Nghena endzeni

Hundzela eka leswi nga endzeni

Ku Hlaya Bibele I Xihlovo Lexi Ndzi Nyikaka Matimba eVuton’wini

Ku Hlaya Bibele I Xihlovo Lexi Ndzi Nyikaka Matimba eVuton’wini

 Ku Hlaya Bibele I Xihlovo Lexi Ndzi Nyikaka Matimba eVuton’wini

Hi ku vula ka Marceau Leroy

LOKO ndzi tipfalele ekamareni ra mina, ndzi sungule ku hlaya marito lawa: “Eku sunguleni Xikwembu xi tumbuluxe matilo ni misava.” Ha yini ndzi ma hlayele exihundleni? Hikuva Tatana, loyi a a nga pfumeli leswaku Xikwembu xi kona, a a nga ta swi tsakela ku ndzi vona ndzi hlaya Bibele.

A ndzi nga si tshama ndzi hlaya Bibele kutani marito wolawo yo sungula ya Genesa ma ndzi khumbe mbilu. Ndzi tibyele ndzi ku: ‘Marito lawa ma hlamusela ntirhisano wa milawu ya ntumbuluko, ku nga mhaka leyi a yi ndzi hlamarisa minkarhi hinkwayo!’ Leswi a ndzi tsake ngopfu, ndzi yi hlaye ku sukela hi awara ya nhungu nivusiku kukondza ku va awara ya mune nimixo. Xisweswo, ndzi sungule mukhuva wo hlaya Rito ra Xikwembu evuton’wini bya mina. Inge ndzi mi hlamusela ndlela leyi ha yona Bibele yi veke xihlovo lexi ndzi nyikaka matimba evuton’wini.

“U Ta Boheka Ku Yi Hlaya Siku Ni Siku”

Ndzi velekiwe hi 1926, eVermelles, ku nga ximutana lexi nga ni mayini ya malahla lexi nga en’walungwini wa Furwa. Hi nkarhi wa nyimpi ya vumbirhi ya misava, malahla a ma tekiwa ma ri ya nkoka hileswi a ma nghenisa mali etikweni. Kutani leswi a ndzi tirha emayini, a ndzi nga fanelanga ndzi ya evusocheni. Kambe leswi a ndzi lava ku hanya kahle, ndzi sungule ku dyondzela gezi ni ndlela leyi xiya-ni-moya xi tirhaka ha yona naswona sweswo swi endle leswaku ndzi twisisa ndlela leyi milawu ya ntumbuluko yi tirhisanaka ha yona. Loko ndzi ri ni malembe ya 21, mudyondzi-kulorhi u ndzi nyike Bibele kutani a ku, “Swa vuyerisa ku hlaya buku leyi.” Loko ndzi heta ku yi hlaya, ndzi pfumerile leswaku Bibele i Rito ra Xikwembu leri paluxelaka vanhu rungula ro tsakisa.

Leswi a ndzi ehleketa leswaku vaakelani va hina va ta swi tsakela ku hlaya Bibele, ndzi va kumele Tibibele ta nhungu. Lexi ndzi hlamariseke hileswi va ndzi hlekuleke va tlhela va ndzi kaneta. Maxaka lawa a ma pfumela eka vukholwa-hava ma ndzi lemukise ma ku: “Loko wo sungula ku hlaya buku leyi, u ta boheka ku yi hlaya siku ni siku!” Entiyisweni, ndzi yi hlayile naswona a ndzi tisoli hi sweswo. Ku yi hlaya swi hundzuke mukhuva wa mina.

Vaakelani van’wana va ndzi nyike minkandziyiso leyi va yi kumeke eka Timbhoni ta Yehovha hileswi va xiyeke leswaku ndzi rhandza ku hlaya Bibele. Swibukwana swo tanihi lexi nge One World, One Government * (lexi kombisiweke laha hi Xifurwa) xi hlamusele leswaku ha yini Bibele yi vula leswaku Mfumo wa Xikwembu hi wona ntsena ntshembo wa vanhu. (Mat. 6:10) A ndzi tiyimisele ku byela van’wana hi ntshembo lowu.

