.

Hambiswiritano, ndzi endle xiboho xo tiyisa vuxaka bya mina na Yehovha. Hi nkarhi wolowo minkandziyiso ya hina ya Vukreste a yi nga si va kona hi Xibunu, ku nga ririmi ra manana. Kutani ndzi dyondze ku hlaya Xinghezi leswaku ndzi ta kota ku dyondza tibuku to tala ta hina. Ndzi ve muhuweleri wa Mfumo kutani ndzi khuvuriwa loko ndzi ri ni malembe ya 19. Eka malembe ya mune lama landzeleke, ndzi ve ni swiphiqo swo tala swa rihanyo ni swa mintlhaveko. Ku engetela kwalaho, leswi eximutanini xa ka hina a hi hanyisana swinene, ku chava vanhu swi endle leswaku ndzi nga wu hisekeli ngopfu ntirho wo chumayela.

Loko ndzi ri ni malembe ya va-20, hi rhurhile eNamibia hi ya eAfrika Dzonga naswona a ku ri ro sungula ndzi kota ku hlanganyela ni vandlha. Sweswo a swi tsakisa hakunene! Hambiswiritano, a ndzi fanele ku ya endliwa vuhandzuri byin’wana—sweswi a ndzi ya hoxiwa phayiphi leyi a yi ta endla leswaku ndzi kota ku tirhuma.

Siku rin’wana, ndzi twe mulanguteri wa xifundzha a nyikela nkulumo leyi a yi vulavula hi ku phayona. Ndlela leyi a a vulavula ha yona yi ndzi khumbe mbilu. A ndzi swi tiva leswaku hikwalaho ka swiphiqo swa rihanyo a swi nga ta ndzi olovela ku phayona, kambe ndzi yi vonile ndlela leyi Yehovha a ndzi pfuneke ha yona emaxangwini yo tala lawa ndzi langutaneke na wona. Kutani ndzi endle xikombelo xo va phayona ra nkarhi hinkwawo. Hambiswiritano, leswi a ndzi ri ni swiphiqo swa rihanyo, vakulu a va kanakana ku hlamula xikombelo xa mina.

Nilokoswiritano, ndzi endle xiboho xo endla hinkwaswo leswi ndzi nga swi kotaka entirhweni wo chumayela hi Mfumo. Hikwalaho ko pfuniwa hi manana ni vamakwerhu van’wana, ndzi kote ku vika tiawara leti vikiwaka hi maphayona ku ringana tin’hweti ta tsevu. Sweswo swi kombise ndlela leyi a ndzi tiyimisele ha yona ku va phayona nileswaku swiphiqo swa mina swa rihanyo a swi lawuleka. Ndzi tlhele ndzi endla xikombelo kutani sweswi xikombelo xa mina xi hlamuriwile. Hi September 1, 1988, ndzi ve phayona ra nkarhi hinkwawo.

Loko ndzi ri karhi ndzi phayona, minkarhi hinkwayo a ndzi swi vona leswaku Yehovha wa ndzi seketela. Ku dyondzisa vanhu ntiyiso ematshan’weni yo karhateka hi rihanyo ra mina swi ndzi sirhelerile ni ku ndzi pfuna leswaku ndzi kula hi tlhelo ra moya. Ndzi kume ntsako lowukulu hileswi ndzi pfuneke vanhu vo tala leswaku va tinyiketela va tlhela va khuvuriwa.

Xiyimo xa mina xa rihanyo a xi si cinca. Kambe Yehovha ‘u ndzi rhwalela mpingu wa mina siku ni siku.’ (Ps. 68:19) A nga endli leswaku ndzi kota ku tiyiselela xiyimo xa mina ntsena; kambe u tlhela a endla leswaku ndzi tsakela vutomi!