Nghena endzeni

Hundzela eka leswi nga endzeni

“Sweswi Ndzi Lamarile Kambe Ku Nga Ri Hilaha Ku Nga Heriki!”

“Sweswi Ndzi Lamarile Kambe Ku Nga Ri Hilaha Ku Nga Heriki!”

 “Sweswi Ndzi Lamarile Kambe Ku Nga Ri Hilaha Ku Nga Heriki!”

Hi ku vula ka Sara van der Monde

Vanhu va tala ku ndzi vutisa va ku, “Sara, ha yini u tshama u tsakile?” Ndzi va byela leswaku ndzi ni ntshembo wo hlawuleka lowu nga katsakanyiwaka hi marito lawa, “Sweswi ndzi lamarile kambe ku nga ri hilaha ku nga heriki!”

NDZI velekiwe hi 1974 eParis, le Furwa. Ku ve ni swiphiqo loko manana a ri karhi a ndzi veleka naswona endzhakunyana ku kumiwe leswaku ndzi ni vuvabyi lebyi vuriwaka cerebral palsy, lebyi kavanyetaka matirhelo ya swirho swa miri. A swi ndzi tikela ku tshukatshukisa miri, naswona a ndzi nga swi koti ku vulavula kahle. Nakambe ndzi khomiwe hi vuvabyi bya switshetshela naswona mavabyi a ma ndzi tlulela hi ku olova.

Loko ndzi ri ni malembe mambirhi, ndyangu wa ka hina wu rhurhele edorobeni ra Melbourne le Australia. Endzhaku ka malembe mambirhi, Tatana u fambe a hi siya mina na Manana. Hi nkarhi wolowo ndzi sungule ku titwa ndzi ri ekusuhi ni Xikwembu. Manana, loyi a nga Mbhoni ya Yehovha, minkarhi hinkwayo a a famba na mina eminhlanganweni, laha ndzi dyondzeke leswaku Xikwembu xa ndzi rhandza naswona xa khathala hi mina. Ku tiva sweswo swin’we ni rirhandzu leri Manana a a ndzi komba rona, swi ndzi pfunile leswaku ndzi titwa ndzi sirhelelekile ku nga khathariseki leswi swiyimo swa hina se a swi cincile.

Manana u tlhele a ndzi dyondzisa ndlela yo khongela eka Yehovha. Entiyisweni, ndzi kume leswaku ku khongela swi ndzi olovela ngopfu ku tlula ku vulavula. Loko ndzi ri karhi ndzi khongela, a ndzi nga tikarhati hi ku hlanganisa marito lawa ndzi nga ta ma vula, kambe a swi fana ni loko ndzi ma twa ma hlangana hi woxe emiehleketweni ya mina. Nakambe leswi ndzi nga swi kotiki kahle ku vulavula, swa ndzi khutaza ku tiva leswaku Yehovha wa xi twa xikhongelo xa mina, ku nga khathariseki leswaku ndzi khongela hi mbilu kumbe ndzi vulavula swi twala.—Ps. 65:2.

Ku Tiyiselela Swiphiqo

Loko ndzi ri ni malembe ya ntlhanu, vuvabyi bya mina se a byi nyanye ngopfu lerova ndzi boheke ku bohiwa tinsimbi to tiyisa milenge leswaku ndzi kota ku famba. Entiyisweni, loko ndzi famba a ndzi vonaka onge ndza dedeleka. Kambe loko ndzi ri ni malembe ya 11, a ndzi nga ha swi koti famba nikatsongo. Hi ku famba ka nkarhi, a ndzi nga ha swi koti ku khandziya ni ku chika emubedweni handle ko pfuniwa hi muchini wa gezi. Muchini wolowo a wu ndzi tlakula kutani wu ndzi tshamisa exitulwini xa lava lamaleke xo famba hi gezi, lexi a ndzi xi fambisa hi ku tirhisa gerhe.

Minkarhi yin’wana ndzi hela matimba hikwalaho ka leswi ndzi lamaleke. Kambe ndzi tsundzuka marito lawa ndyangu wa ka hina a wu tshamela ku tichavelela ha wona lama nge: “U nga vileli hi swilo leswi u nga kotiki ku swi endla. Endla leswi u nga swi kotaka.” Marito wolowo ma ndzi tiyise nhlana lerova ndzi kote ku endla swilo swo fana ni ku gada hanci, ku tlutisa byatso, ku dzima matende enhoveni ni ku chayela movha emagondzweni lama nga riki na mphensa-mphensa. Naswona ndzi kota ku  mpfampfarhuta, ku rhunga ni ku endla swilo hi vumba.

Van’wana a va vula leswaku a ndzi nge swi koti ku endla xiboho xo gandzela Xikwembu hikwalaho ka leswi ndzi lamaleke ngopfu. Loko ndzi ri ni malembe ya 18, mudyondzisi wa mina u ndzi khutaze ku suka ekaya leswaku ndzi ta tshika vukhongeri bya manana. U kale a ndzi tshembisa leswaku u ta ndzi lavisa ndhawu yo tshama. Hambiswiritano, ndzi n’wi byele leswaku a ndzi nge pfuki ndzi tshike vukhongeri bya mina naswona ndzi ta suka ekaya loko se ndzi kota ku tiyimela.

Endzhaku ka nkarhi loko ndzi vulavule ni mudyondzisi wa mina, ndzi khuvuriwile ndzi va Mbhoni ya Yehovha. Kutani endzhaku ka malembe mambirhi, ndzi rhurhele efuletini leyitsongo. Efuletini leyi, ndzi tsakile hileswi ndzi kumaka mpfuno lowu ndzi wu lavaka ni ntshunxeko wo tiendlela swiboho.

Ndzi Gangisiwa Ndzi Nga Swi Langutelanga

Emalembeni lama hundzeke, ndzi langutane ni swiyimo leswi ringeke ripfumelo ra mina. Siku rin’wana ndzi yime tindleve loko xichudeni-kulorhi lexi na xona xi lamaleke, xi kombele leswaku hi tekana. Eku sunguleni, mhaka leyi yi ndzi tsakisile. Ku fana ni vanhwanyana vo tala, na mina ndza swi navela ku tekiwa. Kambe a swi vuli swona leswaku loko vanhu vambirhi lava lamaleke va tekana swi ta va fambela kahle. Ku engetela kwalaho, jaha leri a ri nga ri Mbhoni. Vukhongeri, tipakani ni swilo leswi hi swi rhandzaka a swi nga fani. A hi ta hanyisana njhani? Naswona a ndzi tiyimisele ku yingisa nawu wa Xikwembu lowu kongomeke wa leswaku ndzi tekana ni mupfumeri-kulorhi ntsena. (1 Kor. 7:39) Hikwalaho, ndzi byele jaha rero hi musa leswaku a ndzi nge swi koti ku tekana na rona.

Ninamuntlha a ndzi tisoli hi xiboho lexi ndzi xi endleke naswona a ndzi kanakani nikatsongo leswaku ndzi ta kuma ntsako emisaveni leyintshwa leyi Xikwembu xi yi tshembiseke. (Ps. 145:16; 2 Pet. 3:13) Hambiswiritano, ndzi tiyimisele ku tshama ndzi tshembekile eka Yehovha ni ku eneriseka hi swiyimo swa mina swa sweswi.

Ndzi ri langutele hi mahlo-ngati siku leri ndzi nga ta tshika ku famba hi xitulu xa lava lamaleke ivi ndzi tsutsuma bya mhunti. Kutani ndzi ta huwelela ndzi ku, “A ndzi lamarile, kambe sweswi ndzi hanyile hilaha ku nga heriki!”