Munhu wo sungula loyi a amukeleke Bibele leyi ndzi n’wi nyikeke yona a ku ri Noël, loyi hi veke vanghana ku sukela evutsongwanini. Leswi a a ri  Mukhatoliki loyi a hisekaka, u hlele leswaku hi ya hlangana ni wanuna un’wana loyi a a dyondzela vufundhisi. Hambileswi a ndzi chuhile, a ndzi swi tiva leswaku Xikwembu a xi swi lavi leswaku vanhu va tirhisa swifaniso loko va xi gandzela ni ku vitana vafundhisi hi swithopo, hilaha ndzi hlayeke hakona eka Pisalema 115:4-8 na Matewu 23:9, 10. Leswi swi ndzi nyike xivindzi xo lwela vupfumeri bya mina lebyintshwa. Hikwalaho ka sweswo, Noël u amukele ntiyiso naswona wa ha ri Mbhoni leyi hisekaka ninamuntlha.

Ndzi tlhele ndzi endzela sesi. Nuna wakwe a a ri ni tibuku ta vungoma naswona a a karhatiwa hi madimona. Hambileswi eku sunguleni a ndzi nga ri na xivindzi, tindzimana ta Bibele to fana na Vaheveru 1:14 ti ndzi tiyisekisile leswaku ndzi seketeriwa hi tintsumi ta Yehovha. Loko sivara a sungula ku tirhisa milawu ya Bibele ni ku cukumeta swilo hinkwaswo leswi fambisanaka ni vungoma, u kote ku chupula eka nkucetelo wa madimona. Yena na sesi va ve Timbhoni leti hisekaka.

Hi 1947, Arthur Emiot, Mbhoni yin’wana ya Muamerika, u te ekaya. Leswi ndzi tsakeleke ku vulavula na yena, ndzi n’wi vutise leswaku Timbhoni ti hlangana kwihi. U ndzi byele leswaku a ku ri ni ntlawa wun’wana edorobeni ra Liévin, laha a ku ri mpfhuka wa kwalomu ka tikhilomitara ta khume ku ya kona. A swi tika ku xava swikanyakanya hi nkarhi wolowo, kutani ku ringana tin’hweti to hlayanyana, a ndzi ya eminhlanganweni ndzi tlhela ndzi vuya hi milenge. Ntirho wa Timbhoni ta Yehovha eFurwa se a wu ri ni malembe ya nhungu wu yirisiwile. A ku ri ni Timbhoni ta 2 380 ntsena etikweni hinkwaro, leti to tala ta tona a ti huma etikweni ra Poland. Kambe hi September 1, 1947, ntirho wa hina wu tlhele wu pfumeleriwa ximfumo. Rhavi ri tlhele ri simekiwa eVilla Guibert le dorobeni ra Paris. Kutani leswi a ku ri hava phayona eFurwa, Informant (leyi sweswi yi vitaniwaka Vutirheli Bya Hina Bya Mfumo) ya December 1947 a yi ri ni xikombelo xa maphayona ya nkarhi hinkwawo, lawa a ma ta chumayela tiawara ta 150 hi n’hweti. (Hi 1949, tiawara teto ti hungutiwile ti va 100.) Hi ku pfumelelana hi ku helela ni marito ya Yesu lama nga eka Yohane 17:17 lama nge, “Rito ra [Xikwembu] i ntiyiso,” ndzi khuvuriwile hi 1948 naswona hi December 1949 ndzi ve phayona.

Ndzi Tlhelela eDunkerque Loko Ndzi Huma eKhotsweni

Doroba ra Agen hi rona ro sungula leri ndzi averiweke ku ya chumayela eka rona, leri nga edzongeni wa Furwa, kambe a ndzi tshamanga nkarhi wo leha kwalaho. Leswi a ndzi nga ha tirhi emugodini, se a ndzi boheka ku ya evusocheni. Kambe ndzi arile, hiloko ndzi pfaleriwa. Hambileswi a ndzi nga pfumeleriwi ku va ni Bibele, ndzi kote ku kuma matluka ma nga ri mangani ya buku ya Tipisalema. Swi ndzi khutazile ku ma hlaya. Loko ndzi ntshunxiwile, a ndzi fanele ndzi endla xiboho: Xana ndzi fanele ndzi tshika ku phayona leswaku ndzi tirha ndzi va ni muti? Leswi ndzi swi hlayeke eBibeleni swi ndzi pfunile ni le mhakeni leyi. Ndzi anakanyisise hi marito ya Pawulo lama nga eka Vafilipiya 4:11-13 leyi nge: “Eka swilo hinkwaswo ndzi ni ntamu hikwalaho ka loyi a ndzi nyikaka matimba.” Ndzi endle xiboho xo hambeta ndzi phayona. Hi 1950, ndzi kume xiavelo xa mina lexintshwa xo ya chumayela eDunkerque, ku nga doroba leri ndzi tshameke ndzi chumayela eka rona.

Loko ndzi fika kwalaho a ndzi nga ri na nchumu. Doroba rero a ri hlakatiwe swinene enkarhini wa Nyimpi ya Vumbirhi ya Misava naswona a swi tika ku kuma byetlelo. Ndzi endzele ndyangu wun’wana lowu a ndzi tolovele ku wu chumayela naswona wansati wa kona u te: “Nkulukumba Leroy i swinene leswi u ntshunxiweke! Nuna wa mina u vula leswaku loko a ku ri ni vavanuna vo tala vo fana na wena, tinyimpi a ti nga ta va kona.” A va ri ni yindlu yo rhurhela vapfhumba, kutani va ndzi rhurhele eka yona kukondza ku sungula nguva ya vavalangi. Hi siku rero, Evans, buti wa Arthur Emiot, u ndzi nyike ntirho. * A a ri mutoloki ehlalukweni naswona a a lava murindzi loyi a a ta rindza swikepe nivusiku. Kutani u ndzi tivise eka un’wana wa vafambisi va swikepe. Loko ndzi ntshunxiwa ekhotsweni, a ndzi ondze ngopfu. Kutani loko Evans a hlamusele mufambisi wa xikepe leswaku ha yini ndzi ondzile, yena u ndzi byele leswaku ndzi nga dya swakudya swin’wana ni swin’wana leswi nga exigwitsirisini. Hi siku rero, ndzi kume byetlelo, ntirho ni swakudya. Ndzi ma tshembe swinene marito ya Yesu lama nga eka Matewu 6:25-33.

Loko nguva ya vavalangi yi sungula, mina ni  phayona-kulorhi Simon Apolinarski, hi boheke ku lava byetlelo kun’wana, kambe a hi tiyimisele ku tshama exiavelweni xa hina. Hi nyikiwe byetlelo exitaleni xa khale xa tihanci, laha a hi etlela ehenhla ka furu. A hi chumayela siku ni siku. Hi chumayele n’wini wa xitala xexo naswona u ve un’wana wa vanhu vo tala lava amukeleke ntiyiso. Swi nga si ya kwihi, ku kandziyisiwe xihloko xin’wana eka phepha-hungu ra kwalaho lexi a xi lemukisa vaaki va le Dunkerque hi ta ku “sungula ka ntirho wa Timbhoni ta Yehovha wo chumayela edorobeni rero.” Kambe Timbhoni leti a ti ri kona edorobeni rero a ku ri mina na Simon swin’we ni vahuweleri va nga ri vangani ntsena! Ku anakanyisisa hi ntshembo wa hina wa Vukreste ni ku vona ndlela leyi Yehovha a a hi khathalela ha yona a swi hi khutaza loko hi langutana ni swiphiqo. Loko ndzi kume xiavelo xin’wana hi 1952, a ku ri ni vahuweleri va kwalomu ka 30 eDunkerque.

Ku Hlomiseriwa Vutihlamuleri Lebyintshwa

Endzhaku ko tshamanyana edorobeni ra Amiens, ndzi hlawuriwe ku va phayona ro hlawuleka naswona ndzi averiwe ku ya chumayela eBoulogne-Billancourt, ku nga muganga wun’wana lowu nga edorobeni ra Paris. A ndzi ri ni tidyondzo to tala ta Bibele naswona hi ku famba ka nkarhi tin’wana ta tona ti ve maphayona ya nkarhi hinkwawo ni varhumiwa. Jaha rin’wana leri vuriwaka Guy Mabilat, ri amukele ntiyiso naswona ri ve mulanguteri wa xifundzha ivi endzhaku ka nkarhi ri va mulanguteri wa muganga. Hi ku famba ka nkarhi, ri langutele ku akiwa ka vugandliselo eBethele leyi sweswi yi nga eLouviers, kwalomu ka 100 wa tikhilomitara ku suka eParis. Ku tshamela ku vulavurisana ni vanhu hi Bibele ensin’wini swi endle leswaku Rito ra Xikwembu ri dzika swinene emianakanyweni ya mina naswona sweswo swa ndzi tsakisa ni ku ndzi pfuna leswaku ndzi antswisa vuswikoti bya mina byo dyondzisa.

Kutani hi 1953, ndzi vekiwe ku va mulanguteri wa xifundzha ndzi nga swi langutelanga endhawini ya Alsace-Lorraine, leyi lawuriweke hi Jarimani kambirhi exikarhi ka 1871 na 1945. Xisweswo, ndzi boheke ku dyondza Xijarimani. Loko ndzi sungula ku endzela mavandlha, timovha, tithelevhixini kumbe michini yo thayipa a yi nga talanga endhawini yoleyo naswona swiya-ni-moya leswitsongo kumbe tikhompyuta a swi nga ri kona. Kambe vutomi bya mina a byi nga terisi vusiwana. Entiyisweni, wolowo a wu ri nkarhi wo tsakisa swinene. Ku yingisa xitsundzuxo xa le Bibeleni xo va ni ‘tihlo ro olova’ a swi vula leswaku a ku nga ri na swikavanyeto swo tala entirhweni wa Yehovha ku fana ni leswi nga kona namuntlha.—Mat. 6:19-22.

Nhlengeletano leyi a yi ri ni nhloko-mhaka leyi nge “Mfumo Lowu Hlulaka,” leyi a yi khomeriwe eParis hi 1955, yi ve xiendlakalo lexi nga rivalekiki evuton’wini bya mina. Kwalaho ndzi hlangane na Irène Kolanski, loyi a veke nsati wa mina. U sungule ku phayona hi 1948. Vatswari vakwe lava humaka etikweni ra Poland, a va ri Timbhoni ta khale leti hisekaka. Va chumayeriwe hi Adolf Weber eFurwa. A a ri mutirhi wa le ntangeni wa Makwerhu Russell naswona u te eYuropa leswaku a ta chumayela  mahungu lamanene. Hi 1956, mina na Irène hi tekanile naswona hi tirhe swin’we entirhweni wo endzela mavandlha. Hakunene u ndzi seketele ngopfu ku ringana malembe yo tala!

Endzhaku ka malembe mambirhi ndzi tlhele ndzi hlamarisiwa hileswi ndzi hlawuriweke ku va mulanguteri wa muganga. Hambiswiritano, ndzi hambete ndzi endzela mavandlha man’wana tanihi mulanguteri wa xifundzha hileswi a ku kayivela vamakwerhu va xinuna lava fanelekaka. Hi nkarhi wolowo a ndzi khomeke ngopfu. Handle ko chumayela tiawara ta dzana hi n’hweti, vhiki ni vhiki a ndzi fanele ndzi nyikela tinkulumo, ndzi endzela mintlawa yinharhu ya dyondzo ya buku ya vandlha, ndzi kambisisa tifayili ta mavandlha ni ku tsala swiviko. A ndzi ta swi kotisa ku yini ku tixavela nkarhi wo hlaya Rito ra Xikwembu? Ndzi kume leswaku a ndzi fanele ndzi tsema matluka ya Bibele ya khale kutani ndzi tshama ndzi ri na wona. Loko ndza ha rindzele munhu wo karhi, a ndzi teka matluka wolowo ndzi ma hlaya. Minkarhi yoleyo yo koma leyi phyuphyisaka yo hlaya Bibele, yi ndzi tiyisile leswaku ndzi tiyimisela ku hambeta ndzi endla xiavelo xa mina.

Hi 1967, mina na Irène hi rhambiwe ku va swirho swa nkarhi hinkwawo swa ndyangu wa Bethele eBoulogne-Billancourt. Ndzi sungule ku tirha eka Ndzawulo ya Ntirho naswona se ndzi ni malembe ya 40 ndzi tirha kona. Nchumu lowu ndzi wu tsakelaka ngopfu entirhweni wa mina i ku hlamula mapapila lama vutisaka swivutiso swa Bibele. Ndza tsaka swinene hi ku cela eRitweni ra Xikwembu ni ku ‘lwela mahungu lamanene.’ (Filp. 1:7) Nakambe ndzi tsakela ku fambisa ndzimana ya siku eBethele ku nga si fihluriwa. Hi 1976, ndzi hlawuriwe ku va xirho xa Komiti ya Rhavi eFurwa.

Ndlela Leyinene Ya Vutomi

Hambileswi ndzi langutaneke ni minkarhi yo tika, ntlhontlho lowukulu swinene evuton’wini sweswi hileswi mina na Irène hi nga ha swi kotiki ku endla swilo swin’wana hikwalaho ko dyuhala ni swiphiqo swa rihanyo. Hambiswiritano, ku hlaya ni ku dyondza swin’we Rito ra Xikwembu swi hi pfuna leswaku hi tshama hi ehleketa hi ntshembo wa hina. Hi tsakela ku famba hi bazi hi ya ensin’wini ya vandlha ra ka hina leswaku hi ya byela van’wana hi ntshembo lowu. Ntokoto wa hina lowu loko wu hlanganile wu endlaka malembe lama tlulaka 120 entirhweni wa nkarhi hinkwawo, wu hi susumetela ku va khutaza hi mbilu hinkwayo hinkwavo lava navelaka ku nghenela ntirho lowu lowu tsakisaka ni lowu vuyerisaka. Loko Hosi Davhida a tsala marito lama nga eka Pisalema 37:25 se a a “dyuhele,” kambe ku fana na yena, na mina “a ndzi si tshama ndzi vona munhu la lulameke a tshikiwa hi ku helela.”

Yehovha u ndzi tiyisile hi ku tirhisa Rito rakwe evuton’wini bya mina hinkwabyo. Emalembeni lama tlulaka 60 lama hundzeke, maxaka ya mina ma vule leswaku ku hlaya Bibele a ku ta va mukhuva wa mina evuton’wini. A va tiyisile. Ka ha ri mukhuva wa mina wa siku ni siku lowu ndzi nga ta ka ndzi nga tisoli ha wona!

[Tinhlamuselo ta le hansi]

^ par. 8 Xi kandziyisiwe hi 1944, kambe sweswi a xa ha kandziyisiwi.

^ par. 14 Loko u lava ku tiva swo tala hi Evans Emiot, hlaya Xihondzo xo Rindza xa January 1, 1999, matluka 22 na 23.

[Xifaniso lexi nga eka tluka 5]

Mina na Simon

[Xifaniso lexi nga eka tluka 5]

Loko ndza ha ri mulanguteri wa muganga

[Xifaniso lexi nga eka tluka 5]

Bibele leyi fanaka ni leyo sungula leyi ndzi nyikiweke yona

[Xifaniso lexi nga eka tluka 6]

Hi siku ra hina ra mucato

[Xifaniso lexi nga eka tluka 6]

Mina na Irène hi tsakela ku hlaya ni ku dyondza Rito ra Xikwembu